Jogtörténeti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Jogtörténeti Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA38 Jogi kultúrtörténet
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd

Jogtörténeti Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / Óriás Nándor előadóterem 1.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kurzusismertetés, módszertani bevezetés. A jogi kultúrtörténet fogalma, értelmezési lehetőségei, területei. Vizuális források. Az ikonográfia mint jogi kultúrtörténeti műfaj. 
2. A jog és az igazság(osság) szimbólumai.
3. Iustitia, Iustitia-szobrok Magyarországon.
4. Az igazságszolgáltatás helyszínei, bírósági architektúra. A bírák ábrázolása.
5. A jogászok és ábrázolásuk.
6. Szent Ivó, a jogászok védőszentje.
7. Az alkotmányjog jelképei és képei: a hatalom és az állam jelképei.
8. Zászlók és lobogók.
9. Címerek, heraldikai bevezetés.
10. Állami ceremóniák, a koronázás szertartásrendje.
11. Bűn és bűnhődés: A büntetőjog szimbolikája és ikonográfiája.
12. A magánjog jelképei és képei.
13. Az alattvalók a jogi kultúrtörténetben (a közösségek szerepe a normák követésében és alakulásában).
14. Hallgatók által választott témák.

Félévközi ellenőrzés:
A félév végi perezentációra való készülésnek 6 részfeladata lesz (témaválasztás, annak szűkítése, szakirodalom felkutatása, rövid, majd bő vázlat készítése, diasor készítése), amelyeket a Teams „Feladatok” alatt külön-külön is ki fogok tűzni és ott is kell ezeket beküldeni.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: kiselőadás: Elmélyülve a jogi kultúrtörténet egy előre meghatározott (választott és egyeztetett) témakörében feltárni annak különböző (történeti, jogi és kulturális) aspektusait és megtartani ebből egy 10 perces prezentációt, kiselőadást (a tankönyv, az órán elhangzottak, az ajánlott irodalom alapján és az egyetemen tanult jogtörténeti ismereteknek is megfelelően, saját vázlatai és diasora segítségével).
Az osztályzat kialakításának módja:
Elérhető összesen 20 pont
Osztályozás:
17–20 pont = jeles (5)
13–16 pont = jó (4)
9–12 pont = közepes (3)
5–8 pont = elégséges (2)
0–4 pont = elégtelen (1)

szempontok/pontozás 1-2 pont 3 pont 4 pont 5 pont
az előkészítő feladatok elvégzése
(oktatói elbírálás)
az előkészítő feladatok közül egyet vagy kettőt adott be határidőre az előkészítő feladatok közül hármat adott be határidőre az előkészítő feladatok közül legalább négyet beadott határidőre az összes előkészítő feladatot beadta, és legalább ötöt határidőre
szakmai precizitás, jogtörténeti ismeretekkel való egyezés (tankönyv és a felhasznált, ajánlott szakirodalom alapján)
(oktatói elbírálás)
megállapításai, állításai, adatai zömében pontatlanok, több nem helytálló megállapítást, állítást, adatot tartalmaz  megállapításai, állításai, adatai nem egészen helytállóak, némileg pontatlanok megállapításai, állításai, adatai javarészt helytállóak, pontosak megállapításai, állításai, adatai teljesen helytállóak, pontosak
a téma történeti, jogi és kulturális aspektusainak feltárása (elmélyültség visszatükrözése)
(oktatói elbírálás)
a téma különböző aspektusait egyáltalán nem tárja fel, felületes marad a téma különböző aspektusait részben feltárja, a témában való elmélyültsége így csak némileg érzékelhető a téma különböző aspektusait javarészt feltárja, a témában való elmélyültsége javarészt érzékelhető a téma különböző aspektusait egyértelműen feltárja, a témában való elmélyültsége nyilvánvalóan érzékelhető

előadás minősége: élvezhetősége, érdekessége, 10 perces időkeret tartása
(hallgatótársak és oktató közösen bírálja el) 

az előadásnak nem vagy csak igen kevéssé sikerült a hallgatóság figyelmét lekötnie és/vagy az időkeretet is erősen elnagyoltan kezelte 
(5 perces vagy nagyobb eltérés)
az előadás mérsékelten kötötte le a hallgatóság figyelmét, és/vagy az időkeretekkel rosszul bánt (3-4 perces eltérés) az előadás a hallgatóságot nagyrészt lekötötte és az időkeretet nagyjából sikerült tartania (max. 2 perces eltérés megengedett) az előadás a hallgatóságot kifejezetten lekötötte, élvezetes volt és az időkeretet tartotta (1 perc eltérés megengedett)

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe, a hallgatók jogtörténeti ismereteinek továbbfejlesztése a kultúrtörténet segítségével, a jog "kulturális holdudvarának" bemutatása.
A hallgató a kurzus sikeres elvégeztével képes lesz

- megnevezni a jogi kultúrtörténet főbb területeit a tankönyv alapján,
- felsorolni a jog, a hatalom és az igazságszolgáltatás alapvető szimbólumait (a tankönyv és az órán elhangzottak alapján), képek segítségével,
- értelmezni a jogi kultúrtörténet szimbólumait az órán elhangzottak illetve a tankönyv alapján, saját jegyzetei és képek segítségével, társaival beszélgetve,  
- elmélyülni a jogi kultúrtörténet egy előre meghatározott (választott és egyeztetett) témakörében, és ebből megtartani egy 10-15 perces prezentációt a tankönyv, az órán elhangzottak, az ajánlott irodalom alapján és az egyetemen tanult jogtörténeti ismereteknek is megfelelően, saját vázlatai és diasora segítségével
- (illetve, speciális esetben, elkészíteni egy 10.000-12.000 karakter hosszúságú önálló házi dolgozatot a jogi kultúrtörténet egy előre meghatározott és egyeztetett témakörében, a tankönyv és az ajánlott szakirodalom alapján (bizonytalan szerzőségű internetes   források felhasználását mellőzve), a jogtörténeti ismeretek beépítésével.) 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
-Kajtár István Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe, Budapest-Pécs, 2004
-Gernot Kocher: Szimbólumok és jelek a jogban. Történeti ikonográfia, Pécs, 2008
-Bódiné Beliznai Kinga: A bíbor méltóság, a sárga árulás - Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben, Budapest, 2015

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA161 Európai alkotmány- és jogtörténet 2. repetitórium
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
Jogtörténeti Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Holub József előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Svájc állam- és jogtörténetének alapvonalai
2. Az Ibériai-félsziget állam- és jogtörténetének alapvonalai 
3. Itália állam- és jogtörténetének alapvonalai
4. A német állam- és jogfejlődés alapvonalai
5. A Habsburg Birodalom állam- és jogtörténetének alapvonalai
6. A skandináv-balti térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
7. A cseh és a lengyel térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
8. Az orosz állam- és jogtörténet alapvonalai
9. A Balkán állam- és jogtörténetének alapvonalai
10. Az iszlám államok és az iszlám jogi kultúra
11. A jog hatékonyságának történeti vizsgálata
12. A nemzetközi együttélés fejlődésének alapvonalai
13. Írásbeli számonkérés, alapvizsgával kapcsolatban felmerülő kérdések

Félévközi ellenőrzés:
4 írásbeli dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az Európai alkotmány- és jogtörténet 2. kötelező tantárgyra és az ahhoz kapcsolódó alapvizsgára való felkészüléshez segítségnyújtás, az előadáson hallottak elmélyítése, az európai alkotmány- és jogtörténet iránt érdeklődő hallgatók ismereteinek bővítése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA162 Repetition for European Constitutional and Legal History 2 for Vietnamese students
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
Jogtörténeti Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 011.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Basics of the legal history of Switzerland
2. Basics of the legal history of Iberia 
3. Basics of the legal history of Italy
4. Basics of the legal history of the German state
5. Basics of the legal history of the Habsburg Empire 
6. Basics of the legal history of the Scandinavian-Baltic region
7. Basics of the legal history of the Czech and Polish region
8. Basics of the legal history of the Russian state
9. Basics of the legal history of the Balkans
10. Islamic states and legal culture
11. Historical examination of the effectiveness of law
12. Basics of the development of international connections
13. Written exam, questions

Félévközi ellenőrzés:
4 written exam
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: written exam

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Preparing for the European Constitutional and Legal History 2 and its final exam. This course is an opporunity first of all for Vietnamese students, its aim is to help them understand the content better.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA189 Jogi néprajz
Dr. Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
Jogtörténeti Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / 104.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kurzushirdetés
2. A jogi néprajz alapfogalmai, vállalható referátumok megjelölése, referátumvállalás
3. A jogi néprajz interdiszciplinaritása, kutatástörténete
4-13. A jogi néprajzi kutatások főbb területei (A témakör feldolgozásához ajánlott témajavaslatok):
4. Bűnök régen és ma a közvéleményben 
5. Büntetések régen és ma  
6. Káromkodások régen és ma 
7. Mai jogi népszokások, egy népi jogszokás régen és ma 
8. A jog a folklórban (pl. népdalok, balladák, közmondások, mesék, viccek, anekdoták, igaztörténetek) 
9. Egy település jogélete (pl. a rendőr, a közjegyző, a közösség egyik tagja vagy a referáló szemével)
10. Népi jogismeret régen és ma 
11. Jogi viselkedésminták a médiában
12. Konfliktusmegoldás egy hagyományos közösségben
13. Hasonlóságok és különbségek a magyarok és más népek jogkövetésében
14. Zárthelyi dolgozat
15. Kurzuszárás

Félévközi ellenőrzés:
zárthelyi dolgozat a kurzus témaköreiből a félév utolsó előtti szemináriumán, amely kiváltható az ajánlott témák egyikének feldolgozásával. Ez jelenti egyrészt a szemináriumon max. 15 percben történő referálást, másrészt a téma min. 3 oldalas írásbeli dolgozatban történő feldolgozását. A zárthelyi elmaradása esetén pótolható (illetve javítható) az utolsó szemináriumi órán. A zárthelyit kiváltó referátum pótlására az előadóval történő egyeztetés után az előzetes időpontot követő, egyeztetett időpontban kerülhet sor.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozat eredménye, illetve az azt kiváltó írásbeli dolgozat és szemináriumi szóbeli referátum alapján kerül kialakításra a gyakorlati jegy.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
• Jogi néprajz-Jogi kultúrtörténet (Szerk.: Mezey Barna-Nagy Janka Teodóra). ELTE Eötvös Kiadó. ELTE, Budapest, 2009.
• Jogi néprajzi szöveggyűjtemény. (Szerk.: Nagy Janka Teodóra) (Oktatási segédanyag.) (Kézirat)     

Ajánlott irodalom: 
• Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Dialóg Campus Kiadó, 2004.
• Lewis Lyons: A büntetés története. Magyar Könyvklub Rt. Budapest, 2005.
• Nagy Czirok László: Betyárélet a Kiskunságon. Budapest, 1965.
• Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások. Budapest, 1981.
• Vajna Károly: Hazai régi büntetések. II. Bp., 1907. 73-165.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
zárthelyi dolgozat a kurzus témaköreiből a félév utolsó előtti szemináriumán, amely kiváltható az ajánlott témák egyikének feldolgozásával. A zárthelyi dolgozatot kiváltó feladat (1 szóbeli és 1 írásbeli feladat) a szemináriumon max. 20 percben történő referálást, másrészt a téma min. 3 oldalas írásbeli dolgozatban történő feldolgozását jelenti.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -