Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Alkotmányjogi Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

A helyi jogalkotás feletti ellenőrzés rendszere
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Havassy Sándor óraadó, címzetes egyetemi docens, igazgató, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Mogyorósi Sándor, óraadó, címzetes egyetemi docens, jegyző, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatal
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
Alkotmányjogi Tanszék

2021.02.26. (péntek)   8.00 – 19.30 / 207.
2021.02.27. (szombat) 8.00 – 17.50 / 207.

Kurzus kód AJSZNOA106
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám 0

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jogalkotás
2. A helyi jogalkotás alapjai
3. A kormányhivatalok szerepe a helyi jogalkotás feletti ellenőrzésben
4. A kormányhivatali kontroll eszközrendszere
5. A bíróságok szerepe a helyi jogalkotás feletti ellenőrzésben 
6. A kormányhivatalok és a bíróságok kapcsolata
7. A kormányhivatali kontrollal kapcsolatos bírósági gyakorlat
8. Az Alkotmánybíróság szerepe a helyi jogalkotás feletti ellenőrzésben
9. Példák a kormányhivatalok gyakorlatából
10. Példák a bíróságok gyakorlatából
11. Példák az Alkotmánybíróság gyakorlatából
12. Problematikus kérdések megbeszélése
13. Az ismeretek ellenőrzése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A helyi jogalkotás feletti ellenőrzés rendszerének megismerése, különös tekintettel a kormányhivatalok, a bíróságok és az Alkotmánybíróság általi kontrollra, kormányhivatali igazgató, bíró, jegyző közreműködésével.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Alkotmányjogi repetitórium 14.
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA107
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA24
Alkotmányjog 1.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Választás, választási rendszerek. Országgyűlési képviselőválasztások: alapelvek, vegyes választási rendszer.
2. Országgyűlési képviselőválasztások: Jelölés, kampány, szavazás, szavazatok összesítése.
3. Országgyűlési képviselőválasztások III. Eredménymegállapítás, jogorvoslatok. Az EP magyar tagjainak választása.
4. Államszervezet. A Magyar Köztársaság államszervezete.
5. Kormányzás, kormányzati rendszerek. Parlament.
6. Az Országgyűlés jellege, feladata, szervezete.
7. Alkotmányjogi képviselet. Az országgyűlési képviselők.
8. Az OGY tárgyalási rendje, az önálló indítványok tárgyalása. Az OGY és a Kormány együttműködése integrációs ügyekben.
9. Köztársasági elnök.
10. Alkotmánybíráskodás.
11. A magyar Alkotmánybíróság.
12. A Kormány jellege, létrejötte és megbízatása, felelőssége.
13. A Kormány feladatai, működése.
14. Országgyűlési biztosok.
15. Állami Számvevőszék, Magyar Nemzeti Bank.
16. Az igazságszolgáltatás fogalma, alapelvei. Bírósági Szervezet, Országos Igazságszolgáltatási Tanács.
17. A bírák jogállása.
18. Az ügyészség alkotmányos helyzete, szervezete. Az ügyészek jogállása.
19. Az ügyészség feladatai, tevékenysége.
20. A Magyar Honvédség.
21. A rendvédelmi szervek.
22. Az önkormányzás fogalma, az önkormányzatok típusai. A helyi önkormányzatok alkotmányjogi szabályozása, a helyi önkormányzás meghatározása.
23. Helyi választás, helyi népszavazás.
24. Önkormányzati alapjogok.
25. Az önkormányzati rendszer, az önkormányzat működése. Az önkormányzatok és a központi szervek, illetve a regionális közigazgatási hivatalok.

Félévközi ellenőrzés:
A tesztek témaköréről, időpontjáról, valamint javításuk lehetőségéről az oktató az első tanórán tájékoztatja a hallgatókat. (A kurzus folyamatos felkészülést igényel a megadott irodalmak alapján.)
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai aktivitás és a zárthelyi dolgozatok eredményéből képződik.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az Alkotmányjog 2. (AJKONOA25) tantárgy keretében tartott előadásokon elhangzottak kiegészítése a törzsanyaghoz tartozó ismeretekkel. Gyakorlati alkotmányjogi problémák megoldása, esetjogi szemlélet fejlesztése, jogesetmegoldás, tesztfeladatok. Felkészülés az alkotmányjogi kollokviumra.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapelvek, alkotmányos intézmények. 2. javított, aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs 2016
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. (Államszervezet) 2. átdolgozott kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs 2014
Petrétei József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2009
Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. PTE ÁJK, Pécs 1999

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A tantárgy a hallgatók közreműködésére épül, egyéni felkészülést feltételez az oktató által megadott szempontok és instrukciók szerint.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Bevezetés a pszichológiába I.
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 13.00 – 14.30 / Tanszék Z107.

Kurzus kód AJSZNOA108
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    Mi a pszichológia? A pszichológia mint tudomány és gyakorlat
2.    A pszichológia biológiai alapjai
3.    A nagy pszichológiai iskolák: a behaviorizmus és a neobehaviorizmus
4.    A nagy pszichológiai iskolák: az alaklélektani iskola
5.    A nagy pszichológiai iskolák: a pszichoanalízis (Freud és a neoanalitikus iskola)
6.    A nagy pszichológiai iskolák: a pszichológiatudomány „harmadik útja”, a kognitív pszichológia és a legújabb irányzatok
7.    Az érzékelés és az észlelés, az arousal
8.    A figyelem
9.    A memória
10.    A képzelet és a gondolkodás pszichológiai alapjai, a nyelvfejlődés
11.    Érzelemelméletek és a motiváció pszichológiai értelmezése
12.    A pszichológiai fejlődés kognitív és pszichoanalitikus megközelítései
13.    Az egyéni különbségek és a személyiségről kialakított elméletek, a személyiség mérése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló és órai munka alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a pszichológia tudományának alapvető ágait, témaköreit, ezzel bővítve az általános társadalomtudományi ismereteiket. A kurzus hangsúlyt helyez továbbá azokra a pszichológia azon területeire – így például a szociális érintkezés pszichológiájára –, amelyek a jogászi hivatás keretei között hasznosíthatók.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Rita L. Atkinson [et al.]: Pszichológia. Budapest, Osiris
Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Szentendre, Kairosz 1999
Werner D. Fröhlich: Pszichológiai szótár. Berlin, Springer, 1996
Kiadott cikkek, szemelvények a pszichológia irodalmából
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Aktív órai részvétel és írásbeli beszámoló / házidolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -The Lucifer-effect and beyond. How can we prevent torture, cruel, inhuman or degrading treatment in closed institutions?
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / Óriás Nándor előadóterem 1.

Kurzus kód AJSZNOA109
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    The Lucifer-effect – why do good people become evil?
2.    The history of torture and torture prevention
3.    International human rights instruments of torture prevention
4.    The psychology of torture 1.
5.    The psychology of torture 2.
6.    International monitoring bodies of torture prevention
7.    National Preventive Mechanisms in Europe and beyond
8.    Places of detention
9.    Principles of human rights monitoring
10.    The psychology of monitoring
11.    Methods of human rights monitoring
12.    Monitoring in prisons
13.    Monitoring in psychiatric wards
14.    Monitoring in social care institutions and children’s homes
15.    Monitoring in refugee centres

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Grades are determined by active participation at the classes (60%) and a short written assignment (40%) 
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the seminar is to introduce the human rights instruments of the anti-torture principle (UNCAT and OPCAT) and give a glimpse into the practice of monitoring bodies of torture prevention (UN Subcommittee on Prevention of Torture, Committee on the Prevention of Torture of the Council of Europe and the Hungarian National Preventive Mechanism).
Empirical research has proven that closed institutions (prisons, police facilities, psychiatric wards, children’s homes) have a certain dynamics of functioning, which leads to a higher risk of torture and ill-treatment towards detainees or inmates. Throughout the classes students will examine the background of torture and torture prevention in the light of social psychology, clinical psychology and law.
The seminar presents the principles and methodology of monitoring places of detention: recognizing signs of ill-treatment, interviewing persons deprived of their liberty, analysing background documentation of detention. The classes also provide an insight into the everyday work and regular visits of the monitoring bodies.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
-    Michel Foucault: Discipline & Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books, 1995
-    Philip Zimbardo: The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Random House Trade Paperbacks; Reprint edition, 2008
-    Association for the Prevention of Torture: Monitoring places of detention. A practical guide. Geneva, 2004
-    The Istanbul Protocol
-    SPT Reports and standards
-    CPT Raports and standards
-    Other sources distributed at the classes
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A tantárgy a hallgatók közreműködésére épül, egyéni felkészülést feltételez az oktató által megadott szempontok és instrukciók szerint.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Gyakorold a jogaidat! – Alapjogok szimulációs gyakorlatokon keresztül
Dr. Zeller Judit adjunktus
Nyirati András, óraadó
Alkotmányjogi Tanszék

2021.02.19. (péntek) 8.00 – 16.10 / Tanszék Z107.
2021.03.12. (péntek) 8.00 – 16.10 / Tanszék Z107.
2021.03.19. (péntek) 8.00 – 16.10 / Tanszék Z107.

Kurzus kód AJSZNOA110
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az alapjogok szerepe a jogrendszerben – emberi jogok és alapjogok
2. Az Alaptörvény alapjogi rendelkezései
3. A szabadságjogok az alapjogok rendszerében
4. A véleménynyilvánítás szabadsága és a szólásszabadság – a véleményszabadság határai
5. Egyenlőségi jogok az alapjogok rendszerében 
6. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség biztosítása – az egyenlőség határai
7. Diszkrimináció az oktatásban és iskolai szegregáció
8. A nemek közötti és a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés
9. A fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét biztosító jogintémzények
10. A szociális jogok az alapjogok rendszerében
11. Az egészséghez való jog
12. A szociális biztonsághoz való jog
13. A lakhatáshoz való jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órákon való aktív részvétel értékelése
Házidolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus gyakorlati megközelítésből kindulva bővíti a hallgatók elméleti tudását egyes kiemelt alapjogok területén. A szeminárium kifejezetten interaktív, tréningjellegű módszerekkel dolgozik, ennek során felhasznál olyan eszközöket, amelyek valós helyzetek szimulációját, illetve valós jogeset részletes, eméleti és gyakorlati szempontú megvitatását teszik lehetővé. 
A kurzus célja, hogy a hallgatók számára készséggé váljon a mindennapok jogeseteinek alapjogi szemléletű vizsgálata, emellett segítséget kapjanak ahhoz, hogy a jogi képviselet (ügyvédi munka), illetve a jogászi döntéshozatal (hatósági, bírósági munka) során biztonsággal használják az alapjogi érvelést.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Én vétkem – helyzetkép az oktatási szegregációról (szerk. Fejes József Balázs és Szűcs Norbert). Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged 2018
- Kézikönyv az európai megkülönböztetésmentességi jogról. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2010
- Hadi Nikolett: A fogyatékossággal élő személyek alapjogai PhD értekezés, Pécs 2013
- SINOSZ, MDAC, FESZT: Fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok?, Budapest 2010
- Krekó Péter: Tömegparanoia – Az összeesküvés-elméletek és álhírek szociálpszichológiája. Atheneum, Budapest 2018
- Háttér Társaság: Ismerd meg a jogaid! Budapest, 2016

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -