Római Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Római Jogi Tanszék
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZLOA51 Római jogi jogesetmegoldás a kötelmi jog köréből
Dr. Csoknya Tünde Éva adjunktus
Római Jogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A kurzus célja a Római jog c. kötelező tárgy anyagának elmélyítése, a megszerzett elméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati példák megoldása során. A hallgatóknak egy az oktató által kiadott jogesetet kell megoldaniuk a római kötelmi jog köréből. A jogesetek megoldásához vezérfonalul szolgáló kérdéseket szintén az oktatótól kapják meg e-mailben. A jogesetmegoldásokat elektronikus úton (e-mailben: csoknya.tunde@ajk.pte.hu) juttathatják vissza az oktatónak, legkésőbb 2021. május 08-ig.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
jogesetmegoldás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jogesetek megoldása a római kötelmi jog köréből

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 20153.
Csoknya Tünde Éva – Jusztinger János – Pókecz Kovács Attila: Alapfogalmak a római magánjog köréből, Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2014.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: csoknya.tunde@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: csoknya.tunde@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. május 03.
Megjegyzés: -