Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Latin fordítási gyakorlatok 1.(Kezdő)
Ress Éva nyelvtanár
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely
Jogtörténeti Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 011.

Kurzus kód AJSZNOA17
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Alapszintű latin nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. Grammatika: Alaktan-mondattan áttekintése, gyakorlása
2. Oklevéltani alapismeretek (Oklevél elnevezések, "oklevéladó". Az oklevél alakja. Oklevélrészek. Az oklevelek ortográfiája.)
3. Királyi oklevelek. Hatóságok és közhitelű szervezetek oklevelei.Magánokiratok
4.Oklevélolvasás (Oklevélformulák olvasási technikája. Sajátos nyelvtani szerkezetek. Mondatszerkesztés és stílus. Jogi műkifejezések és értelmezésük) Otthoni fordítási feladatok kijelölése.
5. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
6. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
7. Írásbeli beszámoló
8. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
9. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
10. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
11. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
12. Írásbeli beszámoló
13. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző dolgozatok száma: 2. Témakörük: királyi oklevelek, hatóságok és közhitelű szervezetek oklevelei, magánokiratok. Időpontok: 7. és 12. oktatási hét. Pótlásuk és javításuk lehetősége:13. oktatási hét
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Folyamatos felmérés és értékelés: fordítási feladatok teljesítése latinról magyarra

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók latin nyelvi ismereteinek bővítése és elmélyítése magyar jogtörténeti és római jogi forrásszövegek elemzése során, valamint ún. jogi latin nyelv nyelvtanának, szókészletének és használatának magasabb szinten történő megtanítása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bánóczi R.-Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.2005.
Horváth Árpád: A diplomatikai írástan alapvonásai Budapest, 1883.
Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Budapest, 1930.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Hetente 10 sor fordítási feladat.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Русская правовая терминология 1. (начальный уровень)
(Orosz jogi szaknyelv kezdők számára)

Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Szerda, 11.20 – 12.50 / Tanszék, 253. iroda

Kurzus kód AJSZNOA87
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Alapfokú orosz nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1. Введение курса
2. Расширение словарного запаса: лексические и грамматические упражнения
3. Термины «IUS ROMANUM» в юридической терминологии русского языка. Расширение словарного запаса, чтение
4. Правовая система, отрасли права. Расширение словарного запаса, чтение, коммуникативные упражнения
5. Понятия гражданского права. Расширение словарного запаса, чтение и аудирование по теме гражданское право
6. Подготовка к контрольной работе
7. Контрольная работа
8. Понятия уголовного права. Расширение словарного запаса, чтение по теме уголовное право, коммуникативные упражнения
9. Русский уголовный процесс. Ситуационные упражнения, аудирование
10. Судебное решение. Ситуационные упражнения
11. Подготовка к контрольной работе
12. Контрольная работа
13. Закрытие курса

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Zárthelyi dolgozatok száma: 2 ( 6. és 12. oktatási hét). Pótlási és javítási lehetőség: 13. oktatási hét
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Olvasott és hallott szövegértési, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok megoldása révén nyújtott teljesítmény alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók szóbeli és írásbeli kommunikációs készségének fejlesztése jogi szaknyelvi területen.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
С.А. Хавронина-А.И. Широченская: Русский язык в упражнениях
Összeállított internetes segédanyagok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Olvasott és hallott szövegértést, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok folyamatos megoldása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -A jogi latin nyelv logikája, szóképzése, terminológiája
Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Kedd, 16.20 – 17.50 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA88
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. A latin nyelv rövid története, a mai magyar helyesírás és kiejtés. 
    Névszók: a főnév szótári alakja, I.-II. declinatio.
    Igék: az ige szótári alakja, praes. impf. ind. act., rendhagyó igék. 
2. Római jogi alapfogalmak fordítása és grammatikai értelmezése.
    Névszók: az I-II. decl. szerint ragozott melléknevek;
                 főnév-melléknév egyeztetés.
    Igék: praes. impf. ind. pass., a passiv mondat.
3. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Névszók: III. declinatio
    Igék: praes. perfectum act. és praes. perf. pass.
4. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Névszók: III. decl. folytatása
                 főnév-melléknév egyeztetése (gyakorlás).
                 IV. declinatio
5. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Névszók: V. declinatio, névmások, melléknévfokozás.
6. De rerum divisione - Szövegfordítás
    Összefoglalás, gyakorlás
7. I. Záródolgozat
8. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Igenevek: participium impf. activi, part. perf.passivi, part. instans act., part.
                   inst. pass.;
                   a part. használata (jelző, fordított jelzős szerkezet, part. coniunctum)
9. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
    Igenevek: gerundium, gerundivumos szerkezet, supinum.
10. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
      Mondatrövidítő szerkezet I.: az ablativus absolutus (part. impf.-os,
                                            part. perf.-os, abl. abs. mancus).
11. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
      Mondatrövidítő szerkezet II.: accusativus cum infinitivo;
                                              nominativus cum infinitivo.
12. De adquirendo rerum dominio- Szövegfordítás
     Összefoglalás, gyakorlás
13. II. Záródolgozat

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző írásbeli dolgozatok száma: 2 záródolgozat+folyamatos szóbeli számonkérés. Témakörök: De iure populi Romani, De actionibus, De iure personarum, De rerum divisione, De iuribus in rebus alienis, De adquirendo rerum dominio, De obligationibus. Időpontok: 7. és 13. oktatási hét . Pótlásuk és javításuk lehetősége: 13.oktatási hét.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Folyamatos felmérés és értékelés: szóbeli beszámolás, fordítási feladatok

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A jogi latin nyelv nyelvtanának, szókészletének és terminológiájának elsajátítása a római jog témaköreihez kapcsolódóan.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Online segédanyagok:
- Dr.PETRASOVSZKY ANNA: Latin nyelvi segédanyag  joghallgatók számára c. tananyaga alapján készült  online latin nyelvi segédanyag. Összeállította: Ress Éva
- Római jogi szószedetek

Ajánlott irodalom:
Bánóczi R- Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Negyedik átdolgozott kiadás, 2005.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Hetente 10 sor fordítási feladat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Legal English Exam Training 1 (Grammar exercises, written and oral skills development for the proficiency exam)
Garas-Czirkó Dorka nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA20
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Középfokot megközelítő angol nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Getting started – Needs analysis
2. Legal profession 1 – Present and Future Tenses
3. Legal profession 2 – Past Tenses
4. Legal writing 1 – Conditional
5. Legal writing 2 – Conjunctions
6. Written case summaries 1- Reported Speech
7. Oral case summaries 2 – Passive Voice
8. Situations 1 – Adverbs and adjectives
9. Situations 2 – Polite professional interactions
10. Translation techniques - Collocations
11. Diagrams – Phrasal Verbs
12. Presentation - Miscellaneous
13. Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
folyamatos számonkérés
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai munka és az órákra történő rövid írásbeli feladatok elkészítése alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A korábban megszerzett, a szaknyelvi tananyaghoz kapcsolódó nyelvi és nyelvtani ismeretek rendszerezése és fejlesztése. Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása során felkészítés az alapvizsga sikeres teljesítésére.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
A négy félév során feldolgozásra kerülő (Interactive) English for Law Students című jegyzetek.
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Oxford Angol Nyelvtan, Oxford University Press

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Folyamatos írásbeli és szóbeli számonkérés.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: Az óra időpontja megváltoztatható!Legal Translation
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA89
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Minimum alapfokú angol nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés. Alapvető lexikai és nyelvtani átváltási műveletek
2. Jogi témájú tájékoztató szöveg fordítása
3. Ismeretterjesztő cikk részletének fordítása
4-5. Tankönyvrészlet fordítása
6-7-8. Eset-összefoglaló, ítélet nyelvi jellemzői, fordítása
9-10. Ügyvédi levelezés nyelvi jellemzői, fordítása
11-12. Szerződések nyelvi jellemzői, fordítása
13. Összefoglalás, értékelés

Félévközi ellenőrzés:
Összesen 5 db 250 szó terjedelmű fordítási feladat elkészítése (választhatóan vagy angolról magyarra vagy magyarról angol nyelvre)
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai munka és az elkészített fordítások alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Konkrét szövegek alapján alapvető fordítási technikák megismerése és elsajátítása; az angol nyelvről magyarra illetve magyar nyelvről angolra történő fordítás készségének fejlesztése; különféle jogi témájú szövegtípusok formai és tartalmi jellemzőinek megismerése, elemzése és a fordításukban való jártasság megszerzése, lexikai és nyelvtani átváltási műveletek alkalmazása a fordítás során, a jogi szakszövegek jellemző szókincsének és gyakori szintaktikai szerkezeteinek elsajátítása és fordítása

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Klaudy Kinga, A fordítás elmélete és gyakorlata, Scholastica, 1994.
Bart István-Klaudy Kinga, EU fordítóiskola, Corvina 2003.
folyóiratcikkek, bírósági ítéletek, eredeti szerződés-szövegek az Internetről, valamint jogi témájú szakkönyvekből

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Összesen 5 db 250 szó terjedelmű fordítási feladat elkészítése (választhatóan vagy angolról magyarra vagy magyarról angol nyelvre)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Advanced Legal Communication
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA90
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Legalább biztos középfokú angol nyelvtudás és szaknyelvi ismeretek
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction, course overview
2. Constitutional law and human rights; reading legislation, structuring a presentation
3. Criminal law; lawyer-client interview, letters of advice
4. Family law; translation techniques, discussion
5. Contracts I; lawyer-client interview, letters before action
6. Contracts II; reading contracts, translation 
7. Tort; lawyer-client interview, translation
8. Employment; reading a court judgment, letters of application 
9. Company law; lawyer-client interview, letters providing information 
10. Civil procedure; discussion, translation.
11. EU law; reading, presentation
12.International institutions; reading, translation, presentation 
13. Evaluation
A combination of tasks will be dealt with in each of the above fields of law to develop reading comprehension, letter-writing, translation, presentation, interviewing and discussion skills.

Félévközi ellenőrzés:
folyamatos számonkérés
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Tanórai munka, illetve a témakörökhöz kapcsolódó írásbeli és szóbeli feladatok alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
It is a skill-based course for those wishing to develop their reading, writing, translation and speaking skills by offering practice in the understanding of complex legal documents (contracts, court judgments, pieces of legislation), in the use of complex sentence structures in writing and translation and the discussion of varied legal matters in the form of presentations and lawyer-client interviews.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
G. D. Brown & S. Rice: Professional English in Use, Law. Cambridge University Press, 2007
Krois-Lindner, Amy: International Legal English, Cambridge University Press 2006
Rupert Haigh, Oxford Handbook of Legal Correspondence, Oxford University Press, 2006
Catherine Mason, The Lawyer's English Language Coursebook, Global Legal English Ltd. 2016
Selected court judgments, contracts, extracts from legislation, scholarly essays and passages from legal textbooks.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Folyamatos írásbeli és szóbeli számonkérés.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -