Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

A mai magyar politikai rendszer és párttagoltság
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Horváth Csaba nyugalmazott egyetemi docens, óraadó
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / Tanszék Z216.

Kurzus kód AJSZNOA23
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A puha diktatúra agóniája, a többpártrendszer születése az 1980-as évek második felében.
A Nemzeti Kerekasztal tárgyalások. Ideológiai és politikai törésvonalak
Az 1990-es országgyűlési választások. Pártok, pártprogramok és kampányok.
Az új politikai rendszer kiépülése
Pártpolitikai tagoltság 1990-1994 között. A népszerűségi indexek alakulása
Az 1994-es választások, pártok, programok, kampányok
Pártpolitikai tagoltság 1994-1998 között (Bokros-csomag, Tocsik ügy, stb)
Az 1998-as választások, pártok, programok, kampányok
A pártpolitikai tagoltság és a népszerűségi indexek alakulása (a politikai szalámitaktika)
A 2002-es választások, pártok, programok, - a negatív – kampányeszközök
Pártpolitikai tagoltság 2002-2006 között (EU-s parlamenti választások és a "kormánypuccs)
A 2006-os választások, pártok, - populista - programok és az un. "depressziós kampány
Pártpolitikai tagoltság alakulása 2006-tól. Népszerűségi indexek alakulása és okai. A politikusok "leértékelődése"
A 2010-es parlamenti választások. A pártpolitikai struktúra átalakulása
A 2014-es parlamenti választások

Félévközi ellenőrzés:
Szóbeli korreferátum, vagy írásbeli referátum készítése egy adott parlamenti választással kapcsolatosan. Az írásbeli leadása folyamatos. Pótlás: szóbeli beszámolóval.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli referátum, vagy szóbeli prezentáció alapján történő értékelés
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A rendszerváltás magyarországi sajátosságainak megismerése, a parlamentarizmus, a pártpolitikai kínálatok, a pártok működésének, programjainak és – sokszor deficites – kampányainak ismertetése. A pártok és a politikusok mozgástendenciáinak követése a közvélemény kutatások tükrében. A politikai marketing alapvető szabályainak felismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Magyarország politikai évkönyvei c. tanulmánykötetek sorozata (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 200, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), szerk.: Kurtán – Sándor – Vass, Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány
Magyarország évtizedkönyve, tanulmánykötet, I-II.k., szerk.: Kurtán – Sándor – Vass, Bp., 1998
Fritz Tamás: Rendszerváltás Magyarországon (1990-1995), Villányi úti könyvek, Bp., 1996
Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus, Cserépfalvi, 1994
Körösényi András: A magyar Politikai rendszer, Osiris, 1998
Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek, Osiris, 2001
Horváth Csaba: Parlamenti választások1990-2006, In.: Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára, szerk. Csefkó Ferenc, Pécs, 2008, 117-131.l.
A pártok honlapjai, a politikusok blogjai. Az internetes – alternatív – média
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A kurzus alatt – szabott terjedelmű – írásbeli vagy szóbeli referátum
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Szabályzat szerint. Referátum elkészítésével, vagy szóbeli beszámolóval

Megjegyzés: -The Role of Human Rights in International Relations
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kedd, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA25
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The law and the right. Beyond the limits of legal positivism.
2. The concept of human dignity. The natural law, and social contract.
3. Democracy and human rights.
4. The UDHR model. The first step towards acknowledging universality.
5. Rights and responsibilities. State responsibilities. Domestic and extra-territorial responsibilities.
6. The cornerstones in the cultural relativism debate.
7. Inhuman traditions against human rights.
8. "Race to the bottom" and MNC-s. The Ogoni-case.
9. Where and why are human rights typically violated? The structural violence.
10. Human rights and basic needs. Human rights trade-offs.
11. Human rights and environmental protection. Case-studies.
12. Human rights and development.
13. Debate on global justice.
14. Reports

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the course is to demonstrate the theoretical bases of human rights, and the role human rights play, could play and ought to play in the contemporary world. This subject may be useful for students interested in foreign policy, cultural differences, international law. moral and political philosophy.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Carey S.-Gibney M.- Poe S.: The Politics of Human Rights. Cambridge University Press 2010.
2. Donnelly, J.: Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University 2003.
3. Newberg P. (ed.): The Politics of Human Rights. UNA-USA 1998.
4. Pogge, T.: World Poverty and Human Rights. Polity Press, Cambridge 2002.
5. Uvin, P.: Human Rights and Development. Kumarian Press, Bloomfield 2004.
6. Farmer, P.: Pathologies of Power. Health, Human Rights and the New War on the Poor. University of California Press, Berkeley 2005.
7. Anton D.-Shelton D.: Environmental Protection and Human Rights. Cambridge University Press 2011.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Completing a final report on related issues
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA26
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A tételes jog és a morális jogok, az emberi jogok eszmetörténete
2. Az emberi méltóság értelmezése, a társadalmi szerződéselméletek
3. Demokrácia és emberi jogok
4. Az egyetemesség problémája , az ENSZ Deklarációja
5. A kulturális relativizmus vita.
6. Embertelen tradíciók. Esettanulmányok
7. Jogok és kötelezettségek. Az extra-territoriális hatály, a nem állami szereplők jogi kötelezettségei
8. Az Ogoni-ügy, az Awas Tingni-ügy, az Endorois-ügy
9. Hol és miért sérülnek tipikusan az emberi jogok? A strukturális erőszak
10. Az emberi jogi "átváltások"
11. Emberi jogok és környezetvédelem
12. Emberi jogok és fejlődés
13. Emberi jogok és biztonság
14. Beszámoló

Félévközi ellenőrzés:
egyéni referátumok, megbeszélés szerint
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
beszámoló eredménye, órai részvétel
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az emberi jogok elméleti alapjainak bemutatása után annak vizsgálata, hogy napjaink nemzetközi kapcsolataiban milyen szerepet töltenek be az emberi jogok, milyen ellentmondásokkal terheltek. Külön foglalkozunk az extra-territorális hatállyal, a nemzetközi kötelezettségek és a szereplők számonkérhetőségének problémáival, számos konkrét esetet is feldolgozunk. A Nemeztközi jog, a Politikaelmélet és a Filozófia c. kötelező tárgyakhoz kötődik.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben! Alexandra 2015
Szabó Gábor: A globális igazságosság perspektívái és határai. Publikon 2016
Tarrósy-Glied-Vörös (szerk.): Migrációs tendenciák napjainkban. Publikon 2014
Pánovics-Glied (szerk.): Cselekedj lokálisan! Pécs 2012
Carey-Gibney-Poe: The Politics of Human Rights. Cambridge U.P. 2010
Donnelly, J.: Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell U. 2003
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
referátum, megbeszélés szerint
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Totális diktatúrák a huszadik században
Dr. Horváth Csaba nyugalmazott egyetemi docens, óraadó
Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / Tanszék Z216.

Kurzus kód AJSZNOA24
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A totális diktatúrák általános jellemzése
Oroszország, 1907-1918. A "permanens forradalom" elképzelése, Lenin
Az "eredeti szocialista felhalmozás" gazdasági, társadalmi és politikai következményei az 1930-as években. A sztálini vezéreszme, az "osztályharc éleződése", a koncepciós perek és a GULAG-rendszer
Az olasz fasizmus hatalomra kerülése, Mussolini eszmerendszere. A korporációs rendszer
Az NSDAP a weimari Németországban. Hitler és a Mein Kampf
A nácizmus hatalomra jutása, rendszere és működése. A terror és a vezérkultusz
Fasiszta rendszerek Kelet-Közép-Európában a második világháború alatt
Totális kommunista diktatúrák az 1940-es évek végétől Kelet-Közép-Európában
A totális diktatúra kiépülése Kínában. Mao forradalomelmélete, a "nagy ugrás és a kulturális forradalom"
Dél-Kelet-Ázsiai totális rendszerek (Észak-Korea, Észak-Vietnam, Kambodzsa)
Latin-amerikai (Kuba) és Afrikai (Etiópia, Angola) diktatúrák
Diktatúrák az iszlám országokban (Líbia, Irán, Afganisztán)

Félévközi ellenőrzés:
Szóbeli korreferátum, vagy írásbeli referátum v.melyik diktatúrából. Témakörei: az egypártrendszer kialakítása, az ellenségkép és az "ellene fellépés " jogi szabályozásai, a terror működése és fajtái. A tömeglegitimáció, a vezérelvműködése, ideológiai sajátosságok az adott országokban
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Szóbeli vagy írásbeli referátum alapján történő értékelés
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók ismereteket szereznek a huszadik század totális diktatúráinak kialakulásáról, a kommunista és fasiszta diktatúrák azonosságairól és sajátosságairól
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
H. Arendt: A totalitarizmus gyökerei, Európa, Bp., 1992
Diószegi – Harsányi – Krausz – Német szerk.: 20. századi egyetemes történet, I-III.k., Bp., Korona, 1996
M. Heller – A. Nyekrics: Orosz történelem, I-II.k., Bp., Osiris, 1996
M. Fulbrook: Németország története, Bp., Maecenas, 1993
Pándi Lajos szerk.: Köztes Európa, 1763-1999, Bp., Századvég, 1997
R.Pipes: A kommunizmus, Bp. Európa, 2004
Jordán Gyula: Kína története, Bp., Aula, 1999
A. Szolzsenyicin: GULAG szigetcsoport, Bp., 1989
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Korreferátum tartása, vagy írásbeli referátum készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés:-A kegyetlenség elmélete
Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / Holub József előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA27
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Mi a kegyetlenség? A kegyetlenség és az agresszió. Agresszió-elméletek.
2. A kegyetlenségnek tekinthető és nem tekinthető reaktív erőszakformák. A kegyetlenségnek tekinthető és nem tekinthető proaktív erőszakformák.
3. Kegyetlenség és civilizáció. Norbert Elias az erőszak csökkenésének civilizációs okairól. Steven Pinker Az erőszak alkonya című művének fontosabb állításai.
4. A kegyetlenséggel kapcsolatos alapvető szociálpszichológiai vizsgálatok és ezek problémái.
5. A kegyetlenségen alapuló állam működésmódjáról.
6. A gonosz banalitásának elmélete: Hannah Arendt Adolf Eichmann-ról. Erich Fromm, Koch-Hillebrecht és más szerzők a náci háborús bűnösök személyiségéről.
7. A felfoghatatlan kegyetlenségről I. A holokausztról Primo Levi, Jean Améry és Gideon Greif művei alapján.
8. A felfoghatatlan kegyetlenségről II. A civilizáció mint "hazugság". Kertész Imre a civilizált rend és a kegyetlenség rendjének összefüggéseiről.
9. A szadizmus jelenségének pszichológiai, filozófiai aspektusai. Szépirodalmi kitekintés.
10. Idegenné minősítés és kegyetlenség.
11. Felügyelet, börtön, kegyetlenség. M. Foucault a modern felügyeleti társadalom létrejöttéről és működésmódjáról.
12. A civilizált rend "hétköznapi" kegyetlenségeiről.
13. Referátumok.
14. Dolgozat a szeminárium anyagából.

Félévközi ellenőrzés:
Az utolsó órán dolgozat a szeminárium anyagából. A hallgató kiválthatja a dolgozatot a szeminárium anyagához kapcsolódó választott témából, az utolsó előtti órán megtartott referátummal. A feldolgozható témákat az órán beszéljük meg.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az osztályzat kialakítása a hallgató órai aktivitása és a referátum vagy a dolgozat eredménye alapján történik.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A jogászképzés során gyakran előkerülnek az egyéni és a szervezeti erőszakkal kapcsolatos kérdések. A kurzus során erkölcsfilozófiai (illetve részben szociológiai és pszichológiai) szempontból vizsgáljuk az elfogadhatatlan erőszak, pontosabban az ennél némileg tágabban (pl. az elfogadhatatlan sérelemokozásból fakadó szenvedéssel szembeni közönyként is) értelmezett kegyetlenség jelenségét.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Barcsi Tamás: Változatok a kegyetlenségre. Filozófiai vázlat a civilizáció és az embertelenség néhány összefüggéséről I-II. Nagyerdei Almanach 2017/1, 2017/2
A tanulmány online elérhető: http://nagyalma.hu/, vagy http://medbiotech.academia.edu/Tam%C3%A1sBarcsi

Ajánlott irodalom:
Améry, Jean: Túl bűnön és bűnhődésen. Esszék (fordította: Blaschtik Éva, Múlt és Jövő Kiadó, Bp., 2002)
Arendt, Hannah: On Violence (Harcourt, New York, 1970)
Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsálemben. Tudósítás a gonosz banalitásáról (fordította: Mesés Péter, Osiris, Bp., 2000)
Aronson, Elliot: A társas lény (fordította: Erős Ferenc, KJK-KERSZÖV, Bp., 2002)
Balibar, Étienne: Violence and Civility: On the Limits of Political Anthropology (Translated by Stephanie Bundy, In: Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Volume 20, Numbers 2 and 3, 2009)
Balogh László Levente: Az erőszak kritikája (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011)
Barcsi Tamás: A kudarc lehetősége. Kertész Imre műveiről erkölcsfilozófiai szempontból (Partitúra 2018/2)
Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről (Attraktor, Máriabesnyő, 2016)
Bataille, Georges: Az irodalom és a Rossz (fordította: Dusnoki Katalin, Nagyvilág, Bp., 2005)
Csepeli György: Meg nem gondolt gondolat. A zsidóellenességtől a népirtásig (Kossuth, Bp., 2016)
Elias, Norbert: A civilizáció folyamata (fordította: Berényi Gábor, Gondolat, Bp., 2004)
Foucault, Michel: Felügyelet és büntetés (fordította: Fázsy Anikó és Csűrös Klára, Gondolat, Bp., 1990)
Fromm, Erich: A rombolás anatómiája (fordította: Dankó Zoltán, Csaba Ferenc, Háttér Kiadó, Bp., 2001)
Galtung, Johan: Cultural Violence (Journal of Peace Research, vol. 27, no. 3, 1990)
Greif, Gideon: Könnyek nélkül sírtunk. Az auschwitzi zsidó sonderkommando tanúskodik (fordította: Szántó Judit, Európa, Bp., 2016)
Gyáni Gábor: A látható és a láthatatlan erőszak (In: Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2010)
Kiss Lajos András: Étienne Balibar és a civilizált erőszak opciója (In: Az erőszak reprezentációi, szerkesztette: Pabis Eszter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015)
Kiss Zsuzsanna: A gonosz nyomában. A nácizmus lélektani magyarázatai (BUKSZ, 23. évf., 2011/1)
Koch-Hillebrecht, Manfred: Homo Hitler. A német diktátor pszichogramja (fordította: Balázs István, Medicina, Bp., 2009)
Levi, Primo: Akik odavesztek és akik megmenekültek (fordította: Betlen János, Európa, Bp., 1990)
Meloy, J. Reid: The Seven Myths of Mass Murder (Violence and Gender, 2014/2)
Pabis Eszter: Az interdiszciplináris erőszak-kutatás eredményeiről és problematikájáról (In: Az erőszak reprezentációi, szerkesztette: Pabis Eszter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015)
Pinker, Steven: Az erőszak alkonya - Hogyan szelídült meg az emberiség? (Typotex Kiadó, Bp., 2018)
Reemtsma, Jan Philipp: Bizalom és erőszak a modern társadalomban (Atlantisz, Bp., 2017)
Vári György: Kertész Imre. Buchenwald felett az ég (Kijárat, Bp., 2003)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Referátumok, megbeszélés szerint.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Két igazolatlan hiányzás lehetséges.
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Bírói mérlegelés kivételes állapotban
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 011.

Kurzus kód AJSZNOA29
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Különleges helyzetek
2. A kivételes állapot fogalma, viszonya a "joghoz"
3. Uralhatja-e a jog a kivételes állapotot? - Dichotóm és monista modellek
4. A joguralom kérdése és a bírói kontroll szerepe békeidőben és kivételes állapotban
5. Határterületek: jogállamiság és terrorizmus
6. A "ketyegő bomba" szcenáriója – Hatékony-e a bírói kontroll azonnali szükség idején?
7. Bírói attitűdök: maximalizmus és minimalizmus a mérlegelés során
8. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság vonatkozó esetjoga 2001. szeptember 11. előtt
9. Volt-e paradigmaváltás az USA-ban 2001 után?
10. A kivételes állapoti alkotmány: a bíróság mérsékelt szerepe
11. A bírói mérlegelés lehetőségének tagadása: felfüggesztési modellek
12. A starsbourgi bíróság vonatkozó gyakorlata
13. Hazai viszonyok: alkotmánybírósági mérlegelés lehetőségei kivételes állapotban
14. Konzultáció, beszámoló

Félévközi ellenőrzés:
Az érdemjegy meghatározása érdekében a félév végén zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, amely a félév során mutatott aktivitás alapján megajánlott jegy opcionális javításának lehetőségét biztosítja. Elmulasztása esetén beadandó dolgozat szükséges, melynek terjedelme 0,5 szerzői ív.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév teljesítésének feltétele az órai jelenlét és aktivitás.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kivételes állapot egyesek szerint a jog peremterülete. Mégis következményei tekintetében óriási jelentősége van, visszaélésszerű alkalmazása az alkotmányos demokrácia végét jelentheti. Éppen ezért a kivételes hatalom birtokosa számára is szükséges valamilyen kontroll-mechanizmus biztosítása kivételes állapotban, amelyet – akárcsak békeidőben – a bíróságok láthatnak el. A kurzus célja, hogy a hallgatók érvekkel alátámasztott vitáik során elsajátítsák a bírói mérlegeléssel kapcsolatos alapvető ismereteket, a jog ezen "peremterületével" összefüggésben.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Mészáros Gábor: Alkotmányosság válságban? Különleges helyzetek és kezelésük modelljei az alkotmányos demokráciában (Menedzser Praxis, Budapest, 2018)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Folyamatos számonkérés, amely az órai önkéntes aktivitáson alapul.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A félév során kettő igazolatlan hiányzás lehetséges nappali munkarenden.
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
Igazolás bemutatása

Megjegyzés: -Legality and the Rule of Law in a Time of Emergency
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA30
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
Week 1:The Problem of Emergency
Week 2: Exceptionalism in legal theory
Week 3: Carl Schmitt's challenge
Week 4: The Rule of Law problem
Week 5: Norms of Emergency Government
Week 6: Black holes and the Rule of Law
Week 7: Political necessity
Week 8: Balancing: The judicial respond to emergencies (The most relevant Supreme Court decisions: Ex Parte Milligan and Korematsu)
Week 9: Legality and extra-legality
Week 10: Necessity, torture and the Rule of Law
Week 11: Anti-terrorist efforts and the problem with legality
Week 12: The Panic Theory and the Democratic Failure Theory
Week 13: The "Guantanamo" cases

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Times of emergency put legality and constitutional democratic values to one of its greatest test. Some scholars – such as Carl Schmitt – relied on sovereign power to rescue us, to hold the danger at bay. Others such as David Dyzenhaus asserted that it is more important to avoid legal black holes and to acheive this aim we shall protect the rule of law which is a substantive fundamental constitutional principle. The course provides a brief introduction to the question of legality in times of crisis.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Petra Bárd (ed.): The Rule of Law and Terrorism, HvgOrac
- Austin Sarat (ed.): Sovereignty, Emergency, Legality, Cambridge University Press
- Nomi Claire Lazar: States of Emergency in Liberal Democracies, Cambridge University Press
- Victor V. Ramraj (ed.): Emergencies and the Limits of Legality, Cambridge University Press
- Eric A. Posner – Adrian Vermeule: Terror in the Balance – Security, Liberty and the Courts, Oxford University Press
- Oren Gross – Fionnuala Ni Aoláin – Law in Times of Crisis – Emergency powers in theory and practice, Cambridge University Press
- David Dyzenhaus: The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency
- Bruce Ackerman: The Emergency Constitution, The Yale Law Journal, 2004.
- Mészáros Gábor: Responses of States to Economic Crisis, In: Péter Smuk (ed.), Costs of Democracy
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Students make their own research on a related topic or write a test at week 14.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Jogelméleti jogesetek
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA66
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1-12. Híres perek, jogesetek elemzése, megoldása (pl. „A segítségnyújtás elmulasztásának” jogesete (Halálos ítélet egy polgári perben?); Akarat és nyilatkozat, avagy egy végrendelet buktatói, A barlangok titka jogeset (avagy büntetőjogi dilemmák egy rendkívüli tényállás kapcsán), tárgyaláslátogatás
13. Szemináriumi dolgozatírás 

Félévközi ellenőrzés:
Félév végén beszámoló, a félév során ismertetett tananyaggal összefüggésben.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A szeminárium értékelése két formában történik. Egyrészt a leadott írásbeli anyagok alapján, másrészt a szeminárium végén a hallgatók írásbeli beszámolót tesznek.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy egyrészt jogbölcseleti szempontból bemutatja és elemzi a történelem híres pereit, másrészt segítséget kíván nyújtani a joghallgatóknak abban, hogy gyakorlatias nézőpontból is láthassák, hogyan kell majd egy vitás ügyet jogi képviselőként ellátniuk.
A szeminárium keretében tárgyaláslátogatásra van lehetőség!
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Takács Péter: Nehéz jogi esetek (2000, Napvilág Kiadó) 
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Hetente megtartott szeminárium keretében kerül sor az egyes perek, jogesetek ismertetésére, amelyet a joghallgatók csoportokban feldolgoznak, majd ezt követően az oktatóval megvitatnak.
A hallgatóknak ezenkívül feladata az is, hogy a kiadott jogeseteket szemináriumról szemináriumra kereset, vagy ellenkérelem formájában megoldják.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: -
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
A következő szemináriumi óráig pótolható a feladat.

Megjegyzés: -Introduction to law
Dr. Monori Gábor adjunktus
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kedd, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 307.

Kurzus kód AJSZNOA32
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The concept of the norm, its characteristics and types, the relationship between law and other social norms (law and morality, law and religion, law and equity)
2. Concept and structural elements of the law, types of legislation
3. Subject and content of the legal relationship
4. Concept and division of the legal systems
5. The main legal systems
6. Legal compliance, concept and stages of law enforcement
7. Introduction to civil law I.
8. Introduction to civil law II.
9. Introduction to competition law and to consumer protection I.
10. Introduction to competition law and to consumer protection II.
11. Introduction to criminal and labour law I.
12. Introduction to criminal and labour law II.
13. Consultation

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló a félév végén
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
he aim of the course is to prepare further legal studies for students.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Gordillo, Agustín: An introduction to law / by Agustín Gordillo ; pref. by Spyridon Flogaitis, London, 2003
David, René: Major legal systems in the world today : an introduction to the comparative study of law / René David, John E. C. Brierley
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Írásbeli beszámoló a félév végén
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
írásban

Megjegyzés: -Alternatív vitarendezési módok a világ főbb jogi kultúráiban
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA33
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A viták rendezésének elméleti háttere
2. A viták rendezésének módjai a különböző jogi kultúrákban
3. A vallás jelentősége a vitarendezésben
4. Kultúraközi vitarendezés
5. A vitarendezés kulturális gyökerei és feltételei
6. Bírósági közvetítés Kínában
7. Bírósági közvetítés Japánban
8. Bírósági közvetítés a nyugati kultúrkörben
9. Viszálykezelés a hindu jogkörben
10. Vitarendezés a muzulmán jogkörben
11. Vitarendezés az angolszász jogcsaládban
12. A keresztény hagyomány vitarendezési módozatai
13. Az alternatív vitarendezés és a tisztességes eljáráshoz való jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás előre egyeztetett témakörből
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium lehetővé teszi, hogy a hallgatók ismereteiket az alternatív vitarendezés különböző dimenzióval bővítsék, hogy megismerkedjenek az e körben felmerülő legfontosabb és legaktuálisabb kérdésekkel.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
René David: A jelenkor nagy jogrendszerei. KJK, Bp. 1977.
Bányai-Nagypál/szerk/.: Közvetítés és vitarendezés a jogi és vallási kultúrákban. ELTE Eötvös Kiadó, Bp.2014.
Dr. Kondorosi Ferenc - Uttó György - Dr. Visegrády Antal A bírói etika és a tisztességes eljárás Bp. 2007.
Visegrády Antal: Jogi kultúra, jogelmélet, joggyakorlat. Bp/Pécs, 2000.
Visegrády Antal: Angolszász jog és politika. Bp/Pécs, 1999
Kondorosi Ferenc - Visegrády Antal: A jog kultúrája és etikája Bp, 2014.
Csemáné Dr. Váradi Erika, dr. Gilányi Eszter: Alternatív vitarendezés(2011)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Methods of alternative dispute resolution in the main legal cultures
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 17.00 – 18.20 (+10 perc szünet) / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA34
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Theoretical fields of the alternative dispute resolutions
2. Methods of the alternative dispute resolution in the main legal cultures
3. Functions of the religion in the dispute resolution
4. Mediation among cultures
5. The cultural bases and conditions of the dispute resolution
6. Alternative dispute resolution in China
7. Alternative dispute resolution in Japan
8. Alternative dispute resolution in the western cultures
9. Alternative dispute resolution in the hindu tether
10. Alternative dispute resolution in the muslim tether
11. Alternative dispute resolution in the common law
12. ADR methodts in the Christian tradition
13. ADR and the fair trial

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Every and each student must choose a particular topic for his/her presentation.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The seminar allows students to expand their knowledge of alternative dispute resolution with different dimensions to get acquainted with the most important and current issues in this round.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
René David, John Brierley: Major legal systems in the world today (Stevens & Sons Ltd; 3rd Revised edition edition 1985.)
Harald Baum: Mediation in Japan. Development, Forms, Regulation and Practice of Out-of-Court Dispute Resolution, Oxford 2012.
Klaus J. Hopt and Felix Steffek: Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective Oxford, 2012.
Bruce E. Barnes: Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific 2006.
Sarah E. Hilmer: Mediation in the People's Republic of China and Hong Eleven International Publishing 2009.
Weissbrodt, D., Wolfrum, Rudiger (Eds.) The Right to a Fair Trial 1997.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations

Megjegyzés: -Női szerepek a XXI. században
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA35
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.Gender-elmélet
2. Történelemformáló nők
3.Klasszikus női szerepek az ókori társadalmakban
4. Klasszikus női szerepek a középkori társadalmakban
5. Klasszikus női szerepek a XXI. században
6. Vallási alapú megkülönböztetés az egyes kultúrákban
7. Feminista mozgalmak
8. A nők helyzete a munkaerőpiacon
9. A nők politikai rendszerben elfoglalt helye
10. Női szerepek a mai magyar társadalomban
11. A nemi szerepek változása és társadalmi hatásai a 21. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Melyek a tipikus női szerepek? Világos ez mindenki számára?
A kurzus célja, hogy bemutassa a nők társadalmi megítélését, valamint annak változásait különböző kulturális és vallási szegmensekben illetve az egyes történelmi korszakokban.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1.Bagi Judit: A nemzetközi migráció gender aspektusai: nemi szerepek változása, a migráció feminizációja Bp.1988
2.Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében: tanulmánykötet / [szerk. Páli-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly]
3.Szerep és alkotás: női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben / szerk. Nagy Beáta és S. Sárdi Margit
4.Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? : A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon : Tanulmányok / szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs ; szerzők: Balázs Eszter et al.
5.Barna Mária: Az én házam egy keleti ház a nyugati világban : nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
írásban

Megjegyzés: -