Büntetőjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Büntetőjogi Tanszék
2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

Nemzetbiztonsági jogi alapismeretek
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA83
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Az állambiztonság és a nemzetbiztonság jogi szabályozása 1990 előtt és után Magyarországon
A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége: biztonsági kihívások, kockázatok és fenyegetések. Hírszerzés és elhárítás
A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete, jogállása és feladatai
A nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása, vezetése és parlamenti ellenőrzése
A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya, működési alapelvei és a nemzetbiztonsági szolgálatok által alkalmazható intézkedések
A nemzetbiztonsági szolgálatok adatkezelése. Titkos információgyűjtés az Nbtv. alapján
A nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés jogi szabályozása 
A minősített adatokra és a titokvédelemre vonatkozó hatályos magyar jogi szabályozás rendszere és legfontosabb rendelkezései
A haditechnikai eszközökre és kettős felhasználású termékekre vonatkozó jogi szabályozás
Speciális számviteli jogszabályi rendelkezések a nemzetbiztonsági szférában
A nemzetbiztonsági szolgálatok működését érintő fontosabb alkotmánybírósági határozatok

Félévközi ellenőrzés:
írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A beszámoló és az órai munka alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletesen megismerjék a nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó jogi szabályozást, a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit, valamint a tevékenységük jogi szabályozásának a lényegi elemeit, valamint a minősített adatokra vonatkozó magyar jogi szabályozást.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Prof. Dr. Respreger István: A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban NKE Budapest, 2018. 366. pp
Prof. Dr. Gál István László (szerk.): Nemzetbiztonsági szakági jogi alapismeretek NKE Budapest, 2018. 239 pp.
 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Zárthelyi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Bűncselekmények számítógépes környezetben (Mire vigyázzunk, amikor böngészünk vagy a Facebookon posztolunk?)
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Dr. Gáspár Zsolt PhD. Hallgató, óraadó
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Holub József előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA53
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Napjaink 4. ipari forradalma, technikai – technológiai újdonságok, amelyek körül vesznek bennünket.
2. A számítógépes bűncselekmények kriminológiai jellemzői.
3. Számítógépes bűncselekmények a nemzetközi jogi dokumentumokban.
4. Az Internet története, az Interneten elkövethető bűncselekmények csoportosítási lehetőségei
5. A tartalom bűncselekmények az Interneten I. (az egyént és közösséget sértő tartalomközlések, a zaklatás)
6. A tartalom bűncselekmények az Interneten II. (a szexuális, pedofil tartalmú tartalomközlések, a kábítószer bűncselekmények megjelenési formái).
7.  A tartalom bűncselekmények az Interneten III. (a szerzői és szomszédos jogokat sértő bűncselekmények).
8. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten I. (hackerek, mint „elektronikus betörők”, az adathalászat legkülönfélébb módszerei, ellenük való felhasználói védekezés).
9. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten II. (a számítástechnikai rendszereket megbénító támadások; vírus és más káros programok, a terheléses támadás és az ellenük való felhasználói védekezés).
10. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten III. (az elektronikus kereskedelmet zavaró és más vagyon elleni bűncselekmények, a pénzmosás és az ellen való felhasználói védekezés). 
10. Az Internet „sötét oldala”, a Darknet, tor-szerverek, terrorista tartalmú és célú web-oldalak.
11. A számítógépes bűncselekmények nyomozásának nehézsége, sajátosságai.
12. A Facebook és más közösségi oldalak valósága, előnyök és hátrányok.
13. A Facebookos átverések, és az ellenük való védekezés

Félévközi ellenőrzés:
10 oldalas szemináriumzáró dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai részvétel, aktivitás, dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja napjaink 4. ipari forradalmának technológiai kihívásainak bemutatása, megismertetni a hallgatókkal a tipikus számítógépes bűncselekményeket, a Facebook-os átverésektől a zsarolóvírusokig.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben, Budapest, Ad-Librum, 2009.
Gyermekpornográfia az interneten / Parti Katalin - Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009.
Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Arcturus, London, 217.
Nagy Zoltán - Mezei Kitti: Pénzmosás a kibertérben. Infokommunikáció és jog, 2018/6. 26-31.o.
Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések. Belügyi Szemle, 2018/2. 115-135. o.
Nagy Zoltán: Csalás jellegű cselekmények az e-kereskedelem körében. In: A bűnügyi tudományok és az informatika (szerkesztette: Mezei Kitti)148-169.o.
Szabó András: Elektronikus és online bűncselekmények. http://arsboni.hu/dolgozatok/buntetojog/Szabo_Andras_Elektronikus_es_online_buncselekmenyek.pdf
Gyaraki Réka: A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények. In:
Tanulmányok "A biztonság rendészettudományi dimenziói - változások és hatások" című tudományos konferenciáról (szerke.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). 524 p.
Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2012. pp.
235-249.(Pécsi Határőr Tudományos Közlemények; 13.)
Szathmáry Zoltán: Az elektronikus pénz és a bitcoin biztosítása a büntetőeljárásban
Magyar jog, 2015/11. 639-647. o.
Eszteri Dániel: Bitcoin: az anarchisták pénze vagy a jövő fizetőeszköze? Infokommunikáció és Jog 2012/2., 71-78.o.
Nagy Zoltán – Mezei Kitti: A zsarolóvírus és a botnet, mint napjaink két legveszélyesebb számítógépes vírusa. In: Szent Lászlótól a modernkori rendészettudományig, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. kötet (szerk.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). Pécs, 2017. 155-163.o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
szemináriumzáró dolgozat, önálló előadás, kutatómunka támogatott
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
önálló beszámoló
Megjegyzés: -Children Soldiers of Terrorism in connection with ISIS
Dr. Nagy Melánia adjunktus
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 11.20 – 12.50 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA112
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Definition of terror
2. Type of terrorism
3. Special perpetrators of terror: women, children
4. The history of Child soldiers 
5. Definition of suicide bombing, and radicalization
6. Techniques of children suicide bombers
7. Children soldiers in ISIS
8. Children soldiers tasks in different terror organiztaions
9. Features of the Training Camps
10. Can we save them? Tools of the prevention and the radicalization

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the course is to introduce the studtent into the Children Soldiers techniques and methods in several terrorist organizations.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Mia Bloom- John Horgan: Small Arms : Children and Terrorism, Cornell University Press 2019.
2. Conrad, Nyamutata: Young Terrorists or Child Soldier? ISIS Children, Internatoinal Law and Victimhood, Journal of Conflict and Security Law, 2020. 
3. United Nations Office on Drugs and Crime: Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System 2017. 
4. Napoleoni, Loretta: Az Iszlamista Főnix, az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet újrafelosztása. HVG Kiadó, Budapest, 2015. 
5. David M. Rosen: Armies of the young, Rutgers University Press, 2005.
6. David M. Rosen: Child soldiers, ABC-Clio, 2012. 
7. Alcinda Honwana: Child Soldiers in Africa, University of Pennsylvania Press, Incorporated, 2007.
8. David h. Gray-Tom Oven-Matchin  Lii: Children, the new face of terrorism, 2008. https://www.researchgate.net/publication/228709318_Children_The_new_face_of_terrorism
9. Nachammai R (2006). Outrage over Child Soldiers in Sri Lanka. Christian Science Monitor. 99(3): 7
10. Briggs J (2005). Innocents Lost: When child Soldiers go to war. New York: Basic Books. p. 83.
11. Mitchell J (2006). Soldier Girl. The Humanist, 6.
12. Peters L (2005). War is no Child's Play: Child Soldiers from Battlefield to Playground (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces). 8(60): 12

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Gyermek harcosok szerepe az Iszlám Állam terrorszervezetben
Dr. Nagy Melánia adjunktus
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA113
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Terrorizmus elméleti kérdései
2. A terrorizmus csoportosítása
3. A terrorizmus speciális elkövetői: nők és gyermekek
4. A gyermek katonák történeti előzményei
5. A radikalizmus és az öngyilkos merénylet fogalma
6. A gyermek öngyilkos merénylők 
7. Gyermek katonák az ISIS terrorszervezetben
8. Gyermek terroristák feladatai és szerepe különböző terrorszervezetek műkődésében 
9. A kiképzőtábor jellemzői 
10. Megtudjuk menteni őket? A megelőzés lehetséges eszközei 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja bemutatni a gyermek katonák szerepvállalását az Iszlám Állam terrorszervezetben. 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Mia Bloom- John Horgan: Small Arms : Children and Terrorism, Cornell University Press 2019.
2. Conrad, Nyamutata: Young Terrorists or Child Soldier? ISIS Children, Internatoinal Law and Victimhood, Journal of Conflict and Security Law, 2020. 
3. United Nations Office on Drugs and Crime: Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System 2017. 
4. Napoleoni, Loretta: Az Iszlamista Főnix, az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet újrafelosztása. HVG Kiadó, Budapest, 2015. 
5. David M. Rosen: Armies of the young, Rutgers University Press, 2005.
6. David M. Rosen: Child soldiers, ABC-Clio, 2012. 
7. Alcinda Honwana: Child Soldiers in Africa, University of Pennsylvania Press, Incorporated, 2007.
8. David h. Gray-Tom Oven-Matchin  Lii: Children, the new face of terrorism, 2008. https://www.researchgate.net/publication/228709318_Children_The_new_face_of_terrorism
9. Nachammai R (2006). Outrage over Child Soldiers in Sri Lanka. Christian Science Monitor. 99(3): 7
10. Briggs J (2005). Innocents Lost: When child Soldiers go to war. New York: Basic Books. p. 83.
11. Mitchell J (2006). Soldier Girl. The Humanist, 6.
12. Peters L (2005). War is no Child's Play: Child Soldiers from Battlefield to Playground (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces). 8(60): 12
13. Felegyi Júlia: Terroristafeleségek és -gyermekek – időzített bombák vagy áldozatok? Nemzetbiztonsági szemle 2019/3 118-129.
14. JalabiRaya (2019): Special report: Forgotten victims– The children of Islamic State. Elérhető: www.reuters.com/article/us-iraq-islamic-state-children-special-r/
special-report-forgotten-victims-the-children-of-islamic-state-idUSKCN1R2134

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -