Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Alkotmányjogi Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA185 Az Alaptörvény a bírói gyakorlatban
Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
dr. Fekete Kristóf Benedek, doktorandusz
Alkotmányjogi Tanszék

2023.03.10. (péntek) 8.00 – 19.30 / Tanszék Z107.
2023.03.11. (szombat) 8.00 – 17.50 / Tanszék Z107.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Alkotmányjogi TDK tagság
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 0

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bíróságok alapvető szabályozása; a bíróságok és más állami szervek (pl. AB) viszonya
2. A bírói függetlenség kérdései a szabályozásban és a gyakorlati esetek alapján
3. A bírói kezdeményezések az Alkotmánybíróság előtt – a jogi szabályozás
4. A bírói függetlenség kérdései a kezdeményezés során, a bírói kezdeményezéseket befolyásoló tényezők
5. Az Alkotmánybíróság gyakorlata: miként viszonyul az Alkotmánybíróság e hatáskörhöz?
6. Egyes alapvető jogok és alaptörvényi elvek a bírósági gyakorlatban
7. Emberi méltóság és aspektusai (pl. perbeli önrendelkezési jog)
8. A tisztességes eljárás követelménye
9. Jogorvoslathoz való jog
10. Választási, népszavazási ügyek
11. A gyülekezési jog kérdése
12. Más alapvető jogok
13. A közigazgatási bíráskodás helyzete, problémái (közigazgatási perrendtartás, kétharmadossági kérdések, szabályozási problémák)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A bíróságok gyakorlatában felmerülő alkotmányjogi  kérdések megismerése, ezen keresztül betekintés a bírói gyakorlatba, egy gyakorló bíró közreműködésével. 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA186 The Fundamental Law in the Judicial Practice
Prof. dr. Tilk, Péter, Head of Department
dr. Varga, Zoltán, Lecturer, Judge, Győr Regional Court
dr. Kristóf Benedek Fekete, Doctoral Student
Alkotmányjogi Tanszék

2023.03.10. (péntek) 8.00 – 19.30 / Tanszék Z103.
2023.03.11. (szombat) 8.00 – 17.50 / Tanszék Z103.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Membership in Scientific Students' Association of Constitutional Law
Kredit 4
Óraszám 26/félév
Létszám 0

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Basic regulation of courts; the relationship between courts and other state organs(e.g. Constitutional Court)
2. Questions of judicial independence in the regulation and under the case-law 
3. Judicial initiatives before the Constitutional Court – the legal regulation 
4. Factors affecting judicial initiatives
5. The practice of the Constitutional Court: How does the Constitutional Court relate to this power?
6. Some fundamental rights and Basic Law principles in judicial practice
7. Human dignity and its aspects (e.g. contentious right to self-determination) 
8. The requirement of a fair trial
9. Right to legal remedy
10. Electoral and referendum cases
11. The question of the right of assembly
12. Other fundamental rights
13. The situation and problems of administrative litigation (new Administrative Procedure Code, two-thirds majority issues, the Act on administrative courts, regulatory problems)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Based on classroom activity
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
To get to know the issues of constitutional law emerging from judicial practice, including issues on state organization and fundamental rights, through these, insight into judicial practice, with the participation of a practicing judge.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
participation at the lessons and activity
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -