Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Mesterséges intelligencia és jog – elmélet és gyakorlat (iLex platform)
Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport

Kurzus kód AJSZLOA59
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kiindulópontok: Big Data és algoritmusok
2. A mesterséges intelligencia lehetőségei, határai (hol tart a technológia)
3. A mesterséges intelligencia alkalmazási területei
4-5. Személyiségvédelem és magánszféravédelem a Big Data korában
6. Az algoritmusalapú döntéshozatal átláthatósága – mi alapján dönt egy gép, és mit lehet tenni vele szemben?
7. Felelősségi kérdések a gépi döntéshozatal során – ki felel, ha a gép téved?
8. Új infokommunikációs technológiák a jogalkalmazás során (áttekintés)
9-11. A mesterséges intelligencia technológia alkalmazása a mindennapi jogászi munka során – az iLex platform lehetőségei ("LEXI Virtual Assistant", "LEXI AI Contractor – Discovery" és "LEXI AI Governance" modulok)
12-13. Hogyan tanul egy chatbot jogot? – Gyakorlati kihívások

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai aktivitás, szóbeli beszámoló
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata hogy megismerkedjenek a hallgatók a legújabb technológiai trendek, a Big Data, algoritmus alapú döntéshozatal és mesterséges intelligencia és a jog kapcsolódási pontjaival. E kapcsolódási pontok kétirányúak. Egyrészt ezen új technológiák számos etikai és jogi kérdést vetnek fel a személyiségvédelem, a technológia működésének átláthatósága vagy a felelősségi kérdések tekintetében, sőt olyan messzire vezető, de alapvető kérdések is felmerülhetnek, hogy létezhet-e jogalanyisága egy mesterséges intelligenciával működő robotnak.
A másik kapcsolódási pont ennél gyakorlatiasabb. Nem újdonság, hogy a technológia megváltoztat egyes szakmákat és ez alól a jogászi munka sem kivétel, elegendő akár a jogi adatbázisokra, akár a ma már igen széles körben kötelező elektronikus eljárásokra utalni. A mesterséges intelligencia jogalkalmazói munkában történő alkalmazása azonban új jelenség, amelynek ma a leginkább ismert rendszere az iLex jogi munkát támogató platformja. A kurzus során a hallgatók e platform felületével és funkcióival is megismerkednek, testközelből látva a mesterséges intelligencia szerepét ebben. Sőt, a hallgatóknak lehetőségük lesz a gyakorlatban is részt venni egy, az IBM Watson technológián alapuló jogi chatbot tanításában is (ehhez programozási előismeretek nem szükségesek).
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Jogszabályok:
1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
2. 2013. évi V.tv. (Ptk)
3. 2011. évi CXII. tv. (Infotv)
tananyaghoz kapcsolódó részei.

Irodalom:
Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Új szabályozási kihívások az információs társadalomban, Gondolat Kiadó, Budapest, 2018.
Klein Tamás – Tóth András (szerk.:) Technológia jog – Robotjog – Cyberjog, Wolters Kluwer, Budapest, 2018
Szőke Gergely László: Big Data and Algorithms in the Public Sector and Their Impact on the Transparency of Decision-Making, In.: Hansen, Hendrik et. al. (eds.): Central and Eastern European e|Dem˛and e|Gov Days 2018 : Conference proceedings, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien, 2018
iLex LegalTech Articles (Infoter.eu, KamaraOnline.hu)
Pongrácz Ferenc: A robotika törvényei – mesterséges intelligencia
dr. Viktor Éva-dr. Bogdány Beáta: e-Ügyvédek a (per)kapuban (avagy a paleolit kor csak az étkezésben divatos)
Benedek Péter: Watson, a mesterséges intelligencia
dr. Ritter Marianna: Istenek alkonya: emberi vs mesterséges innovációs intelligencia
Bertalan Zsolt: A gépek menetelnek – mit lép az energia szektor és hol vannak a jogászaink?
dr. Schlemmer Tamás: Szingularitás – megkezdődött az új időszámítás a jogban is?
dr. Domsits Dávid Mihály: Virtuális ügyvédi irodák és a virtuális valóság joga
Ferenc Pongracz: The End of Lawyers? What is next?
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja:e-mailen: szoke.gergely@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: szoke.gergely@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -