Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA138 A perorvoslati rendszer elméleti és gyakorlati kérdései
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A perorvoslatok fogalma, felosztása
2. A jogerő fogalma, fajai
3. A fellebbezés bejelentése, fellebbezésre jogosultak
4. A perorvoslati rendszer felépítése
5. A felülbírálat terjedelme. A részjogerő
6. A súlyosítási tilalom
7. Az eljárási szabálysértések
8. A megalapozatlanság
9. A végzés elleni fellebbezés
10. A másodfokú határozatok
11. A harmadfokú eljárás
12. A rendkívüli perorvoslatok
13. Az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeretek nyújtása a büntető eljárásjog vizsgához

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Herke Csongor – Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián:A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
2. Herke Csongor: A súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010. (a Neptun Meet Street-en is letölthető)
3. Czine Ágnes – Szabó Sándor – Villányi József: Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőeljárásban. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A kontakt órán való aktív részvétel
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező, 3 hiányzás esetén nem értékelhető a teljesítmény
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA07 Procedura penale in Ungheria
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bendes Ákos PhD hallgató, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Tanszék A304.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye olasz nyelvtudás / adequate italiano
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: olasz

Tantárgyi tematika:
1. Intoduzione alle basi della procedura.
2. Principi fondamentali della procedura.
3. L'ogetto della procedura criminale.
4. Prove e indizi.
5. Misure coercitive.
6. L'investigazione.
7. Rinvio a giudizio.
8. La preparzio del processo.
9. La procedura di prima instanza.
10. La procedura di seconda instanza.
11. Rimedi legali straordinari.
12. Procedure separate e procedure speciale.
13. Cooperazione internationale nei casi criminali.

Félévközi ellenőrzés:
A hallgató által olasz nyelven tartott kiselőadás alapján vagy olasz nyelvű házi dolgozat készítése. / In base alla presentazione effettuata in lingua in italiano da parte dello studente oppure in base alla relaizzazione di una relazione in lingua italiana
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli és írásbeli teljesítmény alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az olasz büntető eljárásjogi szakkifejezések megismertetése a hallgatókkal, valamint az olasz szakmai kommunikáció fejlesztése. / Presentazione della terminologia del diritto penale in italiana agli studenti e lo sviluppo della comunicazione professionale italiana.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Előadás tartása, ill. házi dolgozat készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA211 Digitalizáció, mesterséges intelligencia és cyber crime
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bendes Ákos PhD hallgató, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A digitális bűnözés aktuális kérdései. A digitalizáció szerepe a büntetőeljárásban
Mesterséges intelligencia a büntetőjogi döntéshozatalban.
A mesterséges intelligencia kriminalisztikai aspektusai.
Az önvezető autók bevezetésének erkölcsi-etikai és büntető eljárásjogi kérdései. 
A terhelt az önvezető járművekkel kapcsolatos büntetőeljárásokban.
A kriminalisztika alapkérdései és az önvezető járművek. 
Az önvezető járművek és az emberi jogok.
A deepfake büntető eljárásjogi problémái.
Digitális szkepticizmus.
A digitális bizonyítékok.
Bűncselekmények digitális környezetben.
Az e-sport büntetőjogi és jogfilozófiai megközelítése.
A közösségi média veszélyei. Az online zaklatás.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai munka és a házi dolgozat vagy kiselőadás alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A digitalizáció, a mesterséges intelligencia és az internetes bűnözés büntető eljárásjogi és kriminalisztikai kérdéseinek vizsgálata.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Herke Csongor: Mesterséges intelligencia a büntetőjogi döntéshozatalban. Jogtudományi Közlöny, 2023/4. 165-176. o.
2. Fantoly Zsanett - Herke Csongor: A mesterséges intelligencia a hatékonyabb büntetőeljárás szolgálatában. Magyar Jog, 2023/4. 223-228. o.
3. Herke Csongor: Az önvezető járművek és az emberi jogok. In: Barcsi Tamás – Diósi Szabolcs – Mészáros Gábor – Monori Gábor (szerk.): Globális igazságosság, emberi jogok, jogászi etika. Szabó Gábor-emlékkötet. Pécs, 2023. 169-184. o.
4. Herke Csongor: A jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve - az önvezető járművekkel kapcsolatos büntetőjogi problémák Finkey Ferenc Akadémiai székfoglaló beszédének tükrében. Erdélyi Jogélet, 2021/01. 95-108. o.
5. Herke Csongor: A mesterséges intelligencia kriminalisztikai aspektusai. Belügyi Szemle, 2021/10. 1709-1724. o.
6. Herke Csongor: A kiberbűnözés és a teljesen önvezető járművek. In: Barabás A. Tünde – Christián László (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt részére. Navigare necesse est. Budapest, 2021. 211-221. o.
7. Herke Csongor: Az önvezető autók bevezetésének erkölcsi-etikai és büntető eljárásjogi kérdései. Jogtudományi Közlöny, 2021/1. 33-40. o.
8. Herke Csongor: A kriminalisztika alapkérdései és az önvezető járművek. Belügyi Szemle, 2021/1. 87-105. o.
9. Herke Csongor: „De biztos Úr, én nem is tudok vezetni!” – a terhelt az önvezető járművekkel kapcsolatos büntetőeljárásokban. Magyar Jog, 2020/11. 633-647. o.
10. Herke Csongor: A digitalizáció szerepe a büntetőeljárásban. In: Mezei, Kitti (szerk.) A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE-ÁJK, Budapest-Pécs, 2019. 104-124. o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
házi dolgozat vagy kiselőadás tartása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: 
a kontakt órán kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetősége: 
oktatóval egyeztetett módon
Megjegyzés: -AJSZNOA209 Bevezetés a kriminalisztikába
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye kiemelten javasolt a 2. félévben (I. éveseknek) vagy a 4. félévben (II. éveseknek) felvenni 
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:

1. A tantárgyi követelmények (vizsga, tankönyv, stb.) Bevezetés a kriminalisztikába: (a forenzikus tudomány) története, fogalma (angolszász-kontinentális), tárgya, célja, felosztása. (A kriminalisztika hazai és külföldi arcképcsarnoka.)  A modern kriminalisztika mérföldkövei. Az első és második generációs bizonyítékok. A krimináltechnika és taktika lényege, a fő kriminalisztikai kérdések. A kriminalisztika piramis modellje.  A nyomozás tervezése, szervezése.
A kriminalisztikai alapelvei. (6) (A kriminalisztikai kérdéssor, A múlt megismerhető és megismerendő, Minden bűncselekmény nyomot hagy, Minden kriminalista annyit ér, amennyi adata van Az ”első csapás” jelentősége és követelménye, Natura non facit saltum.) A Bayes-analízis lényege, felhasználhatósága.  A szakvélemények validitása.

2. A helyszíni szemle és a helyszíni kihallgatás. Bűnügyi fényképezés, videózás, drónhasználat. A digitális adatok jelentősége.

3. A bizonyítási kísérlet, felismerési kísérlet, valamint a kényszerintézkedések (kutatás, motozás) taktikája, jellemzőik, elhatárolásuk. (táblázat)  A virtuális házkutatás jellemzői. A titkos (leplezett) krimináltechnikai és taktikai információszerző eszközök. (Kiemelten a fedett nyomozó.)

4. A kihallgatás krimináltaktikája. A poligráf. A bűnözés-elemzés (crime analysis).  Kognitív interjú, PEACE, SUE, SAI, REID technikák. Bűnügyi sértett-kezelés, gondoskodás. (forensic nursing) 

5. A legfőbb kriminalisztikai hibák és következményeik. (8) (A felismerésre bemutatás gyengéi. A tévedő tanúk, Téves szakvélemény. Hamis beismerés. Az „első csapás” hibái. Téves szagazonosítás. Perszeverantikus ragaszkodás a rossz verzióhoz. Szembesítési hibák.)   A bűnüldözés-tudomány nemzetközi tendenciái a 21. század elején. (13 pontban) A kriminalisztika jövője; Teoretikus modellek "kriminalisztikai Nobel-díjak" elérésére.

6. A krimináltechnika alapjai, rendszere. A kriminalisztikai azonosítás alapfogalmai, lényege. Forró nyom, körözés, adatgyűjtés, nyilvántartások. (Perszeverancia elmélet – kapcsolódás a modus operandihoz.) „Cold hit” esetek. Személyleírás, személyazonosítás. (benne szuperprojekciós-arcazonosító eljárás). Egyéb biometrikus személyazonosítások. Kriminalisztikai hangazonosítás.

7. A traszológia (nyomtan) helye, szerepe a kriminalisztikában. Az eszköznyomok (élet, illetve vagyon elleni, valamint közlekedési bűncselekmények eszközei). Az ujjnyomok kriminalisztikai jelentősége. A daktiloszkópia fogalma, rendszere. A poroszkópia, edgeológia, ridgeológia. emberi anyagmaradványok. Más anyagmaradványok: textil, festék, üveg, talaj, fa, műanyag, gyertya, por, kábítószer, ásvány /forensic geology/, bogár-rovar /forensic entomology/  vizsgálata. Tervezési-építési balesetek vizsgálata. (engineering failure).

8. Anyagmaradványok közül kiemelten a szag.  Szagazonosítás biodetektívvel – kriminalisztikai odorológia (+biometrikus személyazonosítás).  Egyéb speciális személyazonosítás. 3D nyomtatás a bűnügyekben.  Más anyagmaradványok: textil, festék, üveg, talaj, fa, műanyag, gyertya, por, kábítószer, ásvány /forensic geology/, bogár-rovar /forensic entomology/ vizsgálata. Tervezési-építési balesetek vizsgálata. (engineering failure).

9. A raszternyomozás és az adatbányászat (datamining) lényege. Számítógép a bűnüldözésben. (forenzikus informatika) A digitális adatok jelentősége. (Cyber bűnüldözés, kibernyomozás.) A mesterséges intelligencia alkalmazása bűnügyekben.

10. Egyéb nyomok és anyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálata, jelentősége. (láb, ajak, homlok, fül, fog, cipő, fém, fémbeütés, haj, szőr, egyéb emberi anyagmaradványok. Palinológia – pollenek, spórák és egyéb mikrofosszíliák, mint anyagmaradványok vizsgálata, azonosítása.

11. Igazságügyi fegyvertan, tűzszerészet. (Ballisztika.) A bűnügyi orvostan (criminal antropology) és toxikológia (toxicology) szerepe. A DNS (mint „genetikai ujjnyom”) szerepe a felderítésben.

12. Külföldi és hazai bűnelkövető profilalkotás (criminal profiling) és viselkedéstudomány (behavioral science). A ViCLAS (adattár a személyazonosításhoz, profilalkotáshoz, elkövetői névjegy) ismertetése.

13. Konkrét bűnügyek elemzése: Nyéki Oszkár, Bándi Kata, Teréz körúti robbantás, Komlói kislány megölése, Palahegyi emberölés

14. Zárthelyi dolgozat írása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
egyéni feladat végrehajtás (pp előadás tartása)  vagy zárthelyi dolgozat alapján  érdemjegy

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A graduális hallgatók részére a bűnüldözés ténytudományának  legfontosabb krimináltechnikai és krimináltaktikai  metódusainak bemutatása,  ismerkedés a kriminalisztika történetével, mérföldköveivel, alapelveivel, piramis modelljével, módszertani ajánlásaival.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ajánlott irodalom:
• Angyal Miklós: Ismeretlen személyazonosságú holttestek azonosítása. A PhD-értekezés. PTE ÁJK, 2014.
• Angyal Miklós-Balassa Bence-Bezsenyi Tamás-Petrétei Dávid: Kognitív kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. 
• Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől a konszenzusig. PhD-értekezés kézirata, Pécs, 2019. 
• Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II. BM Duna Kiadó, 2004.
• Bertaldó András: Fitalkorú terheltek a büntetőeljárásban. Walters Kluwer Hungary, Budapest, 2022.
• Boda József (szerk.): Rendészettudományi szaklexikon. Dialog Campus, Budapest, 2019.
• Budaházi Árpád: Poligráf. Műszeres vallomásellenőrzés bűnügyekben. NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2014. 
• Campbell, A.: Forensic Science: Evidence, Clues, and Investigation. Chelsea House Publishers, Philadelphia, 2000
• CHISUM, W. J. – TURVEY B. E.:Crime reconstruction, Academic Press, 2011, Amszterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Párizs–San Diego–San Francisco–Szingapúr–Sydney–Tokió, 2011.
• Fenyvesi Csaba-Herke Csongor-Tremmel Flórián (szerk.): Kriminalisztika. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 
• Fenyvesi Csaba: Felismerési kísérlet a bűnügyekben. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 
• Fenyvesi Csaba: The Forensic Science System in Hungary.  Forensic Science Review, Volume 32, Number 2. July 2021. 87-91. (Q1)
Taiwan
• Fenyvesi Csaba: A felismerési kísérlet összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel. Magyar Rendészet, 2021/3. 43-56. 
• Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika bűnmegelőzési funkciója. Belügyi Szemle, 2021/10.  1759-1769.
• Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika rendkívülisége. In: Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészet a rendkívüli helyzetekben. Húsz éves a Szent László napi konferencia. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs, 2021. 305-312.
• Fenyvesi Csaba: A felismerésre bemutatások hibái. IUSTUM AEQUUM  SALUTARE 2021/4. 25-39.
• Fenyvesi Csaba-Orbán József: The electronic data as the constituent of the 751 pyramid model of criminalistics.   Police Studies, 2021/1-2.
• Fenyvesi Csaba: A felismerési eljárások története a kriminalisztika fejlődésének tükrében. Jogtörténeti Szemle, 2021/2. 1-8.
• Fenyvesi Csaba:  Ami megrázta Komlót 1989-ben. Gyermek áldozatos emberölés nyomozása. Erdélyi Jogélet 2021/3. 69-76.
• Fenyvesi Csaba: Külföldi felismerési kísérletek. JURA, 2021/2. 85-98.
• Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika alapkérdései. In. Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): A rendészettudomány határkövei II. Válogatás a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények Második Évtizedéből. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, 2022. 209-218.
• Fenyvesi Csaba: The identity parade – through the eyes of the defence counsel. (Identyfikacja sprawców – oczami obroncy) Problemy Prawa Karnego, 2021/2. Artykuly problemowe,  1-12. (Lengyelország)
• Fenyvesi Csaba: A felismerés béklyójájában. In: Czine Ágnes-Domokos Andrea-Lukács Krisztina (szerk.): 70 Studia in honorem Mihály Tóth. Károlyi Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Budapest, 2021. 131-140. 
• Fenyvesi Csaba:  Az 1974-es pécsi emberölés kriminalisztikai elemzése. (Társszerző: Bagó Péter) In.: Kádár Hunor (szerk): Az első bűnügy-történeti konferencia előadásai. Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2020. 99-107. o.
• Fenyvesi Csaba: Az 1974-es pécsi palahegyi emberölési kriminalisztikai fordulatai. (Társszerző: Kodba Ferenc) Belügyi Szemle, 2020/4.  89-96. o.
• Fenyvesi Csaba: Elméleti modellek kriminalisztikai Nobel-díjak megszerzésére. Rendészeti Szemle, 2007/1. 99-106. o.
• Fenyvesi Csaba: A szembesítés.  Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008.
• Fenyvesi Csaba: Model a základní principy kriminalistické pyramidy. Policajná teória a prax. 2014/3. 88-98.
• Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2014, 2017. 
• Fenyvesi Csaba: Criminal Case Study oft he Vanished MH370 Malaysian Airplane.  Notititae Iudiciales (Academie Cellegii Aedilium in Bratislava) 1/2017. 102-112.
• Fenyvesi Csaba-Orbán József: Az elektronikus adat mint a 7-5-1-es kriminalisztikai piramismodell építőköve. (Társszerző: Orbán József) Belügyi Szemle, 2019/2. 45-55. o.
• Fenyvesi Csaba: A magyar kriminalisztika tudományának monografikus alapjai. Rendőrségi Tanulmányok, 2019/2.  3-17. o. 
• Fenyvesi Csaba:  Kriminalisztikai világtendenciák – különös tekintettel a digitális felderítésre. In: Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE ÁJk-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest-Pécs, 2019. 64-82. o.
• Fenyvesi Csaba: MASNI A SZILVAFA ÁRNYÉKÁBAN
(Az utolsó baranyai halálra ítélt ügyének kriminalisztikai tanulságai) Kézirat, Pécs, 2022. (Megjelenés alatt a Belügyi Szemlénél)
• Finszter Géza: A kriminalisztika és a változó tételes jog. In: Kadlót Erzsébet (szerk.): Közbiztonság és társadalom. Kriminológiai Közlemények, 69., sz., Magyar Kriminológiai társaság, Budapest,   2011. 189-202. o.
• Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.
• Fraser, J.-Williams, R. (eds): Handbook of Forensic Science. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2009
• Gyaraki Réka: Eszter: A számítógépes bűncselekmények nyomozásának problémái. PhD-értekezés kézirat, Pécs, 2019. 
• Hautzinger Zoltán: Az emberi szagok kriminalisztikai azonosítása. In: Fenyvesi Csaba-Herke Csongor (szerk.): Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. Pécs, 2003. 79-89. o.
• Hautzinger Zoltán: Az igazságügyi őszinteségvizsgálat. In: Korinek László-Kőhalmi László-Herke Csongor (szerk.): Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. évfordulójára. PTE ÁJK, Pécs, 2004. 43-52. o.
• Hautzinger Zoltán: A kriminalisztika ballisztika. In: Fenyvesi Csaba-Herke Csongor (szerk.): Minúciák. Tanulmányok Tremmel Flórián professzor 60. születésnapjának tiszteletére. PTE ÁJK, Pécs, 2001. 161-171. o.
• Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
• Herke Csongor:Hungarian Criminal Procedure Law, Pécs, Baufirma Kiadó, 2021.
• Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, PTE ÁJK, Pécs, 2018.
• Houck, M. M.-Siegel, J. A: Fundamentals of Forensic Science. Elsevier, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New York-Oxford-Paris-San Diego-San Fransisco-Singapore-Sydney-Tokyo, 2006.
• Katona Géza: A bűnmegelőzés Európában. BM Kiadó, Budapest, 1998 
• Katona Géza: A bűnüldözés fél évszázada. BM Kiadó, Budapest, 1998
• Katona Géza: A helyszíni szemle hatékonyságának aktuális kérdései. Belügyi Szemle, 2012/6. 75-86. o.
• Katona Géza: A tudományos technikai fejlődés és a kriminalisztikai szakértés. Belügyi Szemle, 2010/9. 19-31. o.
• Katona Géza: A kriminalisztika fejlődése a szemle tükrében. Belügyi Szemle, 2003/1. 68-90. o.
• Katona Géza: A kriminalisztika aktuális kérdései. BM Kiadó, Budapest, 2001
• Katona Géza: A kriminalisztika és a bűnügyi tudományok. BM Kiadó, Budapest, 2002
• Katona Géza: A kriminalisztikai szakértés új szakasza a huszonegyedik század kezdeti éveiben. Belügyi Szemle, 2011/6. 16-25. o.
• Katona Géza: A láthatatlan birodalom. Minerva, Budapest, 1969
• Katona Géza: A nyomok azonosítási vizsgálata a büntetőeljárásban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965 
• Katona Géza: Bizonyítási eszközök a XVIII-XIX. században (A kriminalisztika magyarországi előzményei) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977 
• Katona Géza: Még egyszer Magda János bűnügyéről. Belügyi Szemle, 1986/8. 96-104. o.
• Katona Géza: Szervezett bűnözés Magyarországon. BM Kiadó, Budapest, 2000 
• Katona Géza: Valós vagy valótlan? Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990
• Katona Géza-Kertész Imre: A bűn nyomában. RTV-Minerva, Budapest 1968, illetve 1979
• Kármán Gabriella: Kriminalisztikai szakértői bizonyítás. (PhD-értekezés, ELTE) Kézirat, OKRI, Budapest, 2019.
• Kertész Imre: A kihallgatás lélektani alapjai. KJK, Budapest 1965. 
• Kovács Klára-Pásztor Attila: A perszeverancia kriminalisztikai jelentősége. Belügyi Szemle, 2011/12. 89-103. o.
• Kovács Lajos: A halálnak élve. Korona, Budapest, 2003
• Kovács Lajos: A MÓR megtette… Korona, Budapest, 2009
• Meloan, C.E. - James, R. E. - Saferstein, R. (2001) Criminalistics. An Introduction to Forensic Science. Prentice Hall, New Jersey, USA, 2001
• Mészáros Bence: Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019.
• Nagy Zoltán András (szerk.):  Kibernyomozói kézikönyv.  Ludovika Egyetemi Kiadó,  Budapest, 2022.
• O'Hara, C.-Osterburg, J. W.: An Introduction to Criminalistics. New York, 1960.
• Orbán József: Bayes-hálók a bűnügyekben. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
• Nogel Mónika: A szakértő bizonyítás aktuális kérdései. Hvgorac, Budapest, 2020. 
• Osterburg, James W.-Ward, Richard, H.: Criminal Investigation. Lexis Nexis, New Providence, NJ, 2010.
• Newburn, T.-Williamson, T.-Wright, A. (eds): Handbook of Criminal Investigation. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2008
• Saferstein, R: Criminalistics: an introduction to Forensic science. (11th ed.) Englewood Cliffs, N.Y. 2015. 
• Siegel, J. – Saukko, P.J. – Knupfer, G.C.: Encyclopedia of Forensic Sciences. (Volume 1-2-3) Academic Press, San Diego - San.Francisco-New York-Boston-London-Sydney-Tokyo, 2000.
• Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika tankönyv és atlasz. [Textbook and atlas of forensic science] Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005
• Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
 pp előadás tartás 15-20 percben
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
aktív jelenlét
A távolmaradás pótlásának lehetősége:
a következő órán egyeztetés a konkrét esetről
Megjegyzés: -AJSZNOA210 Science of Criminal Investigation
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Hétfő, 18.00 – 19.30 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye javasolt alapfokú angol kommunikációs készség
kiemelten javasolt a 2. (I. éveseknek) vagy 4. félévben (II. éveseknek) felvenni 
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:

1. Introduction. Defintion of Criminalistics, Investigation.
Criminalistics as factscience

2. History and Milestones of Criminalistics, criminal investigation.
Principles of Criminalistics, Criminal Investigation

3. Tendencies of Criminalistics.
Cold cases

4. Main-Basic questions of criminal investigation (7W questions)

5. Clues (traces, prints) and material remains in criminal investigation

6. Inteview and interrogation during cr. investigation

7. Killing attempt case in Tolna
Scientific partners of criminalistics

8. Electronic data during criminal investigation
MH 370  Malaysia Airlines’ Airplane Case

9. Pyramid model of Criminalistics
V. Éva murder case in Komló

10. Scientific Expert opinions 
  Soroksári Street Murder-case (Budapest, 2013)

11. Identity parade during criminal investigation   
Alkotmány strett robbery case (2005)

12. Failures during criminal investigtion
Mór case (2002)

13. Nyéki Oszkár-case

14. Bándi K. case
Future of Criminalistics
New methods for solving crimes

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
egyéni feladat végrehajtás (pp előadás tartása) alapján  érdemjegy

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A graduális hallgatók részére konkrét hazai és külföldi bűnügyi felderítési metódusokon és ügyeken keresztül a kriminalisztikai modern eszközeinek bemutatása. Egyúttal a világnyelven való (tantárgyi) szakkommunikáció fejlesztése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Suggested literature:
(Ajánlott irodalom: )
Angyal Miklós: Ismeretlen személyazonosságú holttestek azonosítása. A PhD-értekezés. PTE ÁJK, 2014.
Angyal Miklós-Balassa Bence-Bezsenyi Tamás-Petrétei Dávid: Kognitív kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. 
Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől a konszenzusig. PhD-értekezés kézirata, Pécs, 2019. 
Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II. BM Duna Kiadó, 2004.
Bertaldó András: Fitalkorú terheltek a büntetőeljárásban. Walters Kluwer Hungary, Budapest, 2022.
Boda József (szerk.): Rendészettudományi szaklexikon. Dialog Campus, Budapest, 2019.
Budaházi Árpád: Poligráf. Műszeres vallomásellenőrzés bűnügyekben. NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2014. 
Campbell, A.: Forensic Science: Evidence, Clues, and Investigation. Chelsea House Publishers, Philadelphia, 2000
CHISUM, W. J. – TURVEY B. E.:Crime reconstruction, Academic Press, 2011, Amszterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Párizs–San Diego–San Francisco–Szingapúr–Sydney–Tokió, 2011.
Fenyvesi Csaba-Herke Csongor-Tremmel Flórián (szerk.): Kriminalisztika. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 
Fenyvesi Csaba: Felismerési kísérlet a bűnügyekben. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 
Fenyvesi Csaba: The Forensic Science System in Hungary.  Forensic Science Review, Volume 32, Number 2. July 2021. 87-91. (Q1)
Taiwan
Fenyvesi Csaba: A felismerési kísérlet összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel. Magyar Rendészet, 2021/3. 43-56. 
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika bűnmegelőzési funkciója. Belügyi Szemle, 2021/10.  1759-1769.
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika rendkívülisége. In: Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészet a rendkívüli helyzetekben. Húsz éves a Szent László napi konferencia. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs, 2021. 305-312.
Fenyvesi Csaba: A felismerésre bemutatások hibái. IUSTUM AEQUUM  SALUTARE 2021/4. 25-39.
Fenyvesi Csaba-Orbán József: The electronic data as the constituent of the 751 pyramid model of criminalistics.   Police Studies, 2021/1-2.
Fenyvesi Csaba: A felismerési eljárások története a kriminalisztika fejlődésének tükrében. Jogtörténeti Szemle, 2021/2. 1-8. 
Fenyvesi Csaba:  Ami megrázta Komlót 1989-ben. Gyermek áldozatos emberölés nyomozása. Erdélyi Jogélet 2021/3. 69-76.
Fenyvesi Csaba: Külföldi felismerési kísérletek. JURA, 2021/2. 85-98..
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika alapkérdései. In. Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): A rendészettudomány határkövei II. Válogatás a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények Második Évtizedéből. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, 2022. 209-218.
Fenyvesi Csaba: The identity parade – through the eyes of the defence counsel. (Identyfikacja sprawców – oczami obroncy) Problemy Prawa Karnego, 2021/2. Artykuly problemowe,  1-12. (Lengyelország)
Fenyvesi Csaba: A felismerés béklyójájában. In: Czine Ágnes-Domokos Andrea-Lukács Krisztina (szerk.): 70 Studia in honorem Mihály Tóth. Károlyi Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Budapest, 2021. 131-140. 
Fenyvesi Csaba:  Az 1974-es pécsi emberölés kriminalisztikai elemzése. (Társszerző: Bagó Péter) In.: Kádár Hunor (szerk): Az első bűnügy-történeti konferencia előadásai. Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2020. 99-107. o.
Fenyvesi Csaba: Az 1974-es pécsi palahegyi emberölési kriminalisztikai fordulatai. (Társszerző: Kodba Ferenc) Belügyi Szemle, 2020/4.  89-96. o.
Fenyvesi Csaba: Elméleti modellek kriminalisztikai Nobel-díjak megszerzésére. Rendészeti Szemle, 2007/1. 99-106. o.
Fenyvesi Csaba: A szembesítés.  Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008.
Fenyvesi Csaba: Model a základní principy kriminalistické pyramidy. Policajná teória a prax. 2014/3. 88-98.
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2014, 2017. 
Fenyvesi Csaba: Criminal Case Study oft he Vanished MH370 Malaysian Airplane.  Notititae Iudiciales (Academie Cellegii Aedilium in Bratislava) 1/2017. 102-112.
Fenyvesi Csaba-Orbán József: Az elektronikus adat mint a 7-5-1-es kriminalisztikai piramismodell építőköve. (Társszerző: Orbán József) Belügyi Szemle, 2019/2. 45-55. o.
Fenyvesi Csaba: A magyar kriminalisztika tudományának monografikus alapjai. Rendőrségi Tanulmányok, 2019/2.  3-17. o. 
Fenyvesi Csaba:  Kriminalisztikai világtendenciák – különös tekintettel a digitális felderítésre. In: Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE ÁJk-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest-Pécs, 2019. 64-82. o.
Fenyvesi Csaba: MASNI A SZILVAFA ÁRNYÉKÁBAN
(Az utolsó baranyai halálra ítélt ügyének kriminalisztikai tanulságai) Kézirat, Pécs, 2022. (Megjelenés alatt a Belügyi Szemlénél)
Finszter Géza: A kriminalisztika és a változó tételes jog. In: Kadlót Erzsébet (szerk.): Közbiztonság és társadalom. Kriminológiai Közlemények, 69., sz., Magyar Kriminológiai társaság, Budapest,   2011. 189-202. o.
Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.
Fraser, J.-Williams, R. (eds): Handbook of Forensic Science. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2009
Gyaraki Réka: Eszter: A számítógépes bűncselekmények nyomozásának problémái. PhD-értekezés kézirat, Pécs, 2019. 
Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Herke Csongor:Hungarian Criminal Procedure Law, Pécs, Baufirma Kiadó, 2021.
Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, PTE ÁJK, Pécs, 2018.
Houck, M. M.-Siegel, J. A: Fundamentals of Forensic Science. Elsevier, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New York-Oxford-Paris-San Diego-San Fransisco-Singapore-Sydney-Tokyo, 2006
Katona Géza: A kriminalisztika aktuális kérdései. [The current questions of forensic science] BM Kiadó, Budapest, 2001. 
Kármán Gabriella: Kriminalisztikai szakértői bizonyítás. (PhD-értekezés, ELTE) Kézirat, OKRI, Budapest, 2019.
Meloan, C.E. - James, R. E. - Saferstein, R. (2001) Criminalistics. An Introduction to Forensic Science. Prentice Hall, New Jersey, USA, 2001
Mészáros Bence: Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019.
Nagy Zoltán András (szerk.):  Kibernyomozói kézikönyv.  Ludovika Egyetemi Kiadó,  Budapest, 2022.
O'Hara, C.-Osterburg, J. W.: An Introduction to Criminalistics. New York, 1960.
Orbán József: Bayes-hálók a bűnügyekben. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Nogel Mónika: A szakértő bizonyítás aktuális kérdései. Hvgorac, Budapest, 2020. 
Osterburg, James W.-Ward, Richard, H.: Criminal Investigation. Lexis Nexis, New Providence, NJ, 2010.
Newburn, T.-Williamson, T.-Wright, A. (eds): Handbook of Criminal Investigation. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2008
Saferstein, R: Criminalistics: an introduction to Forensic science. (11th ed.) Englewood Cliffs, N.Y. 2015. 
Siegel, J. – Saukko, P.J. – Knupfer, G.C.: Encyclopedia of Forensic Sciences. (Volume 1-2-3) Academic Press, San Diego - San.Francisco-New York-Boston-London-Sydney-Tokyo, 2000.
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika tankönyv és atlasz. [Textbook and atlas of forensic science] Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
angol nyelvű pp előadás tartás 15-20 percben
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
aktív jelenlét
A távolmaradás pótlásának lehetősége:
a következő órán egyeztetés a konkrét esetről
Megjegyzés: -AJSZNOA09 Kriminális művészek-művészi kriminalisztika
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár
Dr. Horváth Orsolya óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

2024.02.15. (csütörtök) 13.00 – 19.30 / Irk Albert előadóterem
2024.02.22. (csütörtök) 13.00 – 19.30 / Irk Albert előadóterem
2024.02.23. (péntek) 9.40 – 17.50 / 009.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kriminalisztika, mint tudomány
2. A kriminalisztikai gondolkodás
3. A bűn megismerése, mint a felderítés első lépése
4. A kriminalisztika megjelenítése a szépirodalomban
5. Krimik, krimiírók és krimitörténetek
6. Elhíresült bűnök és bűnözők a zeneművészetben
7. Bűnügyek a festészetben
8. Kriminalisztikai fotográfia
9. Filmművészeti alkotások, rendezők és a kriminalisztika
10. Filmművészeti alkotások, rendezők és a kriminalisztika
11. Fikció és valóság a kriminalisztikában

Félévközi ellenőrzés:
Aktív részvétel az órákon, továbbá az órán kiadott feladatok otthoni elvégzése.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli vizsga alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kriminalisztikai megismerés specialitásai a mindennapok kriminalisztikáján túl.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
- Nemere István: Művészkrimik. Hermész Könyvkiadó, Budapest, 2005.
- Brian Caddy: Forensic Examination of glass and paint. University of Chicago Press, 2002.
- Lindsey Steenberg: Forensic Science in Contemporary American Popular Culture.
- Karen T. Taylor: Forensic Art and Illustration. CRC Press, London, 2001.
- Ronald R. Thomas: Detective fiction and the rise of forensic science. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- az előadások anyaga

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása, vagy esszé írása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA10 Árulkodó betűk – az írásvizsgálatok rejtelmei!
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az írás kialakulása.
2. Az írás fejlődése.
3. Grafológiatörténet.
4. Grafológia a gyakorlatban.
5. Írásszakértés.
6. Írásszakértés a gyakorlatban.
7. Szövegnyelvészet.
8. Technikai eszközökkel készített írások (a gépírástól a számítógépes szövegszerkesztésig).
9. Az írásvizsgálat ágainak együttműködési lehetőségei.
10. Az írásvizsgálat helye a kriminalisztikában.
11. A szakértés szerepe, a szakértők jogi helyzete, a szakértői vizsgálatok.
12. A jövő lehetőségei és kihívásai.

Félévközi ellenőrzés:
Zárthelyi dolgozat írása (Unipoll teszt) a félév végén.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: elektronikus írásbeli vizsga (Unipoll teszt)
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli teljesítmény alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a kriminalisztika és a büntető eljárásjog tárgyakhoz.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
- Hengl Melinda: A kézírás interdiszciplinaritása. Pécs, PTE Kiadó, 2021.
- Hengl Melinda: Jogi kommunikáció. Jogi területen hasznosítható kommunikációs ismeretek. Tankönyv. Pécs, PTE ÁJK, 2023. 181 o.

Ajánlott irodalom:
- Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek. Szikra Lapnyomda, Budapest, 1985.
- Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémia Kiadó, Budapest, 1980.
- Vass Kálmán: A kézírás vizsgálata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973. Hengl Melinda: A kézírás interdiszciplinaritása. Pécs, PTE Kiadó, 2021.

Jogszabályjegyzék:
- A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be)
- Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A kontakt órákon való aktív részvétel.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA11 Döntéseink pszichológiája
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Dr. Kiss Anna PhD. tudományos főmunkatárs OKRI, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A pszichológia jelentősége életünkben.
2. Személyiségünk megismerése I. – Biológiai alapok
3. Személyiségünk megismerése II. – Megközelítések
4. Lelki beállítódásunk változásai (egyéniségünk és önismeretünk).
5. Mit és hogyan érzékelünk, észlelünk?
6. Mire figyelünk és emlékezünk?
    Hogyan tanuljunk jól?
7. Mi alakítja a képzeletet, a gondolkodást, az intelligenciát és a kreativitást?
8. Érzelmeink hatása döntéseinkre.
9. Szóbeszéd és testbeszéd.
10. Döntéseink kapcsolatainkban.
      Befolyásolják mások döntéseinket?
11. Hogyan küzdjük le a stresszt?
12. Az álom, a pszichoaktív szerek, a meditáció és a hipnózis hatása személyiségünkre.
13. Igazságügyi pszichológus szakértő a büntetőeljárásban és a kriminalisztikában.

Félévközi ellenőrzés:
Zárthelyi dolgozat írása (Unipoll teszt) a félév végén.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: elektronikus írásbeli vizsga (Unipoll teszt)
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli teljesítmény alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a Jogászi képességek elméleti és gyakorlati megalapozása, a büntető eljárásjog és a kriminalisztika tárgyakhoz

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az előadások anyaga.

Ajánlott irodalom:
-Atkinson, R., L. – Atkinson, R., C. – Smith, E., E. – Bem, D., J. – Nolen-Hoeksema, S.: Pszichológia. Második, javított kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
- Bernáth László – Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest, 1998.

Jogszabályjegyzék:
- A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be)
- Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A kontakt órákon való aktív részvétel.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA13 Ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói tevékenység a gyakorlat tükrében
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Óriás Nándor előadóterem 1.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az ügyvédi tevékenység a polgári pert megelőzően
2. A peres eljárás során tanúsított ügyvédi magatartás, taktika
3. Az ügyvédek helye az egyes különleges peres eljárásokban
4. Az ügyvéd jelentősége a peres eljárás elkerülése érdekében illetve az ahhoz vezető úton
5. A közjegyző általános tevékenysége egyes nemperes eljárásokban
6. A hagyatéki eljárás gyakorlata továbbá annak kapcsolata 650/2012/EU rendelettel
7. A közjegyző előtti előzetes bizonyítási eljárás sajátosságai
8. A közjegyző letéti eljárása
9. A fizetési maghagyásos eljárás
10. A közjegyző és a végrehajtó kapcsolata a végrehajtás elrendelése és foganatosítása során
11. Végrehajtói tevékenység a mindennapokban
12. A végrehajtó eljárás során lefoglalható illetve mentes vagyontárgyak köre
13. Egyes különleges végrehajtói eljárások annak gyakorlati megoldásai
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos számonkérés, beadandó dolgozatok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Cél, hogy a hallgatóság megismerhesse az ügyvédi, közjegyzői és végrehajtó tevékenységet a gyakorlat oldaláról. Betekintést nyerjen ezen tevékenységek mindennapjairól, szépségéről és nehézségeiről, amely alapján orientálni tudja magát a hallgató a későbbi életpályája kialakítása során.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Legfeljebb 3 hiányzás a megengedett
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
Igazolás
Megjegyzés: -AJSZNOA157 Polgári perrendtartás repetitórium 2.
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Dr. Projics Nárcisz tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Irk Albert előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Határozatok fajtái, tartalma és azok joghatásai
2. Fellebbezési eljárás
3. Perújítási és felülvizsgálati eljárás
4. Házassági és szülői felügyelettel kapcsolatos perek, valamint a gyermek tartása iránt indított perek
5. Gondnoksági, származási perek és az örökbefogadás felbontása iránti perek
6. Egyes személyiségi jogok iránt indított peres eljárások
7. Munkaügyi perek
8. Végrehajtási perek
9. Kollektív Igényérvényesítéssel kapcsolatos perek
10. A kis értékű követelések európai eljárása
11. A fizetési meghagyásos eljárás
12. A hagyatéki eljárás
13. Cégeljárás, civil szervezetekkel kapcsolatos eljárások
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos számonkérés, beadandó dolgozatok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Polgári eljárásjog 2. tantárgy keretében tartott előadásokon elhangzottak kiegészítése a törzsanyaghoz tartozó ismeretekkel. Gyakorlati polgári peres eljárásban észlelt problémák megoldása, esetjogi szemlélet fejlesztése, jogesetmegoldás, tesztfeladatok megoldása. Felkészülés a polgári eljárásjogi szigorlatra.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa, Polgári Eljárásjog I., Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2017 
Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa, Polgári Eljárásjog II., Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2018 
Mészáros Pál – Antók Éva, Nemperes Eljárások, Manager Praxis Kiadó, Pécs, 2019. 
Mészáros Pál – Projics Nárcisz: Európai Polgári Eljárásjog, Elektronikus jegyzet, Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 2021. 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 hiányzás a megengedett
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Igazolás
Megjegyzés: -AJSZNOA212 A magyarországi közjegyzőség és a közjegyző hatáskörébe utalt nemperes eljárások
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Dr. Visegrády Gábor pécsi közjegyző, a Pécsi Közjegyzői Kamara elnöke
Dr. Györpál Miklós komlói közjegyző, a Pécsi Közjegyzői Kamara elnökhelyettese
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA56
Polgári eljárásjog 1.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés, a közjegyző fogalma, jogállása, a közjegyzőség szervezete
2. A közjegyzőség története, közjegyzői etika
3. A közjegyzői nemperes eljárásokról általában, közjegyzői okirat I.
4. A közjegyzői okirat II.
5. Hagyatéki eljárás
6. Fizetési meghagyásos eljárás és európai fizetési meghagyás
7. Végrehajtás elrendelése, közjegyzői okirat és közjegyzői határozat alapján
8. A 2008. évi XLV. tv.-szerinti közjegyzői nemperes eljárások I.
9. A 2008. évi XLV. tv.-szerinti közjegyzői nemperes eljárások II.
10. Gyakorlati képzés közjegyzői irodákban
11. Gyakorlati képzés a Magyar Országos Közjegyzői Kamara székházában
12. Közjegyzői ügyviteli szabályok
13. Összegzés

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos számonkérés, beadandó dolgozatok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli és írásbeli
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium keretében a hallgatók átfogó képet kapnak a közjegyzők igazságszolgáltatásban betöltött szerepéről, jogállásukról, valamint a hatáskörükbe tartozó nemperes eljárásokról. A hallgatónak lehetőségük lesz gyakorlati oktatás keretében meglátogatni a Magyar Országos Közjegyzői Kamara székházát, valamint egy közjegyzői irodát is. A szakképzés célja, hogy elősegítse a hallgatók részére a közjegyzői hivatásrend működésének megismerését, általuk elvégzett feladatok sokrétűségét és ezen feladatokkal kapcsolatos jogi feladatok elvégzését.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Dr. Rokolya Gábor: A Polgári Közjegyzőség Emlékezete 1875-1949. /Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Bp., 2009.
2. Dr. Rák Viktor: Nagykommentár az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelethez /Wolters Kluwer Hungary Kft., Bp. 2020./
3. Dr. Szécsényi- Nagy Kristóf: Nagy kommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényhez /Wolters Kluwer Hungary Kft., Bp. 2020./
4. Dr. Anka Tibor: Öröklési jog – Hagyatéki eljárás /HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft., Bp., 2014/

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA213 Európai polgári eljárásjog
Dr. Projics Nárcisz tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Óriás Nándor előadóterem 2.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Európai Unió jogforrásai
2. Joghatóság, határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben
3. Joghatóság, határozatok elismerése és végrehajtása házassági és szülői felelősségi ügyekben 
4. Határon átnyúló tartási ügyek
5. Az európai fizetési meghagyásos eljárás 
6. Határon átnyúló öröklési ügyek
7. Kis értékű követelések európai eljárása
8. Nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozása
9. Az európai fizetésképtelenségi eljárás
10. Bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése polgári és kereskedelmi ügyekben
11. A bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködés
12. Konzultáció
13. Választott prezentációk bemutatása

Félévközi ellenőrzés:
kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli 
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy célja az előadáson hallottak elmélyítése, az Európai polgári eljárásjog iránt érdeklődő hallgatók ismereteinek bővítése és az alapvizsgára történő felkészülés elősegítése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szakirodalom: 
Mészáros Pál Emil – Projics Nárcisz: Európai Polgári Eljárásjog. Elektronikus Jegyzet. 2. javított kiadás. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2022. 
Jogforrások:
• Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
• A Tanács (EU) 2019/1111 rendelete a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendelete a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről
• Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról
• Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről
• Az Európai Parlament és a Tanács 2015/848 rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról
• Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006EK rendelet az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
• Az Európai Parlament és Tanács 650/2012/ EU rendelete az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről
• A Tanács 4/2009/EK rendelete a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 hiányzás a megengedett
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Igazolás
Megjegyzés: -