Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Alkotmányjogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA171 Alapjog-érvényesítés a bírói gyakorlatban
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
dr. Bubori Nóra Beáta, doktorandusz
dr. Fekete Kristóf Benedek, doktorandusz
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
Alkotmányjogi Tanszék

2022.09.08. (csütörtök) 8.00 – 19.30
2022.09.09. (péntek) 8.00 – 17.50
A kurzus helyszíne a Győri Törvényszékkel a hirdető oktató által egyeztetett helyszín (Győr).

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 0

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bíróságok alapvető szabályozása; a bíróságok és más állami szervek (pl. AB) viszonya
2. A bírói függetlenség kérdései a szabályozásban és a gyakorlati esetek alapján
3. A bírói kezdeményezések az Alkotmánybíróság előtt – a jogi szabályozás
4. A bírói függetlenség kérdései a kezdeményezés során, a bírói kezdeményezéseket befolyásoló tényezők
5. Az Alkotmánybíróság gyakorlata: miként viszonyul az Alkotmánybíróság e hatáskörhöz?
6. Egyes alapvető jogok és alaptörvényi elvek a bírósági gyakorlatban
7. Emberi méltóság és aspektusai (pl. perbeli önrendelkezési jog)
8. A tisztességes eljárás követelménye
9. Jogorvoslathoz való jog
10. Választási, népszavazási ügyek
11. A gyülekezési jog kérdése
12. Más alapvető jogok
13. A közigazgatási bíráskodás helyzete, problémái (közigazgatási perrendtartás, kétharmadossági kérdések, szabályozási problémák, várható új irányok és kihívások)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A bíróságok gyakorlatában felmerülő alkotmányjogi, ezen belül államszervezeti és alapjogi kérdések megismerése, ezen keresztül betekintés a bírói gyakorlatba, egy gyakorló bíró közreműködésével.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA172 The Enforcement of Fundamental Rights in the Judicial Practice
Dr. Péter Tilk, Head of Department, Associate Professor
dr. Nóra Beáta Bubori, Doctoral Student
dr. Kristóf Benedek Fekete, Doctoral Student
Dr. Zoltán Varga, Lecturer, Judge, Győr Regional Court
Alkotmányjogi Tanszék

2022.09.08. (csütörtök) 8.00 – 19.30
2022.09.09. (péntek) 8.00 – 17.50
The location of the course is a location agreed on by the announcing lecturer with the Regional Court of Győr (in Győr).

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 26/félév
Létszám 0

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Basic regulation of courts; the relationship between courts and other state organs(e.g. Constitutional Court)
2. Questions of judicial independence in the regulation and under the case-law 
3. Judicial initiatives before the Constitutional Court – the legal regulation 
4. Factors affecting judicial initiatives
5. The practice of the Constitutional Court: How does the Constitutional Court relate to this power?
6. Some fundamental rights and Basic Law principles in judicial practice
7. Human dignity and its aspects (e.g. contentious right to self-determination) 
8. The requirement of a fair trial
9. Right to legal remedy
10. Electoral and referendum cases
11. The question of right of assembly
12. Other fundamental rights
13. The situation and problems of administrative litigation (new Administrative Procedure Code, two-thirds majority issues, the Act on administrative courts, regulatory problems, probable new tendencies and challenges)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Based on classroom activity
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
To get to know the issues of constitutional law emerging from judicial practice, including issues on state organization and fundamental rights, through these, insight into judicial practice, with the participation of a practicing judge.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
participation at the lessons and activity
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA134 Ki döntsön az élet végén? Önrendelkezés, kezelés visszautasítsa az egészségügyben
Dr. Zeller Judit adjunktus
Dr. Csikós Ágnes egyetemi docens
Busa Csilla tudományos segédmunkatárs
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / Tanszék Z107.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az egészségügyi önrendelkezés orvosi és jogi szempontból
2. Kommunikáció súlyos állapotú betegekkel és családjukkal
3. Az érzelmi reakciók kezelése
4. A családi konzultáció
5. A jogi tanácsadás
6. Az élő végrendelet összeállítása
7. Jogklinikai gyakorlat – beteginterjú
8. Jogklinikai gyakorlat – orvosi tanácsadás
9. Jogklinikai gyakorlat – jogi tanácsadás
10. Jogklinikai gyakorlat – az élő végrendelet tartalmának összeállítása
11. Jogklinikai gyakorlat – konzultáció a beteggel
12. Jogklinikai gyakorlat – az élő végrendelet véglegesítése
13. Jogklinikai gyakorlat – az elkészült élő végrendelet megbeszélése a beteggel

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
- Tantermi készségfejlesztő gyakorlaton való aktív részvétel értékelése
- Gyakorlati feladat értékelése
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az orvosi és a jogi kar közös kurzusának célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált módon ismerkedjenek meg az egészségügyi önrendelkezés lehetőségeivel, az életvégi rendelkezések (előzetes rendelkezés – advance directives; élő végrendelet – living will) elméletével és gyakorlatával a palliatív (gyógyíthatatlan betegség végstádiumában lévő, már csupán életminőségük javítását célzó kezelésben részt vevő) betegekre koncentrálva.
Az egészségügyi önrendelkezéssel kapcsolatos jogi szabályozás áttekintését követően azoknak a gyakorlati ismeretek és készségek elsajátítására, illetve begyakorlására kerül sor tantermi körülmények között, amelyek az élő végrendelet összeállítását megelőző beteginterjú szakszerű és empatikus lefolytatásához, az életvégi döntésekkel kapcsolatos tanácsadáshoz, illetve a jogi dokumentumok elkészítéséhez szükségesek. 
A kurzus másik gyakorlatorientált része egy jogklinikai pilot program beindítása, ahol a hallhatók – oktatóik iránymutatásával – a programban résztvevő betegek számára nyújtanak segítséget az életvégi döntésekkel és azok dokumentálásával (élő végrendelet) kapcsolatban.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina, Budapest 2008
Léderer László: Gyógyító kommunikáció, Budapest 2012
Csabai; Csörsz; Szili: A gyógyító kapcsolat élménye, Oriold & Társai Kiadó, Budapest 2009
Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége. HVG-Orac, Budapest 2010
Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina, Budapest 1997
Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog. Semmelweis Kiadó, Budapest 1998
Sándor Judit: Gyógyítás és ítélkezés. Medicina, Budapest 1997
Órán kiadott handoutok, jegyzetek
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
-  Tantermi készségfejlesztő gyakorlaton való aktív részvétel értékelése
- Két, a programban részt vevő beteg számára tanácsadás az életvégi döntésekkel kapcsolatban, valamint ezek dokumentálása (interjúzás a beteggel és az élő végrendelet összeállítása)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés:
A PTE ÁOK-val együttműködésben tartott kurzus.AJSZNOA136 Attack of the clones – biotechnology, health issues and the law
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / Tanszék Z107.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. What is bioethics? Understanding the concept of biomedicine and biotechnology.
2. What makes us human? Philosophical discourses on the beginning of human life. Moral status of the unborn.
3. Abortion. Pro life and pro choice – the long way of a debate
4. Ethical issues emerging in artificial reproduction.
5. The embryo as the tool of medicine: stem cell research, therapeutic cloning and reproductive cloning
6. A crack in creation – genetic engineering through CRISPR
7. Moral and legal issues of genetic engineering
8. Enhancement and eugenics – two sides of a coin
9. Preimplantation and prenatal diagnostics.
10. Death in the 21st century and the concept of euthanasia
11. End of life decisions: treatment refusal
12. End of life decisions: advance directives
13. Moral and legal questions of organ transplantation
14. Medical research involving human subjects

Félévközi ellenőrzés:
írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli beszámoló és órai munka alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the seminar is to give an insight to most important issues of human biotechnology and biomedicine from a human rights perspective. It examines the ethical and legal challenges of the latest achievements of medicine and biology and tries to give a more detailed picture on human dignity, self-determination, right to physical and mental integrity and right to health.
Besides the classical topics of bioethics and biomedicine – abortion, euthanasia, organ transplantation etc. – the course also touches upon the role f the individual in the health care context, experiments involving human subjects, artificial reproduction techniques and the legal relevance of exploring the human genome.
During the classes students not only become familiar with the theoretical background, but also analyse "hard cases" of the legal practice.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Aktív órai részvétel és írásbeli beszámoló / házidolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -