Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Alkotmányjogi Tanszék
2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

A magyar Alkotmánybíróság
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
Alkotmányjogi Tanszék

2021.09.10. (péntek)   8.00 – 19.30
2021.09.11. (szombat) 8.00 – 17.50
A kurzus helyszíne a Győri Törvényszékkel a hirdető oktató által egyeztetett helyszín (Győr).

Kurzus kód AJSZNOA132
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 0

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Alkotmánybíróság jogállása
2. Az Alkotmánybíróság tagjának jogállása
3. Az Alkotmánybíróság hivatali szervezete
4. Előzetes normakontroll
5. Utólagos normakontroll
6. Bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt
7. Az alkotmányjogi panasz
8. A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata
9. Az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata
10. Alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő vélemény
11. A hatásköri összeütközés feloldása 
12. Az önkormányzati rendelet, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és jogegységi határozatok vizsgálata
13. Az Alaptörvény értelmezése
14. Az Alkotmánybíróság határozatainak jogkövetkezményei
15. Az alkotmánybíróság működési rendje és eljárási szabályok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magyar Alkotmánybírósággal kapcsolatos főbb tudnivalók megismerése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -The Hungarian Constitutional Court
Dr. Péter Tilk, Head of Department, Associate Professor
Dr. Zoltán Varga, Lecturer, Judge, Győr Regional Court
Alkotmányjogi Tanszék

2021.09.10. (péntek)   8.00 – 19.30
2021.09.11. (szombat) 8.00 – 17.50
The location of the course is a location agreed on by the announcing lecturer with the Regional Court of Győr (in Győr).

Kurzus kód AJSZNOA133
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 26/félév
Létszám 0

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The Legal Status of the Constitutional Court
2. The Legal Status of Members of the Constitutional Court
3. The Organisation of the Office of the Constitutional Court
4. Preliminary Norm Control
5. Posterior Norm Control
6. Judicial Initiative for Norm Control in Concrete Cases
7. Constitutional Complaint
8. Examination of Conflicts with International Treaties
9. Examination of Parliamentary Resolution Related to Ordering Referendum
10. Opinion on the Operation of a Religious Community Contrary to the Fundamental Law
11. Resolving Conflicts of Competence
12. Examination of Local Government Decrees, Normative Decisions and Orders, and Decisions on the Uniform Application of the Law
13. Interpretation of the Fundamental Law
14. Legal Consequences of the Decisions of the Constitutional Court
15. The Rules of Operation of the Constitutional Court and Rules of Procedure

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Based on classroom activity
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Understand the specifics of Hungarian CC.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
participation at the lessons and activity
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Ki döntsön az élet végén? Önrendelkezés, kezelés visszautasítsa az egészségügyben
Dr. Zeller Judit adjunktus
Dr. Csikós Ágnes egyetemi docens
Busa Csilla tudományos segédmunkatárs
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / Tanszék Z107.

Kurzus kód AJSZNOA134
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az egészségügyi önrendelkezés orvosi és jogi szempontból
2. Kommunikáció súlyos állapotú betegekkel és családjukkal
3. Az érzelmi reakciók kezelése
4. A családi konzultáció
5. A jogi tanácsadás
6. Az élő végrendelet összeállítása
7. Jogklinikai gyakorlat – beteginterjú
8. Jogklinikai gyakorlat – orvosi tanácsadás
9. Jogklinikai gyakorlat – jogi tanácsadás
10. Jogklinikai gyakorlat – az élő végrendelet tartalmának összeállítása
11. Jogklinikai gyakorlat – konzultáció a beteggel
12. Jogklinikai gyakorlat – az élő végrendelet véglegesítése
13. Jogklinikai gyakorlat – az elkészült élő végrendelet megbeszélése a beteggel

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
- Tantermi készségfejlesztő gyakorlaton való aktív részvétel értékelése
- Gyakorlati feladat értékelése

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az orvosi és a jogi kar közös kurzusának célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált módon ismerkedjenek meg az egészségügyi önrendelkezés lehetőségeivel, az életvégi rendelkezések (előzetes rendelkezés – advance directives; élő végrendelet – living will) elméletével és gyakorlatával a palliatív (gyógyíthatatlan betegség végstádiumában lévő, már csupán életminőségük javítását célzó kezelésben részt vevő) betegekre koncentrálva.
Az egészségügyi önrendelkezéssel kapcsolatos jogi szabályozás áttekintését követően azoknak a gyakorlati ismeretek és készségek elsajátítására, illetve begyakorlására kerül sor tantermi körülmények között, amelyek az élő végrendelet összeállítását megelőző beteginterjú szakszerű és empatikus lefolytatásához, az életvégi döntésekkel kapcsolatos tanácsadáshoz, illetve a jogi dokumentumok elkészítéséhez szükségesek. 
A kurzus másik gyakorlatorientált része egy jogklinikai pilot program beindítása, ahol a hallhatók – oktatóik iránymutatásával – a programban résztvevő betegek számára nyújtanak segítséget az életvégi döntésekkel és azok dokumentálásával (élő végrendelet) kapcsolatban.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina, Budapest 2008
Léderer László: Gyógyító kommunikáció, Budapest 2012
Csabai; Csörsz; Szili: A gyógyító kapcsolat élménye, Oriold & Társai Kiadó, Budapest 2009
Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége. HVG-Orac, Budapest 2010
Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina, Budapest 1997
Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog. Semmelweis Kiadó, Budapest 1998
Sándor Judit: Gyógyítás és ítélkezés. Medicina, Budapest 1997
Órán kiadott handoutok, jegyzetek

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
-  Tantermi készségfejlesztő gyakorlaton való aktív részvétel értékelése
- Két, a programban részt vevő beteg számára tanácsadás az életvégi döntésekkel kapcsolatban, valamint ezek dokumentálása (interjúzás a beteggel és az élő végrendelet összeállítása)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
A PTE ÁOK-val együttműködésben tartott kurzus.Bevezetés a pszichológiába II.
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 13.00 – 14.30 / Tanszék Z107.

Kurzus kód AJSZNOA135
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A pszichológia és a jog kapcsolódási pontjai a gyakorlatban
2. Az igazságügyi pszichológus helye és szerepe a jogi eljárásokban
3. A pszichiátriai betegségek
4. A személyiség mérése, személyiségelméletek
5. Traumák, traumatizáció. A traumatizált személy a jogi eljárásokban.
6. A családon belüli erőszak
7. A gyermekbántalmazás
8. A gyermek mint sértett-tanú
9. A függőség pszichés vonatkozásai
10. A válás és a gyermekelhelyezés pszichológiai vonatkozásai
11. Az örökbefogadás és a nevelőszülői családok a pszichológia szemszögéből
12. Krízis és kirízisintervenció. Az öngyilkossági krízis és annak kommunikációja
13. Előítéletek és sztereotípiák

Félévközi ellenőrzés:
Írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló és órai munka alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus pszichológiai szempontból közelíti meg azokat a kérdéseket, amelyekkel hivatása gyakorlása során a jogász szembesülhet. Célja a szemléletformálás, és a perspektíva kiszélesítése azáltal, hogy a jogilag releváns problémákat a pszichológia-tudomány paradigmáján keresztül vizsgálja.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Belügyi Szemle 2000/7-8. szám
Bognár Gábor – Telkes József: A válás lélektana. KJK, Budapest 1986
Buda Béla: Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula Kiadó, Budapest 2001
Charles S. Carver: Személyiségpszichológia. Osiris, Budapest 2003
Családi iszonyok: A családi erőszak kriminológiai vizsgálata. (szerk. Virág György) KJK-KERSZÖV, Budapest 2005
Evans, Patricia: Szavakkal verve...: Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. NANE Egyesület, Budapest 2004
Gordon W. Allport: Az előítélet. Osiris, Budapest 1999
Kast, Verena: A gyász: Egy lelki folyamat stádiumai és esélyei. Park Kiadó, Budapest 2002
Kézdi Balázs: A negatív kód: Kultúra és öngyilkosság. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs 1995
Polcz Alaine: Kit siratok? Mit siratok? Jelenkor Kiadó, Pécs 2003
Ranschburg Jenő: A meghitt erőszak. Saxum, Budapest 2006
Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001
Révész György: Szülői bánásmód – gyermekbántalmazás. Új Mandátum, Budapest 2004
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Attack of the clones – biotechnology, health issues and the law
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / Tanszék Z107.

Kurzus kód AJSZNOA136
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. What is bioethics? Understanding the concept of biomedicine and biotechnology.
2. What makes us human? Philosophical discourses on the beginning of human life. Moral status of the unborn.
3. Abortion. Pro life and pro choice – the long way of a debate
4. Ethical issues emerging in artificial reproduction.
5. The embryo as the tool of medicine: stem cell research, therapeutic cloning and reproductive cloning
6. A crack in creation – genetic engineering through CRISPR
7. Moral and legal issues of genetic engineering
8. Enhancement and eugenics – two sides of a coin
9. Preimplantation and prenatal diagnostics.
10. Death in the 21st century and the concept of euthanasia
11. End of life decisions: treatment refusal
12. End of life decisions: advance directives
13. Moral and legal questions of organ transplantation
14. Medical research involving human subjects

Félévközi ellenőrzés:
írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli beszámoló és órai munka alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the seminar is to give an insight to most important issues of human biotechnology and biomedicine from a human rights perspective. It examines the ethical and legal challenges of the latest achievements of medicine and biology and tries to give a more detailed picture on human dignity, self-determination, right to physical and mental integrity and right to health.
Besides the classical topics of bioethics and biomedicine – abortion, euthanasia, organ transplantation etc. – the course also touches upon the role f the individual in the health care context, experiments involving human subjects, artificial reproduction techniques and the legal relevance of exploring the human genome.
During the classes students not only become familiar with the theoretical background, but also analyse "hard cases" of the legal practice.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Aktív órai részvétel és írásbeli beszámoló / házidolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -