Közigazgatási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Az önkormányzati rendeletalkotás elméleti és gyakorlati kérdései
Dr. Kiss László professor emeritus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA121
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az önkormányzati rendeletalkotás mai gyakorlata. (Nagyságrend, szabályozási súlypontok).
2. Helyi ünnepségek, a szervezettel és a működéssel kapcsolatos ügyek, helyi népszavazás, választások. Önkormányzati kitüntetések, elismerések, címek,
díjak.
3. A településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos ügyek.
4. Szociális támogatások és ellátások, sajátos célú támogatások, ösztöndíjak.
5. Közterülethasználat, a parkolás rendje. Környezetvédelem, növénytelepítések.
6. Helyi közutak, közlekedés, forgalmi rend. Helyi építési ügyek.
7. Költségvetés, helyi pénzügyek, önkormányzati vagyon kezelése. Helyi adók, hozzájárulások, díjak.
8. Vállalkozások, gazdaságélénkítés, közbeszerzés.
9. Lakásügyek, bérleti díjak.
10. Köznevelés, közművelődés, kulturális ügyek. Üdülőhelyek, pihenőhelyek, strandok, uszoda-használat, sport.
11. Helyi közszolgáltatások. Egészségügy, védőoltások. Kereskedelem.
12. Temetők rendje, temetkezések szabályai. Helyi rendészeti ügyek.
13. Állattartás. Adatkezelés, önkormányzati hatósági ügyek.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat + órai aktivitás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szabadon választható tantárgy tematikája szorosan illeszkedik az Alkotmányjog és a közigazgatási jog jogforrástant tárgyaló tantárgyi tananyagához, de érinti Magyar jogtörténet és a Jogbölcselet tárgyak helyi jogalkotással foglalkozó tantárgyi matériáját is. Alapvetően az „élő” jog mai gyakorlatából merít mint egy 500 féle, teljesen újszerű helyi szabályozási tárgyat bemutatva. Megkülönböztetett figyelmet fordít a kurzus a tipikus jogalkotási hibák feltárására, valamint a törvényességi felügyeleti munka hiányosságainak a bemutatására. 
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gyergyák Ferenc: A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi felügyelete. Dialóg, Budapest, 2018.
Dr. Gyergyák Ferenc: Önkormányzati rendeletalkotás. Dialóg, Budapest, 2018.
Dr. Fábián Adrián: A helyi jogalkotási autonómia és választási rendszer. Dialóg, Budapest, 2020.
Dr. Kiss László: Önkormányzati Rendelet-Tár. (A helyi jogalkotás megújulásának lehetőségei) Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, 2020.
Dr. Kiss László: Önkormányzati jogalkotás, szabályozás és dereguláció. Empirikus kutatások eredményeinek felhasználásával. Dialóg, Budapest, 2020. 
Dr. Kiss László: Jogállam-jogalkotás, önkormányzatok. Közigazgatás. Módszertani Bt. Pécs, 1998.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Központi- és helyi politika és kormányzás
Dr. Csefkó Ferenc c. egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Irk Albert előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA159
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Fölvezetés, témakör exponálása, a megszerzendő tudás elméleti és gyakorlati hasznosíthatósága.
2. Pártpolitika – nemzetpolitika – kormányzati politika összefüggései.
3. Európai Uniós elvárások a nemzeti politikára és kormányzásra.
4. Pártok a helyi politika alakításában.
5. A hazai nemzetiségi politika – és önkormányzás.
6. A kormányzati politika és kormányzás intézményrendszere.
7. Politika és kormányzás a különleges jogrendben (pl. veszélyhelyzet).
8. A választási rendszer politikai meghatározottsága.
9. Kormányzati és ellenzéki szerepfelfogás- és tévesztés; hatalommal való élés és visszaélés.
10. A helyi hatalom autonómiája és korlátai.
11. Civilek, nem kormányzati szervek a politikában.
12 – 13. Példázatok; a hallgatók gyakorlati jegyeit meghatározó kiselőadásai.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgatóknak az ajánlott irodalomban olvasható bármely tanulmány, vagy az előadáson elhangzott témakörök alapján szabadon választott témakörben tartott szóbeli, önálló, kb. 10-15 perces előadásainak értékelése.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Megfelelő szakmai ismeretanyag biztosításával a hallgatók hozzáértő jártassággal való felruházása a közpolitika címben jelzett területein.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Jogszabályok: 
Alaptörvény; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól.
Ajánlott irodalom:
A helyi önkormányzati rendszer. Budapest-Pécs, Dialóg Campus (1997.)  Csefkó Ferenc 
A demokrácia deficitje, avagy a deficites hatalomgyakorlás. Pécs, PTE ÁJK – Baranyai Értelmiségi Egyesület Pécs (2008.) szerk: Csefkó Ferenc – Horváth Csaba
Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövő kilátásai. Budapest - Pécs. Magyar Közigazgatási Intézet - Politikatudományi Intézet - Regionális Kutatások Központja (2000.) szerk: Verebélyi Imre
A helyi jogalkotási autonómia és a választási rendszer. Budapest, Dialóg Campus  (2020.) Fábián Adrián
Visszaemlékezések adatok és tények a magyar önkormányzatiság történetéből. Budapest, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (2015.) szerk.: Zongor Gábor
Politika és korrupció. Pécs, PTE ÁJK – Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület Pécs. (2010) Szerk.: Csefkó Ferenc – Horváth Csaba 
A közigazgatás és az emberek. Pécs, A Jövő közigazgatásáért Alapítvány (2013) Szerk.: Csefkó Ferenc

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy, a gyakorlati jegy minősítését adó önálló kiselőadás tartása.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés:A technológiai fejlődés jogi kihívásai
Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán
Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Biró Zsófia PhD hallgató
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA160
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A technológia és a jog kölcsönhatásai - áttekintés
2. Az energiaszektor újításai – fogyasztói oldalról
3. Digitális jegybankpénz Magyarországon és az Európai Unióban
4. „Smart City” és „Super City” – modern városok és a jog
5. A járványügyi védekezés adatvédelmi kihívásai
6. A mesterséges intelligencia szabályozása az Európai Unióban
7. A teljes hulladékmentesség elérésének jogi és technológiai aspektusai
8. A közösségi oldalak jogi szabályozása 
9. Esettanulmányok 1.
10. Esettanulmányok 2.
11. Prezentációk 1.
12. Prezentációk 2.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata megismertetni a joghallgatókat a technológiai fejlődés legfontosabb, a jogászi hivatás számára releváns következményeivel és kihívásaival. A modern technológiák alkalmazása ugyanis olyan, jogágakon keresztülfekvő természetű dilemmákat vet fel, amelyekre a ma – és a jövő – jogászainak válaszokat kell tudni adni, a jogalkotásban éppúgy, mint a jogalkalmazásban. 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kis Kelemen Bence – Mohay Ágoston (szerk.): A technológiai fejlődés jogi kihívásai. Kézikönyv a jogalkotás és jogalkalmazás számára. PTE ÁJK, 2021

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
prezentáció
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Jogklinika I.
Dr. Füzy Tibor címzetes egyetemi docens, óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA151
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1./ A jogklinikai képzés kialakulásának történeti áttekintése, a működés főbb jellemzőinek ismertetése, az oktatási metódus bemutatása.
2./ A Jogklinika II. tantárgy keretében történő klinikai képzés irányainak bemutatása.
3./ A klinikai oktatás során hasznosuló kvalitások összefoglalása, a gyakorlati alkalmazás elméleti megalapozása, s a megszerzett ismeretek felhasználásával szituációs gyakorlatok végzése.
4./ A sikeres gyakorló jogásszá váláshoz szükséges képességek fejlesztésének lehetséges útjai bemutatása a pszichológia által kimunkált tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásával.
5.-8/ A hallgatókkal a Jogklinika II. keretében kapcsolatba kerülő igazságszolgáltatási, közigazgatási, szakmai kamarai szervek, ügyvédi irodák gyakorlati, interaktív tájékoztatója. (A képzés e része részben az adott szervezet székhelyén (pld. ügyészség, bíróság, közigazgatási szerv, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda) kerül megtartásra, előre egyeztetett időpontokban.)
9./ A Jogklinika II. keretében történő valós ügyekkel történő foglalkozás szakmai és etikai előírásainak ismertetése. A PTE Campus Legal Aid Clinic működésének megismerése.
10./ A konkrét ügyfelekkel és jogesetekkel történő foglalkozás alapvető szakmai és etikai szabályainak ismertetése, a jövőre vonatkozó gyakorlati hasznosítás lehetséges módozatainak bemutatása.
11.-12/ A korábbi gyakorlati képzésben megismert jogi adatbázisok (Complex Jogtár, szakmai jogtárak, OptiJus, ingyenes online adatbázisok, www.birosag.hu, az Európai Unió online adatbázisai, EURLEX stb.) használatával – az oktatáshoz alakított, valós, de modellezett - jogesetek forráskutatási módszereinek gyakorlása.
13./ A jogklinikai képzés keretében elsajátított képességek, megoldott ügyek, észlelt tapasztalatok csoporton belüli megvitatása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az oktató által modellezett tényállás alapján a hallgató az előre megadott joganyag, jogirodalom és joggyakorlat, valamint az órán elvégzett feladatokból tanultak felhasználásával szóban és írásban megoldási javaslatokat dolgoz ki, melynek során hallgató társai véleményét is használja, velük vitát kezdeményez, őket megpróbálja meggyőzni a szerinte szakmailag és etikailag is helyes megoldásról.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A klinikai oktatás egy oktatási metódus a jogi oktatásban, mely a gyakorlati tapasztalatokon alapul. Nem csak jogi tudást ad, hanem egyidejűleg a jogászi képességek, a felelősségtudat, és a társadalmi problémák iránti érzékenység megerősítését is támogatja. Gyakorlatorientált, hallgatóközpontú, problémamegoldó interaktív tanítási-tanulási módszer. A gyakorlati munka a valós ügyekre, a valós ügyfelekre fókuszál, egy vagy több egyetemi oktató és az adott jogterület gyakorlati ismerőjének együttműködésében. Segít a karriercélok (közügyek, magánpraxis, civil szféra, közigazgatás, igazságszolgáltatás stb.) közötti választásbanazáltal, hogy a hallgató valós munkakörnyezetbőlszerez tapasztalatot, s így az előtt tudja a jogalkalmazást kipróbálni, mielőtt elkezdené hivatásos jogászi pályáját.   Tekintettel arra, hogy a jogklinikai képzés során nyert ismeretek, tapasztalatok bármely jogági tanulmány elsajátításához segítséget nyújthatnak, ezért a hallgató döntésétől függ, hogy a Jogklinika I. sikeres teljesítését követően mikor veszi fel a Jogklinika II. tantárgyat, ahol már az elméleti és praktikus alapismeretek gyakorlatba történő közvetlen átültetése valósulhat meg.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órák során az előadó, valamint a Mentorok által ismertetett szakmai anyag, melynek összefoglalóját minden órán a hallgatók megkapják.
Füzy Tibor: Az állam- és jogtudományi egyetemi elméleti képzés és a bevezető jellegű gyakorlati jogi képzés együttes megvalósításának aspektusai
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -