Ügyvédi modul differenciált tárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Ügyvédi modul
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Csütörtök, 11.20 – 12.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

  AJDGNOA01
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
•    Az új Pp. szabályai
•    Az elektronikus kapcsolattartás 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet előírásai és formanyomtatványok
•    Keresetlevél, ellenkérelem, beszámítási kifogás, viszontkeresetlevél szerkesztése
•    Fellebbezés szerkesztése
•    Perújítási kérelem szerkesztése
•    Felülvizsgálati kérelem szerkesztése
•    Egyéb beadványok
•    ÁNYK használata
•    Cégeljárás során történő elektronikus kapcsolattartás
•    Civil szervezetek esetében történő elektronikus kapcsolattartás
•    Fizetési meghagyásos eljárás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a bírósági beadványok elkészítésének szabályait. A tantárgy során olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek lehetővé teszik, hogy más jogterületen vagy a hétköznapi életben szükséges írásos beadványokat könnyebben tudják elkészíteni elektronikus úton. A tárgy során az egyes beadványok megszerkesztése és elektronikus úton történő megküldése a feladat, amely során az egyes elektronikus felületeket is megismeri a hallgató és használja.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. magyarázata (Wolters Kluver Budapest, 2016.)
•    A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja (HVG-ORAC Budapest 2018. )
•    2016. évi CXXX. tv. (Pp.) beadványokra vonatkozó része
•    17/2020. (XII. 23.) IM rendelet
•    A Polgári perrendtartás iratmintatára (HVG-ORAC Budapest, 2017.)
•     az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet,
•     az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet,
•     a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet.
•    a fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény
•    a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 105.

  AJDGNOA02
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A piaci verseny jelentősége, közgazdasági megközelítése
2. Az állam szerepe a hatékony verseny kialakításában és fenntartásában, a versenyszabályozás fejlődése; a verseny szabadsága
3. A közösségi versenyjog és a hazai versenyjog viszonya; a versenytörvény személyi és tárgyi és területi hatálya
4. A tisztességtelen verseny tilalma (hírnévrontás, az üzleti titok védelme, bojkott-felhívás, szolgai utánzás, tilos versenyeztetés)
5. A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása; reklámjogi alapok
6. Az érintett piac meghatározása
7. A versenykorlátozó megállapodások tilalma (a versenykorlátozó megállapodások formái, jogkövetkezménye, a mentesség)
8. Gazdasági erőfölény, jelentős piaci erő
9. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés
10. Fúziókontroll (fogalma, fajtái, a bejelentési kötelezettség, az összefonódás értékelése)
11. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás (összeegyeztethetetlen, illetve tilos állami támogatás, a közös piaccal összeegyeztethető támogatások, kivételek a tilalom alól, az Európai Bizottság jóváhagyásától függő mentességek, kivételek)
12. A versenyfelügyelet szervezeti és intézményi rendje, a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai
13. Eljárás az EK versenyszabályok alkalmazása során
14. A versenyjogi szabályok megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményei
15. Ágazati versenyszabályozás: a hírközlési piac szabályozása, a hálózatos iparágak szabályozása, a médiapiac szabályozása,
16. Ügyvédekre, közjegyzőkre vonatkozó versenyjogi esetek és döntések

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: órai részvétel és írásbeli beszámoló

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus keretében a hallgatók megismerik a gazdasági kapcsolatokat és a fogyasztók védelmét jelentősen befolyásoló hazai és európai versenyjogi szabályozást és gyakorlatot, illetve a kapcsolódó alapvető gazdasági kérdéseket.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Boytha Györgyné (szerk.): Versenyjog, PPKE JÁK, 2007
Boytha Györgyné (szerk.): Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, HVG-Orac, 2009
Frenz, Walter: Handbuch Europarecht 2: Europäisches Kartellrecht, Sprinegr-Verlag Berlin Heidelberg, 2006
Lüdemann, Jörn: Telekommunikation, Energie, Eisenbahn: Welche Regulierung brauchen die Netzwirtschaften?, Mohr Siebeck Tübingen, 2008
Moss, Diana L.: Network Access, Regulation and Antitrust (The Economics of Legal Relationships), Routledge Taylor & Francis, 2005
Motta, Massimo: Versenypolitika (Elmélet és gyakorlat), Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja, 2007
Nagy Csongor István: Kartelljogi kézikönyv. A közösségi és a magyar kartelljog joggyakorlata, HVG-Orac, 2007
Rodger, Barry - MacCulloch, Angus: Competition Law and Policy in the EC and UK, Routledge-Cavendish, 2008
Sárközy Tamás (sorozatszerk.): Versenyjog, Hvg-Orac, 2001.
Sherman, Roger: Market Regulation (Addison Wesley Series in Economics), Pearson Education, 2008
Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga, Complex, 2007

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Dr. Ferencz Barnabás adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / 011.

  AJDGNOA03
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A tőkepiac főbb szereplői, a tőkepiac funkciói
2. A tőzsde, működése és a tőzsdei forgalom elszámolása 
3. A tőzsdei ügyletek, (azonnali, opciós, határidős) tőzsdei megbízások típusai, long és short ügylet
4. A bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás 
5. A befektetővédelem és betétbiztosítás hazai intézményrendszere
6. Felelős társaságirányítás és vállalati botrányok
7. Lakossági ügyfél üzletkötés – jogok és kötelezettségek a lakossági ügyfél és a befektetési szolgáltatók esetében
8. Részvénytársaságok tőzsdére lépésének előkészítése – a tőzsdei regisztráció előnyei és általános jellemzői, 
9. Az kezdeti nyilvános részvénykibocsátás előkészítése II. (Initial Public Offering – IPO), megfelelő gondosság (due diligence) és dokumentáció
10. Részvénytársaságok tőzsdére lépése – Árazás, forgalomba hozatal 
11. A tőkepiaci felügyelet és a tőkepiaci tevékenységet folytató szervezetek közös szabályai 
12. Befolyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságban – a kötelező vételi ajánlat
13. Az ellenséges felvásárlás és ellenséges felvásárlás elleni védekezési taktikák

Félévközi ellenőrzés:
heti beszámolók
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végi beszámoló alapján 

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus sikeres teljesítésével a hallgató képes lesz:
•    meghatározni a tőkepiac jog alapvető fogalmait
•    alkalmazni a tőkepiaci jogi alapfogalmakat döntési helyzetekben
•    kiértékelni az egyes tőkepiaci tranzakciók lehetséges hatásait

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Kecskés András- Halász Vendel – Bujtár Zsolt: Tőzsdeuniverzum, Budapest, HVG-ORAC, 2019.
2. Kecskés András: Felelős társaságirányítás (Corporate Governance), Budapest, HVG-ORAC, 2011.
3. Halász Vendel: Vállalatfelvásárlás Budapest, Menedzser Praxis Kft. 2021 
4. Bujtár Zsolt: Az értékpapírosítás Pécs, PTE Nyomda, 2021

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 104.

  AJDGNOA04
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés a földforgalmi jogba, fogalmi és elméleti alapvetések, történeti fejlődés I.
2. Földforgalmi jog történeti fejlődése II.
3. A birtokművelés jogi háttere, jogesetek
4. A földnyilvántartások rendszere
5. Az agrárüzemek formái és jogi keretrendszere
6. A földforgalmi jog az Európai Unióban
7. A földforgalmi jog nemzeti sajátosságai, összehasonlító elemzés
8. Földforgalmi jog az ügyvédi praxisban - adásvétel, öröklés, ajándékozás I.
9. Földforgalmi jog az ügyvédi praxisban - földhaszonbérlet II.
10. Földforgalmi jog a bírósági gyakorlatban
11. A földforgalmazás és az adózás
12. Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Füzy Tibor címzetes egyetemi docens, óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / 104.

  AJDGNOA05
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
A hallgatói csoportok – az oktató által valós esetek alapján összeállított feltételek és szempontok szerint – vállalkozásokat, ill. munkaszervezetet hoznak létre, vállalkozói és szakmai döntéseket készítenek elő, szerződéseket szerkesztenek, szakmai tanácsokat adnak. Ennek során egymással kapcsolatba kerülve tárgyalásokat folytatnak és megkísérlik a másik fél meggyőzése alapján a legjobb tárgyalási pozíciót elérni és a leggazdaságosabb megállapodást megkötni. Jogvita esetén előkészítik a szükséges lépéseket a leghatékonyabb problémamegoldáshoz. Gyakorlatorientált, hallgatóközpontú, problémamegoldó, interaktív tanítási-tanulási módszer keretében sajátíthatják el a tantárgy teljesítéséhez szükséges képességeket a hallgatók.

A projektek megvalósítása a 2-12. hétig folyamatosan történik.
A fejlesztendő képességek és kompetencia megszerzéséhez szükséges ismeretek átadása a szemeszter alatt az adott feladatokhoz kapcsolódóan valósul meg.

1./ Hallgatók tanulási, információ-szerzési, döntési személyes képességeinek felmérése. Projekt alapú oktatási modell felállítása. Hallgatói csoportok alakítása, a munkamegosztás kialakítása, "tanácsadó cégek" megalapítása. A fejlesztendő képességek a következő hetek bontásában kerülnek bemutatásra.
2./ Komplex probléma- megoldás, stratégiai tervezés, szervezetben történő működés alapjai,
3./ Vállalkozások, közszféra, állami intézményrendszer kapcsolódása és működésének belső logikája. A vállalati gazdaságtan alapjai, vállalkozások működése, számviteli alapok és összefüggések, szabályozási háttér jellemzői. A mérnöki szakma bemutatkozása, a közgazdász és jogi szakmákkal való lehetséges kapcsolódási pontok felismerése.
4./ Szakmaspecifikus kommunikáció, a meggyőzés kommunikációs eszközei, megfelelő munkahelyi kommunikáció írásban és szóban
5./ Projektmenedzsment, az értékesítés (információ, tudás, megoldás) alapvető eszközei, különböző szakmák képviselőinek együttműködése, komplex műszaki, közgazdasági, jogi feladat közös megoldásának útjai. Tanácsadási képesség fejlesztése csapatban.
6./ Ügyfélkezelés, szerződési partner, ellenérdekű fél jogszerű befolyásolásának technikái ( "A meggyőzés tudománya"),
7./ Kulturális adottságok ismerete és figyelembevétele a munkavégzés során. Tanulás folyamatának ismerete, tudatos tanulóvá válás.
8./ Digitális írástudás, információs társadalmi műveltség, "Digital Literacy",
9./ Munkavégzés idegen nyelven, nemzetközi környezetben és munkahelyen
10./ Jogértelmezés a gyakorlatban, a megfelelő jogforrás, kommentár, szakirodalom felkutatásának módszertana. Műszaki és közgazdasági szakmákra vonatkozó szabályozás logikájának megismertetése.
11./ Logikus gondolkodás alapvető szabályainak megismerése, a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása
12./ Szerződés- és beadványszerkesztési, értelmezési, valamint szakmai vélemény készítési alapismeretek
13./ A projektek lezárása, "eredményhirdetés". Egyénre szólóan a hallgatók tanulási, információ-szerzési, döntési személyes képességei fejlődésének értékelése, tanácsadás a további fejlesztés irányairól.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgató tevékenységét a közreműködő Mentorok véleményének meghallgatását követően az elsajátított kompetencia minőségét értékeli az oktató, figyelembe véve a klinikai munka intenzitását és szakmai megalapozottságát is. A projektekben legjobb eredményt elért hallgatói csoportok teljesítménye kiemelt súllyal kerül értékelésre az osztályzat kialakításánál.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Competency Clinic egy olyan a klinikai oktatás eredményeit alkalmazó komplex rendszer, mely a hallgatók által az egyetemi képzésben már megszerzett elméleti ismereteket alkalmazva, valós munkakörnyezetben, csapatban és egymással kapcsolatban lévő több hivatás gyakorló szakemberei segítségével, a rendszer know-how-t ismerő oktató irányításával projekt alapon képzi a hallgatókat. Az oktatás a szakmagyakorláshoz – és így a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez – elengedhetetlen kompetencia megszerzéséhez szükséges készségek, képességek fejlesztését és a tudás átadását szolgálja. Így a hallgató a kurzus elvégzését követően az egyetemi tanulmányok során elsajátított tudás adott munkakörülmények között történő alkalmazására válik képessé.
A képzés egyidejűleg segíti a gyakorlatban alkalmazandó ismeretek megszerzése módszertanának, a tanulás folyamatának megértését és az adott hallgatónak legjobban megfelelő módszer kiválasztásában történő segítségnyújtást.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órák alatt, valamint a feladatok megoldása során az előadó, és a szakmai (mérnök, közgazdász, jogász) Mentorok által ismertetett szakmai anyag és a megoldáshoz szükséges mértékben a felhasznált tételes műszaki, gazdasági és jogi szabályok, információk.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Polgári Jogi Tanszék

Csütörtök, 13.00 – 14.30 / 009.

  AJDGNOA06
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -