Bírósági modul differenciált tárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Bírósági modul
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

  AJDBNOA01
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Juhász László címzetes egyetemi docens
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Csütörtök, 11.20 – 12.50 / 207.

  AJDBNOA02
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
•    Az írásbeliség kialakulása
•    A bírói szervezet és az írásbeliség
•    Az új Polgári Perrendtartás szabályai
•    Az elektronikus kapcsolattartás 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet előírásai és a formanyomtatványok
•    Keresetlevél, ellenkérelem, beszámítási kifogás, viszontkeresetlevél szerkesztése
•    Fellebbezés szerkesztése
•    Perújítási kérelem szerkesztése
•    Felülvizsgálati kérelem szerkesztése
•    Egyéb beadványok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Dolgozat, ötös skálán való osztályo

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A beadványszerkesztési gyakorlat célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a bírósági beadványok elkészítésének szabályait. A gyakorlat során olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek lehetővé teszik, hogy más jogterületen vagy a hétköznapi életben szükséges írásos beadványokat könnyebben tudják elkészíteni.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata (Wolters Kluver Budapest, 2016.)
•    A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja (HVG-ORAC, Budapest 2018.)
•    A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) beadványokra vonatkozó része
•    17/2020. (XII. 23.) IM rendelet
•    A Polgári perrendtartás iratmintatára (HVG-ORAC, Budapest, 2017.)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Stankovics Petra adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Csütörtök, 9.40 – 11.10 / 011.

  AJDBNOA03
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatási bíráskodás kialakulása, különböző modelljei (angol, francia, német)
2. A közigazgatási bíráskodás története Magyarországon
3. Az önálló közigazgatási perrendtartás megalkotásának indokai
4. A Kp. általános rendelkezései (a tv. hatálya, a közigazgatási jogvita)
5. A közigazgatási ügyben eljáró bíróságok
6. A hatáskör és az illetékesség szabályai, felek a perben
7. Az elsőfokú eljárás megindítása (kereset, azonnali jogvédelem, perelőkészítés)
8. Egyezség, közvetítés, tárgyalás, bizonyítás
9. Az elsőfokú bíróság határozatai
10. A fellebbezés
11. Rendkívüli perorvoslatok
12. Különös közigazgatási perek
13. Kúriai joggyakorlat

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege:  írásbeli beszámoló

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
A közigazgatási perrendtartás magyarázata. (Szerk.: Petrik) HVG-ORAC Budapest 2018.
Boér Elek: Közigazgatási bíráskodás. Dialóg Campus, Budapest 2017.
Ivancsics Imre – Fábián Adrián: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2018.
Kommentár a közigazgatási perrendtartáshoz. (Szerk.: Barabás-Rozsnyai-Kovács), Wolters Kluwer Hungary, Budapest 2018
Patyi András: Közigazgatási bíráskodásunk alapjai. Logod, Budapest 2002.
Szamel Lajos: Az államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai. KJK, Budapest 1957. 
Toldi Ferenc: A közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
Dr. Békési Gábor tudományos segédmunkatárs
Dr. Rendeki Ágnes tanácselnök, óraadó 
Dr. Tolnai Ildikó bíró, kollégiumvezető, óraadó
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Kedd, 9.40 – 11.10 / Irk Albert előadóterem

  AJDBNOA04
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Az Mt. általános rendelkezései
2. A munkajogviszony létesítése
3. A munkajogviszony módosítása
4. A munkajogi jogutódlás
5. A munkajogviszony megszűnése
6. A munkaviszony megszüntetése
7. A munkajogviszony tartalma, munkaidő, pihenőidő, a munka díjazása
8. Atipikus munkavállalói csoportok (vezetők, munkaerő-kölcsönzés, közigazgatásban foglalkoztatottak)
9. A munkajogi kárfelelősség
10. A kollektív szerződéskötési képesség, a kollektív szerződés érvényessége és hatályossága
11. A munkavállalói részvétel szabályai
12. Az egyéni és kollektív munkaügyi viták (eljárási kérdések)

Félévközi ellenőrzés:
1 zárthelyi dolgozat félév közepén az addigi témákból
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A dolgozat eredménye alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tananyag köréből vett jogesetekkel a jogalkalmazás készség fejlesztése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Complex DVD Jogtár
Kiss György (szerk.): Munkajog. Budapest, Dialóg Campus, 2020.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Polgári Jogi Tanszék

Csütörtök, 8.00 – 9.30 / 103.

  AJDBNOA05
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Herke Csongor egyetemi tanár
Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin adjunktus
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Kedd, 13.00 – 14.30 / Mediációs oktató- és kutatószoba (A320)

  AJDBNOA06
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
•    Konfliktuselmélet
•    A közvetítői eljárás helye az alternatív vitarendezési módok között
•    Mediációelmélet
•    Az érdekvitákban alkalmazható mediációs eljárások
•    A polgári jogvitákhoz kapcsolódó közvetítői eljárások 
•    Közvetítés a hatósági (közigazgatási) eljárásban, különös tekintettel a gyermekvédelmi közvetítői eljárásra
•    Közvetítés az iskolai konfliktusokban
•    A büntetőeljárásban elrendelhető közvetítői eljárás
•    Fogyasztóvédelmi közvetítés
•    Közvetítés a munkajogi konfliktusokban
•    Közvetítés a gyakorlatban
•    A közvetítői tevékenység jogszabályi háttere
•    Közvetítői kompetenciák

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Dolgozat, ötös skálán való osztályozás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy célja, hogy a hallgató képes legyen a kurzus elvégzését követően
•    felismerni a konfliktus és a konfliktus rendezésének összefüggéseit,
•    elsajátítani a közvetítői eljárás elméleti és gyakorlati alapjait,
•    átlátni a jog- és érdekvitákban alkalmazható közvetítői eljárások rendszerét, 
•    értelmezni a közvetítői eljárás anyagi- és eljárásjogi kereteit meghatározó ágazati jogszabályokat.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
•    Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Bp. KJK-Kerszöv, 2004. 243 p.
•    Hajnal Zsolt. Fogyasztóvédelem. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018. 4. A fogyasztói jogérvényesítés. 13-16. o.
•    Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. PTE ÁJK, Pécs, 2008. 168-193. o.
•    Hohmann Balázs: Egyezség, online? A magyarországi békéltető testületek elektronikus kapcsolattartási lehetőségei a koronavírus járvánnyal érintett időszakban. In: Csitei Béla – Szépvölgyi Enikő (szerk.): Pro Scientia aranyérmesek XV. Konferenciája. Széchenyi István Egyetem. Budapest, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, 2021. 71-78. o.
•    http://real.mtak.hu/159045/1/Hohmann_Balazs_Egyezseg%2Conline-E-kapcsolattartas-Bekeltetotestulet2020.pdf 
•    https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/7165/Fogyaszt%C3%B3v%C3%A9delem.pdf?sequence=1 
•    Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Miskolc, Bíbor Kiadó 2010.
•    Kun Attila – Bankó Zoltán – Szabó Imre Szilárd: A munkaügyi tanácsadó és vitarendező szolgálat. In: Glavanits Judit (szerk.): A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 2019. 141-152. o.

Ajánlott irodalom:
•    Bankó Zoltán – Berke Gyula – Szabó Imre Szilárd: Prevenció. A tanácsadás lehetősége a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat keretében: A kollektív megállapodások. HVG-ORAC, Budapest 2017, 68 p.
•    Benedek-Nagy Rita – Kovács László: A közműszolgáltatói panaszkezelési folyamatok és mediáció alkalmazhatósága. Jogi- és Társadalomtudományi Közlemények a Közösségek Szolgálatában (4). Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, Pécs, 2021. https://doi.org/10.47271/JTKKSZ.4.2021
•    Herke Csongor: A sértett-terhelt mediáció szerepe a bűnmegelőzésben. Határőrség és bűnmegelőzés. 2003. 101-108. o.
•    Herke Csongor: Mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és büntetőpolitika. Belügyi Szemle, 2003/11-12. 51-61. o.
•    Hohmann Balázs: Possibilities for Modernization of Conciliation Board Procedures in the Countries of Central and Eastern Europe - Online Dispute Resolution and Electronic Communication. European Journal of Social Sciences, 2021/3. 15-21. o. https://doi.org/10.26417/554xup42d 
•    Kardos Ferenc: Gyermekközpontú közvetítés. Kapcsolat 2000 Pszichológia Bt., 2011. 240 p.
•    Magyar Erika: A közvetítői eljárás mint a helyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás eszköze. Ügyvédek Lapja, 2023/1. 42-45. o.
•    Strasser, F. - Randolph, P.: Mediácó. A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2005.

Oktatóvideók:
•    https://www.youtube.com/watch?v=5pgPN61eVQA&t=90s
•    https://www.youtube.com/watch?v=j085RMLEB4k&t=2s
•    https://www.youtube.com/watch?v=zrDgKcIunHs

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -