Büntetőjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Büntetőjogi Tanszék
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA173 A gazdasági bűncselekmények
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / B326.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA37
Büntetőjog 3.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A gazdasági büntetőjog fogalma. Gazdaság és erkölcs. A gazdasági büntetőjog és az elméleti közgazdaságtan kapcsolatának néhány kérdése. Történeti kitekintés: gazdasági rendszerünk védelme a tervgazdálkodás időszakában. Gazdasági bűncselekmények és gazdálkodás körében elkövetett bűncselekmények – csoportosítási és rendszeralkotási problémák. A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények. A gazdasági társaságokkal kapcsolatos bűncselekmények. A marketing tevékenység gazdasági büntetőjogi korlátai. A tőkepiac büntetőjogi védelme. Az államháztartás bevételeit csorbító bűncselekmények. Titok és titokvédelem a gazdaságban. A pénz közgazdasági és büntetőjogi fogalma, a pénzhelyettesítők és a pénzhamisítás. A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi és pénzügytechnikai eszközei. Az informatikai bűncselekmények vázlata. A hitelintézeti rendszer és a büntetőjog.

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A stúdium célja az, hogy a hallgatók a kötelező tananyagon túlmenően megismerkedjenek a gazdasági büntetőjog sajátos fogalomrendszerével, a témához szorosan kacsolódó közgazdasági alapösszefüggésekkel, a gazdasági és a gazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények tényállásaival valamint a háttérjogszabályokkal.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Budapest, 2002.
Gál István László: A pénzmosás KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Budapest, 2004.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA02 Introduction to the U.S. Criminal Law
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Ron Cordova óraadó
Büntetőjogi Tanszék

2023.11.06. (hétfő)        13.00 – 18.45 / B326.
2023.11.07. (kedd)        13.00 – 18.45 / B326.
2023.11.08. (szerda)      13.00 – 18.45 / B326.
2023.11.09. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / B326.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 28/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction to US Substantive Criminal law
2. Introduction to US Criminal procedural law
3. Introduction to US Constitutional law
4. Mens rea
5. Actus Reus
6. Homicide
7. Manslaughter
8. First and second degree murder
9. Battery
10. Bodily harm
11. Assault
12. Theft
12. Robbery
13. Bribery

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 
The aim of the subject is to give an overview of criminal law of the United States
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Aliverti, A. (2012). Making people criminal: The role of the criminal law in immigration enforcement. Theoretical Criminology, 16(4), 417-434
 Katz, L., Moore, M. S., & Morse, S. J. (Eds.). (1999). Foundations of criminal law (pp. 83-96). Oxford University Press.
 Inbau, F. E., Thompson, J. R., Zagel, J. B., & Thompson, J. R. (1974). Criminal law and its administration. Foundation Press.
 Tyler, T. R. (2011). Trust and legitimacy: Policing in the USA and Europe. European journal of criminology, 8(4), 254-266.
 Bantekas, I., & Nash, S. (2003). International criminal law. Routledge-Cavendish.
 Jacobs, J. B. (2002). Hate Crime: Criminal Law and Identity Politics: Author’s summary. Theoretical Criminology, 6(4), 481-484.
 Wootton, B. (1963). Crime and the criminal law: Reflections of a magistrate and social scientist (pp. 32-57). Stevens.
 Warde, B. (2013). Black male disproportionality in the criminal justice systems of the USA, Canada, and England: A comparative analysis of incarceration. Journal of African American Studies, 17(4), 461-479.
 Aliverti, A. (2013). Crimes of mobility: criminal law and the regulation of immigration. Routledge.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA53 Bűncselekmények számítógépes környezetben (Mire vigyázzunk, amikor böngészünk vagy a Facebookon posztolunk?)
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Napjaink 4. ipari forradalma, technikai – technológiai újdonságok, amelyek körül vesznek bennünket.
2. A számítógépes bűncselekmények kriminológiai jellemzői.
3. Számítógépes bűncselekmények a nemzetközi jogi dokumentumokban.
4. Az Internet története, az Interneten elkövethető bűncselekmények csoportosítási lehetőségei
5. A tartalom bűncselekmények az Interneten I. (az egyént és közösséget sértő tartalomközlések, a zaklatás)
6. A tartalom bűncselekmények az Interneten II. (a szexuális, pedofil tartalmú tartalomközlések, a kábítószer bűncselekmények megjelenési formái).
7.  A tartalom bűncselekmények az Interneten III. (a szerzői és szomszédos jogokat sértő bűncselekmények).
8. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten I. (hackerek, mint „elektronikus betörők”, az adathalászat legkülönfélébb módszerei, ellenük való felhasználói védekezés).
9. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten II. (a számítástechnikai rendszereket megbénító támadások; vírus és más káros programok, a terheléses támadás és az ellenük való felhasználói védekezés).
10. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten III. (az elektronikus kereskedelmet zavaró és más vagyon elleni bűncselekmények, a pénzmosás és az ellen való felhasználói védekezés). 
10. Az Internet „sötét oldala”, a Darknet, tor-szerverek, terrorista tartalmú és célú web-oldalak.
11. A számítógépes bűncselekmények nyomozásának nehézsége, sajátosságai.
12. A Facebook és más közösségi oldalak valósága, előnyök és hátrányok.
13. A Facebookos átverések, és az ellenük való védekezés

Félévközi ellenőrzés:
10 oldalas szemináriumzáró dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai részvétel, aktivitás, dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja napjaink 4. ipari forradalmának technológiai kihívásainak bemutatása, megismertetni a hallgatókkal a tipikus számítógépes bűncselekményeket, a Facebook-os átverésektől a zsarolóvírusokig.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben, Budapest, Ad-Librum, 2009.
Gyermekpornográfia az interneten / Parti Katalin - Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009.
Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Arcturus, London, 217.
Nagy Zoltán - Mezei Kitti: Pénzmosás a kibertérben. Infokommunikáció és jog, 2018/6. 26-31.o.
Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések. Belügyi Szemle, 2018/2. 115-135. o.
Nagy Zoltán: Csalás jellegű cselekmények az e-kereskedelem körében. In: A bűnügyi tudományok és az informatika (szerkesztette: Mezei Kitti)148-169.o.
Szabó András: Elektronikus és online bűncselekmények. http://arsboni.hu/dolgozatok/buntetojog/Szabo_Andras_Elektronikus_es_online_buncselekmenyek.pdf
Gyaraki Réka: A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények. In:
Tanulmányok "A biztonság rendészettudományi dimenziói - változások és hatások" című tudományos konferenciáról (szerke.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). 524 p.
Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2012. pp.
235-249.(Pécsi Határőr Tudományos Közlemények; 13.)
Szathmáry Zoltán: Az elektronikus pénz és a bitcoin biztosítása a büntetőeljárásban
Magyar jog, 2015/11. 639-647. o.
Eszteri Dániel: Bitcoin: az anarchisták pénze vagy a jövő fizetőeszköze? Infokommunikáció és Jog 2012/2., 71-78.o.
Nagy Zoltán – Mezei Kitti: A zsarolóvírus és a botnet, mint napjaink két legveszélyesebb számítógépes vírusa. In: Szent Lászlótól a modernkori rendészettudományig, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. kötet (szerk.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). Pécs, 2017. 155-163.o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
szemináriumzáró dolgozat, önálló előadás, kutatómunka támogatott
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A távolmaradás pótlásának lehetősége:
önálló beszámoló
Megjegyzés: -AJSZNOA112 Children Soldiers of Terrorism in connection with ISIS
Dr. Nagy Melánia adjunktus
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / Irk Albert előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Definition of terror
2. Type of terrorism
3. Special perpetrators of terror: women, children
4. The history of Child soldiers 
5. Definition of suicide bombing, and radicalization
6. Techniques of children suicide bombers
7. Children soldiers in ISIS
8. Children soldiers tasks in different terror organiztaions
9. Features of the Training Camps
10. Can we save them? Tools of the prevention and the radicalization

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the course is to introduce the studtent into the Children Soldiers techniques and methods in several terrorist organizations.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Mia Bloom- John Horgan: Small Arms : Children and Terrorism, Cornell University Press 2019.
2. Conrad, Nyamutata: Young Terrorists or Child Soldier? ISIS Children, Internatoinal Law and Victimhood, Journal of Conflict and Security Law, 2020. 
3. United Nations Office on Drugs and Crime: Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System 2017. 
4. Napoleoni, Loretta: Az Iszlamista Főnix, az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet újrafelosztása. HVG Kiadó, Budapest, 2015. 
5. David M. Rosen: Armies of the young, Rutgers University Press, 2005.
6. David M. Rosen: Child soldiers, ABC-Clio, 2012. 
7. Alcinda Honwana: Child Soldiers in Africa, University of Pennsylvania Press, Incorporated, 2007.
8. David h. Gray-Tom Oven-Matchin  Lii: Children, the new face of terrorism, 2008. https://www.researchgate.net/publication/228709318_Children_The_new_face_of_terrorism
9. Nachammai R (2006). Outrage over Child Soldiers in Sri Lanka. Christian Science Monitor. 99(3): 7
10. Briggs J (2005). Innocents Lost: When child Soldiers go to war. New York: Basic Books. p. 83.
11. Mitchell J (2006). Soldier Girl. The Humanist, 6.
12. Peters L (2005). War is no Child's Play: Child Soldiers from Battlefield to Playground (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces). 8(60): 12

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA174 Korrupciós deliktumok elméleti és gyakorlati kérdései
Dr. Nagy Melánia adjunktus
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Történeti előzmények
2. A vesztegetés és a vesztegetés elfogadása
3. A hálapénz büntetőjogi aspektusai
4. Hivatali vesztegetés
5. Hivatali vesztegetés elfogadása
6. Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
7. Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban
8. Befolyás vásárlása
9. Befolyással üzérkedés
10. Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -