Közigazgatási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Női szerepek a XXI. században
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA35
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.Gender-elmélet
2. Történelemformáló nők
3.Klasszikus női szerepek az ókori társadalmakban
4. Klasszikus női szerepek a középkori társadalmakban
5. Klasszikus női szerepek a XXI. században
6. Vallási alapú megkülönböztetés az egyes kultúrákban
7. Feminista mozgalmak
8. A nők helyzete a munkaerőpiacon
9. A nők politikai rendszerben elfoglalt helye
10. Női szerepek a mai magyar társadalomban
11. A nemi szerepek változása és társadalmi hatásai a 21. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Melyek a tipikus női szerepek? Világos ez mindenki számára?
A kurzus célja, hogy bemutassa a nők társadalmi megítélését, valamint annak változásait különböző kulturális és vallási szegmensekben illetve az egyes történelmi korszakokban.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1.Bagi Judit: A nemzetközi migráció gender aspektusai: nemi szerepek változása, a migráció feminizációja Bp.1988
2.Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében: tanulmánykötet / [szerk. Páli-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly]
3.Szerep és alkotás: női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben / szerk. Nagy Beáta és S. Sárdi Margit
4.Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? : A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon : Tanulmányok / szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs ; szerzők: Balázs Eszter et al.
5.Barna Mária: Az én házam egy keleti ház a nyugati világban : nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
írásban

Megjegyzés: -Közigazgatási hatósági eljárás az Ákr. rendszerében
Dr. Pál Emese adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 17.00 – 18.20 (+10 perc szünet) / Holub József előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA58
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.A hatósági tevékenység és a közigazgatási aktusok
2. A hatósági eljárás fogalma
3. Alapelvek az Ákr.-ben
4. Az Ákr. hatálya
5. A hatósági eljárás további alapintézményei
6. Az alapeljárás
7. A hatóság döntései
8. A határozatnak minősülő okiratok és a hatósági ellenőrzés
9. A közigazgatási bírság kiszabásának eljárásjogi alapjai
10. Jogorvoslatok és döntés-felülvizsgálatok
11. Közigazgatási bíráskodás és a közigazgatási per alapvető szabályai
12. Végrehajtás
13. Beszámoló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló a félév végén
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Közigazgatási Jog 2. kötelező kurzus ismeretanyaga elsajátításához és teljesítéséhez történő alapvető segítségnyújtás.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Ivancsics Imre - Fábián Adrián: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2017.
2. Boros Anita - Darák Péter: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Budapest 2017.
3. Fábián Adrián – Fazekasné Pál Emese – Hohmann Balázs – Rózsás Eszter: Atipikus hatósági tevékenység és döntéshozatal, különös tekintettel az új közigazgatási rendtartásra. PRO PUBLICO BONO MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA. 2017/1.
4. Pál Emese: A közigazgatási bíráskodás szervezetéről. JURA 2016/1.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Írásbeli beszámoló a félév végén
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
írásban

Megjegyzés: -