Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

A mai magyar politikai rendszer és párttagoltság
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Horváth Csaba nyugalmazott egyetemi docens, óraadó
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Tanszék Z216.

Kurzus kód AJSZNOA23
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A puha diktatúra agóniája, a többpártrendszer születése az 1980-as évek második felében.
A Nemzeti Kerekasztal tárgyalások. Ideológiai és politikai törésvonalak
Az 1990-es országgyűlési választások. Pártok, pártprogramok és kampányok.
Az új politikai rendszer kiépülése
Pártpolitikai tagoltság 1990-1994 között. A népszerűségi indexek alakulása
Az 1994-es választások, pártok, programok, kampányok
Pártpolitikai tagoltság 1994-1998 között (Bokros-csomag, Tocsik ügy, stb)
Az 1998-as választások, pártok, programok, kampányok
A pártpolitikai tagoltság és a népszerűségi indexek alakulása (a politikai szalámitaktika)
A 2002-es választások, pártok, programok, - a negatív – kampányeszközök
Pártpolitikai tagoltság 2002-2006 között (EU-s parlamenti választások és a "kormánypuccs)
A 2006-os választások, pártok, - populista - programok és az un. "depressziós kampány
Pártpolitikai tagoltság alakulása 2006-tól. Népszerűségi indexek alakulása és okai. A politikusok "leértékelődése"
A 2010-es parlamenti választások. A pártpolitikai struktúra átalakulása
A 2014-es parlamenti választások

Félévközi ellenőrzés:
Szóbeli korreferátum, vagy írásbeli referátum készítése egy adott parlamenti választással kapcsolatosan. Az írásbeli leadása folyamatos. Pótlás: szóbeli beszámolóval.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli referátum, vagy szóbeli prezentáció alapján történő értékelés

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A rendszerváltás magyarországi sajátosságainak megismerése, a parlamentarizmus, a pártpolitikai kínálatok, a pártok működésének, programjainak és – sokszor deficites – kampányainak ismertetése. A pártok és a politikusok mozgástendenciáinak követése a közvélemény kutatások tükrében. A politikai marketing alapvető szabályainak felismertetése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Magyarország politikai évkönyvei c. tanulmánykötetek sorozata (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 200, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), szerk.: Kurtán – Sándor – Vass, Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány
Magyarország évtizedkönyve, tanulmánykötet, I-II.k., szerk.: Kurtán – Sándor – Vass, Bp., 1998
Fritz Tamás: Rendszerváltás Magyarországon (1990-1995), Villányi úti könyvek, Bp., 1996
Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus, Cserépfalvi, 1994
Körösényi András: A magyar Politikai rendszer, Osiris, 1998
Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek, Osiris, 2001
Horváth Csaba: Parlamenti választások1990-2006, In.: Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára, szerk. Csefkó Ferenc, Pécs, 2008, 117-131.l.
A pártok honlapjai, a politikusok blogjai. Az internetes – alternatív – média

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A kurzus alatt – szabott terjedelmű – írásbeli vagy szóbeli referátum
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Szabályzat szerint. Referátum elkészítésével, vagy szóbeli beszámolóval
Megjegyzés: -The Role of Human Rights in International Relations
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 11.20 – 12.50 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA25
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The law and the right. Beyond the limits of legal positivism.
2. The concept of human dignity. The natural law, and social contract.
3. Democracy and human rights.
4. The UDHR model. The first step towards acknowledging universality.
5. Rights and responsibilities. State responsibilities. Domestic and extra-territorial responsibilities.
6. The cornerstones in the cultural relativism debate.
7. Inhuman traditions against human rights.
8. "Race to the bottom" and MNC-s. The Ogoni-case.
9. Where and why are human rights typically violated? The structural violence.
10. Human rights and basic needs. Human rights trade-offs.
11. Human rights and environmental protection. Case-studies.
12. Human rights and development.
13. Debate on global justice.
14. Reports

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the course is to demonstrate the theoretical bases of human rights, and the role human rights play, could play and ought to play in the contemporary world. This subject may be useful for students interested in foreign policy, cultural differences, international law. moral and political philosophy.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Carey S.-Gibney M.- Poe S.: The Politics of Human Rights. Cambridge University Press 2010.
2. Donnelly, J.: Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University 2003.
3. Newberg P. (ed.): The Politics of Human Rights. UNA-USA 1998.
4. Pogge, T.: World Poverty and Human Rights. Polity Press, Cambridge 2002.
5. Uvin, P.: Human Rights and Development. Kumarian Press, Bloomfield 2004.
6. Farmer, P.: Pathologies of Power. Health, Human Rights and the New War on the Poor. University of California Press, Berkeley 2005.
7. Anton D.-Shelton D.: Environmental Protection and Human Rights. Cambridge University Press 2011.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Completing a final report on related issues
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA26
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A tételes jog és a morális jogok, az emberi jogok eszmetörténete
2. Az emberi méltóság értelmezése, a társadalmi szerződéselméletek
3. Demokrácia és emberi jogok
4. Az egyetemesség problémája , az ENSZ Deklarációja
5. A kulturális relativizmus vita.
6. Embertelen tradíciók. Esettanulmányok
7. Jogok és kötelezettségek. Az extra-territoriális hatály, a nem állami szereplők jogi kötelezettségei
8. Az Ogoni-ügy, az Awas Tingni-ügy, az Endorois-ügy
9. Hol és miért sérülnek tipikusan az emberi jogok? A strukturális erőszak
10. Az emberi jogi "átváltások"
11. Emberi jogok és környezetvédelem
12. Emberi jogok és fejlődés
13. Emberi jogok és biztonság
14. Beszámoló

Félévközi ellenőrzés:
egyéni referátumok, megbeszélés szerint
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
beszámoló eredménye, órai részvétel

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az emberi jogok elméleti alapjainak bemutatása után annak vizsgálata, hogy napjaink nemzetközi kapcsolataiban milyen szerepet töltenek be az emberi jogok, milyen ellentmondásokkal terheltek. Külön foglalkozunk az extra-territorális hatállyal, a nemzetközi kötelezettségek és a szereplők számonkérhetőségének problémáival, számos konkrét esetet is feldolgozunk. A Nemeztközi jog, a Politikaelmélet és a Filozófia c. kötelező tárgyakhoz kötődik.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben! Alexandra 2015
Szabó Gábor: A globális igazságosság perspektívái és határai. Publikon 2016
Tarrósy-Glied-Vörös (szerk.): Migrációs tendenciák napjainkban. Publikon 2014
Pánovics-Glied (szerk.): Cselekedj lokálisan! Pécs 2012
Carey-Gibney-Poe: The Politics of Human Rights. Cambridge U.P. 2010
Donnelly, J.: Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell U. 2003

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
referátum, megbeszélés szerint
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Totális diktatúrák a huszadik században
Dr. Horváth Csaba nyugalmazott egyetemi docens, óraadó
Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / Tanszék Z216.

Kurzus kód AJSZNOA24
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A totális diktatúrák általános jellemzése
Oroszország, 1907-1918. A "permanens forradalom" elképzelése, Lenin
Az "eredeti szocialista felhalmozás" gazdasági, társadalmi és politikai következményei az 1930-as években. A sztálini vezéreszme, az "osztályharc éleződése", a koncepciós perek és a GULAG-rendszer
Az olasz fasizmus hatalomra kerülése, Mussolini eszmerendszere. A korporációs rendszer
Az NSDAP a weimari Németországban. Hitler és a Mein Kampf
A nácizmus hatalomra jutása, rendszere és működése. A terror és a vezérkultusz
Fasiszta rendszerek Kelet-Közép-Európában a második világháború alatt
Totális kommunista diktatúrák az 1940-es évek végétől Kelet-Közép-Európában
A totális diktatúra kiépülése Kínában. Mao forradalomelmélete, a "nagy ugrás és a kulturális forradalom"
Dél-Kelet-Ázsiai totális rendszerek (Észak-Korea, Észak-Vietnam, Kambodzsa)
Latin-amerikai (Kuba) és Afrikai (Etiópia, Angola) diktatúrák
Diktatúrák az iszlám országokban (Líbia, Irán, Afganisztán)

Félévközi ellenőrzés:
Szóbeli korreferátum, vagy írásbeli referátum v.melyik diktatúrából. Témakörei: az egypártrendszer kialakítása, az ellenségkép és az "ellene fellépés " jogi szabályozásai, a terror működése és fajtái. A tömeglegitimáció, a vezérelvműködése, ideológiai sajátosságok az adott országokban
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Szóbeli vagy írásbeli referátum alapján történő értékelés

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók ismereteket szereznek a huszadik század totális diktatúráinak kialakulásáról, a kommunista és fasiszta diktatúrák azonosságairól és sajátosságairól

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
H. Arendt: A totalitarizmus gyökerei, Európa, Bp., 1992
Diószegi – Harsányi – Krausz – Német szerk.: 20. századi egyetemes történet, I-III.k., Bp., Korona, 1996
M. Heller – A. Nyekrics: Orosz történelem, I-II.k., Bp., Osiris, 1996
M. Fulbrook: Németország története, Bp., Maecenas, 1993
Pándi Lajos szerk.: Köztes Európa, 1763-1999, Bp., Századvég, 1997
R.Pipes: A kommunizmus, Bp. Európa, 2004
Jordán Gyula: Kína története, Bp., Aula, 1999
A. Szolzsenyicin: GULAG szigetcsoport, Bp., 1989

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Korreferátum tartása, vagy írásbeli referátum készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:-A kegyetlenség elmélete
Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Irk Albert előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA27
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Mi a kegyetlenség? A kegyetlenség és az agresszió. Agresszió-elméletek.
2. A kegyetlenségnek tekinthető és nem tekinthető reaktív erőszakformák. A kegyetlenségnek tekinthető és nem tekinthető proaktív erőszakformák.
3. Kegyetlenség és civilizáció. Norbert Elias az erőszak csökkenésének civilizációs okairól. Steven Pinker Az erőszak alkonya című művének fontosabb állításai.
4. A kegyetlenséggel kapcsolatos alapvető szociálpszichológiai vizsgálatok és ezek problémái.
5. A kegyetlenségen alapuló állam működésmódjáról.
6. A gonosz banalitásának elmélete: Hannah Arendt Adolf Eichmann-ról. Erich Fromm, Koch-Hillebrecht és más szerzők a náci háborús bűnösök személyiségéről.
7. A felfoghatatlan kegyetlenségről I. A holokausztról Primo Levi, Jean Améry és Gideon Greif művei alapján.
8. A felfoghatatlan kegyetlenségről II. A civilizáció mint "hazugság". Kertész Imre a civilizált rend és a kegyetlenség rendjének összefüggéseiről.
9. A szadizmus jelenségének pszichológiai, filozófiai aspektusai. Szépirodalmi kitekintés.
10. Idegenné minősítés és kegyetlenség.
11. Felügyelet, börtön, kegyetlenség. M. Foucault a modern felügyeleti társadalom létrejöttéről és működésmódjáról.
12. A civilizált rend "hétköznapi" kegyetlenségeiről.
13. Referátumok.
14. Dolgozat a szeminárium anyagából.

Félévközi ellenőrzés:
Az utolsó órán dolgozat a szeminárium anyagából. A hallgató kiválthatja a dolgozatot a szeminárium anyagához kapcsolódó választott témából, az utolsó előtti órán megtartott referátummal. A feldolgozható témákat az órán beszéljük meg.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az osztályzat kialakítása a hallgató órai aktivitása és a referátum vagy a dolgozat eredménye alapján történik.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A jogászképzés során gyakran előkerülnek az egyéni és a szervezeti erőszakkal kapcsolatos kérdések. A kurzus során erkölcsfilozófiai (illetve részben szociológiai és pszichológiai) szempontból vizsgáljuk az elfogadhatatlan erőszak, pontosabban az ennél némileg tágabban (pl. az elfogadhatatlan sérelemokozásból fakadó szenvedéssel szembeni közönyként is) értelmezett kegyetlenség jelenségét.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Barcsi Tamás: Változatok a kegyetlenségre. Filozófiai vázlat a civilizáció és az embertelenség néhány összefüggéséről I-II. Nagyerdei Almanach 2017/1, 2017/2
A tanulmány online elérhető: http://nagyalma.hu/, vagy http://medbiotech.academia.edu/Tam%C3%A1sBarcsi

Ajánlott irodalom:
Améry, Jean: Túl bűnön és bűnhődésen. Esszék (fordította: Blaschtik Éva, Múlt és Jövő Kiadó, Bp., 2002)
Arendt, Hannah: On Violence (Harcourt, New York, 1970)
Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsálemben. Tudósítás a gonosz banalitásáról (fordította: Mesés Péter, Osiris, Bp., 2000)
Aronson, Elliot: A társas lény (fordította: Erős Ferenc, KJK-KERSZÖV, Bp., 2002)
Balibar, Étienne: Violence and Civility: On the Limits of Political Anthropology (Translated by Stephanie Bundy, In: Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Volume 20, Numbers 2 and 3, 2009)
Balogh László Levente: Az erőszak kritikája (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011)
Barcsi Tamás: A kudarc lehetősége. Kertész Imre műveiről erkölcsfilozófiai szempontból (Partitúra 2018/2)
Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről (Attraktor, Máriabesnyő, 2016)
Bataille, Georges: Az irodalom és a Rossz (fordította: Dusnoki Katalin, Nagyvilág, Bp., 2005)
Csepeli György: Meg nem gondolt gondolat. A zsidóellenességtől a népirtásig (Kossuth, Bp., 2016)
Elias, Norbert: A civilizáció folyamata (fordította: Berényi Gábor, Gondolat, Bp., 2004)
Foucault, Michel: Felügyelet és büntetés (fordította: Fázsy Anikó és Csűrös Klára, Gondolat, Bp., 1990)
Fromm, Erich: A rombolás anatómiája (fordította: Dankó Zoltán, Csaba Ferenc, Háttér Kiadó, Bp., 2001)
Galtung, Johan: Cultural Violence (Journal of Peace Research, vol. 27, no. 3, 1990)
Greif, Gideon: Könnyek nélkül sírtunk. Az auschwitzi zsidó sonderkommando tanúskodik (fordította: Szántó Judit, Európa, Bp., 2016)
Gyáni Gábor: A látható és a láthatatlan erőszak (In: Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2010)
Kiss Lajos András: Étienne Balibar és a civilizált erőszak opciója (In: Az erőszak reprezentációi, szerkesztette: Pabis Eszter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015)
Kiss Zsuzsanna: A gonosz nyomában. A nácizmus lélektani magyarázatai (BUKSZ, 23. évf., 2011/1)
Koch-Hillebrecht, Manfred: Homo Hitler. A német diktátor pszichogramja (fordította: Balázs István, Medicina, Bp., 2009)
Levi, Primo: Akik odavesztek és akik megmenekültek (fordította: Betlen János, Európa, Bp., 1990)
Meloy, J. Reid: The Seven Myths of Mass Murder (Violence and Gender, 2014/2)
Pabis Eszter: Az interdiszciplináris erőszak-kutatás eredményeiről és problematikájáról (In: Az erőszak reprezentációi, szerkesztette: Pabis Eszter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015)
Pinker, Steven: Az erőszak alkonya - Hogyan szelídült meg az emberiség? (Typotex Kiadó, Bp., 2018)
Reemtsma, Jan Philipp: Bizalom és erőszak a modern társadalomban (Atlantisz, Bp., 2017)
Vári György: Kertész Imre. Buchenwald felett az ég (Kijárat, Bp., 2003)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Referátumok, megbeszélés szerint.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Két igazolatlan hiányzás lehetséges.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Alkotmányosság mérlegen: jogesetek az alkotmányelmélet köréből
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Holub József előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA117
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Alkotmányozás modelljei, "örök klauzulák", korlátlan alkotmánymódosító hatalom
2. A posztszuverén alkotmányozás és alkotmányos "ellenforradalom"
3. A nemzetközi jog hatása az alkotmányozásra
4. A nemzetközi jog és bírói jogértelmezés
5. Egy pacifista migráns "alkotmányjoga": U.S. v. Schwimmer-ügy
6. Gyűlöletbeszéd és befogadó társadalom: jogesetek az amerikai legfelső bíróság és a strasbourgi emberi jogi bíráskodás köréből
7. Egy állampolgár jogai a nemzet biztonságának árnyékában, avagy a Korematsu döntés és utóhatásai
8. Egy "immorális" alkotmány legitimitása, az alkotmányellenes alkotmánymódosítások kérdésköre
9. A Marbury kontra Madison-ügy
10. A kínzás megengedhetősége a terrorizmus elleni küzdelem során
11. Kisebbségi jogok, jogesetek a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggésben
12. Jogi kontra politikai alkotmányosság
13. Konzultáció
14. Zárthelyi dolgozat

Félévközi ellenőrzés:
Zárthelyi dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgató órai munkájának folyamatos értékelése, valamint a zárthelyi dolgozat eredménye.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kijelölt fejezetek az alábbi könyvekből. Halmai Gábor, Alkotmányjog-Emberi jogok-Globalizáció, L'Harmattan, 2013; Tóth Gábor Attila, A jogok törvénye, Gondolat, 2014; Mészáros Gábor, Alkotmányosság válságban?, Menedzser Praxis, 2018; Sajó András-Uitz Renáta, A szabadság alkotmánya, 2019.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Comparative Constitutional Law
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 103.

Kurzus kód AJSZNOA118
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Constitution and Constitutionalism
2. Types of Constitutions
3. Separation of Powers and Checks and Balances
4. Concepts of Democracy and the Rule of Law
5. Sovereignty, Justice, Human Dignity and the Constitution
6. Constitution-making
7. War Powers, State of Emergency, Militant Democracy
8. Referendum and Elections
9. Presidentialism and Parliamentarism
10. The Executive Power
11. Judicial Independence and Constitutional Courts
12. Foreign Law in Constitutional Interpretation
13. Consultation

Félévközi ellenőrzés:

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
 

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Chapters from: A. Sajó- R. Uitz, The Constitution of Freedom, Oxford University Press, 2018; M. Rosenfeld - A. Sajó, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, 2012.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Az Európai Unió migrációs- és menekültpolitikája
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Dr. Cseresnyés Ferenc nyugalmazott egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA119
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A migráció fogalma, típusai, előidéző tényezői és formái
2. Demográfiai, munkaerő piaci problémák, az európai bevándorlók jelentősebb csoportjai
3. A népességmozgások szakaszai a II. világháború utáni Európában, a kontinens vándorlási egyenlege
4. Az elemzés dimenziói, a migráció színterei és a migrációs acquis elemei
5. A bevándorlási és menedékjogi paktum. Az illegális (irreguláris) migráció jellemzői és veszélyei
6. Mit jelent Schengen? A Schengeni Végrehajtási Egyezmény (SVE) elemei és működése
7. Együttműködés harmadik országokkal: a kétoldalú toloncegyezmények rendszere
8. Európai menekültpolitika és menedékjog – a Genfi Konvenció megszorító alkalmazása
9. A Tamperei Program irányelvei a menekültpolitika területén (Hágai Program prioritásai)
10. A Dublini Egyezmény és finomításai (Eurodac, biometrikus adatok)
11. Migrációs politika Lisszabon óta – a Stockholmi Program (2009-2014)
12. A 2015-ös európai tömegmigráció kezelése – a magyar megoldási kísérlet térnyerése
13. Schengen megmentési terve a tömegmigráció lefékezése óta (2016): a Bizottság "Back to Schengen" dokumentuma

Félévközi ellenőrzés:
A szemeszter közepén, hallgatókkal egyeztetett időpontban zárthelyi dolgozat (az addigi tematika alapján) pótlás: referátummal
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Összesített ajánlat az egész félév teljesítménye alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Célkitűzések: a politikaterület megismertetése, a komplex látásmód erősítése. A migrációs probléma összetett, össztársadalmi következményeinek és kezelési módjainak bemutatása. A schengeni acquis alkalmazási nehézségeinek megismerése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Daniela Jahn-Andreas Maurer-Verena Oetzmann-Andrea Riesch: Asyl- und Migrationspolitik der EU. Ein Kräftespiel zwischen Freiheit, Recht und Sicherheit. Diskussionspapier der Forschungsgruppe EU-Integration 1, 2006/09. Juli 2006. SWP Berlin.
- Steffen Angenendt-Roderick Parkes: EU-Migrationspolitik nach Lissabon und Stockholm. Neue Kompetenzen, bessere Politik? SWP-Aktuell 71. Dezember 2009.
- Cseresnyés Ferenc: Migráció Európában. A bevándorlás társadalmi és politikai következményei az ezredfordulón. Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, 2005.
- Bade, Klaus J.: Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Verlag C.H.Beck München, 2002.
- Migráció és Európai Unió. Szociális és Családügyi Minisztérium Budapest, 2001.
- Bade, Klaus J. / Münz, Rainer: Migrationsreport 2000. Fakten – Analysen – Perspektiven. Bundeszentrale für politische Bildung Bonn, 2000.
- Treibel, Anette: Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von Einwanderung, Gastarbeit und Flucht. Juventa Verlag Weinheim und München, 1999.
- Nuscheler, Franz: Bevölkerung und Migration, in: Striftung Entwicklung und Frieden, Globale Trends 2000. Fakten, Analysen, Prognosen, Frankfurt/M: Fischer Taschenbuch 1999.
- Koslowski, Rey: European Union Migration Regimes, Established and Emergent, in: Challenge to the Nation-State. Immigration in Western Europe and the United States (szerk.: Joppke, Christian), Oxford: Oxford University Press 1998.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Szóbeli referátumok, írásbeli zárthelyi
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Kényszer és utópia a jog- és állambölcseletben
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / 105.

Kurzus kód AJSZNOA31
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1-14. A kényszerrel és az utópiával foglalkozó szerzők műveinek a feldolgozása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A szeminárium értékelése egyrészt a félév során leadott írásbeli dolgozatok és szóbeli beszámolók alapján történik.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja egyrészt a joghallgatók megismertetése olyan alapművekkel, amelyek a kényszert, illetve az utópikus gondolkodást használták fel az ideális állam koncepciójának felvázolásában, másrészt a tárgykörhöz kapcsolódó államtípusok (pl. totális állam) vizsgálata.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Platon: Állam
Machiavelli: A fejedelem
Morus Tamás: Utópia
Campanella: Napváros
Bakunyin: Isten és az állam
William Godwin: Vizsgálódások a politikai igazságosság körében
Orwell: 1984.
Aldous Huxley: Szép új világ

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A szeminárium teljesítése olyan formában történik, hogy a hallgatónak ki kell választania a megadott irodalomjegyzékből egy témakört, amelyet egyénileg fel kell dolgoznia.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Introduction to law
Dr. Monori Gábor adjunktus
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kedd, 11.20 – 12.50 / 307.

Kurzus kód AJSZNOA32
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The concept of the norm, its characteristics and types, the relationship between law and other social norms (law and morality, law and religion, law and equity)
2. Concept and structural elements of the law, types of legislation
3. Subject and content of the legal relationship
4. Concept and division of the legal systems
5. The main legal systems
6. Legal compliance, concept and stages of law enforcement
7. Introduction to civil law I.
8. Introduction to civil law II.
9. Introduction to competition law and to consumer protection I.
10. Introduction to competition law and to consumer protection II.
11. Introduction to criminal and labour law I.
12. Introduction to criminal and labour law II.
13. Consultation

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló a félév végén

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
he aim of the course is to prepare further legal studies for students.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Gordillo, Agustín: An introduction to law / by Agustín Gordillo ; pref. by Spyridon Flogaitis, London, 2003
David, René: Major legal systems in the world today : an introduction to the comparative study of law / René David, John E. C. Brierley

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Írásbeli beszámoló a félév végén
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
írásban
Megjegyzés: -Alternatív vitarendezési módok a világ főbb jogi kultúráiban
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA33
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A viták rendezésének elméleti háttere
2. A viták rendezésének módjai a különböző jogi kultúrákban
3. A vallás jelentősége a vitarendezésben
4. Kultúraközi vitarendezés
5. A vitarendezés kulturális gyökerei és feltételei
6. Bírósági közvetítés Kínában
7. Bírósági közvetítés Japánban
8. Bírósági közvetítés a nyugati kultúrkörben
9. Viszálykezelés a hindu jogkörben
10. Vitarendezés a muzulmán jogkörben
11. Vitarendezés az angolszász jogcsaládban
12. A keresztény hagyomány vitarendezési módozatai
13. Az alternatív vitarendezés és a tisztességes eljáráshoz való jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás előre egyeztetett témakörből

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium lehetővé teszi, hogy a hallgatók ismereteiket az alternatív vitarendezés különböző dimenzióval bővítsék, hogy megismerkedjenek az e körben felmerülő legfontosabb és legaktuálisabb kérdésekkel.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
René David: A jelenkor nagy jogrendszerei. KJK, Bp. 1977.
Bányai-Nagypál/szerk/.: Közvetítés és vitarendezés a jogi és vallási kultúrákban. ELTE Eötvös Kiadó, Bp.2014.
Dr. Kondorosi Ferenc - Uttó György - Dr. Visegrády Antal A bírói etika és a tisztességes eljárás Bp. 2007.
Visegrády Antal: Jogi kultúra, jogelmélet, joggyakorlat. Bp/Pécs, 2000.
Visegrády Antal: Angolszász jog és politika. Bp/Pécs, 1999
Kondorosi Ferenc - Visegrády Antal: A jog kultúrája és etikája Bp, 2014.
Csemáné Dr. Váradi Erika, dr. Gilányi Eszter: Alternatív vitarendezés(2011)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Női szerepek a XXI. században
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA35
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.Gender-elmélet
2. Történelemformáló nők
3.Klasszikus női szerepek az ókori társadalmakban
4. Klasszikus női szerepek a középkori társadalmakban
5. Klasszikus női szerepek a XXI. században
6. Vallási alapú megkülönböztetés az egyes kultúrákban
7. Feminista mozgalmak
8. A nők helyzete a munkaerőpiacon
9. A nők politikai rendszerben elfoglalt helye
10. Női szerepek a mai magyar társadalomban
11. A nemi szerepek változása és társadalmi hatásai a 21. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Melyek a tipikus női szerepek? Világos ez mindenki számára?
A kurzus célja, hogy bemutassa a nők társadalmi megítélését, valamint annak változásait különböző kulturális és vallási szegmensekben illetve az egyes történelmi korszakokban.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1.Bagi Judit: A nemzetközi migráció gender aspektusai: nemi szerepek változása, a migráció feminizációja Bp.1988
2.Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében: tanulmánykötet / [szerk. Páli-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly]
3.Szerep és alkotás: női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben / szerk. Nagy Beáta és S. Sárdi Margit
4.Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? : A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon : Tanulmányok / szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs ; szerzők: Balázs Eszter et al.
5.Barna Mária: Az én házam egy keleti ház a nyugati világban : nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetősége:
írásban
Megjegyzés: -Tanuljunk meg tanulni
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

AJSZNOA131-1 Szerda, 18.00 – 19.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

AJSZNOA131-2 2021.04.09. (péntek) 8.00 – 17.50 / 011.
                           2021.04.23. (péntek) 8.00 – 17.50 / 011.

Kurzus kód AJSZNOA131
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A tanulás pszichológiai meghatározása
2.    A tanulás motivációs tényezői, a tanuláshoz való viszony elemzése, formálása
3.    Tanulási stílusok, a tanulás ergonómiai feltételei
4.    Reális énkép, önismeret kialakítása, a bevésés technikája
5.    Az egyéni és társas tanulási folyamat megvalósítása, páros tanulás, kooperatív tanulás, brainstorming
6.    A megismerés szenzoros alapjai
7.    Kommunikációs technikák
8.    Észlelés, érzékelés
9.    A figyelem fajtái, terjedelme
10.    A beszéd fejlesztése és a beszédtechnika
11.    A tanulásmódszertan és más segítő technikák összehasonlítása
12.    A gondolkodás művelete, memóriaműködés, a felejtés pszichológiája
13.    Vizsgadrukk és a szorongás oldása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus hasznos lehet mindenkinek, aki érdeklődik a tanulás metodológiája iránt. A félév során megismert módszerek figyelembe veszik az egyéni tudásszerzési sajátosságokat, a különböző tanulási stílusokat és intelligenciamodelleket. Ha megtapasztaljuk az egyéni figyelem és tanulásszervezés, valamint a kooperatív és önreflexív tanulás élményét, nemcsak a saját tanulási folyamatainkban leszünk képesek az elsajátított ismereteket hasznosítani, hanem akkor is, ha másoknak segítünk a tanulásban.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -