Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZLOA198 Diákok a gyermekekért! Gyermekvédelmi önkéntes munka, gyermekvédelem pszichológiája
Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A gyermeki jogok kialakulása
A gyermeki jogok védelme
A gyermekjóléti alapellátás
A gyermekvédelmi szakellátás
A gyermekotthonok, lakásotthonok
A fogyatékkal élő gyermek jogai
A beteg gyermek jogai
A gyermekvédelmi gyámság
Az önkéntesség hazánkban
A gyermekvédelmi önkéntes tevékenység
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
Kompetencia határok az önkéntes tevékenység során
A "jó gyakorlatok" bemutatása
Titoktartás, etikai nyilatkozat, önkéntes szerződés
Terepgyakorlat

Félévközi ellenőrzés:
A tantárgy teljesítésének feltétele a következő 3 témából egy kiválasztása, egy max. 5 oldalas beadandó dolgozat írása:
1. Saját tapasztalat önkéntesmunkáról,
2. Önkéntesség Magyarországon vagy külföldön, végül
3. Gyermekvédelem itthon.  Lehet-e ezt még utólagosan pótolni?
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A beadandó dolgozat alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata a gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül.
A "Diákok a gyermekekért" program 2009/2010-ben hallgatói és oktatói kezdeményezésre létrejött esélyegyenlőségi program, amelynek elsődleges célja, hogy a hallgatók aktív közreműködésével, önkéntes munkájukkal hozzájáruljanak az intézményekben ellátott, gyermekek, fiatalok testi, szellemi, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez, valamint esélyegyenlőségük elősegítéséhez.
A program célja továbbá, hogy előmozdítsa a hallgatók társadalmi szerepvállalását, nyitottabbá tegye őket a társadalmi problémákra, és ezzel együtt erősítse bennük a társadalomért való felelősségvállalás érzését.
A szeminárium keretében a hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak, ezt követően - a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján - heti egy alkalommal két órában foglalkoznak a gyermekekkel, fiatalokkal.
Az ideális gyermekvédelmi önkéntes hallgató: barátságos, elfogadó és segítőkész.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény
1952. évi IV. Családjogi törvény
1997. évi CLVI. törvény az egészségügyről
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
Meggyes Ildikó-Murányi Mónika: A kórházi önkéntesség módszertana, Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány, Budapest, 2010.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
beadandó dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. május 03.
Megjegyzés: -