Közigazgatási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Az önkormányzati rendeletalkotás elméleti és gyakorlati kérdései
Dr. Kiss László professor emeritus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA121
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az önkormányzati rendeletalkotás mai gyakorlata. (Nagyságrend, szabályozási súlypontok).
2. Helyi ünnepségek, a szervezettel és a működéssel kapcsolatos ügyek, helyi népszavazás, választások. Önkormányzati kitüntetések, elismerések, címek,
díjak.
3. A településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos ügyek.
4. Szociális támogatások és ellátások, sajátos célú támogatások, ösztöndíjak.
5. Közterülethasználat, a parkolás rendje. Környezetvédelem, növénytelepítések.
6. Helyi közutak, közlekedés, forgalmi rend. Helyi építési ügyek.
7. Költségvetés, helyi pénzügyek, önkormányzati vagyon kezelése. Helyi adók, hozzájárulások, díjak.
8. Vállalkozások, gazdaságélénkítés, közbeszerzés.
9. Lakásügyek, bérleti díjak.
10. Köznevelés, közművelődés, kulturális ügyek. Üdülőhelyek, pihenőhelyek, strandok, uszoda-használat, sport.
11. Helyi közszolgáltatások. Egészségügy, védőoltások. Kereskedelem.
12. Temetők rendje, temetkezések szabályai. Helyi rendészeti ügyek.
13. Állattartás. Adatkezelés, önkormányzati hatósági ügyek.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat + órai aktivitás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szabadon választható tantárgy tematikája szorosan illeszkedik az Alkotmányjog és a közigazgatási jog jogforrástant tárgyaló tantárgyi tananyagához, de érinti Magyar jogtörténet és a Jogbölcselet tárgyak helyi jogalkotással foglalkozó tantárgyi matériáját is. Alapvetően az „élő” jog mai gyakorlatából merít mint egy 500 féle, teljesen újszerű helyi szabályozási tárgyat bemutatva. Megkülönböztetett figyelmet fordít a kurzus a tipikus jogalkotási hibák feltárására, valamint a törvényességi felügyeleti munka hiányosságainak a bemutatására. 
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gyergyák Ferenc: A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi felügyelete. Dialóg, Budapest, 2018.
Dr. Gyergyák Ferenc: Önkormányzati rendeletalkotás. Dialóg, Budapest, 2018.
Dr. Fábián Adrián: A helyi jogalkotási autonómia és választási rendszer. Dialóg, Budapest, 2020.
Dr. Kiss László: Önkormányzati Rendelet-Tár. (A helyi jogalkotás megújulásának lehetőségei) Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, 2020.
Dr. Kiss László: Önkormányzati jogalkotás, szabályozás és dereguláció. Empirikus kutatások eredményeinek felhasználásával. Dialóg, Budapest, 2020. 
Dr. Kiss László: Jogállam-jogalkotás, önkormányzatok. Közigazgatás. Módszertani Bt. Pécs, 1998.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Női szerepek a XXI. században
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA35
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.Gender-elmélet
2. Történelemformáló nők
3.Klasszikus női szerepek az ókori társadalmakban
4. Klasszikus női szerepek a középkori társadalmakban
5. Klasszikus női szerepek a XXI. században
6. Vallási alapú megkülönböztetés az egyes kultúrákban
7. Feminista mozgalmak
8. A nők helyzete a munkaerőpiacon
9. A nők politikai rendszerben elfoglalt helye
10. Női szerepek a mai magyar társadalomban
11. A nemi szerepek változása és társadalmi hatásai a 21. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Melyek a tipikus női szerepek? Világos ez mindenki számára?
A kurzus célja, hogy bemutassa a nők társadalmi megítélését, valamint annak változásait különböző kulturális és vallási szegmensekben illetve az egyes történelmi korszakokban.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1.Bagi Judit: A nemzetközi migráció gender aspektusai: nemi szerepek változása, a migráció feminizációja Bp.1988
2.Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében: tanulmánykötet / [szerk. Páli-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly]
3.Szerep és alkotás: női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben / szerk. Nagy Beáta és S. Sárdi Margit
4.Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? : A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon : Tanulmányok / szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs ; szerzők: Balázs Eszter et al.
5.Barna Mária: Az én házam egy keleti ház a nyugati világban : nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
írásban
Megjegyzés: -Tanuljunk meg tanulni
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

AJSZNOA131-1 Szerda, 18.00 – 19.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

AJSZNOA131-2 2021.04.09. (péntek) 8.00 – 17.50 / 011.
                           2021.04.23. (péntek) 8.00 – 17.50 / 011.

Kurzus kód AJSZNOA131
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A tanulás pszichológiai meghatározása
2.    A tanulás motivációs tényezői, a tanuláshoz való viszony elemzése, formálása
3.    Tanulási stílusok, a tanulás ergonómiai feltételei
4.    Reális énkép, önismeret kialakítása, a bevésés technikája
5.    Az egyéni és társas tanulási folyamat megvalósítása, páros tanulás, kooperatív tanulás, brainstorming
6.    A megismerés szenzoros alapjai
7.    Kommunikációs technikák
8.    Észlelés, érzékelés
9.    A figyelem fajtái, terjedelme
10.    A beszéd fejlesztése és a beszédtechnika
11.    A tanulásmódszertan és más segítő technikák összehasonlítása
12.    A gondolkodás művelete, memóriaműködés, a felejtés pszichológiája
13.    Vizsgadrukk és a szorongás oldása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus hasznos lehet mindenkinek, aki érdeklődik a tanulás metodológiája iránt. A félév során megismert módszerek figyelembe veszik az egyéni tudásszerzési sajátosságokat, a különböző tanulási stílusokat és intelligenciamodelleket. Ha megtapasztaljuk az egyéni figyelem és tanulásszervezés, valamint a kooperatív és önreflexív tanulás élményét, nemcsak a saját tanulási folyamatainkban leszünk képesek az elsajátított ismereteket hasznosítani, hanem akkor is, ha másoknak segítünk a tanulásban.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -