Jogtörténeti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Jogtörténeti Tanszék
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Megyei büntető igazságszolgáltatás a török kiűzésétől 1848-ig
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogtörténeti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA61
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A büntetőjog XVIII. század eleji sajátosságai. Kodifikációs kísérletek a XVIII. században.
2. A vármegyei törvényszék hatáskörébe tartozó bűncselekmények a törvények, a megyei statútumok, valamint a Hármaskönyv és a Praxis Criminalis használatbavételével átalakuló szokásjog, valamint a korabeli szerzők, elsősorban Bodó Mátyás, Huszty István, Vuchetich Mátyás és Szlemenics Pál művei alapján.
3. Az eljárás szakaszai: a nyomozó vizsgálati vagy per előkészítő szakasz, a közbülső vagy vád alá helyezési eljárás, a bíróság előtt perszak. A rendes írásbeli eljárás (processus criminalis) alapvető szabályai a törvények, a Hármaskönyv, továbbá a Praxis Criminalis használatbavételével átalakuló szokásjog, valamint a korabeli szerzők, elsősorban Bodó Mátyás, Huszty István, Vuchetich Mátyás és Szlemenics Pál művei alapján.
4. Az egyes eljárási cselekményekről felvett íratok: "benignum examen", "deutrum"-ok, tanúvallomási jegyzőkönyvek, látleleti jegyzőkönyv, a tiszti ügyész által megszerkesztett "levata causa", a terhelt bíróság előtti "benignum examen"-je, tortúráról felvett jegyzőkönyv, egyéb permellékletek, "extractus"¬-ok, közbülső ítéletek, és a "finalis sententia" szerkezete, szokásos formulái.
5-6. Életelleni bűncselekmények.
7. Házasságtörési, kettősházassági bűnügyek. Szodomia, ill. baromkodási perek.
8. Istenkáromlási ügyek.
9. Boszorkányperek.
10. Vagyonelleni bűncselekmények.
11. Az elkövetők. Bűnöző életmód a XVIII-XIX. században. A bűnözés erkölcsi megítélése és a kriminalitás a XVIII.-XIX. században.
12. Büntetőjogi reform szükségességét sürgető követelések és az azok hátterében meghúzódó viszonyok a reformkorban. Az 1843. évi javaslat létrejötte.
13. Az 1843. évi büntető javaslat elvei és rendszere.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai tevékenység, kiadott szemelvények elemzése

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye I-IV. Szerk.: Fayer László Budapest, 1896-1902
Béli Gábor - Kajtár István: Az osztrák (- német) büntetőjogszabályok hatása a magyar jogban a 18. században (a Praxis Criminalis) In: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIX. Pécs, 1988
Bónis György - Degré Alajos - Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története. Bp., 1961 (új kiad.: Zalaegerszeg, 1996)
Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. (Szerk.: Molnár András). Zalaegerszeg, 1995
ifj. Dombóvári Géza: Fenyítőeljárás és büntetési rendszer Pestmegyében a XIX. század első felében.
Hajdu Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában. Budapest, 1985
Meznerics Iván: A megyei büntető igazságszolgáltatás a 16-19. században. Budapest, 1933
Zala vármegye Deák Ferenc által megfogalmazott észrevételei a jogügyi munkálatról. In: "Javítva változtatni". Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. (Szerk.: Molnár András). Zalaegerszeg, 2000
Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. In: Zalai Gyűjtemény 15., Zalaegerszeg, 1980

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Magyar fordításban rendelkezésre bocsátott szemelvények elemzése.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -A nők joghelyzete a XIX. század közepéig
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Biró Zsófia PhD hallgató
Jogtörténeti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA36
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nők családi helyzete a saját és a férj családjában
2. A nők jogállásuk szerinti joghelyzete általában
3. A nemes nő jogállása
4. A házasság. A házsági kötelékkel kapcsolatos jogintézmények
5. Az özvegy nők jogi szerepe a családban
6. A nők vagyoni viszonyai
7. Különleges női vagyoni jogok
8. A női vagyoni jogokkal kapcsolatos öröklési szabályok
9. A női vagyoni jogokkal kapcsolatos perek
10. A házassággal kapcsolatos deliktumok
11. A nők sérelmére megvalósított deliktumok és a nők büntetőjogi helyzete
12. Tipikusan nők által megvalósított deliktumok
13. A nőkkel szembeni bánásmód a büntető eljárásban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Szemináriumi teljesítmények, beszámoló, illetve dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nők joghelyzetének alakulása a tradicionális jog korszakában olyan előzmény, aminek alaposabb vizsgálata az 1848 utáni korszakkal megteremtődött formális jogegyenlőségen alapuló társadalom kiépülésében a női emancipáció kiteljesedése szempontjából számos jogi probléma feltárásához nyújt segítséget.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Irodalom
Béli Gábor: Rendelkezés királyi beleegyezéssel az Árpád-korban. In: Kis Norbert, Peres Zsuzsanna (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára: Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium, Budapest: Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., 2017.
Béli Gábor: A törvényes hitbér mértékének rögzülése és állandósulása. In: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné (szerk.) UT JURIS ORDO EXIGIT: Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére, Pécs: IDResearch Kft.; Publikon, 2016.
Béli Gábor: Női törvényes öröklés a Hármaskönyvben. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.): Szokásjog és jogszokás I-II. Szekszárd: PTE, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. (Jogi kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár; 2.)
Béli Gábor: A XVIII. századi megyei törvényszéki büntetőperek néprajzi vonatkozásai In: Nagy Janka Teodóra (szerk.): Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2014. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár; 1.)
Béli Gábor: Women's Acquisition of Property during the Era of the Arpad Dynasty in Hungary. In: Béli Gábor, Herger Csabáné, Peres Zsuzsanna (szerk.) Jogtörténeti tanulmányok X.: Essays on legal history 10 = Rechtshistorische Beiträge 10. Pécs: Publikon Kiadó, 2010. .
Béli Gábor, Kajtár István: Az osztrák (-német) büntető jogszabályok hatása a magyar jogban a 18. században: A Praxis Criminalis. In: Ádám Antal (szerk.) Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIX. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1988.
Biró Zsófia A fiúsítás gyakorlata a Hármaskönyvig
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS: FORVM PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM VII. évf. 2017

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
megbeszélés szerint
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Die Geschichte der Rechtsanwaltschaft
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA37
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Überblick der Geschichte der Anwaltschaft in Europa: Rechtsbeistand in den antiken Rechtskulturen I.: Athen
2. Rechtsbeistand in den antiken Rechtskulturen II.: Rom.
3. Procuratoren und Advokaten - die Teilung der Sachwalterschaft.
4. Vorsprecher, Fürsprecher.
5. Rechtsanwaltsordnungen ausgewählter Länder.
6. Schwerpunkt: Ungarn. Einführung in die Geschichte der ungarischen Rechtspflege.
7. Die Entfaltung des Rechtsanwaltsberufes in Ungarn. Prozessvertretung.
8. Befähigungsanforderungen im Wandel der Zeit.
9. Rechtsanwaltsordnungen für Ungarn (Leopold I., Maria Theresia, Instructio pro advocatis -1804., Advokaten-Ordnung 1852., 1874:34. GA).
10. Zulassung zur Anwaltschaft.
11. Disziplinarbefugnis, Disziplinarverfahren.
12. Die Beurteilung der Anwaltschaft in verschiedenen Staaten und Zeiten.-Das Ansehen der Rechtsbeistände.
13. Anwaltsethik in geschichtlicher Hinsicht.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
házi dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az ügyvédi hivatás történetének megismerése és az idegen nyelvű szakszövegek (jogforrások és szakirodalom) megértésének és önálló feldolgozásának elősegítése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Die Geschichte der ungarischen Rechtspflege und des Prozessrechts (Zusammenfassung). in: Bónis György-Degré Alajos-Varga Endre: A magyar igazságszolgáltatási szervezet és perjog története, 2. bővített kiadás, Zalaegerszeg, 1996. 275-293. p.
Béli Gábor: Die ungarische Rechtsgeschichte seit den Anfängen bis zur Erscheinung der ersten sozialistischen Kodexe (Kurzlehrbuch) Janus Pannonius Universität Pécs, Rechtswissenschaftliche Fakultät
Korsósné Delacasse Krisztina: Die Veränderungen der Befähigungsanforderungen von Anwälten. in: A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Jogtörténeti és Római Jogi Tanszékének Kiadványai 5. szám Pécs, 2000.
Erich Döhring: Geschichte der deutschen Rechtspflege seit 1500. Dunckler&Humblot, Berlin, 1953. III. Kapitel. Die Anwaltschaft. 111-177. p.
Adolf Weissler: Geschichte der Rechtsanwaltschaft. Leipzig, Verlag von C.E.M. Pfeffer, 1905.
Nach Besprechung weitere persönlich angegebene Literatur zum genauen Thema.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyéni egyeztetés szerint
Megjegyzés: -Jogi kultúrtörténet
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / Óriás Nándor előadóterem 1.

Kurzus kód AJSZNOA38
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kurzusismertetés, módszertani és dokumentációs bevezetés. A jogi kultúrtörténet fogalma, értelmezési lehetőségei, területei. Vizuális források.
2. Az ikonográfia mint jogi kultúrtörténeti műfaj.
3. Az ikonográfia módszerei.
4. Az alkotmányjog jelképei és képei.
5. A magánjog jelképei és képei.
6. A büntetőjog szimbolikája és ikonográfiája.
7. A processzusok képi világa.
8. A jogtörténeti architektúra. A jogi stílus történetének alapelemei, kérvénykultúra.
9. A háborúk és a társadalmi robbanások jelképrendszere.
10. Ünnepek a jogi kultúrtörténetben.
11. A jogtörténet kitüntetéseinek szimbolikája.
12. A népi jogélet szimbólumai és rítusai.
13. Jurátusok a jogi kultúrtörténetben. A kurzus értékelése. Dolgozat, kiselőadások.

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók egyetemes jogtörténeti ismereteinek továbbfejlesztése a jogi kultúrtörténet területén.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Kajtár István Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe és az ott megadott irodalom Bp.-Pécs, 2004.
- Mezey Barna szerk. Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok p., 2006.
- Gernot Kocher: Zeichen und Symbol des Rechts Eine historische Ikonograpfie München, 1992.
És az ott megadott irodalom

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -„Jogi esetek” Jókai regényeiben
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / 105.

Kurzus kód AJSZNOA62
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
Jókai Mór egyes regényeiben fellelhető "jogi esetek", jogintézmények feldolgozása és jogtörténeti megvilágítása. A hallgatók a kurzus végén házi dolgozatban fejtik ki a regényekből kiemelt eseteket, melynek elvárt módszerével a szemeszter során ismerkedhetnek meg az egyes Jókai művek közös feldolgozása alkalmával. A hallgatóktól elvárt az alább megjelölt sorra kerülő Jókai regények elolvasása, illetve újraolvasása, jogi-jogtörténeti szempontból, a vonatkozó "jogesetek" megjelölése, mivel ez elengedhetetlen feltétele a közös feldolgozásnak. A dolgozatban pedig a választott műben az ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése, elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmény behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is.
Közös feldolgozásra szánt regények:
1. A régi jó táblabírák (I.) - megyei bíráskodás, vármegyei tisztek és feladataik, táblabírák. Közjogi vonatkozások.
2. A régi jó táblabírák (II.) – szerződések (haszonbérlet, zálogkölcsön, adásvétel), bűncselekmények (különösen: nagyobb hatalmaskodás).
3. Szegény gazdagok (I.) – büntetőjogi vonatkozások (tettesség-részeség, bűnsegély, büntethetőséget kizáró okok, a büntető eljárás szabályai; pénzhamisítás, nemesfém-monopólium megsértése, váltóhamisítás.)
4. Szegény gazdagok (II.) – végrendelet és érvényessége, házasság.
5. A kőszívű ember fiai (I.) – közjogi vetületek (megyegyűlés, főispáni méltóság, 1848/49 alkotmányjogi változásai, vésztörvényszékek)
6. A kőszívű ember fiai (II.) – gyámság-gondnokság szabályai, eddig még elő nem forduló magán-illetve büntetőjogi kérdések.
7. Az elátkozott család (különösen: vallásgyakorlás kérdései; bizonyos bűncselekmények)
8. Névtelen vár (insurrectio; szerződési jog egyes kérdései; bevezetés, beiktatás)
9. Az Aranyember
10. Egy magyar nábob
11. Kárpáthy Zoltán
12-13.Választott regények.
(A házi dolgozathoz választható bármely más Jókai mű.)

Levelező:
Jókai Mór egyes regényeiben fellelhető "jogi esetek", jogintézmények feldolgozása és jogtörténeti megvilágítása. A hallgatók házi dolgozatban fejtik ki a regényekből kiemelt eseteket, melynek elvárt módszerével egy közzétett minta alapján (ld. az ajánlott irodalom listájában: "El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében), illetve igény szerint konzultálás során ismerkedhetnek meg. A hallgatóktól elvárt minimum egy kiválasztott Jókai regény elolvasása, illetve újraolvasása, jogi-jogtörténeti szempontból, a vonatkozó "jogesetek" megjelölése, megtalálása, a műben ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése, elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmény behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is. Másik lehetséges metódus szerint a hallgató egy, vagy néhány egymáshoz kapcsolódó jogintézményt mutat be több műből vett példákon keresztül történeti fejlődésében.
A házi dolgozathoz választható bármely Jókai regény.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Egy regényből elkészített elemzés (házi dolgozat) alapján, amelyet szóban is elő kell adni.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jogtörténeti ismeretek elmélyítése, illetve jogi szemléletmód erősítése a regényekben előforduló jogintézmények felismerésén és jogtörténeti elemzésén keresztül.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Korsósné Delacasse Krisztina: "El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében (In: Pro Scientia Aranyérmesek X. jubileumi konferenciája, PSAT, Budapest, 2011)
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000)
Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (Osiris Kiadó, Budapest, 2003)
Fábri Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben. (Skíz Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1991),
JÓKAI-SZÓTÁR. 1-2. köt. (Készítették: Balázs Géza, P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin,. T. Somogyi Magda) Budapest, Unikornis Kiadó, 1994.,
valamint Jókai Mór regényei

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy házi dolgozat elkészítése és előadása: valamely regény elemzése.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyéni egyeztetés szerint
Megjegyzés: -