Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZLOA192 Energiajogi alapismeretek
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.hét Az energiajog alapfogalmai és története
2.hét A környezetjog elvei. A környezethez való jog
3.hét A környezetjogi szabályozás módszere. A környezetjog intézményrendszerének áttekintése
4.hét A megelőzést szolgáló jogintézmények. A közvetlen beavatkozás lehetőségei és az ellenőrzés
5.hét A gazdasági szabályozás eszközei. Önszabályozás
6.hét A környezeti menedzsment
7.hét A magyar bányászati jog alapvető jellemzői
8.hét A magyar villamos energiajog főbb jellemzői
9. hét A távhőszolgáltatás joga
10.hét A földgázhasználat hazai jogi szabályozása
11.hét A geotermikus energia felhasználásnak lehetőségei
12. hét A víziközmű jogi szabályozásai
13.hét A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal jogállása és feladata

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja bevezető ismereteket nyújtani a magyar és az európai energiajogi szabályozási trendekbe. A hallgatók a kurzus során az energiajog aktuális problémáiba is betekintést kapnak.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
BAKÁCS Tibor: Glosszák az Alkotmány, a környezetjog és a jogalkotás köréből. Magyar Jog 1995/5, 271-278.o.
BÁNDI Gyula: A környezetvédelem az alkotmányban. MTA ÁJI kiad. 2002. 18p
BÁNDI Gyula: Környezetjog, Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 1-242.o.
BÁNYAI Orsolya: A geotermikus energia szabályozása Magyarországon. Közigazgatási Szemle,2008.1, 91-97.o.
CSETNYÁK Dávid: Utópia és kihívás, az Európai Unió energiapolitikájának külső dimenziója 2011 eseményeinek tükrében, különös tekintettel a lengyel és a német álláspontra. In: Magyarország és az Európai Unió. Díjnyertes pályázatok. 2012., 2013. 19-61.o.
FODOR László: A környezetvédelem szempontjainak érvényesülése az energiajogban. Magyar Közigazgatás 2002.5. 257-270.o.
GYÜRKÉS Anita: Az Európai Bizottság határozata a MOL Nyrt-nek nyújtott állami támogatás ügyében. Állami támogatások joga 2010. 4. 47-60.o.
JULESZ Máté: Prevenció és reparáció a környezetvédelmi magánjogban. Magyar Jog, 2006/3, 162-168.o.
KERÉNYI Attila: Általános környezetvédelem. Globális gondok lehetséges megoldások. Közrem. Bándi Gyula - Borda Jenő - Szász Tibor. [Közzéteszi a] Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged, Imosoft Kft. 1995. 383 p. Bibliogr. 344-362.
KOI Gyula: A bányajog és a bányászati szakigazgatás jellegzetességei. Jogelméleti - jogtörténeti vázlat. Magyar Közigazgatás 2006.8 475-492.o.
KŐHALMI László: Das ungarische Umweltstrafrecht. In: Tanulmányok Erdősy Emil professzor tiszteletére, szerk.: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 130, PTE ÁJK, Pécs, 2002, 110.-130.o.
LÁNG István: EU-csatlakozásunk környezeti szempontból. Európai Tükör 1998/2,11-20.o.
LÁZÁR Nóra Kata: Egy európai kormányzás lehetősége a nukleáris kérdések területén. Jogelméleti Szemle, 2013/3, 44-54.o.
LOMNICI Zoltán: A környezet-egészségügyi jog kialakulásának történeti és dogmatikai alapjai. Magyar Jog, 2006/4, 210.o.
PERCZEL György: Adalékok a környezetvédelem intézményesülésének történetéhez- Magyar Közigazgatás 1992/1, 31-37.o.
PÉTER Judit: Fenntartható fogyasztás. Európai Jog /2002/3, 20-25.o.
PRUGBERGER Tamás: A bányászat által érintett tulajdoni, használati és kárhelytállási viszonyok korszerű rendezéséről. Magyar Jog 1991.3. 158-163.o.
PRUGBERGER Tamás: A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései a jogalkotás, a jogkövetés és a jogalkalmazás síkján. Magyar Közigazgatás, 2001/10, 619-625.o.
SZILÁGYI János Ede: A villamos energia piac szabályozása. In: Környezetjog. 2. köt. Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből, 2010. 153-162.o.
VÖRÖS Imre: A tartós jogviszonyok: közüzemi szerződések és verseny az energiajogban. In: Kilényi Géza-jubileum. 2006. 577-580.o.
ZOLTÁN Ödön: A környezetvédelemről és szabályozásáról. Magyar Jog 1994/4, 204-212.o.
1993.évi XLVIII. törvény a bányászatról
1995.évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
A Bizottság 2014. március 26-i 312/2014/EU rendelete a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság 2013. október 14-i 984/2013/EU rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak referátumot ("házdolgozatot") kell készíteniük a megadott tematikát érintő – vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett egyéb – témakörből. Az érdemjegy a dolgozat önállósága, eredetisége, a felhasznált szakirodalom és a dolgozat összminősége alapján kerül kialakításra. Bővebb információ a Nepton-on.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen: a tanszéki fogadóórán,
telefon: 72/501-599/23484 vagy 20/552-6147 (hétfőtől csütörtökig 10-14 óra között)
e-mailen: kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen: a tanszéki fogadóórán,
telefon: 72/501-599/23484 vagy 20/552-6147 (hétfőtől csütörtökig 10-14 óra között)
e-mailen: kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés: -AJSZLOA124 A kibertér kriminális veszélyei
Dr. Tóth Dávid adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kiberbűnözés fogalma és fajtái
2. Bankkártyacsalás fogalma
3. A bankkártya bűnözés típusai megjelenési formái
4. A kiberbűnözés által okozott károk 
5. A bankkártya hamisítása
6. A virtuális pénzek (pl.: bitcoin) jogi helyzete
7. A digitális bizonyítékok eljárásjogi kérdései
8. Azonosságlopás 
9. Információs rendszer útján elkövetett csalás
10. Új elkövetési módok és trükkök a gyakorlatban
11. A kiberbűnözés által okozott károk 
12. A kiberbűnözés elleni prevenció
13. A kiberbűnözés elleni küzdelem jogi és nem jogi eszközei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
házi dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja a hallgatókat megismertetni a kiberbűnözés különböző megjelenési formáival. Az információtechnológia fejlődése miatt a bűnelkövetők újabb és újabb elkövetési eszközöket és módokat tudnak bevetni az áldozatokkal szemben. Ilyen például a bankkártyával történő elektronikus visszaélések, és az azonosság lopás. A kiberbűnözés elleni küzdelemben és a prevencióban nagy szerepe van a jogi és nem jogi eszközöknek, amelyeket a kurzus keretében elsajátíthatnak a hallgatók.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
BELOVICS Ervin: A kiberbűnözés elleni harc szerepe és jelentősége napjainkban. In: BARABÁS A. Tünde (szerk.) Globális biztonságpolitikai kérdések az interneten, különös tekintettel Kína és Magyarország kapcsolatára = Issues of Global Security Policy on the Internet, with Special Regard to the Relations between China and Hungary. 223 p.  Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 2018. pp. 28-38.
BRÁNYI Bence: Szemelvények a kiberhadviselés jelenéből: Az informatika uralta haderők sebezhetőségének érzékeltetése öt példán keresztül I. rész HADITECHNIKA 52:(4) pp. 14-18. (2018)
BUJÁKI László, Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök védelme. In: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin (szerk.): Az Európai Büntetőjogi Kézikönyve. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest. 2008. pp. 493-507. 
CLARKE, Richard A.  – KNAKE, Robert K., Cyber war. The next threat to national security and what to do about it. Harper Collins e-book. New York. 2012. (elektronikus könyv) 
CROSS, J,P., Identity theft protection. How to prevent identity theft and credit card fraud. LC Publifish, New York. 2014. (elektronikus könyv).
CSUTAK Zsolt: Szép Új Világ, avagy a kibertér és a mesterséges intelligencia korának új kihívásai. FELDERÍTŐ SZEMLE XVII:(1) pp. 170-186. (2018).
DOBROCSI Szilvia, Domokos Andrea: Kiberbűnözés In: Homicskó Árpád Olivér (szerk.) Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai. 217 p.  Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. pp. 49-74. (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarium Iuridico-Politicarum; 22.)
DORNFELD László: A kiberbiztonság jelene és jövője: európai válaszok egy globális problémára. KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 77: pp. 363-367. (2017)
DORNFELD László: A kiberbűncselekmények szabályozásának története az Egyesült Államokban és Európában. STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 16: pp. 67-86. (2015)
DORNFELD László: A kiberbűnözés elleni küzdelem kihívásai. DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 5:(Klnsz) pp. 27-35. (2015.
DORNFELD László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 66:(2) pp. 115-135. (2018)
DORNFELD László:A kibertér főbb nemzetközi és nemzeti szabályozásai. In: Pintér István (szerk.) Műhelymunkák: A virtuális tér geopolitikája. 367 p.  Budapest: Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, 2016. pp. 43-88
GÁL István László: Pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Polt Péter (Szerk.): Új Btk. Kommentár. 7. kötet, Különös rész. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. Budapest, 2013. 
GULA József: Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó, Budapest. 2013. 
GYARAKI RÉKA (2012) A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények. A PIN kód megadása sikeres vagy biztonságos az internet?!  = Pécsi Határőr. Tudományos közlemények. 13. [köt.], 2012.
GYARAKI Réka: A nyomozóhatóság és a katasztrófavédelemm feladata a kiberbűncselekmények vonatkozásában. SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 15:(4) pp. 113-127. (2017)
Jamie BARTLETT: The Dark Net. Windmill Books. London. 2015.Dominic Frisby: Bitcoin: The Future of Money?. Unbound. New York. 2014.
Jen Grondahl Lee - Gini Graham Scott(2017): Preventing Credit Card Fraud: A Complete Guide for Everyone from Merchants to Consumers Hardcover. Rowman & Littlefield Publishers. 2017.
KASZNÁR Attila: A kibervédelem fontossága a terrorelhárítás jelenlegi és jövőbeni rendszerében BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 66:(2) pp. 106-114. 
KOLLÁR Csaba, VÁNYA László: Beszámoló a Kiberbiztonság és robothadviselés 2017 tudományos konferenciáról HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 28:(1) pp. 172-178. Kiberbiztonság és robothadviselés 2017. Budapest, Magyarország: 2017.11.30
KOVÁCS István: Kiberbiztonság?! Gyermekek szexuális kizsákmányolása az interneten, azaz gyermekpornográfia Magyarországon, különös tekintettel a nemzetközi iOCTA értékelésére. RENDVÉDELEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT (ON-LINE) VII:(1) pp. 178-267. (2018)
LAJTÁR istván: A kiberbiztonság szerepe a kiskorúakat érintő ügyészi jogalkalmazásban. In: Barabás A Tünde, Belovics Ervin (szerk.) Sapiens in sapientia: Ünnepi kötet Vókó György 70 születésnapja alkalmából. 486 p. Budapest: Pázmány Press, 2016. pp. 103-115.
MÁTÉ István Zsolt: A digitális bizonyíték In: Törő Csaba; Cservák Csaba; Rixer Ádám; Fábián Ferenc; Miskolczi Bodnár Péter; Deres Petronella; Trencsényiné DOMOKOS Andrea (szerk.) IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE), 2014. pp. 86-94.
MOLNÁR Gábor Miklós: A pénz-és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál: Büntetőjog II. Különös Rész A 2012. évi C. törvény alapján. (Szerk.: Busch Béla) HVG-ORAc Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012. 
MOLNÁR Gábor: Gazdasági bűncselekmények. Hvg-orac. Budapest. 2009. 
NAGY Zoltán András: A joghatóság problémája a kiberbűncselekmények nyomozásában. In: Homoki-Nagy Mária, Karsai Krisztina, Fantoly Zsanett, Juhász Zsuzsanna, Szomora Zsolt, Gál Andor (szerk.) Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. 1026 p.  Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. pp. 755-767.
NAGY Zoltán: A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Tóth Mihály – Nagy Zoltán (Szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész. Osiris Kiadó, Budapest. 2014
NAGY Zoltán: Kiberbűncselekmények, kiberháború, kiberterrorizmus - avagy S.O.S Magyarország! MAGYAR JOG 2016:(1) pp. 17-24. (2016).
P.W. Singer - Allan Friedman: Cybersecurity and Cyberwar What Everyone Needs to Know. Oxford University Press , New York. 2014.
POLT Péter: Pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Blaskó Béla – Hautzinger Zoltán – Madai Sándor– Pallagi Anikó – Polt Péter– Schubauer László: Büntetőjog Különös Rész II. Rejtjel Kiadó, Budapest. 2013
SIMON László, Magyar Sándor: A terrorizmus és indirekt hadviselése az EU kiberterében SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 4: pp. 57-68. (
SORBÁN Kinga: A digitális bizonyíték a büntetőeljárásban BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 64:(11) pp. 81-96. 
SORBÁN Kinga: A digitális bizonyíték a büntetőeljárásban In: Christián László (szerk.) Rendészettudományi kutatások: Az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely tanulmánykötete. 174 p. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017. pp. 129-136.
TÓTH, Dávid: Virtuális pénzekkel kapcsolatos visszaélések. In: Baráth, Noémi Emőke; Mezei, József (szerk.) Rendészet-Tudomány-Aktualitások : A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével
Budapest, Magyarország : Doktoranduszok Országos Szövetsége, Rendészettudományi Osztálya, (2019) pp. 242-250. , 9 p.
TÓTH, Dávid: Credit Card Fraud with a comparative law approach. In: Goran, Ilik; Angelina, Stanojoska (szerk.) “Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice” : International Scientific Conference Conference Proceedings Volume I
Bitola, Macedónia : Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” - Bitola, (2019) pp. 232-243. , 12 p.
TÓTH Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények. KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest. 2002.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak házi dolgozatot kell készíteniük az oktatóval előre egyeztetett témából, melyet e-mailben kell megküldeni a beadási határidőig a toth.david@ajk.pte.hu e-mail címre.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: toth.david@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: toth.david@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés: -