Közigazgatási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Alkotmánybírósági jogesetek
Dr. Kiss László professor emeritus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 207.

Kurzus kód AJSZNOA93
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jogállamiság és közhatalom-gyakorlás. Alkotmányos keretek.
2. Alapjogvédelem. Az Alkotmánybíróság szerepkörének körülhatárolása.
3. Alkotmánybírósági hatáskörök- konkrét alkotmánybírósági határozatok tükrében.
4. Szerzett jogok. A visszaható hatály problematikája konkrét alkotmánybírósági határozatok elemzésével.
5-12. Alkotmánybírósági jogesetek (döntések) közös elemzése,
- az élethez és az emberi méltósághoz való jog,
- a véleménynyilvánítás szabadsága (gyűlöletbeszéd),
- a személyes szabadság védelme,
- a közjogi érvénytelenség,
- a tulajdonvédelem,
- a házasság és a család védelme,
- az önkormányzati jogok védelme,
- az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
tárgyköreiben.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat + órai aktivitás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
az elméleti képzés kiegészítése a gyakorlati esetekből levonható következtetésekkel.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban (Tanulmányok). Szerk.: Ádám Antal, Kiss László Budapest, 1991.
Állam-Polgár-Társadalom. Jogállam- Emberi Jogok-Hatalom. FOK: Budapest, 1993.
Győrfi Tamás: Az Alkotmánybíráskodás politikai karaktere. Értekezés a magyar Alkotmánybíróság első tíz évéről. Budapest, 2001. INDOK
Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen. Értekezés a magyar Alkotmányról. Budapest, 2009.
Preambulum az alkotmányokban. MTA ÁJI. Budapest, 2011.
Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány. Tanulmánykötet. Budapest, 2011.
Bárándy Gergely: A gyűlöletbeszéd Magyarországon. Budapest, 2009.
Történelmi tradíciók és az új Alkotmány. Tanulmánykötet. Budapest, 2011.
A törvényesség és az alkotmányosság szolgálatában. Ünnepi kötete a 70. éves Holló András tiszteletére. NKE. Budapest, 2013.
Az értelmezett Alkotmány. Alkotmánybírósági gyakorlat. 1990-2009. Budapest, 2010.
Kiss László előadó alkotmánybíró 2007-2016. válogatott határozatok. Budapest, 2016.
Sereg András: Alkotmánybírák talár nélkül. Budapest, 2005.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
A kurzus előadója 18 éven keresztül volt alkotmánybíró.Női szerepek a XXI. században
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA35
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.Gender-elmélet
2. Történelemformáló nők
3.Klasszikus női szerepek az ókori társadalmakban
4. Klasszikus női szerepek a középkori társadalmakban
5. Klasszikus női szerepek a XXI. században
6. Vallási alapú megkülönböztetés az egyes kultúrákban
7. Feminista mozgalmak
8. A nők helyzete a munkaerőpiacon
9. A nők politikai rendszerben elfoglalt helye
10. Női szerepek a mai magyar társadalomban
11. A nemi szerepek változása és társadalmi hatásai a 21. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Melyek a tipikus női szerepek? Világos ez mindenki számára?
A kurzus célja, hogy bemutassa a nők társadalmi megítélését, valamint annak változásait különböző kulturális és vallási szegmensekben illetve az egyes történelmi korszakokban.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1.Bagi Judit: A nemzetközi migráció gender aspektusai: nemi szerepek változása, a migráció feminizációja Bp.1988
2.Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében: tanulmánykötet / [szerk. Páli-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly]
3.Szerep és alkotás: női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben / szerk. Nagy Beáta és S. Sárdi Margit
4.Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? : A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon : Tanulmányok / szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs ; szerzők: Balázs Eszter et al.
5.Barna Mária: Az én házam egy keleti ház a nyugati világban : nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
írásban
Megjegyzés: -Egyéni és közösségi jogok védelme a közigazgatásban
Dr. Pál Emese adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 103.

Kurzus kód AJSZNOA94
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés a közigazgatás jogvédelmi rendszerébe
2. Egyén és közösség 
3. Emberi jogok kialakulása és védelme
4. A jogállam
5. Önkormányzatiság és jogvédelem 
6. Jogvédelem a ReNEUAL modellszabályok keretében
7. Jogvédelem az Ákr. rendszerében
8. Azonnali jogvédelem a Közigazgatási Perrendtartásban
9. Felsőoktatás és jogvédelem
10. A humánigazgatásban igénybe vehető jogérvényesítési eszközök
11. A gazdasági igazgatásban igénybe vehető jogérvényesítési eszközök
12. A 21. század jogvédelmi kihívásai: Gender, LMBTQ közösségek, állatvédelem
13. Beszámoló és konzultáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beszámoló a félév végén

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók megismerhetik a klasszikus közigazgatásban érvényesülő jogvédelmi eszközöket, elsajátíthatnak olyan ismereteket, amelyek a gyakorlatban is hasznosak lehetnek számukra, továbbá információt kaphatnak a 21. század legfontosabb jogvédelmi kihívásairól.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Boros Anita (Szerk.): A közigazgatási jogvédelem és jogérvényesítés alapintézményei. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 2019.
Varga Zs. András: A közigazgatás jogvédelmi rendszere. n JAKAB András – FEKETE Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Közigazgatási jog rovat, rovatszerkesztő: BALÁZS István)
Mudráné Láng Erzsébet: Az azonnali jogvédelem a Kp.-ben. Jegyző és Közigazgatás. 9/4. 2017.
Ivancsics Imre – Fábián Adrián: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2018.
Kommentár a közigazgatási perrendtartáshoz. (Szerk.: Barabás-Rozsnyai-Kovács), Wolters Kluwer Hungary, Budapest 2018
Szamel Lajos: Az államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai. KJK, Budapest 1957. 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Írásbeli beszámoló a félév végén
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
írásban
Megjegyzés: -Le français comme la langue de diplomatie 1.
Dr. Pál Emese adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 18.00 – 19.30 / 103.

Kurzus kód AJSZNOA95
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: francia

Tantárgyi tematika:
1. Introduction
2. Expressions générales
3. Les noms
4. Les verbes
5. La conjugaison
6. La famille
7. Le logement
8. Le travail 
9. Les repas
10. Les nombres et le temps
11. Le santé
12. Le voyage
13. Rapport

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy a hallgatók megismerkedjenek a diplomácia nyelveként is emlegetett francia nyelvvel. A több szemeszteresre tervezett kurzus végcélja, hogy a szókincsfejlesztés, az olvasás és hallás utáni szövegértés és a szóbeli kommunikáció képességének fejlesztésével a hallgatók képesek legyenek francia nyelven társalogni, a köznapi és a jogi szövegek világában tájékozódni.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Frédérick Airault, Enikő Vida: Allons-y Plus 1 – Méthode de français - Francia kurzuskönyv (A1). Lexika Kiadó, Budapest 2018.
Frédérick Airault, Enikő Vida: Allons-y Plus 1 – Cahier d’exercices – Munkafüzet (A1). Lexika Kiadó, Budapest 2018.
Bescherelle – La conjugaison pour tous. Hatier, Paris 2019.
Bénédicte Delignon-Delaunay, Nicolas Lauren: Bescherelle La grammaire pour tous: Ouvrage de référence sur la grammaire française. Hatier, Paris 2019.
Adeline Lesot: Bescherelle Le vocabulaire pour tous: Ouvrage de référence sur le lexique français. Hatier, Paris 2019.
Catherine Carlo, Mariella Causa: Civilisation progressive du français - Niveau débutant. Clé International, Paris 2019.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
írásban
Megjegyzés: -