Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Latin fordítási gyakorlatok 2. (Kezdő)
Ress Éva nyelvtanár
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely
Jogtörténeti Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 207.

Kurzus kód AJSZNOA63
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Alapszintű latin nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. Grammatika: Alaktan-mondattan áttekintése, gyakorlása
2. Oklevéltani alapismeretek (Oklevél elnevezések, "oklevéladó". Az oklevél alakja. Oklevélrészek. Az oklevelek ortográfiája.)
3. Királyi oklevelek. Hatóságok és közhitelű szervezetek oklevelei.Magánokiratok
4.Oklevélolvasás (Oklevélformulák olvasási technikája. Sajátos nyelvtani szerkezetek. Mondatszerkesztés és stílus. Jogi műkifejezések és értelmezésük) Otthoni fordítási feladatok kijelölése.
5. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
6. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
7. Írásbeli beszámoló
8. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
9. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
10. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
11. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
12. Írásbeli beszámoló
13. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző dolgozatok száma: 2. Témakörük: királyi oklevelek, hatóságok és közhitelű szervezetek oklevelei, magánokiratok. Időpontok: 7. és 12. oktatási hét. Pótlásuk és javításuk lehetősége:8. és 13. oktatási hét
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Folyamatos felmérés és értékelés: fordítási feladatok teljesítése latinról magyarra
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók latin nyelvi ismereteinek bővítése és elmélyítése magyar jogtörténeti és római jogi forrásszövegek elemzése során, valamint ún. jogi latin nyelv nyelvtanának, szókészletének és használatának magasabb szinten történő megtanítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bánóczi R.-Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.2005.
Horváth Árpád: A diplomatikai írástan alapvonásai Budapest, 1883.
Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Budapest, 1930.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Hetente 10 sor fordítási feladat.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Русская правовая терминология 4. (средний уровень)
(Orosz jogi szaknyelv középszinten)

Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Szerda, 11.20 – 12.50 / Tanszék, 253. iroda

Kurzus kód AJSZNOA65
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Középfokú orosz nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1. Введение курса
2. Расширение словарного запаса: лексические и грамматические упражнения
3. Направления специализации юристов. Чтение, коммуникативные упражнения.
4. Понятия гражданского права. Расширение словарного запаса, чтение и аудирование по теме гражданское право
5. Гражданско –правовые споры. Чтение, коммуникативные упражнения.
6. Подготовка к контрольной работе
7. Контрольная работа
8. Понятия уголовного права. Расширение словарного запаса, чтение по теме уголовное право, коммуникативные упражнения
9. Русский уголовный процесс. Ситуационные упражнения, аудирование
10. Судебное решение. Ситуационные упражнения.
11. Подготовка к контрольной работе
12. Контрольная работа
13. Закрытие курса

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Zárthelyi dolgozatok száma: 2 ( 6. és 12. oktatási hét). Pótlási és javítási lehetőség: 13. oktatási hét
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Olvasott és hallott szövegértési, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok megoldása révén nyújtott teljesítmény alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók szóbeli és írásbeli kommunikációs készségének fejlesztése jogi szaknyelvi területen.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
С.А. Хавронина-А.И. Широченская: Русский язык в упражнениях
Összeállított internetes segédanyagok
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Olvasott és hallott szövegértést, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok folyamatos megoldása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -A jogi latin nyelv logikája, szóképzése, terminológiája
Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Szerda, 16.20 – 17.50 / Tanszék, 253. iroda

Kurzus kód AJSZNOA88
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. A latin nyelv rövid története, a mai magyar helyesírás és kiejtés. 
    Névszók: a főnév szótári alakja, I.-II. declinatio.
    Igék: az ige szótári alakja, praes. impf. ind. act., rendhagyó igék. 
2. Római jogi alapfogalmak fordítása és grammatikai értelmezése.
    Névszók: az I-II. decl. szerint ragozott melléknevek;
                 főnév-melléknév egyeztetés.
    Igék: praes. impf. ind. pass., a passiv mondat.
3. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Névszók: III. declinatio
    Igék: praes. perfectum act. és praes. perf. pass.
4. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Névszók: III. decl. folytatása
                 főnév-melléknév egyeztetése (gyakorlás).
                 IV. declinatio
5. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Névszók: V. declinatio, névmások, melléknévfokozás.
6. De rerum divisione - Szövegfordítás
    Összefoglalás, gyakorlás
7. I. Záródolgozat
8. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Igenevek: participium impf. activi, part. perf.passivi, part. instans act., part.
                   inst. pass.;
                   a part. használata (jelző, fordított jelzős szerkezet, part. coniunctum)
9. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Igenevek: gerundium, gerundivumos szerkezet, supinum.
10. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
      Mondatrövidítő szerkezet I.: az ablativus absolutus (part. impf.-os,
                                            part. perf.-os, abl. abs. mancus).
11. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
      Mondatrövidítő szerkezet II.: accusativus cum infinitivo;
                                              nominativus cum infinitivo.
12. De adquirendo rerum dominio- Szövegfordítás
     Összefoglalás, gyakorlás
13. II. Záródolgozat

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző írásbeli dolgozatok száma: 2 záródolgozat+folyamatos szóbeli számonkérés. Témakörök: De iure populi Romani, De actionibus, De iure personarum, De rerum divisione, De iuribus in rebus alienis, De adquirendo rerum dominio, De obligationibus. Időpontok: 7. és 13. oktatási hét . Pótlásuk és javításuk lehetősége: 13.oktatási hét.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Folyamatos felmérés és értékelés: szóbeli beszámolás, fordítási feladatok

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A jogi latin nyelv nyelvtanának, szókészletének és terminológiájának elsajátítása a római jog témaköreihez kapcsolódóan.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Online segédanyagok:
- Dr.PETRASOVSZKY ANNA: Latin nyelvi segédanyag  joghallgatók számára c. tananyaga alapján készült  online latin nyelvi segédanyag. Összeállította: Ress Éva
- Római jogi szószedetek

Ajánlott irodalom:
Bánóczi R- Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Negyedik átdolgozott kiadás, 2005.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Hetente 10 sor fordítási feladat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Legal English Communication
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Szerda, 8.00 – 9.30 / 207.

Kurzus kód AJSZNOA22
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Minimum alapfokú angol nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
Legal correspondence
1. Letters of demand
2. Letters of advice
3. Cover letters
Lawyer-client interview
4. Giving advice
5. Reasoning
6. Agreeing-disagreeing
7. Describing legal situations
Presentations
8. Parts of presentations. Building arguments
9. Giving a presentation on a chosen legal topic
10. Describing diagrams
Discussing legal cases
11. Recurring legal terminology
12. Case summaries
13. Revision, evaluation

Félévközi ellenőrzés:
Kettő beadandó levélírási feladat, kettő szóbeli prezentáció
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli és szóbeli házi feladatok és órai munka alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Szóbeli és írásbeli nyelvi készségek fejlesztése, szókincsbővítés konkrét jogesetek alapján

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Cikkek, hanganyagok az internetről
Brieger, Nick: Test Your professional English: Law, Pearson Education Limited 2002
Rivlin, Geoffrey: Understanding the Law, Oxford University Press 2004
Krois-Lindner, Amy: International Legal English, Cambridge University Press 2006
Rupert Haigh, Oxford Handbook of Legal Correspondence, Oxford University Press, 2006
Catherine Mason, The Lawyer's English Language Coursebook, Global Legal English Ltd. 2016

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kettő levél, kettő szóbeli prezentáció
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -