Közigazgatási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA93 Alkotmánybírósági jogesetek
Dr. Kiss László professor emeritus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jogállamiság és közhatalom-gyakorlás. Alkotmányos keretek.
2. Alapjogvédelem. Az Alkotmánybíróság szerepkörének körülhatárolása.
3. Alkotmánybírósági hatáskörök- konkrét alkotmánybírósági határozatok tükrében.
4. Szerzett jogok. A visszaható hatály problematikája konkrét alkotmánybírósági határozatok elemzésével.
5-12. Alkotmánybírósági jogesetek (döntések) közös elemzése,
- az élethez és az emberi méltósághoz való jog,
- a véleménynyilvánítás szabadsága (gyűlöletbeszéd),
- a személyes szabadság védelme,
- a közjogi érvénytelenség,
- a tulajdonvédelem,
- a házasság és a család védelme,
- az önkormányzati jogok védelme,
- az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
tárgyköreiben.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat + órai aktivitás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
az elméleti képzés kiegészítése a gyakorlati esetekből levonható következtetésekkel.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban (Tanulmányok). Szerk.: Ádám Antal, Kiss László Budapest, 1991.
Állam-Polgár-Társadalom. Jogállam- Emberi Jogok-Hatalom. FOK: Budapest, 1993.
Győrfi Tamás: Az Alkotmánybíráskodás politikai karaktere. Értekezés a magyar Alkotmánybíróság első tíz évéről. Budapest, 2001. INDOK
Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen. Értekezés a magyar Alkotmányról. Budapest, 2009.
Preambulum az alkotmányokban. MTA ÁJI. Budapest, 2011.
Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány. Tanulmánykötet. Budapest, 2011.
Bárándy Gergely: A gyűlöletbeszéd Magyarországon. Budapest, 2009.
Történelmi tradíciók és az új Alkotmány. Tanulmánykötet. Budapest, 2011.
A törvényesség és az alkotmányosság szolgálatában. Ünnepi kötete a 70. éves Holló András tiszteletére. NKE. Budapest, 2013.
Az értelmezett Alkotmány. Alkotmánybírósági gyakorlat. 1990-2009. Budapest, 2010.
Kiss László előadó alkotmánybíró 2007-2016. válogatott határozatok. Budapest, 2016.
Sereg András: Alkotmánybírák talár nélkül. Budapest, 2005.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
A kurzus előadója 18 éven keresztül volt alkotmánybíró.AJSZNOA159 Központi- és helyi politika és kormányzás
Dr. Csefkó Ferenc c. egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék

Hétfő, 11.20 – 12.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Fölvezetés, témakör exponálása, a megszerzendő tudás elméleti és gyakorlati hasznosíthatósága.
2. Pártpolitika – nemzetpolitika – kormányzati politika összefüggései.
3. Európai Uniós elvárások a nemzeti politikára és kormányzásra.
4. Pártok a helyi politika alakításában.
5. A hazai nemzetiségi politika – és önkormányzás.
6. A kormányzati politika és kormányzás intézményrendszere.
7. Politika és kormányzás a különleges jogrendben (pl. veszélyhelyzet).
8. A választási rendszer politikai meghatározottsága.
9. Kormányzati és ellenzéki szerepfelfogás- és tévesztés; hatalommal való élés és visszaélés.
10. A helyi hatalom autonómiája és korlátai.
11. Civilek, nem kormányzati szervek a politikában.
12 – 13. Példázatok; a hallgatók gyakorlati jegyeit meghatározó kiselőadásai.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgatóknak az ajánlott irodalomban olvasható bármely tanulmány, vagy az előadáson elhangzott témakörök alapján szabadon választott témakörben tartott szóbeli, önálló, kb. 10-15 perces előadásainak értékelése.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Megfelelő szakmai ismeretanyag biztosításával a hallgatók hozzáértő jártassággal való felruházása a közpolitika címben jelzett területein.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Jogszabályok: 
Alaptörvény; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól.
Ajánlott irodalom:
A helyi önkormányzati rendszer. Budapest-Pécs, Dialóg Campus (1997.)  Csefkó Ferenc 
A demokrácia deficitje, avagy a deficites hatalomgyakorlás. Pécs, PTE ÁJK – Baranyai Értelmiségi Egyesület Pécs (2008.) szerk: Csefkó Ferenc – Horváth Csaba
Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövő kilátásai. Budapest - Pécs. Magyar Közigazgatási Intézet - Politikatudományi Intézet - Regionális Kutatások Központja (2000.) szerk: Verebélyi Imre
A helyi jogalkotási autonómia és a választási rendszer. Budapest, Dialóg Campus  (2020.) Fábián Adrián
Visszaemlékezések adatok és tények a magyar önkormányzatiság történetéből. Budapest, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (2015.) szerk.: Zongor Gábor
Politika és korrupció. Pécs, PTE ÁJK – Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület Pécs. (2010) Szerk.: Csefkó Ferenc – Horváth Csaba 
A közigazgatás és az emberek. Pécs, A Jövő közigazgatásáért Alapítvány (2013) Szerk.: Csefkó Ferenc

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy, a gyakorlati jegy minősítését adó önálló kiselőadás tartása.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:AJSZNOA139 Közigazgatás-rendészet
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Balla Zoltán óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

2022.11.18. (péntek) 9.40 – 16.10 / 103.
2022.11.25. (péntek) 9.40 – 16.10 / 103.
2022.12.02. (péntek) 9.40 – 16.10 / 103.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A rendészet általános megközelítése. Rendészet és nem rendvédelem. Történeti visszatekintés
2. A közigazgatás tartalmi sajátosságai és a rendészet, differencia specifikák
3. A rendészet fogalma, tartalma. A közbiztonság, mint a rendészet által védett jogi tárgy.
4. A rendészet intézményrendszere.
5. A rendészet személyzete.
6. Az államigazgatás rendészeti szervei, a rendőrség.
7. Egyéb rendészeti szervek. Magánbiztonság.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA140 Big data and algorithm-based decision-making in the public sector
Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán
Dr. Stankovics Petra tanársegéd
Dr. Hohmann Balázs adjunktus
Dr. Kollár Gergő, PhD-hallgató
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 105.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
• Introduction to theory and practice of Big data and algorithm-based decision-making
• Artificial intelligence, algorithmic decision-making – Basic knowledges, theoretical issues, legal concerne, issues, application fields.
• Introduction to data protection and privacy
• Introduction to public administration - principles of PA and administrative procedure
• E-administration, e-government, e-governance – Main concepts and definitions
• Intoduction to public administrative procedure - Document and record management, eIDAS, etc.
• Automated and algorithmic decision-making in public adminstration - legal aspects, issues
• Data protection issues on the application of AI in public administration
• Use-case studies in the field of application of algorithmic decision-making in PA I. - Healthcare issues, immigration proceedings
• Use-case studies in the field of application of algorithmic decision-making in PA II. - Tax and traffic issues
• Open-government, open-data, re-use of PSI
• Algorithmic justice and impartiality issues of the algorithm-based decision 
• Transparency of algorithmic decision-making – practical issues of AI and algorithmic decision-making -  Liability aspects of the algorithm-based decision
• Online dispute resolution proceedings - Theoretical and pratical issues

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás és a félév során tett beszámoló alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The course aims to prepare students to deal effectively with problems encountered in practice, to synthesize key legal requirements and literature. In addition, it aims to promote students' ability to cooperate internationally and to develop their foreign language competencies.
The students of the course will be able to properly evaluate the role of modern infocommunication technologies, within the framework of public decision-making processes and administrative procedure. Accordingly, they will have up-to-date knowledge of the legal issues of algorithmic decision-making procedures that are expected to grow exponentially in the future, which may give them a distinct competitive advantage in the legal labor market.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
• FÁBIÁN, Adrián: Principles of administrarive procedure in Hungary and the EU aspects. In: Belaj, Ivan, et. al. (Eds.): 10. Međunarodna Konferencija Razvoj Javne Uprave. Vukovar, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2020, pp. 39-49.
• HOHMANN, Balázs: Possibilities for the Application of Alternative Dispute Resolution Methods in the Administrative Procedure. European Journal of Multidisciplinary Studies 3(4), 2020, pp. 90-98.
• HOHMANN, Balázs: Possibilities for Modernization of Conciliation Board Procedures in the Countries of Central and Eastern Europe - Online Dispute Resolution and Electronic Communication. European Journal of Social Sciences 3 (3), 2018, pp. 15-21.
• SZŐKE, Gergely L.: Big Data and Algorithms in the Public Sector and Their Impact on the Transparency of Decision-Making. In: Hansen, Hendrik, et. al. (Eds.): Central and Eastern European e|Dem˛and e|Gov Days 2018 : Conference proceedings. Wien, Facultas Verlag (2018) pp. 301-311.
• SZŐKE, Gergely L.: The limits of transparency in administrative proceedings - The Hungarian approach. In: Hansen, Hendrik, et. al. (Eds.): Central and Eastern European eIDem and eIGov Days 2017 : Digital Divide in the Danube Region: Is it still significant in explaining ICT adoption in eDemocracy and eGovernment? Wien, Austrian Computer Society (2017) pp. 307-316.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Jogklinika I.
Dr. Füzy Tibor címzetes egyetemi docens, óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA151
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1./ A jogklinikai képzés kialakulásának történeti áttekintése, a működés főbb jellemzőinek ismertetése, az oktatási metódus bemutatása.
2./ A Jogklinika II. tantárgy keretében történő klinikai képzés irányainak bemutatása.
3./ A klinikai oktatás során hasznosuló kvalitások összefoglalása, a gyakorlati alkalmazás elméleti megalapozása, s a megszerzett ismeretek felhasználásával szituációs gyakorlatok végzése.
4./ A sikeres gyakorló jogásszá váláshoz szükséges képességek fejlesztésének lehetséges útjai bemutatása a pszichológia által kimunkált tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásával.
5.-8/ A hallgatókkal a Jogklinika II. keretében kapcsolatba kerülő igazságszolgáltatási, közigazgatási, szakmai kamarai szervek, ügyvédi irodák gyakorlati, interaktív tájékoztatója. (A képzés e része részben az adott szervezet székhelyén (pld. ügyészség, bíróság, közigazgatási szerv, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda) kerül megtartásra, előre egyeztetett időpontokban.)
9./ A Jogklinika II. keretében történő valós ügyekkel történő foglalkozás szakmai és etikai előírásainak ismertetése. A PTE Campus Legal Aid Clinic működésének megismerése.
10./ A konkrét ügyfelekkel és jogesetekkel történő foglalkozás alapvető szakmai és etikai szabályainak ismertetése, a jövőre vonatkozó gyakorlati hasznosítás lehetséges módozatainak bemutatása.
11.-12/ A korábbi gyakorlati képzésben megismert jogi adatbázisok (Complex Jogtár, szakmai jogtárak, OptiJus, ingyenes online adatbázisok, www.birosag.hu, az Európai Unió online adatbázisai, EURLEX stb.) használatával – az oktatáshoz alakított, valós, de modellezett - jogesetek forráskutatási módszereinek gyakorlása.
13./ A jogklinikai képzés keretében elsajátított képességek, megoldott ügyek, észlelt tapasztalatok csoporton belüli megvitatása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az oktató által modellezett tényállás alapján a hallgató az előre megadott joganyag, jogirodalom és joggyakorlat, valamint az órán elvégzett feladatokból tanultak felhasználásával szóban és írásban megoldási javaslatokat dolgoz ki, melynek során hallgató társai véleményét is használja, velük vitát kezdeményez, őket megpróbálja meggyőzni a szerinte szakmailag és etikailag is helyes megoldásról.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A klinikai oktatás egy oktatási metódus a jogi oktatásban, mely a gyakorlati tapasztalatokon alapul. Nem csak jogi tudást ad, hanem egyidejűleg a jogászi képességek, a felelősségtudat, és a társadalmi problémák iránti érzékenység megerősítését is támogatja. Gyakorlatorientált, hallgatóközpontú, problémamegoldó interaktív tanítási-tanulási módszer. A gyakorlati munka a valós ügyekre, a valós ügyfelekre fókuszál, egy vagy több egyetemi oktató és az adott jogterület gyakorlati ismerőjének együttműködésében. Segít a karriercélok (közügyek, magánpraxis, civil szféra, közigazgatás, igazságszolgáltatás stb.) közötti választásbanazáltal, hogy a hallgató valós munkakörnyezetbőlszerez tapasztalatot, s így az előtt tudja a jogalkalmazást kipróbálni, mielőtt elkezdené hivatásos jogászi pályáját.   Tekintettel arra, hogy a jogklinikai képzés során nyert ismeretek, tapasztalatok bármely jogági tanulmány elsajátításához segítséget nyújthatnak, ezért a hallgató döntésétől függ, hogy a Jogklinika I. sikeres teljesítését követően mikor veszi fel a Jogklinika II. tantárgyat, ahol már az elméleti és praktikus alapismeretek gyakorlatba történő közvetlen átültetése valósulhat meg.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órák során az előadó, valamint a Mentorok által ismertetett szakmai anyag, melynek összefoglalóját minden órán a hallgatók megkapják.
Füzy Tibor: Az állam- és jogtudományi egyetemi elméleti képzés és a bevezető jellegű gyakorlati jogi képzés együttes megvalósításának aspektusai
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -