Büntetőjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Büntetőjogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Nemzetbiztonsági jogi alapismeretek
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 18.00 – 19.30 / Óriás Nándor előadóterem 2.

Kurzus kód AJSZNOA83
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Az állambiztonság és a nemzetbiztonság jogi szabályozása 1990 előtt és után Magyarországon
A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége: biztonsági kihívások, kockázatok és fenyegetések. Hírszerzés és elhárítás
A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete, jogállása és feladatai
A nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása, vezetése és parlamenti ellenőrzése
A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya, működési alapelvei és a nemzetbiztonsági szolgálatok által alkalmazható intézkedések
A nemzetbiztonsági szolgálatok adatkezelése. Titkos információgyűjtés az Nbtv. alapján
A nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés jogi szabályozása 
A minősített adatokra és a titokvédelemre vonatkozó hatályos magyar jogi szabályozás rendszere és legfontosabb rendelkezései
A haditechnikai eszközökre és kettős felhasználású termékekre vonatkozó jogi szabályozás
Speciális számviteli jogszabályi rendelkezések a nemzetbiztonsági szférában
A nemzetbiztonsági szolgálatok működését érintő fontosabb alkotmánybírósági határozatok

Félévközi ellenőrzés:
írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A beszámoló és az órai munka alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletesen megismerjék a nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó jogi szabályozást, a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit, valamint a tevékenységük jogi szabályozásának a lényegi elemeit, valamint a minősített adatokra vonatkozó magyar jogi szabályozást.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Prof. Dr. Respreger István: A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban NKE Budapest, 2018. 366. pp
Prof. Dr. Gál István László (szerk.): Nemzetbiztonsági szakági jogi alapismeretek NKE Budapest, 2018. 239 pp.
 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Zárthelyi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Introduction to the U.S. Criminal Law
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Ron Cordova óraadó
Büntetőjogi Tanszék

2022.04.25. (hétfő)         13.00 – 18.45 / Dékáni Tanácsterem
2022.04.26. (kedd)         13.00 – 18.45 / Dékáni Tanácsterem
2022.04.27. (szerda)      13.00 – 18.45 / Dékáni Tanácsterem
2022.04.28. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / Dékáni Tanácsterem

Kurzus kód AJSZNOA02
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 28/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction to US Substantive Criminal law
2. Introduction to US Criminal procedural law
3. Introduction to US Constitutional law
4. Mens rea
5. Actus Reus
6. Homicide
7. Manslaughter
8. First and second degree murder
9. Battery
10. Bodily harm
11. Assault
12. Theft
12. Robbery
13. Bribery

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 
The aim of the subject is to give an overview of criminal law of the United States
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Aliverti, A. (2012). Making people criminal: The role of the criminal law in immigration enforcement. Theoretical Criminology, 16(4), 417-434
 Katz, L., Moore, M. S., & Morse, S. J. (Eds.). (1999). Foundations of criminal law (pp. 83-96). Oxford University Press.
 Inbau, F. E., Thompson, J. R., Zagel, J. B., & Thompson, J. R. (1974). Criminal law and its administration. Foundation Press.
 Tyler, T. R. (2011). Trust and legitimacy: Policing in the USA and Europe. European journal of criminology, 8(4), 254-266.
 Bantekas, I., & Nash, S. (2003). International criminal law. Routledge-Cavendish.
 Jacobs, J. B. (2002). Hate Crime: Criminal Law and Identity Politics: Author’s summary. Theoretical Criminology, 6(4), 481-484.
 Wootton, B. (1963). Crime and the criminal law: Reflections of a magistrate and social scientist (pp. 32-57). Stevens.
 Warde, B. (2013). Black male disproportionality in the criminal justice systems of the USA, Canada, and England: A comparative analysis of incarceration. Journal of African American Studies, 17(4), 461-479.
 Aliverti, A. (2013). Crimes of mobility: criminal law and the regulation of immigration. Routledge.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -A nemi erkölcs elleni bűncselekmények
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Óriás Nándor előadóterem 2.

Kurzus kód AJSZNOA155
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés, erkölcs, nemi erkölcs.
2. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények rendszere.
3. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozásának jogtörténeti gyökerei.
4. A szexuális erőszak büntetőjogi értékelése
5. Az erőszakos közösülés tényállásának elemzése
6. A megrontás büntetőjogi és kriminológiai értékelése.
7. A prostitúció.
8. A vérfertőzés
9. A szeméremsértés
10. Kapcsolódó tényállások
11. Visszaélés tiltott pornográf felvétellel
12. Bűnügyi statisztikai kérdéskörök
13. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozása de lege ferenda.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A szóbeli vizsga alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozásának vizsgálata a kötelező óraszámon felül lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy elsajátíthassák azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek hatékony segítséget jelenthetnek majd ezen a területen a jogalkalmazói munkában.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Rózsa János: A szexuális bűnözés (Budapest, 1977.)
Merényi Kálmán: a szexuális erőszak (Budapest, 1987.)
Gál István László: Szempontok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozásához (=Büntetőjogi kodifikáció 2002. 4. szám)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
aktív jelenlét
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
a következő órán egyeztetés a konkrét esetről
Megjegyzés: -Repetitórium a Büntetőjog Általános részéből
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA03
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-A büntetőjogi felelősség.
-A büntetőjog fogalma és helye a jogrendszerben.
-A büntetőjog tárgya.
-A büntetőjog társadalmi rendeltetése.
-A büntetőjog-tudomány és a bűnügyi tudományok rendszere.
-A büntetőjog alapelvei.
-A büntetőjog-tudomány története.
-A magyar büntetőjog története.
-A büntetőjog forrásai.
-A büntető jogszabály szerkezete.
-A büntető jogszabály értelmezése.
-A büntetőtörvény hatálya.
-A bűncselekmény fogalma.
-A törvényi tényállás fogalma és fajai.
-A bűncselekmény tárgya.
-A bűncselekmény tárgyi elemei.
-A bűncselekmény alanya és a beszámítási képesség.
-A bűncselekmény alanyi elemei.
-A büntethetőségi akadályok rendszere általában.
-A büntethetőséget kizáró okok.
-A büntethetőséget megszüntető okok.
-A büntetőeljárás lefolytatását akadályozó okok.
-A büntetőeljárás egyéb akadályai.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus segítséget nyújt a hallgatóknak az előadáson (Büntetőjog 1.) elhangzott tananyag alapos elsajátításához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2015),
2012. évi C. tv.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog 1. (8. hatályosított kiadás) 2018
Magyar Büntetőjog I.-III. Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Kónya István) HVG-ORAC, Bp. 2016.
Büntetőjog I. Általános Rész (Belovics E.,Nagy F., Tóth M.) HVG-ORAC, Bp. 2015.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Bűncselekmények számítógépes környezetben (Mire vigyázzunk, amikor böngészünk vagy a Facebookon posztolunk?)
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Dr. Gáspár Zsolt PhD. Hallgató, óraadó
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Holub József előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA53
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Napjaink 4. ipari forradalma, technikai – technológiai újdonságok, amelyek körül vesznek bennünket.
2. A számítógépes bűncselekmények kriminológiai jellemzői.
3. Számítógépes bűncselekmények a nemzetközi jogi dokumentumokban.
4. Az Internet története, az Interneten elkövethető bűncselekmények csoportosítási lehetőségei
5. A tartalom bűncselekmények az Interneten I. (az egyént és közösséget sértő tartalomközlések, a zaklatás)
6. A tartalom bűncselekmények az Interneten II. (a szexuális, pedofil tartalmú tartalomközlések, a kábítószer bűncselekmények megjelenési formái).
7.  A tartalom bűncselekmények az Interneten III. (a szerzői és szomszédos jogokat sértő bűncselekmények).
8. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten I. (hackerek, mint „elektronikus betörők”, az adathalászat legkülönfélébb módszerei, ellenük való felhasználói védekezés).
9. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten II. (a számítástechnikai rendszereket megbénító támadások; vírus és más káros programok, a terheléses támadás és az ellenük való felhasználói védekezés).
10. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten III. (az elektronikus kereskedelmet zavaró és más vagyon elleni bűncselekmények, a pénzmosás és az ellen való felhasználói védekezés). 
10. Az Internet „sötét oldala”, a Darknet, tor-szerverek, terrorista tartalmú és célú web-oldalak.
11. A számítógépes bűncselekmények nyomozásának nehézsége, sajátosságai.
12. A Facebook és más közösségi oldalak valósága, előnyök és hátrányok.
13. A Facebookos átverések, és az ellenük való védekezés

Félévközi ellenőrzés:
10 oldalas szemináriumzáró dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai részvétel, aktivitás, dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja napjaink 4. ipari forradalmának technológiai kihívásainak bemutatása, megismertetni a hallgatókkal a tipikus számítógépes bűncselekményeket, a Facebook-os átverésektől a zsarolóvírusokig.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben, Budapest, Ad-Librum, 2009.
Gyermekpornográfia az interneten / Parti Katalin - Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009.
Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Arcturus, London, 217.
Nagy Zoltán - Mezei Kitti: Pénzmosás a kibertérben. Infokommunikáció és jog, 2018/6. 26-31.o.
Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések. Belügyi Szemle, 2018/2. 115-135. o.
Nagy Zoltán: Csalás jellegű cselekmények az e-kereskedelem körében. In: A bűnügyi tudományok és az informatika (szerkesztette: Mezei Kitti)148-169.o.
Szabó András: Elektronikus és online bűncselekmények. http://arsboni.hu/dolgozatok/buntetojog/Szabo_Andras_Elektronikus_es_online_buncselekmenyek.pdf
Gyaraki Réka: A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények. In:
Tanulmányok "A biztonság rendészettudományi dimenziói - változások és hatások" című tudományos konferenciáról (szerke.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). 524 p.
Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2012. pp.
235-249.(Pécsi Határőr Tudományos Közlemények; 13.)
Szathmáry Zoltán: Az elektronikus pénz és a bitcoin biztosítása a büntetőeljárásban
Magyar jog, 2015/11. 639-647. o.
Eszteri Dániel: Bitcoin: az anarchisták pénze vagy a jövő fizetőeszköze? Infokommunikáció és Jog 2012/2., 71-78.o.
Nagy Zoltán – Mezei Kitti: A zsarolóvírus és a botnet, mint napjaink két legveszélyesebb számítógépes vírusa. In: Szent Lászlótól a modernkori rendészettudományig, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. kötet (szerk.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). Pécs, 2017. 155-163.o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
szemináriumzáró dolgozat, önálló előadás, kutatómunka támogatott
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
önálló beszámoló
Megjegyzés: -Criminal aspects of new technology
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA111
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The history of industry revolution and law
2. The achievements of the 4th industrial revolution
3. The Drones (quadrocopters)
4. The 3D Printing
5. Te Internet of Things
6. The Connected Cars
7. The Big Data and Open Data
8. The Robotics
9. The Artificial Intelligence
10. Offensive crimes on the Internet.
11. Content crimes on the Internet
12. The Future ….
13. Report on individual research work I.
14. Report on individual research work II.
15. Consultation

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Based on a small written dissertation

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
New technologies pose many threats to communities and individuals. The criminal law assessment of these dangers and risks is not yet clear. The aim of the seminar is to raise awareness of these risks and dangers.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Christopher Barnatt: The Next Big Thing (from 3D Printing to Mining the Moon)   
   ExplainingTheFuter.com. Amazon. 2015.
- Christopher Barnatt: Digital Genesis (the Future of Computing, Robots and AI)     
  ExplainingTheFuter.com. Amazon. 2017.
- Marc Goodman: Future Crimes. Penguin, London 2016.
- Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Aucturus, London 2017.
- van den Berg – van der Hof – Kosta: 3D Printing (legal, Philosphy and Economic   
  Dimension)Asser Press, 2016.
- Miskolczi Barna – Szathmáry Zoltán: Büntetőjogi kérdések az információk 
  korában, HVG-Orac 2018.
- Nagy Zoltán: A jövő tegnap óta tart. Belügyi Szemle 66. 2018.10. 36--55.o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
Small report
Megjegyzés: -Children Soldiers of Terrorism in connection with ISIS
Dr. Nagy Melánia adjunktus
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA112
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Definition of terror
2. Type of terrorism
3. Special perpetrators of terror: women, children
4. The history of Child soldiers 
5. Definition of suicide bombing, and radicalization
6. Techniques of children suicide bombers
7. Children soldiers in ISIS
8. Children soldiers tasks in different terror organiztaions
9. Features of the Training Camps
10. Can we save them? Tools of the prevention and the radicalization

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the course is to introduce the studtent into the Children Soldiers techniques and methods in several terrorist organizations.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Mia Bloom- John Horgan: Small Arms : Children and Terrorism, Cornell University Press 2019.
2. Conrad, Nyamutata: Young Terrorists or Child Soldier? ISIS Children, Internatoinal Law and Victimhood, Journal of Conflict and Security Law, 2020. 
3. United Nations Office on Drugs and Crime: Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System 2017. 
4. Napoleoni, Loretta: Az Iszlamista Főnix, az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet újrafelosztása. HVG Kiadó, Budapest, 2015. 
5. David M. Rosen: Armies of the young, Rutgers University Press, 2005.
6. David M. Rosen: Child soldiers, ABC-Clio, 2012. 
7. Alcinda Honwana: Child Soldiers in Africa, University of Pennsylvania Press, Incorporated, 2007.
8. David h. Gray-Tom Oven-Matchin  Lii: Children, the new face of terrorism, 2008. https://www.researchgate.net/publication/228709318_Children_The_new_face_of_terrorism
9. Nachammai R (2006). Outrage over Child Soldiers in Sri Lanka. Christian Science Monitor. 99(3): 7
10. Briggs J (2005). Innocents Lost: When child Soldiers go to war. New York: Basic Books. p. 83.
11. Mitchell J (2006). Soldier Girl. The Humanist, 6.
12. Peters L (2005). War is no Child's Play: Child Soldiers from Battlefield to Playground (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces). 8(60): 12

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Gyermek harcosok szerepe az Iszlám Állam terrorszervezetben
Dr. Nagy Melánia adjunktus
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA113
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Terrorizmus elméleti kérdései
2. A terrorizmus csoportosítása
3. A terrorizmus speciális elkövetői: nők és gyermekek
4. A gyermek katonák történeti előzményei
5. A radikalizmus és az öngyilkos merénylet fogalma
6. A gyermek öngyilkos merénylők 
7. Gyermek katonák az ISIS terrorszervezetben
8. Gyermek terroristák feladatai és szerepe különböző terrorszervezetek műkődésében 
9. A kiképzőtábor jellemzői 
10. Megtudjuk menteni őket? A megelőzés lehetséges eszközei 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja bemutatni a gyermek katonák szerepvállalását az Iszlám Állam terrorszervezetben. 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Mia Bloom- John Horgan: Small Arms : Children and Terrorism, Cornell University Press 2019.
2. Conrad, Nyamutata: Young Terrorists or Child Soldier? ISIS Children, Internatoinal Law and Victimhood, Journal of Conflict and Security Law, 2020. 
3. United Nations Office on Drugs and Crime: Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System 2017. 
4. Napoleoni, Loretta: Az Iszlamista Főnix, az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet újrafelosztása. HVG Kiadó, Budapest, 2015. 
5. David M. Rosen: Armies of the young, Rutgers University Press, 2005.
6. David M. Rosen: Child soldiers, ABC-Clio, 2012. 
7. Alcinda Honwana: Child Soldiers in Africa, University of Pennsylvania Press, Incorporated, 2007.
8. David h. Gray-Tom Oven-Matchin  Lii: Children, the new face of terrorism, 2008. https://www.researchgate.net/publication/228709318_Children_The_new_face_of_terrorism
9. Nachammai R (2006). Outrage over Child Soldiers in Sri Lanka. Christian Science Monitor. 99(3): 7
10. Briggs J (2005). Innocents Lost: When child Soldiers go to war. New York: Basic Books. p. 83.
11. Mitchell J (2006). Soldier Girl. The Humanist, 6.
12. Peters L (2005). War is no Child's Play: Child Soldiers from Battlefield to Playground (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces). 8(60): 12
13. Felegyi Júlia: Terroristafeleségek és -gyermekek – időzített bombák vagy áldozatok? Nemzetbiztonsági szemle 2019/3 118-129.
14. JalabiRaya (2019): Special report: Forgotten victims– The children of Islamic State. Elérhető: www.reuters.com/article/us-iraq-islamic-state-children-special-r/
special-report-forgotten-victims-the-children-of-islamic-state-idUSKCN1R2134

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -