Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZLOA145 Nemzetközi jogi repetitórium 2.
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az állam mint a nemzetközi jog alanya. Szuverenitás, non-intervenció és önrendelkezési jog
2. Államok- és kormányok elismerése és az államutódlás
3. Nemzetközi folyók joga, tengerjog, légi jog
4. Világűrjog, nemzetközi környezetvédelmi jog
5. Állampolgárság, honosság, külföldiek jogállása
6. Az emberi jogok nemzetközi rendszere, Nemzetközi kisebbségvédelmi jog
7. A humanitárius nemzetközi jog, delicta juris gentium
8. Diplomáciai és konzuli jog
9. Az ENSZ
10. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása
11. A Nemzetközi Bíróság
12. Jogesetmegoldás
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgatók kéthetente írásbeli feladatot kapnak, amelyet a következő két héten belül kell eljuttatniuk elektronikus úton a kurzus oktatójához. A formai követelmények: Garamond betűtípus, normál margó, 1-es sorköz, 12-es betűméret. Terjedelem dolgozatonként: 1-2 oldal
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Nemzetközi jog 2. kötelező tantárgy elsajátításához szükséges az órán átadott ismeretek elmélyítése, adott esetben a mindennapi nemzetközi kapcsolatokból vett gyakorlati példákon keresztül. A repetitórium célja, hogy a Nemzetközi jog 2. kurzus témáit részletesen feldogozza, hangsúlyt fektetve az alapvizsgára. A kurzusban kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi jogi jogesetmegoldásoknak, így annak szerepe lehet a tanulmányi versenyekre való felkészítésben és a nemzetközi jog iránt mélyebben érdeklődő hallgatók speciális oktatásában is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog II. Különös Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2010)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: kis.kelemen.bence@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: kis.kelemen.bence@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: Kéthetente, oktatóval egyeztetett időpontban
Megjegyzés: -