Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Nemzetközi jogi repetitórium 1.
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA127
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nemzetközi kapcsolatok mint a nemzetközi jog tárgya
2. A nemzetközi közösség és a nemzetközi jog alanyai
3. A nemzetközi jog története
4. A nemzetközi szerződések jogának forrásai és a szerződéskötés
5. A nemzetközi szerződések érvényessége, értelmezése, alkalmazása, hatályának megszűnése
6. A nemzetközi szokásjog
7. A nemzetközi jus cogens
8. A nemzetközi jog alkalmazása, a nemzetközi jog és a belső jog viszonya
9. A nemzetközi felelősség
10. A nemzetközi viták rendezése
11. Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban
12. Jogesetmegoldás
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgatók kéthetente írásbeli feladatot kapnak, amelyet a következő két héten belül kell eljuttatniuk elektronikus úton a kurzus oktatójához. A formai követelmények: Garamond betűtípus, normál margó, 1-es sorköz, 12-es betűméret. Terjedelem dolgozatonként: 1-2 oldal
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Nemzetközi jog című kötelező tantárgy általános részérének elsajátításához szükséges, az órán átadott ismeretek elmélyítése, adott esetben a mindennapi nemzetközi kapcsolatokból vett gyakorlati példákon keresztül. A repetitórium célja, hogy a Nemzetközi jog kurzus általános részének témáit részletesen feldolgozza, hangsúlyt fektetve az alapvizsgához tartozó írásbeli dolgozatra is. A kurzusban kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi jogi jogesetmegoldásoknak, így annak szerepe lehet a tanulmányi versenyekre való felkészítésben és a nemzetközi jog iránt mélyebben érdeklődő hallgatók speciális oktatásában is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog I. Általános Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008)
Lamm Vanda: A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei 1945-1993 (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1995)
Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki László (szerk.): Nemzetközi jog (CompLex Kiadó, Budapest 2018)
Kovács Péter: Nemzetközi közjog (Osiris Kiadó, Budapest 2016)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: kis.kelemen.bence@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: kis.kelemen.bence@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: Kéthetente, oktatóval egyeztetett időpontban
Megjegyzés: -