Kötelező tantárgyak

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Kötelező tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Horváth Csaba nyugalmazott egyetemi docens, óraadó
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 8.00 – 9.30 / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONOA01
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 2-3

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A politika jelentése, értelmezései, a politikatudomány fejlődése
2. A politika dimenziói
3. Politika elkerülési stratégiák
4. A politikai rendszer és modelljei
5. A politikai érték és a politikai irányzatok, ideológiák
6. A politikai hatalom értelmezései, szerkezeti összetevői
7. A politikai uralom és hatalom-legitimációs elméletek
8. Érdek, érdekcsoportok és érdekartikuláció
9. A politikai pártok és pártrendszerek
10. Demokrácia-értelmezések, demokráciaelméletek
11. A demokratikus politikai rendszerek modelljei
12. A totalitárius diktatúrák jellemzői, történelmi változatai
13. A tekintélyelvű diktatúrák változatai
14.  A politikai elit a társadalomban, a politika mint hivatás
15. A nemzetközi kapcsolatok elméletei
16. A politikai kultúra
17. A tömegmédia és a médiarendszer sajátos logikája

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga vagy írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatóság bevezetése a politika – mint az államélet sajátos területe – világába a politikai rendszer és politikai folyamat megismerését és megértését lehetővé tevő elméleti háttér bemutatásán keresztül. A leendő jogász-értelmiség felkészítése a közéleti-politikai feladatvállalásra.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Kötelező:
- Horváth Csaba (Szerk.): Politikaelmélet, politológia jogász és közgazdász hallgatók számára Pécs, 2017.
Ajánlott:
- Bayer József: A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó, 1999.
- Gallai Sándor – Török Gábor (Szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2003.
- Haskó Katalin - Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Osiris, Budapest, 2003.
- Domenico Fisichella: A politikatudomány alapvonalai. Osiris, Budapest, 2000.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens
Dr. Andrássy György professor emeritus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kedd, 8.00 – 9.30 / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONOA02
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 3-4

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga vagy írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

  AJKONOA03
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 1

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    A közgazdaságtudomány fogalma, célja, módszertana, mikroökonómia és makroökonómia tárgya, a keresleti és a kínálati függvény 
2.    A termelési lehetőségek határa A fedezeti pont fix és változó költségek, a profit
3.    Piacformák (tökéletes verseny, monopólium, oligopólium, duopólium) és piaci elégtelenségek (magánjavak, közjavak és vegyes javak, lehetőségek és a problémák megoldása).
4.     A munkaerőpiac. A munka kereslete és kínálata. A háztartások közgazdaságtana
5.    A földpiac és a járadékelméletek A pénz és tőkepiac szereplői és működése
6.    Nemzetgazdasági növekedés és mérési mutatói
7.    Infláció és mérése, a munkanélküliség mutatói
8.    A külkereskedelem és deviza árfolyamrendszerek
9.    A költségvetési politika összetevői
10.    Pénzfunkciók és a pénzteremtés a bankrendszerekben 
11.    A monetáris politika és működési mechanizmusa
12.    Az MNB az EKB és a FED monetáris politikájának összehasonlítása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Garas-Czirkó Dorka nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

  AJKONOA041
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Angol nyelvtudás
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 3
Létszám / csoport 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol
Tantárgyi tematika:
1) Getting started
2) Legal systems
3) Classifications of law
4) Legal education
5) Writing formal letters
6) First test
7) Solicitors and barristers
8) Judges
9) The Hungarian judiciary
10) Finding a job as a lawyer
11) Revision
12) Second test
13) Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, a Legal Systems. c. jegyzet 1-3. fejezete; 2. dolgozat: 12. oktatási héten, jegyzet  4-6. fejezete
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Judit Ormai: Interactive English for Law Students – 1. Legal Systems. Pécs, 2013

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Garas-Czirkó Dorka nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Garas-Czirkó Dorka
AJKONOA042-1 Hétfő, 8.00 – 9.30 / 307.
AJKONOA042-2 Hétfő, 9.40 – 11.10 / 307.
AJKONOA042-3 Hétfő, 11.20 – 12.50 / 307.

Zelnik Zsófia
AJKONOA042-4 Hétfő, 8.00 – 9.30 / 103.
AJKONOA042-5 Hétfő, 9.40 – 11.10 / 103.
AJKONOA042-6 Hétfő, 11.20 – 12.50 / 103.

  AJKONOA042
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA041
Angol jogi szaknyelv 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 4
Létszám / csoport 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol
Tantárgyi tematika:
1) Getting started
2) Crime and the police
3) Punishment
4) Juvenile crime and domestic violence
5) Mid-term test
6) Civil and criminal procedure
7) The court system
8) Alternative Dispute Resolution
9) Judgements and law reports
10) Case notes
11) Revision
12) End-of-term test
13) Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, a Machinery of Justice. c. jegyzet 1-3. fejezete; 2. dolgozat: 12. oktatási héten, jegyzet  4-6. fejezete
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Zelnik Zsófia: Interactive English for Law Students – 2. Machinery of Justice. Pécs, 2013

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Hőnig Klára nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

  AJKONOA051
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Német nyelvtudás
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 3
Létszám / csoport 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német
Tantárgyi tematika:
1. Einführung in das Verfassungsrecht
2. Rechtsystem und Rechtsordnung
3. Natur, Quellen und Bestandteile der Verfassung
4. Das Regierungssystem in Ungarn
5. Übungen zu den Texten
6. I. dolgozat
7. Das Wahlsystem in Ungarn
8. Die Bewertung des ungarischen Wahlsystems
9. Das Parlament in Ungarn
10. Die Gesetzgebung in Ungarn
11. II. dolgozat
12. Das Ungarische Verfassungsgericht
13. Die Verfassungsgerichtsbarkeit

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Ismerje meg az adott jogág(ak) tipikus terminológiáját és nyelvi jellemzőit. Szakszövegfordítási és szövegértési készségek kialakítása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Hőnig Klára nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Hőnig Klára
AJKONOA052-1 Hétfő, 9.40 – 11.10 / 207.
AJKONOA052-2 Hétfő, 11.20 – 12.50 / 207.

  AJKONOA052
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA051
Német jogi szaknyelv 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 4
Létszám / csoport 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német
Tantárgyi tematika:
1. Einführung in das Zivilrecht
2. Einige Grundbegriffe des Vertragsrechts I.
3. Grundbegriffe des Vertragsrechts II.
4. Das Zustandekommen des Vertrages
5. Rechtsfälle
6. I. dolgozat
7. Die allgemeinen Vertragsbedingungen
8. Rechtsfälle
9. Der Verzug des Verpflichteten
10. Rechtsfälle
11. II. dolgozat
12. Der Verzug des Berechtigten
13. Übungen

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az adott jogterület terminológiájának elsajátítása, egyszerűbb jogesetek megoldása, kommunikáció egyszerűbb szakmai helyzetekben.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

AJKONOA08-1 Hétfő, 13.00 – 14.30 / 207.
AJKONOA08-2 Hétfő, 14.40 – 16.10 / 207.
AJKONOA08-3 Kedd, 14.40 – 16.10 / 011.
AJKONOA08-4 Szerda, 13.00 – 14.30 / 104.
AJKONOA08-5 Csütörtök, 9.40 – 11.10 / 207.
AJKONOA08-6 Csütörtök, 11.20 – 12.50 / 207.

  AJKONOA08
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-2
Létszám/csoport 12

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: latin
Tantárgyi tematika:
A latin nyelv alapvető grammatikai rendszerének elsajátítása elsősorban a római jog témaköreihez kapcsolódóan: A római jog forrásai, Perjog, Személyi jog, Családjog, Dologi jog, Kötelmi jog, Öröklési jog.

 1. A latin nyelv rövid története, a mai magyar helyesírás és kiejtés.
  Névszók: a főnév szótári alakja, I.-II. declinatio.
  Igék: az ige szótári alakja, praes. impf. ind. act., rendhagyó igék.
 2. Római jogi alapfogalmak fordítása és grammatikai értelmezése.
  Névszók: az I-II. decl. szerint ragozott melléknevek;
  főnév-melléknév egyeztetés.
  Igék: praes. impf. ind. pass., a passiv mondat.
 3. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
  Névszók: III. declinatio
  Igék: praes. perfectum act. és praes. perf. pass.
 4. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
  Névszók: III. decl. folytatása
  főnév-melléknév egyeztetése (gyakorlás).
  IV. declinatio
 5. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
  Névszók: V. declinatio, névmások, melléknévfokozás.
 6. De rerum divisione - Szövegfordítás
  Összefoglalás, gyakorlás
 7. I. Záródolgozat
 8. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
  Igenevek: participium impf. activi, part. perf.passivi, part. instans act., part.
  inst. pass.;
  a part. használata (jelző, fordított jelzős szerkezet, part. coniunctum)
 9. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
  Igenevek: gerundium, gerundivumos szerkezet, supinum.
 10. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
  Mondatrövidítő szerkezet I.: az ablativus absolutus (part. impf.-os, part. perf.-os, abl. abs. mancus).
 11. Római jogi alapfogalmak és regulák fordítása, grammatikai értelmezése.
  Mondatrövidítő szerkezet II.: accusativus cum infinitivo;
  nominativus cum infinitivo.
 12. De adquirendo rerum dominio- Szövegfordítás
  Összefoglalás, gyakorlás
 13. II. Záródolgozat

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző írásbeli dolgozatok száma: 2 záródolgozat+folyamatos szóbeli számonkérés. Témakörök: De iure populi Romani, De actionibus, De iure personarum, De rerum divisione, De iuribus in rebus alienis, De adquirendo rerum dominio, De obligationibus. Időpontok: 7. és 13. oktatási hét . Pótlásuk és javításuk lehetősége: 13.oktatási hét.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók legalább elemi szinten sajátítsák el az ún. jogi latin nyelv nyelvtanát, szókészletét és használatát elsősorban a római jog, továbbá az egyetemes és magyar állam-és jogtörténet témaköreihez kapcsolódóan.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Kötelező irodalom:
  • Online segédanyag:
  • Dr.PETRASOVSZKY ANNA: Latin nyelvi segédanyag  joghallgatók számára c. tananyaga alapján készült  online latin nyelvi segédanyag. Összeállította: Ress Éva
 • Ajánlott irodalom:
  • Bánóczi R- Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Negyedik átdolgozott kiadás, 2005.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Hengl Melinda adjunktus
Római Jogi Tanszék

AJKONOA09-1 Hétfő, 13.00 – 14.30 / 103.
AJKONOA09-2 Kedd, 14.40 – 16.10 / Irk Albert előadóterem
AJKONOA09-3 Szerda, 13.00 – 14.30 / 307.

  AJKONOA09
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-2
Létszám/csoport 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A jogászi hivatásrendek, piacképesség a jogi szakmában
2. Jogászi sztereotípiák, személyiségtípusok – speciális képességek és személyiségjegyek
3. Viselkedési modellek, szemléletmódok és szemléletváltás
4. „Jogerős” személyiség – a jogi karrier pszichés nehézségei
5. Tanulásmódszertan – vizualizáció – időgazdálkodás
6. Jogászi kifejezésmódok és előadástechnikák 
7. A jogértelmezés és módszerei 
8. A jogi érvelés logikája 
9. Tényálláskezelés és szónoki taktika
10. A jogalkalmazás metodikája 
11. Jogi dokumentumok értelmező elemzése
11. Beadvány- és iratszerkesztés
13. Kutatásmódszertan 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A jogászi képességek elméleti és gyakorlati megalapozása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Kötelező tananyag:
  • Csoknya Tünde Éva – Hengl Melinda – Jusztinger János – Priol Kinga: A jogászi képességek elméleti és gyakorlati alapjai (elektronikus jegyzet)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport

Dr. Szőke Gergely László
AJKONOA10-1 Hétfő, 13.00 – 14.30 / 104.

Dr. Szőke Gergely László, Dr. Hohmann Balázs
AJKONOA10-2 Hétfő, 14.40 – 16.10 / 104.

Dr. Hohmann Balázs
AJKONOA10-3 Csütörtök, 8.00 – 9.30 / 104.
AJKONOA10-4 Csütörtök, 9.40 – 11.10 / 104.
AJKONOA10-5 Csütörtök, 11.20 – 12.50 / 104.

  AJKONOA10
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 2-3
Létszám/csoport 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
-    Hazai jogi adatbázisok: Wolters Kluwer "Új Jogtár" Jogkódex, és más, ingyenes online jogi adatbázisok
-    Iratminta-szerkesztés az Új Jogtár iratminta-tára segítségével
-    Európai közösségi jogi adatbázisok
-    Bírósági döntéseket tartalmazó adatbázisok
-    Kutatási célú, szakirodalmi és könyvtári adatbázisok
-    Jogesetmegoldás jogi adatbázisok alkalmazásával
-    Jogi ügyviteli és támogató rendszerek
-    Cégnyilvántartás és civil szervezetek névjegyzéke
-    E-beszámoló rendszere
-    E-közigazgatási szolgáltatások a gyakorlatban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a későbbi tanulmányiakhoz, illetve a jogászi munkához szükséges jogszabályokat, bírósági döntéseket és szakirodalmi forrásokat tartalmazó jogi adatbázisok, és egyéb jogi ügyviteli és támogató rendszerek alkalmazását. A jogi információk megszerzésének képessége már a jogi tanulmányok során elengedhetetlen. A kiscsoportos gyakorlati képzés a Karon hozzáférhető, valamint az ingyenes online hazai és európai közösségi jogi adatbázisoknak a jogi problémák megoldásában való felhasználására is felkészíti a hallgatókat.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az aktuális témakörökhöz félévente igazított háttéranyagok.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A foglalkozáson kötelező a részvétel. A kurzus teljesítésének feltétele, hogy a hallgató legfeljebb három alkalommal hiányozzon.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: -
Megjegyzés: -

Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Dr. Nagy Noémi óraadó
Jogtörténeti Tanszék

Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina
AJKONOA11-1 Csütörtök, 8.00 – 9.30 / 307.
AJKONOA11-2 Csütörtök, 9.40 – 11.10 / 307.
AJKONOA11-3 Csütörtök, 11.20 – 12.50 / 307.
AJKONOA11-4 Csütörtök, 14.40 – 16.10 / 307.

Dr. Nagy Noémi
AJKONOA11-5 Csütörtök, 14.40 – 16.10 / 207.

  AJKONOA11
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 2-3
Létszám/csoport 10-20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    A kommunikáció értelmezései, alapfogalmai, funkciói. Az információátadó funkció és az egyéb kommunikációs funkciók jelentősége.
2.    A közvetlen emberi kommunikáció alapelvei, folyamata és csatornái.
3.    A verbális csatorna, a nyelv. Beszéd és hallgatás, írás és olvasás mint kommunikációs képességek. A társalgási elvek.
4.    Írásbeli kommunikáció. Az ügyintézéshez tartozó írásbeli kommunikáció alapelemei, a szakszókincs, a nyelvi fordulatok és a szerkesztési elvek helyes, pontos és gyors gyakorlati alkalmazása (hivatalos levél, az iratszerkesztés alapvető szabályai).
5.    Szakmai szókincs és szakmai nyelvhasználat vs. közérthetőség. 
6.    A nem verbális kommunikáció csatornái és jelentőségük. Mimika és tekintet.
7.    A nem verbális kommunikáció csatornái (2. rész): vokális kommunikáció, akciós kommunikációs csatornák. Kulturális szignálok. A nem verbális kommunikáció tudatosítása.
8.    A kommunikáció dinamikája. Kommunikációs célok. Metakommunikáció, a metakommunikáció jelentősége és értelmezése. 
9.    Kongruencia és inkongruencia – hiteles kommunikáció. 
10.    A kommunikáció zavarai. A kommunikációs zavarok kiküszöbölése.
11.    A társadalmi kommunikáció rendszere. Viszony, szituáció, kontextus. A viselkedési kultúra fogalma és jelentősége. Illem-etikett-protokoll. Az üzleti, hivatali, munkahelyi viselkedéskultúra alapvető szabályai.
12.    Konfliktus és érdekvita, érdekérvényesítés és asszertivitás. A kommunikációs eszköztár használata tárgyalásokon; érvelési technikák, vitakultúra.
13.    Prezentációs technikák.
14.    A nyilvános kommunikáció és a szervezeti kommunikáció. A kommunikációs hálók alaptípusai.
15.    A tömegkommunikáció alapvonásai.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Visegrády Antal professor emeritus
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

  AJKONOA12
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA22
Jogi alaptan
Kredit 5
Heti óraszám 2
Szemeszter 3

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Állambölcselet története
2. Állambölcselet története
3. Állambölcselet története
4. Állambölcselet története
5. A politikai rendszer
6. Az állam fogalma
7. Az állam alkotóelemei
8. Állam és egyén
9. Az állam mint szervezet
10. Legitimáció
11. Bürokrácia, bürokratizmus
12. Államtípusok
13. Államformák

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa:
beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az állam lényegének gyakorlatorientált bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal: Jog és Állambölcselet. Dialóg/Campus, Bp/Pécs, 2003.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Visegrády Antal professor emeritus
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONOA13
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA12
Jog- és állambölcselet 1.
Kredit 5
Heti óraszám 2
Szemeszter 4

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Jogbölcseleti irányzatok
2. A jogi kultúra
3. Társadalmi normák és a jog
4. Jogforrások
5. Jogcsaládok I.
6. Jogcsaládok II.
7. Jogkövetés és jogalkalmazás
8. A jog hatékonysága I.
9. A jog hatékonysága II.
10. Jogviszonytan
11. Jogi értéktan I.
12. Jogi értéktan II.
13. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa:
szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az állam és a jog lényegének, összefüggésrendszerének gyakorlatorientált bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet. Dialóg/Campus, Bp/Pécs, 2003.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

  AJKONOA14
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 1

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

 1. A honfoglalás utáni viszonyok, az új hatalmi struktúra kiépítésének előzményei az utolsó fejedelmek alatt. A patrimóniális királyság: A vérségi alapon működő társadalom bomlása. A királyi família királyi udvar (curia regis). A királyi hatalom alapját képező birtokok megszervezése: az udvarok (curiae). A comitatus mint várszervezet (castrum) és mint az ispán igazgatása alá rendelt terület: megye (parochia).
 2. A királyi família bomlása, a rendi szerveződés kezdetei: A király egyháza feletti hatalmának visszaszorulása, a kánoni választás és az egyház illetve klerikusok különös kiváltságainak (privilegium fori, privilegium immunitatis, privilegium canonis) érvényre jutása. A király jobbágyai (jobagiones), illetve a bárók (barones). Előkelők és királyi serviensek. Az előkelő és a serviens réteg összeolvadása. A rendi állam kiépülése, a hatalomgyakorlás rendi keretei. A rendi állam sajátosságai.
 3. A király a kormányzó és a nádor: A királyi jogkörei, a trónutódlás az Árpád-házi királyoktól a Pragmatica Sanctio-ig, és az abból következő közjogi viszonyok Magyarország és Ausztria között. A koronázás, a koronázási eskü és a hitlevél. A kiskorú király képviselete, a kormányzó és jogkörei. A nádor és jogkörei a XVI. századig (a nádori cikkek). A helytartó-nádor, a nádor kormányzati szerepe 1723 után.
 4. A királyi tanács és a rendi országgyűlés: A királyi (bárói) tanács szerepe és befolyásának növekedése és szerepe Mohácsig. A tanács I. Ferdinánd trónra lépése után. A fehérvári törvénynapok. Más országos gyűlések. A rendi országgyűlés megjelenése. A rendi országgyűlés szervezete és működése.
 5. 5. Központi kormányzati szervek, kormányszékek: Az első központi hivatali szerv, a kancellária felállítása és működése az Árpád-házi királyok alatt. A nagy illetve a titkos kancellária működése és egyesítése. A központi kormányzati szervek kiépítése Mohács után. A magyar kancellária, valamint a magyar kamara szervezete és működése. A helytartó és tanácsa. A helytartótanács felállítása 1723-ban, szervezete, személyzete, a hatáskörébe tartozó ügyek, az ügyintézés, a helytartótanács kapcsolatai a más kormányszékekkel, illetve a vármegyékkel és más testületekkel.
 6. Az ún. nemesi vármegye és a szabad városok. Mezővárosok és községek: A quatuor judices és működésük a XIII. század végéig. A megye hatósága és tisztjei a XVI. századig. A különféle típusú megyei-nemesi gyűlések. A megyei szervezet és működés a XVI. századtól: közgyűlés, részgyűlés, választott tisztek, egyéb alkalmazottak és közegek. A megyei szervek hatáskörébe tartozó ügyek és az ügyintézés. A szabad. Királyi városok szervezete, tisztségviselői, működése. A városi igazgatás sajátosságai. A mezővárosok, községek szervezete és működése. Különkormányzatok: Erdélyi és Horvátország.
 7. A magyar államfejlődés 1848-tól: A alkotmányos monarchia működési elvei és alapvető intézményei. A államkormányzás sajátos módja, a neoabszolutizmus. A dualista alkotmányos monarchia működési elvei. A közös ügyek vitele és a magyar szervek hatása azokra az 1867. évi magyar és osztrák kiegyezési törvények alapján, valamint a részleges autonómiával rendelkező Horvátország integrálása a dualista államszervezetbe az 1868-as megegyezés szerint.
 8. Államfők és jogköreik a rendiség felszámolása után: A király, a király helyettesítése és jogkörei 1848-ban. Az uralkodói hatalom a neoabszolutizmus időszakába. A királyi hatalom és jogkörök alkotmányos keretei a dualista államban. Az Országos Honvédelmi Bizottmány, a kormányzóelnök és a diktátor. A modern kori kormányzó. A törvényhozó szerv a modern államban: A választójog 1848-tól. A választások szabályai és a választási bíráskodás. A kétkamarás modern országgyűlés szervezet és működése, reformjai 1918-ig. A nemzetgyűlés és az országgyűlés szervezet és működése az unitárius államban.
 9. Központi kormányzati szervek és a központi igazgatás. A hatalmi ágak szétválasztásának megvalósulása. Az állami ellenőrzés szervezete: A felelős minisztérium és az OHB. A kormány a dualista államban. A miniszteri felelősség kérdése. A kormány működése. A modern központi kormányzati szervek az unitárius államban. Az állami ellenőrzés szervezet. A központi igazgatás működési elvei.
 10. A törvényhatóságok és községek.
 11. A korona eszme megjelenése, tartalma. Az organikus államfelfogás. A szentkorona tan, a nemesi nemzet. A politikai nemzet. A kisebbségek jogi helyzete a vonatkozó törvényi és egyéb szabályok szerint.
 12. A személyi szabadság, gondolat- és vélemény nyilvánítási: szólás és sajtószabadság, gyülekezési és egyesülési jog.
 13. Az állam és az egyház viszonya: a sajátegyház, a főkegyúri jog gyökerei, gyakorlása és levezetése (Werbőczy, Pázmány Kollár). A felekezeti egyenlőség és a vallás szabad gyakorlása: a vallási türelem fokai. Bevett és elismert felekezetek. A protestánsok vallásgyakorlása és egyházi szabadsága a reformáció után a rendiség felszámolásáig. A felekezeti egyenjogúság sajátos megvalósulása a XIX. század végén. Az állam szerepvállalása az egyházak működésében. Az egyházak és felekezetek működésének felügyelete.

Félévközi ellenőrzés:
Egy szorgalmi dolgozat november végén, amivel, ha eredményes, a hallgató kiválthatja a félévi vizsgát az elért érdemjegy megajánlásával.
A dolgozat pótlására nincs lehetőség.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magyar alkotmánytörténet alapintézményeinek megismertetése a közjogi stúdiumok megalapozásához.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Hétfő, 11.20 – 12.50 / Molnár Kálmán előadóterem
Kedd, 11.20 – 12.50 / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONOA15
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA14
Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
Kredit 6
Heti óraszám 4
Szemeszter 2

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Jogforrások: A jogforrás fogalma. Decretum, privilegium, satatutum) Kodifikációs kísérletek a későrendi korszakban. Rendeletek: királyi rendelet, pátens, helytartótanácsi rendeletek. Az ország szokásjoga, partikuláris szokások, usus és  abusus. A Hármaskönyv keletkezése, a Hármaskönyv mint szokásjogi gyűjtemény és megújításának kísérletei. Egyéb szokásjogként számon tartott gyűjtemények, szokásjogi recepció - a Praxis Criminalis. A bírói ítélet mint jogforrás a kora rendi korszakban, döntvények és döntvényalkotás. A polgári korszak jogforrásai. Kodifikáció ás kodifikásiós kísérletek a polgári korszakban.
2. A tradicionális magyar magánjog rendszere, elvei. Személyi és családjog: az ember mint jogalany, a jogképesség (különféle státuszú természetes személyek és a jogi személyek), a cselekvőképesség, önjogúság, a házasság ősi formái és a keresztény elveken alapuló házasság. Az atyai hatalom, az atyai hatalmat megszüntető osztozás, a gyámság és a gondnokság. 
3. Dologi jog: a dolog és vagyon a régi magyar jogban, a jószágok felosztása (eredet stb. szerint), a birtok fogalma, a birtok hatásai, az elévülés, elbirtoklás, a tulajdon és a tulajdon korlátozása, a családi osztatlanság és az osztály, a nemesi közbirtokosság, az adomány és fajai, a királyi adományrendszer, a zálogjog. 
4. A szerződési jog: a kötelemfakasztó tények, a szerződés létrejötte (reál  -és konszenzuálszerződések) a szerződés alakiságai, a szerződés érvénytelensége, tárgya megerősítése, teljesítése, az egyes szerződések. Különös lekötelezési viszonyok: familiárisi lekötelezés, az egyház örökös szolgálatára szóló lekötelezés, úrbéri lekötelezés. 
5. Öröklési jog: az öröklés fogalma, az öröklés (a vérközösségi hagyományokon nyugvó) elvei, a nemesek, a székelyek, a jászok-kunok, a városi polgárok, az erdélyi szászok, a jobbágyok törvényes öröklése, öröklés urafogyott vagyonban, a végrendeleti öröklés (köz,- magán és kiváltságos végrendeletek), öröklési szerződés, hitbizomány. A nők különös jogai: leánynegyed, hajadoni jog, hozomány, jegyajándék, özvegyi jog, az özvegy nő öröklése férje vagyonában és a közszerzemény.
 6. A régi büntetőjog rendszere, elvei és alapvető intézményei: köz - és magándeliktumok, a büntetőjogi felelősség, a büntethetőséget kizáró okok, a menedékjog, a bűnösség, a kísérlet és az előkészület, a bűnszerzők, a büntetés és célja, a büntetések felosztása, egyes büntetések, a büntetés kiszabása, a büntetés kiszabásánál rendszerint figyelembe vett enyhítő és súlyosító körülmények.  
7. A hűtlenség és esetei, egyéb közbűncselekmények (büntettek és vétségek) és ezek szokásos büntetései az egyes korszakokban. Magánbűncselekmények: a nagyobb hatalmaskodás és esetei, a kisebb hatalmaskodás és esetei, egyéb magándeliktumok.
8. A bírósági szervet a rendiség felszámolásáig: A királyi kúria és bíróságai: a jelenléti bíróságok (praesentia regia, specialis praesentia regia, personalis praesentia regia). A királyi ítélőtábla létrejötte és szervezete, a hétszemélyes tábla és szervezete az 1723-as reform előtt és után. A király vidéki bíróságai. A nádor önálló bíráskodása, a bírói közgyűlések, a nemesi bíróságok: a vármegyei  törvényszék, az alispáni és a szolgabírói szék. A kerületi táblák. A polgárok és a városok bíróságai. A a jászok-kunok és hajdúk bíróságai. Az úriszék. Erdély és Horvátország bírósági szervezete. A szentszékek.
9. A bíró és segédei, a perbeli személyek, a vádló és terhelt. A peres eljárás kezdeti sajátosságai, a rendes per és szakaszai. A bizonyítás: a formális vagy alaki bizonyítás illetve, az anyagi bizonyítás fogalma, a bizonyítási eljárások. A rendes magánjogi per és szakaszai, a rendes büntetőper és szakaszai. A bizonyítás sajátosságai a késő rendi korszakban, a bizonyítási eljárás a processus civilis ordinarius-ban és a  processus criminalis-ban.
10. A modern magyar magánjog rendszere: A tradicionális jog alapintézményeinek lebontása. A modernizáció megindulása ITSZ rendelkezései alapján. A személyi és családjog modern elveken meginduló átalakulása. A dologi jog sajátos rendszere. A kötelmi jog fejlődést meghatározó hatások. Az öröklési jog sajátosságai.
11. A modern magyar büntetőjog: A klasszikus büntetőjogi elvek érvényre jutása. A büntetőjogi kodifikáció. A büntetőtörvény rendszere. A büntetőtörvény módosításai. A kihágási büntetőtörvény. A katonai büntető törvény.
12. A modern igazságszolgáltatási szervezet kiépülése. A bírósági szervezet: Magyar Királyi Kúria, az ítélőtáblák, a királyi törvényszékek és esküdtbíróságok, a királyi járásbíróságok. A királyi ügyészségek. A diktatórikus hatalomgyakorlási időszakainak igazságszolgáltatási szervezete.
13. A modern polgári és büntetőeljárás: A perjogi modernizáció szakaszai, a kodifikáció, a modern eljárási elvek érvényesülése, a polgári eljárás (perrendtartás), illetve a bűnvádi perrendtartás sajátosságai, a polgári és a büntetőeljárás szakaszai és lényegi elemei.

Félévközi ellenőrzés:
Egy szorgalmi dolgozat áprilisban. Eredményes teljesítése a hallgató tetszése szerint beszámítható a szigorlati jegybe. 
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tradicionális magyar jog meghatározó intézményei kialakulásának és változásainak  bemutatása. Az alapvető magán büntető és perjogi fogalmak és intézmények történeti megalapozású tisztázása. A modern magyar magán, -büntető és eljárásjogok polgári korszakbeli kifejlődésének áttekintése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Kötelező tankönyvek: 
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Budapest-Pécs, 1999, 2000 és további kiadásai  
Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) Budapest, 2003 és további kiadásai 
Ajánlott tankönyvek:
Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Asztalos László: Magyar állam - és jogtörténet. Budapest, 1985 (és további, illetve legújabb kiadásai)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Herger Csabáné egyetemi tanár
Jogtörténeti Tanszék

  AJKONOA16
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 6
Heti óraszám 4
Szemeszter 1

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

 1. Az egyetemes (általános) állam- és jogtörténet, összehasonlító állam- és jogtörténet
 2. Az ókori Kelet állam- és jogéletének hagyatéka
 3. Hellász állam- és jogéletének hagyatéka
 4. A Római Birodalom állam- és jogéletének hagyatéka
 5. A középkor alapvető struktúrái
 6. A patrimoniális, a rendi és az abszolutista állammodell
 7. Jogforrások és jogterületek a középkorban
 8. A városok és joguk
 9. Az egyházak szervezete és joga
 10. A modern államépítési elvek
 11. A modern jogrend alapelvei
 12. Az angol állam- és jogtörténet alapvonalai
 13. Az angol térszerkezet és a gyarmatbirodalom
 14. Az Amerikai Egyesült Államok állam- és jogtörténetének alapvonalai
 15. A francia állam- és jogtörténet alapvonalai
 16. Németalföld állam- és jogtörténetének alapvonalai
 17. Svájc állam- és jogtörténetének alapvonalai

Félévközi ellenőrzés:
3 írásbeli dolgozat. A szorgalmi dolgozat lehetőségével az a hallgató élhet, aki a 14 oktatási héten legalább az​ előadások 80%-án részt vesz.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az egyetemes állam-és jogfejlődés alapelveinek és intézményeinek, a jogi kultúra jelenségeinek bemutatása. A modern jogágak történeti gyökereinek bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Tankönyv:
  • Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás
 • Ajánlott irodalom:
  • Wenzel Gusztáv: Egyetemes Európai jogtörténet. Bp. 1873.
  • Általános jogtörténet. Szerk.: Horváth Pál, Bp., 1991.
  • Ruszoly József: Európa jogtörténete. Bp. 1996.
  • Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet. Bp. 1997.
  • Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa - haladás - Magyarország. Bp.-Pécs, 2003. I-VII. fejezet.
  • Kisteleki - Lővétei - Nagyné Szegvári K. - Rácz - Schweitzer - Tóth: Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor - feudális kor. Bp. 1998.
  • Kisteleki - Lövétei - Nagyné Szegvári K. - Pomogyi - Rácz: Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor. Bp. 2002.
  • Mezey B. – Szente Z.: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Bp. 2003.
  • Földi A. (szerk.): Összehasonlító jogtörténet. Bp. 2012.
  • Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. (A feudális jog forrásai) (1.-2.) Bp. 1966.
  • Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. Bp. 1989.
  • Hattenhauer, Hans: Europäische Rechtsgeschichte. Heidelberg, 1992.
  • Coing, Helmut: Europäisches Privatrecht 1500 bis 1800. Bd. I.-II. München 1985-1989.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Herger Csabáné egyetemi tanár
Jogtörténeti Tanszék

Hétfő, 9.40 – 11.10 / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONOA17
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA16
Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 2

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Az Ibériai-félsziget állam- és jogtörténetének alapvonalai 
2. Itália állam- és jogtörténetének alapvonalai
3. A német állam- és jogfejlődés alapvonalai
4. A Habsburg Birodalom állam- és jogtörténetének alapvonalai
5. A skandináv-balti térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
6. A cseh és a lengyel térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
7. Az orosz állam- és jogtörténet alapvonalai
8. A Balkán állam- és jogtörténetének alapvonalai
9. Az iszlám államok és az iszlám jogi kultúra
10. A jog hatékonyságának történeti vizsgálata
11. A nemzetközi együttélés fejlődésének alapvonalai 

Félévközi ellenőrzés:
3 írásbeli dolgozat. A szorgalmi dolgozat lehetőségével az a hallgató élhet, aki a 14 oktatási héten legalább az​ előadások 80%-án részt vesz.
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az egyetemes állam-és jogfejlődés alapelveinek és intézményeinek, a jogi kultúra jelenségeinek bemutatása. A modern jogágak történeti gyökereinek bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tankönyv: 
Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás

Ajánlott irodalom:
- Wenzel Gusztáv: Egyetemes Európai jogtörténet. Bp. 1873. 
- Általános jogtörténet. Szerk.: Horváth Pál, Bp., 1991.
- Ruszoly József: Európa jogtörténete. Bp. 1996.
- Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet. Bp. 1997. 
- Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa - haladás - Magyarország. Bp.-Pécs, 2003. I-VII. fejezet. 
- Kisteleki - Lővétei - Nagyné Szegvári K. - Rácz - Schweitzer - Tóth: Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor - feudális kor. Bp. 1998. 
- Kisteleki - Lövétei - Nagyné Szegvári K. - Pomogyi - Rácz: Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor. Bp. 2002. 
- Mezey B. - Szente Z.: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Bp. 2003. 
- Földi A. (szerk.): Összehasonlító jogtörténet. Bp. 2012. 
- Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. (A feudális jog forrásai) (1.-2.) Bp. 1966. 
- Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. Bp. 1989. 
- Hattenhauer, Hans: Europäische Rechtsgeschichte. Heidelberg, 1992. 
- Coing, Helmut: Europäisches Privatrecht 1500 bis 1800. Bd. I.-II. München 1985-1989. 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Római Jogi Tanszék

  AJKONOA18
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 1

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

 1. Bevezetés. A római jog külső történetének alapvonalai.
 2. A római jog forrásai.
 3. A jusztiniánuszi kodifikáció.
 4. A római perjog vázlata.
 5. Természetes és jogi személyek.
 6. A római család.
 7. A római házasság. Házassági vagyonjog.
 8. Cselekvőképesség. Gyámság. Gondnokság.
 9. Vagyon és dolog. A dolgok osztályozása.
 10. Birtoktan.
 11. A tulajdonjog fogalma és korlátai.
 12. Eredeti tulajdonszerzés.
 13. Származékos tulajdonszerzés.

Félévközi ellenőrzés:
December első vagy második hetében szorgalmi zárthelyi dolgozat a történeti rész, perjog, személy- és családjog, valamint a dologi jog meghatározott részének (vagyon és dolog, birtoktan, tulajdonjog) anyagából.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magánjogi dogmatika alapfogalmainak történeti szemléletű elsajátítása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Kötelező tananyag:
  • Benedek Ferenc - Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Budapest-Pécs 2018, 6. kiadás
  • Jusztinger János: Római jogi példatár 1. PTE ÁJK, Pécs 2017. c. elektronikus jegyzet
  • Csoknya Tünde Éva – Jusztinger János: A római jog alapfogalmai, Budapest – Pécs 2018. 2. kiadás.
 • Kötelező olvasmány:
  • Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest 2018, 22. kiadás

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Dr. Csoknya Tünde adjunktus
Római Jogi Tanszék

Kedd, 13.00 – 14.30 / Molnár Kálmán előadóterem
Szerda, 11.20 – 12.50 / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONOA19
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA18
Római jog 1.
Kredit 6
Heti óraszám 4
Szemeszter 2

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Csoknya Tünde adjunktus
Dr. Priol Kinga tanársegéd
Római Jogi Tanszék

Dr. Csoknya Tünde Éva
AJKONOA20-1 Szerda, 13.00 – 14.30 / 103.
AJKONOA20-2 Szerda, 14.40 – 16.10 / 103.
AJKONOA20-3 Szerda, 16.20 – 17.50 / 103.

Dr. Priol Kinga
AJKONOA20-4 Kedd, 14.40 – 16.10 / 103.
AJKONOA20-5 Szerda, 13.00 – 14.30 / 011.
AJKONOA20-6 Szerda, 14.40 – 16.10 / 011.

  AJKONOA20
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA18
Római jog 1.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 2
Létszám 30/csoport

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Birtokvédelem
2. Eredeti szerzésmódok (occupatio, kincstalálás, dologegyesülés, specificatio, separatio, perceptio)
3. Származékos szerzésmódok, elbirtoklás
4. Tulajdonvédelem (rei vindicatio, actio Publiciana, actio negatoria),
5. Telki szolgalmak. Személyes szolgalmak, örökhaszonbérlet, örökbérlet. Kézizálog, jelzálog, actio Serviana, zálogjogok találkozása
6. Dologi jogi zárthelyi dolgozat
7. Civilis obligatio-naturalis obligatio. Kártérítés és vétkességi felelősségi rendszer, lehetetlenülés, adóskésedelem, hitelezőkésedelem.
8. Tévedés, megtévesztés, fenyegetés. Semmiség, megtámadhatóság. Képviselet a jogügyleteknél, prétori járulékos keresetek.
9. Stipulatio és mutuum
10. Reálszerződések (commodatum, depositum, contractus pigneraticius, contractus innominati)
11. Adásvétel. Locatio-conductio. Societas. Mandatum.
12. Zárthelyi dolgozat a kötelmi jog köréből
13. Jogesetek az öröklési jog köréből

Félévközi ellenőrzés:
Írásbeli dolgozat.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A római magánjog (elsősorban a vagyoni jog) intézményeinek jogeseteken keresztül történő megismertetése, illetve a jogesetmegoldás módszertanának bemutatása, illetve alkalmazása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog. Budapest – Pécs 2019. 
Jusztinger János: Római jogi példatár 1. PTE ÁJK, Pécs 2017. c. elektronikus jegyzet

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
A csoportvezető tanárral történő egyeztetés szerint.
Megjegyzés: -

Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Korinek László professor emeritus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

  AJKONOA21
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 1

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

 1. A bűnügyi tudományok rendszere
 2. A társadalmi - gazdasági fejlődés (modernizáció) és a devianciák kapcsolata
 3. A társadalmi beilleszkedési zavarokat magyarázó makro-és mikro szintű elméletek
 4. A látens bűnözés forrásai és vizsgálati módszere. A látens bűnözést vizsgáló kutatások áldozati megkérdezések eredményei. A látens bűnözést vizsgáló kutatások tettesi megkérdezések eredményei.
 5. A látens bűnözési vizsgálatok legfontosabb eredményei. A látens bűnözés kriminálpolitikai tanulságai. A bűnügyi statisztikák valóságtükröző képessége. A rendőrségi statisztikával kapcsolatos legfontosabb kifogások és a statisztikai manipuláció lehetősége
 6. A fiatalkori devianciák megítélése .A fiatalkori bűnözés
 7. A prostitúció és a szocializáció
 8. Az időskori bűnözés
 9. A női bűnözés
 10. A tömegtájékoztatásban megjelenő bűnözéskép és a bűnözés tényleges valósága. A tömegtájékoztatás intergrációs következményei és erőszakábrázolásának elméleti modelljei
 11. Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései.A kábítószer – probléma és a bűnözés összefüggései. A "kábítószer – probléma" kialakulása és jellemzői Magyarországon. Kriminálpolitikai megoldások a kábítószer - bűnözés megelőzésére, leküzdésére
 12. A kriminológia előfutárai, kialakulása. A klasszikus iskola, a pozitivizmus és a közvetítő iskola Biológiai – testi – lelki adottságokat vizsgáló elméletek. Társadalmi struktúrával összefüggő elméletek. Címkézéselmélet (Labeling – elmélet). A morálispánik-elmélet. Interakcionista elméletek. Fenomenológiai, etnometodológiai irányzatok. A többfaktor-megközelítés
 13. A büntető igazságszolgáltatás mint rendszer. A rendőrség, az ügyészség a bíróságok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja előkészíteni a bűnügyi tantárgycsoport tanulását, megkönnyíteni a jogásszá válást. A Bevezetés a bűnügyi tudományokba tantárgy az első évfolyamos hallgatóknak a tételes bűnügyi tárgyak tanulmányozása előtt szintézist ad, továbbá olyan egységes ismeretek birtokába juttatja a hallgatókat, amely meghaladja az átlagpolgár bűnözésről alkotott ismereteit, attitűdjeit.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • kötelező irodalom:
  • Bevezetés a bűnügyi tudományokba (elektronikus tananyag)
 • ajánlott irodalom:
  • Gönczöl Katalin– Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006 (következő fejezeti:1.6, 1.7, 2.7., 2.9., 2.10., 2.12.)
  • Korinek László: Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében, BM Kiadó, Budapest, 2005, harmadik, átdolgozott kiadás következő fejezetei: I., V., VI.,VII.
  • Gönczöl–Korinek–Lévai-Kerezsi: Kriminológia-Szakkkriminológia (megjelenés alatt)
  • KORINEK László: Bűnözési elméletek, Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2006 (következő fejezetei: I., II., III., IV.3.)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Nem indul

  AJKONOA22
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-2

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

 1. előadás
  A tudomány fogalma, rendszere, valamint az állam- és jogtudomány tárgya és rendszere
  A jogi kultúra
  A norma fogalma, jellemző vonásai, illetve fajtái
 2. előadás
  A jog és más társadalmi normák kapcsolata(jog és erkölcs, jog és vallás, jog és méltányosság)
  A jog funkciói
  A jogforrás fogalma, fajai és a jogforrási hierarchia
 3. előadás
  A jogrendszer fogalma és tagozódása
  A jogág
  A római-germán jogcsalád
  A common law jogcsalád
  A szocialista jogcsalád
 4. előadás
  A vallási- és tradicionális jogcsalád
  A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei
  A jogszabályok fajai
  A jogszabályok érvényessége és hatályossága
 5. előadás
  A jogkövetés fogalma és típusai
  A jogviszony fogalma és a jogviszony alanyai közül a természetes személy
  A jogviszony alanyai (a természetes személy kivételével)
  A jogviszony tárgya és tartalma
 6. előadás
  A jogi tények
  A jogalkalmazás fogalma és szakaszai
  A jogalkalmazás jogfejlesztő szerepe
 7. előadás
  A jog hatékonysága
  A politikai rendszer fogalma és elemei
 8. előadás
  A pártrendszerek típusai
  A befolyásoló csoportok
  Az állam kialakulásának stádiumai
 9. előadás
  Az állam fogalma és az államterület
  Az állam népessége
  Az állam szuverenitása
 10. előadás
  Az állam funkciói
  Az abszolút állam
  A liberális állam
 11. előadás
  A jóléti állam
  A totális állam
  A jogállam
 12. előadás
  Az államforma fogalma és felosztása
  A kormányforma
 13. előadás
  Az állam szerkezete
  Konzultáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • JOGI ALAPTAN TANANYAG:
 • Prof. DrVisegrády Antal: Jogi alaptan /Menedzser Praxis Kft, 2015., 85.oldal/

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

  AJKONOA24
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 3

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    Az alkotmány általános és jogi fogalma, az alkotmány jellemzői és funkciói
2.    A alkotmányfejlődés vázlata, az alkotmányok „archetípusai”
3.    Az alkotmányozás és annak megvalósulási formái
4.    Az alkotmány alkotórészei, valamint a modern alkotmányok tipológiája
5.    Az alkotmányosság fogalma és érvényesülésének feltételei
6.    Az alkotmány értelmezése
7.    Az alkotmányjog fogalma, az alkotmányjog mint jogág helye a magyar jogrendszerben
8.    A magyar alkotmányfejlődés
9.    A jogállam fogalma és értéktartalmú alapelemei
10.    A hatalommegosztás
11.    A demokrácia és az alkotmányos demokrácia fogalma, jellemzői
12.    Az Alaptörvény alapelvei
13.    A jogforrás fogalma, csoportosítása, a jogforrási hierarchia
14.    A jogszabályok érvényessége és hatályossága
15.    A magyar jogforrási rendszer sajátosságai és a jogalkotás
16.    A jogszabályok a magyar jogrendszerben
17.    A közjogi szervezetszabályozás eszközei 
18.    A jogalkotási felhatalmazás, a jogalkotási eljárás főbb szabályai
19.    A jogszabályok jelölése, a jogszabályszerkesztés főbb szabályai
20.    A nemzetközi jog és az európai uniós jog jogforrási jellege
21.    Az állampolgárság fogalma, állampolgársági alapelvek
22.    A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése
23.    A magyar állampolgárság megszűnése, állampolgársági eljárás
24.    A szuverenitás alkotmánytani fogalmának kialakulása és változásai, a szuverenitás fogalma az alkotmányjogban
25.    A hatalomgyakorlás közvetett és közvetlen megvalósulási formái
26.    Az országos népszavazás tárgya, kizárása, formái, alanyai, kezdeményezése
27.    Az országos népszavazás eljárási szabályai
28.    Az érdekközvetítés rendszere az alkotmányos demokráciában
29.    A politikai pártok fogalma, jellemzői, funkciói
30.    A pártok működése és gazdálkodása Magyarországon

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa:
kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 9.40 – 11.10 / Óriás Nándor előadóterem
Csütörtök, 9.40 – 11.10 / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONOA25
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA24
Alkotmányjog 1.
Kredit 3
Heti óraszám 4
Szemeszter 4

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    A választás fogalma és tartalma. A kompetitív választás funkciói
2.    A választójog fogalma és a választási rendszerek
3.    A magyar országgyűlési képviselők választási rendszerének általános jellemzői, a választási alapelvek
4.    Az országgyűlési képviselők jelölése, a választási kampány szabályozása. A választási szervek.
5.    Szavazás az országgyűlési képviselőválasztás során, a jogorvoslati lehetőségek
6.    Az országgyűlési képviselőválasztás eredményének megállapítása
7.    Az államszervezet fogalma
8.    Magyarország államszervezetének főbb jellemzői
9.    A parlament fogalma, a modern parlamentek kialakulása. A parlament struktúrája és funkciói
10.    Az Országgyűlés jellege, feladata és hatásköre
11.    Az Országgyűlés megalakulása és megbízatása. A képviselőcsoport
12.    Az országgyűlési képviselők 
13.    Az Országgyűlés szervezete, a tisztségviselők feladatai. Az Országgyűlés Hivatala.
14.    Az Országgyűlés plenáris ülésének tárgyalási rendje
15.    Az Országgyűlés bizottságai, a bizottságok ülésezési rendje
16.    Az Országgyűlés által tárgyalt indítványok és tárgyalásukra vonatkozó főbb szabályok
17.    A törvényhozási eljárás
18.    A kormányzás fogalma, tartalma és módja. A kormányzás elhatárolása a többi állami alaptevékenységtől
19.    Kormányzati rendszerek
20.    Magyarország Kormányának jellege, a Kormány helye az államszervezetben
21.    A parlamenti bizalom és felelősség általános szabályai. A Kormány és a miniszterek felelőssége Magyarországon
22.    A Kormány feladat- és hatásköre
23.    A Kormány működése, a Kormány működését segítő szervek
24.    A miniszterek és az államtitkárok jogi helyzete Magyarországon
25.    A köztársasági elnök helye a magyar államszervezetben, a köztársasági elnök felelőssége
26.    A köztársasági elnök megbízatása
27.    A köztársasági elnök jogköre 
28.    Az alkotmánybíráskodás fogalma és típusai
29.    A magyar Alkotmánybíróság jellege, az alkotmánybírák választása
30.    Az Alkotmánybíróság hatásköre az előzetes normakontrollra és az alkotmányjogi panaszra vonatkozóan
31.    Az Alkotmánybíróság hatásköre (az előzetes normakontrollon és az alkotmányjogi panaszon kívül)
32.    Az Alkotmánybíróság szervezete, eljárása
33.    Az alapvető jogok biztosának helye az államszervezetben, jogállása, megbízatása
34.    Az alapvető jogok biztosának eljárása, intézkedései és éves beszámolója
35.    Az állami kiadások és bevételek (a költségvetés) alaptörvényi szabályozása
36.    A nemzeti vagyon; a közteherviselés alapvető szabályai és a végrehajtó hatalomtól független intézmények (Állami Számvevőszék, Költségvetési Tanács, Magyar Nemzeti Bank)
37.    A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek alkotmányjogi szabályozása és helye az államszervezetben
38.    A Magyar Honvédség fogalma, feladatai, tagjai
39.    A Magyar Honvédség irányítása, vezetése
40.    A rendőrség jellege, szabályozása és az egyéb rendvédelmi szervek
41.    A helyi önkormányzatok alkotmányjogi szabályozása, a helyi önkormányzás fogalma, a helyi önkormányzatok típusai
42.    A helyi önkormányzatok Alaptörvényben rögzített feladatai-és hatásköre
43.    A települési önkormányzatok feladata és hatásköre
44.    A képviselőtestület működése. Az SZMSZ.
45.    A képviselőtestület bizottságai, a települési képviselők
46.    A polgármester és az alpolgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal
47.    A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek
48.    Az önkormányzati rendeletalkotás
49.    A helyi választások. A helyi népszavazás
50.    Az igazságszolgáltatás (bíráskodás) fogalma és alapelvei
51.    A bírósági szervezet Magyarországon, a Kúria és az ítélkezés egysége, a jogegységi eljárás
52.    A bíróságok igazgatása
53.    A bírák szolgálati viszonya és beosztása, a bírói szolgálati viszony szünetelése és megszűnése
54.    A bírák jogai és kötelességei
55.    A bírák fegyelmi felelőssége, a felelősségre vonás szabályai
56.    Az ügyészség alkotmányjogi helyzete, feladatai és az ügyészi szervezet
57.    Az ügyészek jogai és kötelezettségei 
58.    Az ügyészség bűnüldözési feladatai 
59.    Az ügyészség közrendvédelmi feladatai

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa:
kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, dékán
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Pál Emese adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

  AJKONOA28
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 3

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    Közigazgatás fogalma
2.    Közigazgatás funkciói, célja; közigazgatástudomány
3.    Közigazgatás szervezeti- és intézményrendszere
4.    Központi szervek rendszere
5.    Kormány, minisztériumok
6.    Területi államigazgatási szervek 
7.    Kormányhivatalok, járási hivatalok
8.    Közintézmények
9.    Helyi önkormányzatok alapjai
10.    Helyi önkormányzatok szervezete
11.    Helyi önkormányzatok működése
12.    Helyi önkormányzatok feladatellátása
13.    Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete


Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa:
kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, dékán
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Pál Emese adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 8.00 – 9.30 / Óriás Nándor előadóterem
Csütörtök, 8.00 – 9.30 / Óriás Nándor előadótere

  AJKONOA29
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA28
Közigazgatási jog 1.
Kredit 3
Heti óraszám 4
Szemeszter 4

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Közigazgatási aktusok
2. Közigazgatási jogalkalmazás fogalma
3. A hatósági eljárás fogalma
4. A hatósági eljárás tételesjogi szabályozása
5. Alapelvek rendszere
6. Az alapeljárás
7. A döntések
8. Tényállás tisztázása
9. A jogorvoslati eljárás
10. A végrehajtási eljárás
11. Személyzeti politika a közigazgatásban
12. Közszolgálati jog

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa:
kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető ismeretek megszerzése három témakörben: hatósági eljárás, szabálysértés és közszolgálati jog.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialog Campus, Budapest - Pécs, 2016.
Fábián Adrián - Ivancsics Imre: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialog Campus kiadó, Budapest-Pécs 2018

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, dékán
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Pál Emese adjunktus
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék

  AJKONOA31
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 1
Heti óraszám 2
Szemeszter 3
Létszám/csoport 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    Közigazgatási szervezetalakítása
2.    Közigazgatási feladatellátás
3.    Irányítás, felügyelet, ellenőrzés
4.    Kormányzati igazgatás
5.    Kormányhivatalok működése
6.    Testületi döntéshozatal általában
7.    Területszervezés
8.    Képviselő-testület ülésezése
9.    Helyi jogalkotás
10.    Önkormányzati hatósági jogalkalmazás
11.    Képviselői feladatellátás
12.    Törvényességi felügyelet
13.    Kúria Önk. Tanácsának gyakorlata

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa:
beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, dékán
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Pál Emese adjunktus
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék

Dr. Fábián Adrián és Dr. Pál Emese
AJKONOA32-1 Szerda, 9.40 – 11.10 / 011.

Dr. Pál Emese
AJKONOA32-2 Szerda, 11.20 – 12.50 / 011.

Dr. Rózsás Eszter
AJKONOA32-3 Szerda, 9.40 – 11.10 / 103.
AJKONOA32-4 Szerda, 11.20 – 12.50 / 103.

Dr. Hohmann Balázs
AJKONOA32-5 Szerda, 11.20 – 12.50 / 307.

  AJKONOA32
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA31
Közigazgatási jogi gyakorlat 1.
Kredit 1
Heti óraszám 2
Szemeszter 4
Létszám/csoport 25

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Hatósági jogalkalmazás a gyakorlatban
2. Közigazgatási hatósági eljárás megindítása
3. Tényállás tisztázása
4. Eljárás résztvevői
5. Hatóság döntései
6. Jogorvoslati eljárások
7. Közigazgatási bíráskodás, közigazgatási döntések bírói felülvizsgálata
8. Végrehajtási eljárás
9. Szabálysértési eljárás
10. Különös részi eljárások 1.
11. Különös részi eljárások 2.
12. Közszolgálati jogi gyakorlat 1.
13. Közszolgálati jogi gyakorlat 2.
 

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa:
beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A közigazgatási jog általános részéhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek elmélyítése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Fábián Adrián (szerk.): Közigazgatási jogi gyakorlat. Munkafüzet. PTE-ÁJK, Pécs, 2011.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 8.00 – 11.00 / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONOA35
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Heti óraszám 4
Szemeszter 2

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
-A büntetőjogi felelősség.
-A büntetőjog fogalma és helye a jogrendszerben.
-A büntetőjog tárgya.
-A büntetőjog társadalmi rendeltetése.
-A büntetőjog-tudomány és a bűnügyi tudományok rendszere.
-A büntetőjog alapelvei.
-A büntetőjog-tudomány története.
-A magyar büntetőjog története.
-A büntetőjog forrásai.
-A büntető jogszabály szerkezete.
-A büntető jogszabály értelmezése.
-A büntetőtörvény hatálya.
-A bűncselekmény fogalma.
-A törvényi tényállás fogalma és fajai.
-A bűncselekmény tárgya.
-A bűncselekmény tárgyi elemei.
-A bűncselekmény alanya és a beszámítási képesség.
-A bűncselekmény alanyi elemei.
-A büntethetőségi akadályok rendszere általában.
-A büntethetőséget kizáró okok.
-A büntethetőséget megszüntető okok.
-A büntetőeljárás lefolytatását akadályozó okok.
-A büntethetőséget kizáró okok
-A büntethetőséget megszüntető okok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A stúdiumok célja a büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség megteremtése mellett az önálló, probléma megoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2015),
2012. évi C. tv.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog 1. (7. hatályosított kiadás) 2016.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

  AJKONOA36
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA35
Büntetőjog 1.
Kredit 4
Heti óraszám 4
Szemeszter 3

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 11.20 – 12.50 / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONOA37
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA36
Büntetőjog 2.
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 4

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Emberölés. Erős felindulásban elkövetett emberölés 
2. Öngyilkosságban közreműködés 
3. Magzatelhajtás 
4. Testi sértés 
5. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 
6. Segítségnyújtás elmulasztása 
7. Kábítószer birtoklása 
8. Kábítószer kereskedelem 
9. Emberrablás, Emberkereskedelem 
10. Személyi szabadság megsértése 
11. Kényszerítés 
12. Szexuális kényszerítés. Szexuális erőszak
 13. Szexuális visszaélés 
14. Prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények (Kerítés. Prostitúció elősegítése. Kitartottság. Gyermekprostitúció kihasználása) 
15. Gyermekpornográfia 
16. Kiskorú veszélyeztetése. Tartási kötelezettség elmulasztása 
17. Magánlaksértés
 18. Zaklatás 
19. Magántitok megsértése. Levéltitok megsértése 
20. Visszaélés személyes adattal. Visszaélés közérdekű adattal 
21. Rágalmazás. Becsületsértés. Kegyeletsértés 
22. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 
23. Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 
24. Közúti veszélyeztetés 
25. Közúti baleset okozása 
26. Járművezetés ittas állapotban. Járművezetés bódult állapotban
 27. Járművezetés tiltott átengedése 
28. Cserbenhagyás
 29. Állatkínzás, orvvadászat, orvhalászat 
30. Minősített adattal visszaélés 
31. Hamis vád. Hatóság félrevezetése 
32. Hamis tanúzás. Hamis tanúzásra felhívás 
33. Tanúvallomás jogosulatlan megtagadása. Mentő körülmény elhallgatása 
34. Bűnpártolás 
35. Fogolyszökés. Fogolyzendülés 
36. Zugírászat

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A stúdium célja a büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség kialakítása mellett az önálló, probléma megoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály - Nagy Zoltán (szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész Osiris Kiadó Budapest, 2014.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog II. Különös rész (4. átdolgozott, hatályosított kiadás) 2016.
2012. évi C. tv.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Dr. Gál István László
AJKONOA39-1 Kedd, 14.40 – 16.10 / Óriás Nándor előadóterem 2.

Dr. Balogh Ágnes
AJKONOA39-2 Szerda, 9.40 – 11.10 / B326.
AJKONOA39-3 Szerda, 11.20 – 12.50 / B326.

Dr. Nagy Melánia
AJKONOA39-4 Hétfő, 9.40 – 11.10 / B326.

  AJKONOA39
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA36
Büntetőjog 2.
Kredit 1
Heti óraszám 2
Szemeszter 4
Létszám/csoport 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Emberölés. Erős felindulásban elkövetett emberölés
2. Öngyilkosságban közreműködés
3. Magzatelhajtás
4. Testi sértés
5. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
6. Segítségnyújtás elmulasztása
7. Kábítószer birtoklása
8. Kábítószer kereskedelem
9. Emberrablás, Emberkereskedelem
10. Személyi szabadság megsértése
11. Kényszerítés
12. Szexuális kényszerítés. Szexuális erőszak
13. Szexuális visszaélés
14. Prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények (Kerítés. Prostitúció elősegítése. Kitartottság. Gyermekprostitúció kihasználása)
15. Gyermekpornográfia
16. Kiskorú veszélyeztetése. Tartási kötelezettség elmulasztása
17. Magánlaksértés
18. Zaklatás
19. Magántitok megsértése. Levéltitok megsértése
20. Visszaélés személyes adattal. Visszaélés közérdekű adattal
21. Rágalmazás. Becsületsértés. Kegyeletsértés
22. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
23. Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
24. Közúti veszélyeztetés
25. Közúti baleset okozása
26. Járművezetés ittas állapotban. Járművezetés bódult állapotban
27. Járművezetés tiltott átengedése
28. Cserbenhagyás
29. Állatkínzás, orvvadászat, orvhalászat
30. Minősített adattal visszaélés
31. Hamis vád. Hatóság félrevezetése
32. Hamis tanúzás. Hamis tanúzásra felhívás
33. Tanúvallomás jogosulatlan megtagadása. Mentő körülmény elhallgatása
34. Bűnpártolás
35. Fogolyszökés. Fogolyzendülés
36. Zugírászat

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Segítséget nyújt a hallgatóknak az előadáson elhangzottak könnyebb elsajátításában, jogesetek megoldásán keresztül.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály - Nagy Zoltán (szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész Osiris Kiadó Budapest, 2014.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog II. Különös rész (4. átdolgozott, hatályosított kiadás) 2016.
2012. évi C. tv.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Korinek László professor emeritus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

  AJKONOA41
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA21
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 3

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kecskés László egyetemi tanár
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Dr. Benke József egyetemi docens
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

  AJKONOA42
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA18
Római jog 1.
Kredit 4
Heti óraszám 4
Szemeszter 3

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A polgári jog fogalma.
A polgári jog tárgya
A polgári jog tárgykörére vonatkozó nézetek
A polgári jog kapcsolata más jogágakkal, különös tekintettel a közjog-magánjog viszony alakulására
A kereskedelmi jog és a gazdasági jog önállóságát állító nézetek
2. A polgári jog európai fejlődéstörténete.
A római jog továbbélése az európai jogrendszerekben
A kánonjog és az olasz polgári jog
3. A német polgári jog
Az osztrák polgári jog
A svájci polgári jog
4. A francia polgári jog
A BENELUX országok polgári joga
5.Az angol polgári jog
5. A magyar polgári jog tudománytörténete és kodifikáció története.
A polgári jog változásairól napjainkig.
6. A polgári jog alapelvei.
7. A polgári jog rendszere.
A polgári jog jogforrási rendszere.
A polgári jogi jogszabály és felépítése.
Jogalkalmazás a polgári jog területén.
8. A polgári jogi jogviszony fogalma, elemei és fajai.
A jogi tények fogalma és felosztásuk.
9. A jogképesség.
A jogképesség kezdete, a méhmagzat életjoga.
A jogképesség megszűnése, a holtnak nyilvánítás.
A cselekvőképesség fogalma.
A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség szabályai.
A korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatai
A nagykorú cselekvőképességének korlátozása, a cselekvőképességében részletesen korlátozott és a cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozatai
10. A jogi személyek története. A jogi személyekre vonatkozó elméletek.
Az állam jogalanyiságára vonatkozó elméletek. A fiskus.
Az állam polgári jogi jogalanyisága a magyar jogban.
11. A jogi személyek
A jogi személyek általános szabályai.
A jogi személy létesítése, szervezete és képviselete, törvényes működésének biztosítékai
A jogi személyek átalakulása, szétválása, egyesülése és jogutód nélküli megszűnése
A vállalatcsoport
Az egyesület
A gazdasági társaságok (általában)
A szövetkezet
Az egyesülés
Az alapítvány
12. A személyiségi jogok polgári jogi védelme.

Félévközi ellenőrzés:
Írásbeli beszámoló október végén, melyen a megfelelő eredmény elérése esetén mentesülhetnek a vizsga dolgozattal érintett része alól. A dolgozat javítására vagy pótlására nincs lehetőség.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog alapfogalmainak, elveinek ismertetése, a polgári jog személyek joga című részének elsajátítása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Lábady Tamás: A magánjog általános tana Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Kiadója, Budapest 2013
Kecskés László: A Polgári Jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben HVG-ORAC, Budapest, 2009. 1-414. old.
Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban, HVG-ORAC, Budapest, 2012.
Kecskés László: Polgári Jog. A személyek joga. Átdolgozott és bővített harmadik kiadás, Dialóg-Campus Budapest, 2007. – A hatályos Ptk. szabályokkal kiegészítve.
Kecskés László: A PTK újrakodifikálásnak hatása polgári jogunk alapelveire. In: Polgári jogi tanulmányok. JPTE ÁJK Pécs, 1995. 210-226. old.
Nochta Tibor– Várnai-Borbás Eszter – Lénárdné Maletics Borbála: Tansegédlet a jogi személyekről. (védett kézirat) Pécs, 2020. – Neptunban
Nochta Tibor: A személyiségi jogok magánjogi szankciós védettségéről. In: Magyar Jog 2018/1.
Benke József: Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe. Bp., HVG-ORAC, 2019.
Kecskés László: I. könyv: Bevezető rendelkezések, In: Szerk.: Csehi Zoltán Az új Polgári Törvénykönyv magyarázata: Kommentár a 2013. évi V. törvényhez. Budapest: Menedzser Praxis Kiadó, 2014. pp. 3-56.
Kecskés László: Első könyv. Bevezető rendelkezések, In: Szerk.: Wellmann György Az új Ptk. magyarázata I/VI: Polgári jog: Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog. Budapest: HVG-ORAC, 2013. pp. 39-73.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kecskés László egyetemi tanár
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Dr. Benke József egyetemi docens
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / Molnár Kálmán előadóterem
Csütörtök, 11.20 – 12.50 / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONOA43
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA19
Római jog 2.
AJKONOA42
Polgári jog 1.
Kredit 4
Heti óraszám 4
Szemeszter 4

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
A kötelem természete, rövid története és fogalma
A kötelem alanyai, tárgya, tartalma és forrásai
A jognyilatkozat, a képviselet
Az elévülés
A tartozáselismerés és az egyezség
A többalanyú kötelmek
A kötelem teljesítése
A szerződési jog alapelvei és létszakai
A szerződés létrejötte
A szerződés érvénytelensége
A szerződés hatálytalansága
A szerződés megerősítése
A szerződés teljesítése
A szerződés módosítása
Alanyváltozás a kötelmekben. A teljesítésátvállalás és a tartozáselvállalás
A szerződésszegés
A szerződés megszüntetése
A polgári jogi felelősség rendszere: a kontraktuális és a deliktuális kárfelelősség
A kártérítési kötelezettség és a kárfelelősség. A kártalanítás
A deliktuális kárfelelősség általános szabálya és közös szabályai
A felelősség egyes esetei
A jogalap nélküli gazdagodás
A megbízás nélküli ügyvitel
Az utaló magatartás
Díjkitűzés és kötelezettségvállalás közérdekű célra

Félévközi ellenőrzés:
Írásbeli beszámoló október végén, melyen a megfelelő eredmény elérése esetén mentesülhetnek a vizsga dolgozattal érintett része alól. A dolgozat javítására vagy pótlására nincs lehetőség.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kötelmi jog közös, a szerződési jog általános és a deliktuális kárfelelősség szabályainak és ezek elméleti alapjainak elsajátítása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Benke József, Nochta Tibor (szerk.): Magyar polgári jog. Kötelmi jog. I. kötet. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017;
Nochta Tibor: Kártérítési jog. Budapest, Menedzser Praxis Kiadó, 2016.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [6:1–214. §; 6:518–564. §; 6:579–592. §]

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető 
Dr. Bruhács János professor emeritus
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Dr. Mészáros Orsolya PhD-hallgató, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Kedd, 13.00 – 14.30 / Óriás Nándor előadóterem

  AJKONOA59
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 4

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
 

Félévközi ellenőrzés:

Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: 

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -