Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA88 A jogi latin nyelv logikája, szóképzése, terminológiája
Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 009.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. A latin nyelv rövid története, a mai magyar helyesírás és kiejtés. 
    Névszók: a főnév szótári alakja, I.-II. declinatio.
    Igék: az ige szótári alakja, praes. impf. ind. act., rendhagyó igék. 
2. Római jogi alapfogalmak fordítása és grammatikai értelmezése.
    Névszók: az I-II. decl. szerint ragozott melléknevek;
                 főnév-melléknév egyeztetés.
    Igék: praes. impf. ind. pass., a passiv mondat.
3. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Névszók: III. declinatio
    Igék: praes. perfectum act. és praes. perf. pass.
4. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Névszók: III. decl. folytatása
                 főnév-melléknév egyeztetése (gyakorlás).
                 IV. declinatio
5. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Névszók: V. declinatio, névmások, melléknévfokozás.
6. De rerum divisione - Szövegfordítás
    Összefoglalás, gyakorlás
7. I. Záródolgozat
8. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Igenevek: participium impf. activi, part. perf.passivi, part. instans act., part.
                   inst. pass.;
                   a part. használata (jelző, fordított jelzős szerkezet, part. coniunctum)
9. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Igenevek: gerundium, gerundivumos szerkezet, supinum.
10. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
      Mondatrövidítő szerkezet I.: az ablativus absolutus (part. impf.-os,
                                            part. perf.-os, abl. abs. mancus).
11. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
      Mondatrövidítő szerkezet II.: accusativus cum infinitivo;
                                              nominativus cum infinitivo.
12. De adquirendo rerum dominio- Szövegfordítás
     Összefoglalás, gyakorlás
13. II. Záródolgozat

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző írásbeli dolgozatok száma: 2 záródolgozat+folyamatos szóbeli számonkérés. Témakörök: De iure populi Romani, De actionibus, De iure personarum, De rerum divisione, De iuribus in rebus alienis, De adquirendo rerum dominio, De obligationibus. Időpontok: 7. és 13. oktatási hét . Pótlásuk és javításuk lehetősége: 13.oktatási hét.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Folyamatos felmérés és értékelés: szóbeli beszámolás, fordítási feladatok

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A jogi latin nyelv nyelvtanának, szókészletének és terminológiájának elsajátítása a római jog témaköreihez kapcsolódóan.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Online segédanyagok:
- Dr.PETRASOVSZKY ANNA: Latin nyelvi segédanyag  joghallgatók számára c. tananyaga alapján készült  online latin nyelvi segédanyag. Összeállította: Ress Éva
- Római jogi szószedetek

Ajánlott irodalom:
Bánóczi R- Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Negyedik átdolgozott kiadás, 2005.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Hetente 10 sor fordítási feladat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA19 Русская правовая терминология 3. (средний уровень)
(Orosz jogi szaknyelv középszinten)

Ress Éva nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Kedd, 14.40 – 16.10 / 103.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Középfokú orosz nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1. Введение курса
2. Расширение словарного запаса: лексические и грамматические упражнения
3. Направления специализации юристов. Чтение, коммуникативные упражнения.
4. Понятия гражданского права. Расширение словарного запаса, чтение и аудирование по теме гражданское право
5. Гражданско –правовые споры. Чтение, коммуникативные упражнения.
6. Подготовка к контрольной работе
7. Контрольная работа
8. Понятия уголовного права. Расширение словарного запаса, чтение по теме уголовное право, коммуникативные упражнения
9. Русский уголовный процесс. Ситуационные упражнения, аудирование
10. Судебное решение. Ситуационные упражнения.
11. Подготовка к контрольной работе
12. Контрольная работа
13. Закрытие курса

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Zárthelyi dolgozatok száma: 2 ( 6. és 12. oktatási hét). Pótlási és javítási lehetőség: 13. oktatási hét
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Olvasott és hallott szövegértési, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok megoldása révén nyújtott teljesítmény alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók szóbeli és írásbeli kommunikációs készségének fejlesztése jogi szaknyelvi területen.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
С.А. Хавронина-А.И. Широченская: Русский язык в упражнениях
Összeállított internetes segédanyagok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Olvasott és hallott szövegértést, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok folyamatos megoldása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA65 Русская правовая терминология 4. (средний уровень)
(Orosz jogi szaknyelv középszinten)

Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Szerda, 11.20 – 12.50 / Tanszék, 253. iroda

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Középfokú orosz nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1. Введение курса
2. Расширение словарного запаса: лексические и грамматические упражнения
3. Направления специализации юристов. Чтение, коммуникативные упражнения.
4. Понятия гражданского права. Расширение словарного запаса, чтение и аудирование по теме гражданское право
5. Гражданско –правовые споры. Чтение, коммуникативные упражнения.
6. Подготовка к контрольной работе
7. Контрольная работа
8. Понятия уголовного права. Расширение словарного запаса, чтение по теме уголовное право, коммуникативные упражнения
9. Русский уголовный процесс. Ситуационные упражнения, аудирование
10. Судебное решение. Ситуационные упражнения.
11. Подготовка к контрольной работе
12. Контрольная работа
13. Закрытие курса

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Zárthelyi dolgozatok száma: 2 ( 6. és 12. oktatási hét). Pótlási és javítási lehetőség: 13. oktatási hét
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Olvasott és hallott szövegértési, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok megoldása révén nyújtott teljesítmény alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók szóbeli és írásbeli kommunikációs készségének fejlesztése jogi szaknyelvi területen.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
С.А. Хавронина-А.И. Широченская: Русский язык в упражнениях
Összeállított internetes segédanyagok
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Olvasott és hallott szövegértést, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok folyamatos megoldása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -