Büntetőjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Büntetőjogi Tanszék
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Nemzetbiztonsági jogi alapismeretek
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA83
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Az állambiztonság és a nemzetbiztonság jogi szabályozása 1990 előtt és után Magyarországon
A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége: biztonsági kihívások, kockázatok és fenyegetések. Hírszerzés és elhárítás
A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete, jogállása és feladatai
A nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása, vezetése és parlamenti ellenőrzése
A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya, működési alapelvei és a nemzetbiztonsági szolgálatok által alkalmazható intézkedések
A nemzetbiztonsági szolgálatok adatkezelése. Titkos információgyűjtés az Nbtv. alapján
A nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés jogi szabályozása 
A minősített adatokra és a titokvédelemre vonatkozó hatályos magyar jogi szabályozás rendszere és legfontosabb rendelkezései
A haditechnikai eszközökre és kettős felhasználású termékekre vonatkozó jogi szabályozás
Speciális számviteli jogszabályi rendelkezések a nemzetbiztonsági szférában
A nemzetbiztonsági szolgálatok működését érintő fontosabb alkotmánybírósági határozatok

Félévközi ellenőrzés:
írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A beszámoló és az órai munka alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletesen megismerjék a nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó jogi szabályozást, a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit, valamint a tevékenységük jogi szabályozásának a lényegi elemeit, valamint a minősített adatokra vonatkozó magyar jogi szabályozást.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Prof. Dr. Respreger István: A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban NKE Budapest, 2018. 366. pp
Prof. Dr. Gál István László (szerk.): Nemzetbiztonsági szakági jogi alapismeretek NKE Budapest, 2018. 239 pp.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Zárthelyi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Elméleti és gyakorlati kérdések a Büntetőjog Általános részében
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA84
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA35
Büntetőjog 1.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bűncselekmény megvalósulási stádiumai.
2. A bűncselekmény elkövetői. 
3. A bűnkapcsolat és fajai. A többes bűnelkövetői alakzatok.
4. A bűncselekmény egység és a bűnhalmazat.
5. A büntetés jogalapja és célja.
6. -7. A büntetések. 
8-9. Az intézkedések. 
10. A büntetés kiszabása. 
11. A halmazati és az összbüntetés. 
12. A bűnismétlés és az üzletszerű bűnelkövetés. 
13. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések.

Félévközi ellenőrzés:
zárthelyi dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus segítséget nyújt a hallgatóknak az előadáson (Büntetőjog 2.) elhangzott tananyag alapos elsajátításához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Magyar Büntetőjog Általános Rész (szerk.: Balogh Á.-Tóth M.) Osiris Kiadó
Bp. 2015.
Magyar Büntetőjog I.-III. Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Kónya István) HVG-ORAC, Bp. 2016. 
Balogh Ágnes: Büntetőjog I. Általános rész, Nyolcadik kiadás, Dialóg Campus Kiadó Bp.-Pécs, 2018.
Földvári József: Az egység és halmazat határesetei a büntetőjogban (Bp. 1962.)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Bűncselekmények számítógépes környezetben (Mire vigyázzunk, amikor böngészünk vagy a Facebookon posztolunk?)
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Holub József előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA53
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Napjaink 4. ipari forradalma, technikai – technológiai újdonságok, amelyek körül vesznek bennünket.
2. A számítógépes bűncselekmények kriminológiai jellemzői.
3. Számítógépes bűncselekmények a nemzetközi jogi dokumentumokban.
4. Az Internet története, az Interneten elkövethető bűncselekmények csoportosítási lehetőségei
5. A tartalom bűncselekmények az Interneten I. (az egyént és közösséget sértő tartalomközlések, a zaklatás)
6. A tartalom bűncselekmények az Interneten II. (a szexuális, pedofil tartalmú tartalomközlések, a kábítószer bűncselekmények megjelenési formái).
7.  A tartalom bűncselekmények az Interneten III. (a szerzői és szomszédos jogokat sértő bűncselekmények).
8. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten I. (hackerek, mint „elektronikus betörők”, az adathalászat legkülönfélébb módszerei, ellenük való felhasználói védekezés).
9. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten II. (a számítástechnikai rendszereket megbénító támadások; vírus és más káros programok, a terheléses támadás és az ellenük való felhasználói védekezés).
10. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten III. (az elektronikus kereskedelmet zavaró és más vagyon elleni bűncselekmények, a pénzmosás és az ellen való felhasználói védekezés). 
10. Az Internet „sötét oldala”, a Darknet, tor-szerverek, terrorista tartalmú és célú web-oldalak.
11. A számítógépes bűncselekmények nyomozásának nehézsége, sajátosságai.
12. A Facebook és más közösségi oldalak valósága, előnyök és hátrányok.
13. A Facebookos átverések, és az ellenük való védekezés

Félévközi ellenőrzés:
10 oldalas szemináriumzáró dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai részvétel, aktivitás, dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja napjaink 4. ipari forradalmának technológiai kihívásainak bemutatása, megismertetni a hallgatókkal a tipikus számítógépes bűncselekményeket, a Facebook-os átverésektől a zsarolóvírusokig.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben, Budapest, Ad-Librum, 2009.
Gyermekpornográfia az interneten / Parti Katalin - Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009.
Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Arcturus, London, 217.
Nagy Zoltán - Mezei Kitti: Pénzmosás a kibertérben. Infokommunikáció és jog, 2018/6. 26-31.o.
Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések. Belügyi Szemle, 2018/2. 115-135. o.
Nagy Zoltán: Csalás jellegű cselekmények az e-kereskedelem körében. In: A bűnügyi tudományok és az informatika (szerkesztette: Mezei Kitti)148-169.o.
Szabó András: Elektronikus és online bűncselekmények. http://arsboni.hu/dolgozatok/buntetojog/Szabo_Andras_Elektronikus_es_online_buncselekmenyek.pdf
Gyaraki Réka: A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények. In:
Tanulmányok "A biztonság rendészettudományi dimenziói - változások és hatások" című tudományos konferenciáról (szerke.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). 524 p.
Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2012. pp.
235-249.(Pécsi Határőr Tudományos Közlemények; 13.)
Szathmáry Zoltán: Az elektronikus pénz és a bitcoin biztosítása a büntetőeljárásban
Magyar jog, 2015/11. 639-647. o.
Eszteri Dániel: Bitcoin: az anarchisták pénze vagy a jövő fizetőeszköze? Infokommunikáció és Jog 2012/2., 71-78.o.
Nagy Zoltán – Mezei Kitti: A zsarolóvírus és a botnet, mint napjaink két legveszélyesebb számítógépes vírusa. In: Szent Lászlótól a modernkori rendészettudományig, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. kötet (szerk.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). Pécs, 2017. 155-163.o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
szemináriumzáró dolgozat, önálló előadás, kutatómunka támogatott
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
önálló beszámoló
Megjegyzés: -Terrorizmus és terrorelhárítás
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Dr. Dávid Ferenc óraadó
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA54
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-    Terrorizmus fogalmi meghatározása
-    Terrorizmus tipológiája
-    Radikalizáció fogalma
-    Radikalizálodás az online felületen
-    Vallási terrorizmus
-    Kiberterrorizmus
-    XXL század terrorfenyegetettségének alakulása
-    Az Iszlám Állam kialakulása
-    Az aszimmetrikus hadviselés jellemzői
-    A terrorelhárító szervek felépítése, tevékenysége hazánkban
-    Terrorcselekmény és a terrorizmus finanszírozása a hatályos magyar BTK-ban
Áldozat vagy elkövető?- nők és gyermekek szerepe a terrorizmusban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Megismertetni a hallgatókkal a terrorizmus és a terrorelhárítás kérdéskörét.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft, Győr, 2011. 55.o.
Bács Zoltán György: A radikalizáció és a terrorizmus kapcsolata, egyes formái, gondolatok a megelőzés lehetséges perspektíváiról, In: Nemzetbiztonsági szemle 2017/1. Szám V. évf. 7.o.
Béres János: A nők és az öngyilkos-terrorizmus. (Felderítő Szemle, Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal, Budapest, 2007/3) 15.o
Bruce HoÖ'man: Inside Terrorism. Revised and expanded Edition. Columbia University Press, New York, 2006, p. 242. Idézi:   Horváth L. Attila: A terrorista csoportok toborzásáról In: Belügyi szemle 2015/7-8. 108.o.
David C. Rapoport: The Four Waves of Rebel Terror and September 11, Anthropoetics 8, no. 1 (Spring / Summer 2002)
Edit Schlaffer, Ulrich Kropiunigg: Mothers against terror. In: Concordiam, 2015/4. 
Hautzinger Zoltán: Migráció és Rendészet, Magyar Rendészettudományi Társaság, Migrációs Tagozat, Budapest, 2015. 9.o.
Horváth L. Attila: A terrorista csoportok toborzásáról In: Belügyi szemle 2015/7-8. 108.o.
Kecskés Tímea: A nők, mint öngyilkos merénylők. (Nemzet és biztonság, 2009/4) 26.o.
Korinek László: Terrorizmus. In.:  Belügyi szemle 2015/7-8.o.
Köbel Szilvia – Tóth J. Zoltán: 100 éves a magyar iszlámtörvény, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. 
Kőhalmi László: Gondolatok a vallási terrorizmus ürügyén In.:  Belügyi szemle 2015/7-8. 52-71.o
Máramarosi Zoltán-Szűcs László: A terrorizmus kihívásai. Rendészeti Szemle 1992/5. 21.o.
Mark Juergensmeyer, “Understanding the New Terrorism,” Current History, Vol. 99, No. 636 (2000), pp. 158-163. 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Zárthelyi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Women terrorist with a special attention to women suicide bombers
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA55
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
-The definition of Terrorism,
-Radicalization 
-History of women terrorist
-Women terrorist in ISIS

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Introduce the students into a new fields of the terrorism (women terrorist, methods, social media, children fighters)

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft, Győr, 2011. 55.o.
Bács Zoltán György: A radikalizáció és a terrorizmus kapcsolata, egyes formái, gondolatok a megelőzés lehetséges perspektíváiról, In: Nemzetbiztonsági szemle 2017/1. Szám V. évf. 7.o.
Béres János: A nők és az öngyilkos-terrorizmus. (Felderítő Szemle, Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal, Budapest, 2007/3) 15.o
Bruce HoÖ'man: Inside Terrorism. Revised and expanded Edition. Columbia University Press, New York, 2006, p. 242. Idézi:   Horváth L. Attila: A terrorista csoportok toborzásáról In: Belügyi szemle 2015/7-8. 108.o.
David C. Rapoport: The Four Waves of Rebel Terror and September 11, Anthropoetics 8, no. 1 (Spring / Summer 2002)
Edit Schlaffer, Ulrich Kropiunigg: Mothers against terror. In: Concordiam, 2015/4. 
Hautzinger Zoltán: Migráció és Rendészet, Magyar Rendészettudományi Társaság, Migrációs Tagozat, Budapest, 2015. 9.o.
Horváth L. Attila: A terrorista csoportok toborzásáról In: Belügyi szemle 2015/7-8. 108.o.
Kecskés Tímea: A nők, mint öngyilkos merénylők. (Nemzet és biztonság, 2009/4) 26.o.
Korinek László: Terrorizmus. In.:  Belügyi szemle 2015/7-8.o.
Köbel Szilvia – Tóth J. Zoltán: 100 éves a magyar iszlámtörvény, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. 
Kőhalmi László: Gondolatok a vallási terrorizmus ürügyén In.:  Belügyi szemle 2015/7-8. 52-71.o
Máramarosi Zoltán-Szűcs László: A terrorizmus kihívásai. Rendészeti Szemle 1992/5. 21.o.
Mark Juergensmeyer, “Understanding the New Terrorism,” Current History, Vol. 99, No. 636 (2000), pp. 158-163. 
Mia Bloom: Bombshell: Women and terrorism, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2011
Tamási Erzsébet: Terrorista nők, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2013

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Zárthelyi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -