Közigazgatási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék
2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

Alkotmánybírósági jogesetek
Dr. Kiss László professor emeritus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 207.

Kurzus kód AJSZNOA93
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jogállamiság és közhatalom-gyakorlás. Alkotmányos keretek.
2. Alapjogvédelem. Az Alkotmánybíróság szerepkörének körülhatárolása.
3. Alkotmánybírósági hatáskörök- konkrét alkotmánybírósági határozatok tükrében.
4. Szerzett jogok. A visszaható hatály problematikája konkrét alkotmánybírósági határozatok elemzésével.
5-12. Alkotmánybírósági jogesetek (döntések) közös elemzése,
- az élethez és az emberi méltósághoz való jog,
- a véleménynyilvánítás szabadsága (gyűlöletbeszéd),
- a személyes szabadság védelme,
- a közjogi érvénytelenség,
- a tulajdonvédelem,
- a házasság és a család védelme,
- az önkormányzati jogok védelme,
- az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
tárgyköreiben.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat + órai aktivitás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
az elméleti képzés kiegészítése a gyakorlati esetekből levonható következtetésekkel.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban (Tanulmányok). Szerk.: Ádám Antal, Kiss László Budapest, 1991.
Állam-Polgár-Társadalom. Jogállam- Emberi Jogok-Hatalom. FOK: Budapest, 1993.
Győrfi Tamás: Az Alkotmánybíráskodás politikai karaktere. Értekezés a magyar Alkotmánybíróság első tíz évéről. Budapest, 2001. INDOK
Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen. Értekezés a magyar Alkotmányról. Budapest, 2009.
Preambulum az alkotmányokban. MTA ÁJI. Budapest, 2011.
Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány. Tanulmánykötet. Budapest, 2011.
Bárándy Gergely: A gyűlöletbeszéd Magyarországon. Budapest, 2009.
Történelmi tradíciók és az új Alkotmány. Tanulmánykötet. Budapest, 2011.
A törvényesség és az alkotmányosság szolgálatában. Ünnepi kötete a 70. éves Holló András tiszteletére. NKE. Budapest, 2013.
Az értelmezett Alkotmány. Alkotmánybírósági gyakorlat. 1990-2009. Budapest, 2010.
Kiss László előadó alkotmánybíró 2007-2016. válogatott határozatok. Budapest, 2016.
Sereg András: Alkotmánybírák talár nélkül. Budapest, 2005.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
A kurzus előadója 18 éven keresztül volt alkotmánybíró.Közigazgatás-rendészet
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Balla Zoltán óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

2021.10.22. (péntek) 9.40 – 14.30 / 103.
2021.11.05. (péntek) 9.40 – 14.30 / 103.
2021.11.19. (péntek) 9.40 – 14.30 / 103.
2021.12.03. (péntek) 9.40 – 14.30 / 103.

Kurzus kód AJSZNOA139
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A rendészet általános megközelítése. Rendészet és nem rendvédelem. Történeti visszatekintés
2. A közigazgatás tartalmi sajátosságai és a rendészet, differencia specifikák
3. A rendészet fogalma, tartalma. A közbiztonság, mint a rendészet által védett jogi tárgy.
4. A rendészet intézményrendszere.
5. A rendészet személyzete.
6. Az államigazgatás rendészeti szervei, a rendőrség.
7. Egyéb rendészeti szervek. Magánbiztonság.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Női szerepek a XXI. században
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA35
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.Gender-elmélet
2. Történelemformáló nők
3.Klasszikus női szerepek az ókori társadalmakban
4. Klasszikus női szerepek a középkori társadalmakban
5. Klasszikus női szerepek a XXI. században
6. Vallási alapú megkülönböztetés az egyes kultúrákban
7. Feminista mozgalmak
8. A nők helyzete a munkaerőpiacon
9. A nők politikai rendszerben elfoglalt helye
10. Női szerepek a mai magyar társadalomban
11. A nemi szerepek változása és társadalmi hatásai a 21. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Melyek a tipikus női szerepek? Világos ez mindenki számára?
A kurzus célja, hogy bemutassa a nők társadalmi megítélését, valamint annak változásait különböző kulturális és vallási szegmensekben illetve az egyes történelmi korszakokban.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1.Bagi Judit: A nemzetközi migráció gender aspektusai: nemi szerepek változása, a migráció feminizációja Bp.1988
2.Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében: tanulmánykötet / [szerk. Páli-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly]
3.Szerep és alkotás: női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben / szerk. Nagy Beáta és S. Sárdi Margit
4.Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? : A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon : Tanulmányok / szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs ; szerzők: Balázs Eszter et al.
5.Barna Mária: Az én házam egy keleti ház a nyugati világban : nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
írásban
Megjegyzés: -Tanuljunk meg tanulni
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 18.00 – 19.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA131
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A tanulás pszichológiai meghatározása
2.    A tanulás motivációs tényezői, a tanuláshoz való viszony elemzése, formálása
3.    Tanulási stílusok, a tanulás ergonómiai feltételei
4.    Reális énkép, önismeret kialakítása, a bevésés technikája
5.    Az egyéni és társas tanulási folyamat megvalósítása, páros tanulás, kooperatív tanulás, brainstorming
6.    A megismerés szenzoros alapjai
7.    Kommunikációs technikák
8.    Észlelés, érzékelés
9.    A figyelem fajtái, terjedelme
10.    A beszéd fejlesztése és a beszédtechnika
11.    A tanulásmódszertan és más segítő technikák összehasonlítása
12.    A gondolkodás művelete, memóriaműködés, a felejtés pszichológiája
13.    Vizsgadrukk és a szorongás oldása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus hasznos lehet mindenkinek, aki érdeklődik a tanulás metodológiája iránt. A félév során megismert módszerek figyelembe veszik az egyéni tudásszerzési sajátosságokat, a különböző tanulási stílusokat és intelligenciamodelleket. Ha megtapasztaljuk az egyéni figyelem és tanulásszervezés, valamint a kooperatív és önreflexív tanulás élményét, nemcsak a saját tanulási folyamatainkban leszünk képesek az elsajátított ismereteket hasznosítani, hanem akkor is, ha másoknak segítünk a tanulásban.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Big data and algorithm-based decision-making in the public sector
Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán
Dr. Pál Emese adjunktus
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Dr. Kollár Gergő, PhD-hallgató
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 105.

Kurzus kód AJSZNOA140
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
• Introduction to theory and practice of Big data and algorithm-based decision-making
• Artificial intelligence, algorithmic decision-making – Basic knowledges, theoretical issues, legal concerne, issues, application fields.
• Introduction to data protection and privacy
• Introduction to public administration - principles of PA and administrative procedure
• E-administration, e-government, e-governance – Main concepts and definitions
• Intoduction to public administrative procedure - Document and record management, eIDAS, etc.
• Automated and algorithmic decision-making in public adminstration - legal aspects, issues
• Data protection issues on the application of AI in public administration
• Use-case studies in the field of application of algorithmic decision-making in PA I. - Healthcare issues, immigration proceedings
• Use-case studies in the field of application of algorithmic decision-making in PA II. - Tax and traffic issues
• Open-government, open-data, re-use of PSI
• Algorithmic justice and impartiality issues of the algorithm-based decision 
• Transparency of algorithmic decision-making – practical issues of AI and algorithmic decision-making -  Liability aspects of the algorithm-based decision
• Online dispute resolution proceedings - Theoretical and pratical issues

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás és a félév során tett beszámoló alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The course aims to prepare students to deal effectively with problems encountered in practice, to synthesize key legal requirements and literature. In addition, it aims to promote students' ability to cooperate internationally and to develop their foreign language competencies.
The students of the course will be able to properly evaluate the role of modern infocommunication technologies, within the framework of public decision-making processes and administrative procedure. Accordingly, they will have up-to-date knowledge of the legal issues of algorithmic decision-making procedures that are expected to grow exponentially in the future, which may give them a distinct competitive advantage in the legal labor market.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
• FÁBIÁN, Adrián: Principles of administrarive procedure in Hungary and the EU aspects. In: Belaj, Ivan, et. al. (Eds.): 10. Međunarodna Konferencija Razvoj Javne Uprave. Vukovar, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2020, pp. 39-49.
• HOHMANN, Balázs: Possibilities for the Application of Alternative Dispute Resolution Methods in the Administrative Procedure. European Journal of Multidisciplinary Studies 3(4), 2020, pp. 90-98.
• HOHMANN, Balázs: Possibilities for Modernization of Conciliation Board Procedures in the Countries of Central and Eastern Europe - Online Dispute Resolution and Electronic Communication. European Journal of Social Sciences 3 (3), 2018, pp. 15-21.
• SZŐKE, Gergely L.: Big Data and Algorithms in the Public Sector and Their Impact on the Transparency of Decision-Making. In: Hansen, Hendrik, et. al. (Eds.): Central and Eastern European e|Dem˛and e|Gov Days 2018 : Conference proceedings. Wien, Facultas Verlag (2018) pp. 301-311.
• SZŐKE, Gergely L.: The limits of transparency in administrative proceedings - The Hungarian approach. In: Hansen, Hendrik, et. al. (Eds.): Central and Eastern European eIDem and eIGov Days 2017 : Digital Divide in the Danube Region: Is it still significant in explaining ICT adoption in eDemocracy and eGovernment? Wien, Austrian Computer Society (2017) pp. 307-316.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Jogklinika I.
Dr. Füzy Tibor címzetes egyetemi docens, óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA151
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1./ A jogklinikai képzés kialakulásának történeti áttekintése, a működés főbb jellemzőinek ismertetése, az oktatási metódus bemutatása.
2./ A Jogklinika II. tantárgy keretében történő klinikai képzés irányainak bemutatása.
3./ A klinikai oktatás során hasznosuló kvalitások összefoglalása, a gyakorlati alkalmazás elméleti megalapozása, s a megszerzett ismeretek felhasználásával szituációs gyakorlatok végzése.
4./ A sikeres gyakorló jogásszá váláshoz szükséges képességek fejlesztésének lehetséges útjai bemutatása a pszichológia által kimunkált tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásával.
5.-8/ A hallgatókkal a Jogklinika II. keretében kapcsolatba kerülő igazságszolgáltatási, közigazgatási, szakmai kamarai szervek, ügyvédi irodák gyakorlati, interaktív tájékoztatója. (A képzés e része részben az adott szervezet székhelyén (pld. ügyészség, bíróság, közigazgatási szerv, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda) kerül megtartásra, előre egyeztetett időpontokban.)
9./ A Jogklinika II. keretében történő valós ügyekkel történő foglalkozás szakmai és etikai előírásainak ismertetése. A PTE Campus Legal Aid Clinic működésének megismerése.
10./ A konkrét ügyfelekkel és jogesetekkel történő foglalkozás alapvető szakmai és etikai szabályainak ismertetése, a jövőre vonatkozó gyakorlati hasznosítás lehetséges módozatainak bemutatása.
11.-12/ A korábbi gyakorlati képzésben megismert jogi adatbázisok (Complex Jogtár, szakmai jogtárak, OptiJus, ingyenes online adatbázisok, www.birosag.hu, az Európai Unió online adatbázisai, EURLEX stb.) használatával – az oktatáshoz alakított, valós, de modellezett - jogesetek forráskutatási módszereinek gyakorlása.
13./ A jogklinikai képzés keretében elsajátított képességek, megoldott ügyek, észlelt tapasztalatok csoporton belüli megvitatása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az oktató által modellezett tényállás alapján a hallgató az előre megadott joganyag, jogirodalom és joggyakorlat, valamint az órán elvégzett feladatokból tanultak felhasználásával szóban és írásban megoldási javaslatokat dolgoz ki, melynek során hallgató társai véleményét is használja, velük vitát kezdeményez, őket megpróbálja meggyőzni a szerinte szakmailag és etikailag is helyes megoldásról.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A klinikai oktatás egy oktatási metódus a jogi oktatásban, mely a gyakorlati tapasztalatokon alapul. Nem csak jogi tudást ad, hanem egyidejűleg a jogászi képességek, a felelősségtudat, és a társadalmi problémák iránti érzékenység megerősítését is támogatja. Gyakorlatorientált, hallgatóközpontú, problémamegoldó interaktív tanítási-tanulási módszer. A gyakorlati munka a valós ügyekre, a valós ügyfelekre fókuszál, egy vagy több egyetemi oktató és az adott jogterület gyakorlati ismerőjének együttműködésében. Segít a karriercélok (közügyek, magánpraxis, civil szféra, közigazgatás, igazságszolgáltatás stb.) közötti választásbanazáltal, hogy a hallgató valós munkakörnyezetbőlszerez tapasztalatot, s így az előtt tudja a jogalkalmazást kipróbálni, mielőtt elkezdené hivatásos jogászi pályáját.   Tekintettel arra, hogy a jogklinikai képzés során nyert ismeretek, tapasztalatok bármely jogági tanulmány elsajátításához segítséget nyújthatnak, ezért a hallgató döntésétől függ, hogy a Jogklinika I. sikeres teljesítését követően mikor veszi fel a Jogklinika II. tantárgyat, ahol már az elméleti és praktikus alapismeretek gyakorlatba történő közvetlen átültetése valósulhat meg.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órák során az előadó, valamint a Mentorok által ismertetett szakmai anyag, melynek összefoglalóját minden órán a hallgatók megkapják.
Füzy Tibor: Az állam- és jogtudományi egyetemi elméleti képzés és a bevezető jellegű gyakorlati jogi képzés együttes megvalósításának aspektusai
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -