Jogtörténeti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Jogtörténeti Tanszék
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA38 Jogi kultúrtörténet
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina egyetemi docens
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
Jogtörténeti Tanszék

Kedd, 11.20 – 12.50 / 011.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kurzusismertetés, módszertani bevezetés. A jogi kultúrtörténet fogalma, értelmezési lehetőségei, területei. Vizuális források. Az ikonográfia mint jogi kultúrtörténeti műfaj. 
2. A jog és az igazság(osság) szimbólumai.
3. Iustitia, Iustitia-szobrok Magyarországon.
4. Az igazságszolgáltatás helyszínei, bírósági architektúra. A bírák ábrázolása.
5. A jogászok és ábrázolásuk.
6. Szent Ivó, a jogászok védőszentje.
7. Az alkotmányjog jelképei és képei: a hatalom és az állam jelképei.
8. Zászlók és lobogók.
9. Címerek, heraldikai bevezetés.
10. Állami ceremóniák, a koronázás szertartásrendje.
11. Bűn és bűnhődés: A büntetőjog szimbolikája és ikonográfiája.
12. A magánjog jelképei és képei.
13. Az alattvalók a jogi kultúrtörténetben (a közösségek szerepe a normák követésében és alakulásában).
14. Hallgatók által választott témák.

Félévközi ellenőrzés:
A félév végi perezentációra való készülésnek 6 részfeladata lesz (témaválasztás, annak szűkítése, szakirodalom felkutatása, rövid, majd bő vázlat készítése, diasor készítése), amelyeket a Teams „Feladatok” alatt külön-külön is ki fogok tűzni és ott is kell ezeket beküldeni.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: kiselőadás: Elmélyülve a jogi kultúrtörténet egy előre meghatározott (választott és egyeztetett) témakörében feltárni annak különböző (történeti, jogi és kulturális) aspektusait és megtartani ebből egy 10 perces prezentációt, kiselőadást (a tankönyv, az órán elhangzottak, az ajánlott irodalom alapján és az egyetemen tanult jogtörténeti ismereteknek is megfelelően, saját vázlatai és diasora segítségével).
Az osztályzat kialakításának módja:
Elérhető összesen 20 pont
Osztályozás:
17–20 pont = jeles (5)
13–16 pont = jó (4)
9–12 pont = közepes (3)
5–8 pont = elégséges (2)
0–4 pont = elégtelen (1)

szempontok/pontozás 1-2 pont 3 pont 4 pont 5 pont
az előkészítő feladatok elvégzése
(oktatói elbírálás)
az előkészítő feladatok közül egyet vagy kettőt adott be határidőre az előkészítő feladatok közül hármat adott be határidőre az előkészítő feladatok közül legalább négyet beadott határidőre az összes előkészítő feladatot beadta, és legalább ötöt határidőre
szakmai precizitás, jogtörténeti ismeretekkel való egyezés (tankönyv és a felhasznált, ajánlott szakirodalom alapján)
(oktatói elbírálás)
megállapításai, állításai, adatai zömében pontatlanok, több nem helytálló megállapítást, állítást, adatot tartalmaz  megállapításai, állításai, adatai nem egészen helytállóak, némileg pontatlanok megállapításai, állításai, adatai javarészt helytállóak, pontosak megállapításai, állításai, adatai teljesen helytállóak, pontosak
a téma történeti, jogi és kulturális aspektusainak feltárása (elmélyültség visszatükrözése)
(oktatói elbírálás)
a téma különböző aspektusait egyáltalán nem tárja fel, felületes marad a téma különböző aspektusait részben feltárja, a témában való elmélyültsége így csak némileg érzékelhető a téma különböző aspektusait javarészt feltárja, a témában való elmélyültsége javarészt érzékelhető a téma különböző aspektusait egyértelműen feltárja, a témában való elmélyültsége nyilvánvalóan érzékelhető

előadás minősége: élvezhetősége, érdekessége, 10 perces időkeret tartása
(hallgatótársak és oktató közösen bírálja el) 

az előadásnak nem vagy csak igen kevéssé sikerült a hallgatóság figyelmét lekötnie és/vagy az időkeretet is erősen elnagyoltan kezelte 
(5 perces vagy nagyobb eltérés)
az előadás mérsékelten kötötte le a hallgatóság figyelmét, és/vagy az időkeretekkel rosszul bánt (3-4 perces eltérés) az előadás a hallgatóságot nagyrészt lekötötte és az időkeretet nagyjából sikerült tartania (max. 2 perces eltérés megengedett) az előadás a hallgatóságot kifejezetten lekötötte, élvezetes volt és az időkeretet tartotta (1 perc eltérés megengedett)

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe, a hallgatók jogtörténeti ismereteinek továbbfejlesztése a kultúrtörténet segítségével, a jog "kulturális holdudvarának" bemutatása.
A hallgató a kurzus sikeres elvégeztével képes lesz

- megnevezni a jogi kultúrtörténet főbb területeit a tankönyv alapján,
- felsorolni a jog, a hatalom és az igazságszolgáltatás alapvető szimbólumait (a tankönyv és az órán elhangzottak alapján), képek segítségével,
- értelmezni a jogi kultúrtörténet szimbólumait az órán elhangzottak illetve a tankönyv alapján, saját jegyzetei és képek segítségével, társaival beszélgetve,  
- elmélyülni a jogi kultúrtörténet egy előre meghatározott (választott és egyeztetett) témakörében, és ebből megtartani egy 10-15 perces prezentációt a tankönyv, az órán elhangzottak, az ajánlott irodalom alapján és az egyetemen tanult jogtörténeti ismereteknek is megfelelően, saját vázlatai és diasora segítségével
- (illetve, speciális esetben, elkészíteni egy 10.000-12.000 karakter hosszúságú önálló házi dolgozatot a jogi kultúrtörténet egy előre meghatározott és egyeztetett témakörében, a tankönyv és az ajánlott szakirodalom alapján (bizonytalan szerzőségű internetes   források felhasználását mellőzve), a jogtörténeti ismeretek beépítésével.) 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
-Kajtár István Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe, Budapest-Pécs, 2004
-Gernot Kocher: Szimbólumok és jelek a jogban. Történeti ikonográfia, Pécs, 2008
-Bódiné Beliznai Kinga: A bíbor méltóság, a sárga árulás - Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben, Budapest, 2015

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA177 Európai alkotmány- és jogtörténet 1. repetitórium
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
Jogtörténeti Tanszék

Csütörtök, 11.20 – 12.50 / 009.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az egyetemes (általános) állam- és jogtörténet, összehasonlító állam- és jogtörténet
2. Az ókori Kelet állam- és jogéletének hagyatéka, 
3. Hellász és a Római Birodalom állam- és jogéletének hagyatéka
4. A középkor alapvető struktúrái, a patrimoniális, a rendi és az abszolutista állammodell
5. Jogforrások és jogterületek a középkorban, a városok és joguk
6. Az egyházak szervezete és joga
7. A modern államépítési elvek, a modern jogrend alapelvei
8. Az angol állam- és jogtörténet alapvonalai, az angol térszerkezet és a gyarmatbirodalom
9. Az Amerikai Egyesült Államok állam- és jogtörténetének alapvonalai
10. A francia állam- és jogtörténet alapvonalai
11. Németalföld állam- és jogtörténetének alapvonalai
12. Svájc állam- és jogtörténetének alapvonalai
13. Írásbeli számonkérés, alapvizsgával kapcsolatban felmerülő kérdések

Félévközi ellenőrzés:
4 írásbeli dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az Európai alkotmány- és jogtörténet 1. kötelező tantárgyra és az ahhoz kapcsolódó alapvizsgára való felkészüléshez segítségnyújtás, az előadáson hallottak elmélyítése, az európai alkotmány- és jogtörténet iránt érdeklődő hallgatók ismereteinek bővítése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA178 Repetition for European Constitutional and Legal History 2 for Vietnamese students
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
Jogtörténeti Tanszék

Csütörtök, 13.00 – 14.30 / 009.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Basics of European Constitutional and Legal History, Comparative Legal History 
2. Legacy of State and Legal Culture of the Ancient East 
3. Legacy of State and Legal Culture of the Ancient Greece and the Roman Empire
4. Basic structures and state models of the Middle Ages 
5. Sources of law in the Middle Ages, cities and their law 
6. Organization and law of the churches
7. Principles of the modern state and the modern legal order 
8. Basics of the legal history of Great Britain 
9. Basics of the legal history of the United States of America
10. Basics of the legal history of France
11. Basics of the legal history of the Netherlands
12. Basics of the legal history of Switzerland
13. Written exam, questions

Félévközi ellenőrzés:
4 written exam
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: written exam

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Preparing for the European Constitutional and Legal History 1 and its final exam. This course is an opporunity first of all for Vietnamese students, its aim is to help them understand the content better.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -