Jogtörténeti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Jogtörténeti Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZLOA62 "Jogi esetek" Jókai regényeiben
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jókai Mór egyes regényeiben fellelhető „jogi esetek”, jogintézmények feldolgozása és jogtörténeti megvilágítása. A hallgatók házi dolgozatban fejtik ki a regényekből kiemelt eseteket, melynek elvárt módszerével a megadott szakirodalomban megtalálható minták alapján, illetve igény szerint konzultálás során ismerkedhetnek meg. A hallgatóktól elvárt minimum egy kiválasztott Jókai regény elolvasása, illetve újraolvasása, jogi-jogtörténeti szempontból, a vonatkozó „jogesetek” megjelölése, megtalálása, a műben ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése, elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmény behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is. Másik lehetséges metódus szerint a hallgató egy, vagy néhány egymáshoz kapcsolódó jogintézményt mutat be több műből vett példákon keresztül történeti fejlődésében. 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A tárgyat teljesíteni egy 10-12 ezer karakter terjedelmű, egy általuk választott Jókai-regényből készített önálló dolgozattal lehet. Az elemzés során elvárt módszer a megadott szakirodalomban található. ("El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében , illetve Jog és irodalom határán: A magyar jogi szaknyelv és az irodalmi nyelv kapcsolata a 19. században – Jókai nyomán, részletek az irodalom felsorolásánál).

A jeles érdemjegy megszerzéséhez szükséges a választott mű elolvasása, az abban ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése és elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmények behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is. (Egy a XVIII. században játszódó regényben történt bűncselekményt tehát ne a hatályos Btk. alapján értékeljen.) A terjedelemből fakadóan értelemszerűen  nem szükséges egy-egy regényben fellelhető összes jogeset feldolgozása. Nem választhatók a megadott tanulmányokban már elemzett esetek.

A dolgozatok értékelésénél figyelembe veszem:
- a jogeset-feldolgozás teljességét és minőségét,
- azt, hogy a hallgató megfelelően és helyesen építi-e be a jogtörténeti ismereteket a munkába,
- a dolgozatban az előírás szerinti (ld. TVSZ. https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf) hivatkozást,
- az előírt terjedelemnek való megfelelést,
- továbbá a pontos, szabatos megfogalmazást, a szakkifejezések megfelelő használatát.

Elégtelen érdemjegyet kap, akinek a beadott dolgozata plágiumot valósít meg.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jogtörténeti ismeretek elmélyítése, illetve jogi szemléletmód erősítése a regényekben előforduló jogintézmények felismerésén és jogtörténeti elemzésén keresztül.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Korsósné Delacasse Krisztina: "El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében (In: Pro Scientia Aranyérmesek X. jubileumi konferenciája, PSAT, Budapest, 2011)
Korsósné Delacasse Krisztina: Jog és irodalom határán: A magyar jogi szaknyelv és az irodalmi nyelv kapcsolata a 19. században – Jókai nyomán (in: Jogtörténeti Szemle 2017/3. 49-54.)
https://majt.elte.hu/media/e7/82/eccac34c7462b9bff50104f08b2d8e3c23d8f35f31cfdb4541eb9c649483/MAJT_Jogtorteneti_Szemle_201703.pdf
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000)
Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (Osiris Kiadó, Budapest, 2003)
Fábri Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben. (Skíz Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1991),
JÓKAI-SZÓTÁR. 1-2. köt. (Készítették: Balázs Géza, P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin,. T. Somogyi Magda) Budapest, Unikornis Kiadó, 1994.,
valamint Jókai Mór regényei 

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: Teams, illetve e-mail: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: Teams feladatbeküldés
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés: -AJSZLOA152 Oktatáspolitika – egyházi érdekérvényesítés 1848 után
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
Jogtörténeti Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kurzusismertetés, módszertani és fogalmi bevezetés. 
2. A felvilágosult abszolutizmus közoktatási rendszere.
3. Törekvések a közoktatás modernizálására 1848-ban. Az 1848. évi XX. törvénycikk a vallás dolgában.
4. Eötvös József népoktatási törvénytervezete.
5. A neoabszolutizmus kora és az 1855. évi konkordátum a közoktatás és az egyházak szempontjából.
6. Az Osztrák-Magyar Monarchia népoktatási törvényei 1. Eötvös József 1868. évi népoktatási törvénye.
7. Az Osztrák-Magyar Monarchia népoktatási törvényei 2. Leopold Hasner 1869. évi birodalmi népoktatási törvénye.
8. A századvégi egyházügyi törvények hatása a közoktatásra.
9. Wlassics Gyula és az állami iskolák létrehozása.
10. A Tanácsköztársaság közoktatásra vonatkozó intézkedései.
11. A Horthy-korszak oktatás- és egyházpolitikája.
12. Hóman Bálint kultúrpolitikája.
13. Hallgatói prezentációk megtartása illetve házidolgozatok megbeszélése.

Félévközi ellenőrzés:
A félév végi írásbeli házidolgozatra vagy prezentációra való készülés keretében témaválasztás, szakirodalom felkutatása, vázlat készítése.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli házidolgozat vagy szóbeli prezentáció
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Adriányi Gábor: A Bach-korszak egyházpolitikája. Győr 2009.
Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Budapest 1966.
Engelbrecht, Helmut: Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Wien 1986.
Felkai László: Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Budapest 1979.
Herger Csabáné: Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században. Budapest 2010.
Köte Sándor – Ravasz János: Dokumentumok a magyar nevelés történetéből 1849–1919. Budapest 1979.
Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között, Budapest 1997.
Niklai Patrícia Dominika: Unterrichtspolitik – kirchliche Interessendurchsetzung in Ungarn nach 1848.  Cracow Studies of Constitutional and Legal History, Krakkó 2017. 
Niklai Patrícia Dominika: Die Modernisierung des Volksunterrichts in Ungarn – Umsetzung des Gesetzes über den Volksunterricht im Komitat Baranya nach 1868. Journal on European History of Law 9/2018.
Niklai Patrícia Dominika: Magyar kultúrpolitika. Közoktatásügyi igazgatás Baranyában (1933–1945). Díké 2019/ 2. 
Niklai Patrícia Dominika: Az 1868. évi népoktatási törvény egyházi iskolákkal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása Baranyában. Díké 2017/1.
Vocelka, Karl: Verfassung oder Konkordat? Wien 1978.
Simon Gyula (szerk.): Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság nevelésügyének történetéből. Budapest 1969.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mail: niklai.dominika@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mail: niklai.dominika@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés: -AJSZLOA189 Jogi néprajz
Dr. Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
Jogtörténeti Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kurzushirdetés
2. A jogi néprajz alapfogalmai, vállalható referátumok megjelölése, referátumvállalás
3. A jogi néprajz interdiszciplinaritása, kutatástörténete
4-13. A jogi néprajzi kutatások főbb területei (A témakör feldolgozásához ajánlott témajavaslatok):
4. Bűnök régen és ma a közvéleményben 
5. Büntetések régen és ma  
6. Káromkodások régen és ma 
7. Mai jogi népszokások, egy népi jogszokás régen és ma 
8. A jog a folklórban (pl. népdalok, balladák, közmondások, mesék, viccek, anekdoták, igaztörténetek) 
9. Egy település jogélete (pl. a rendőr, a közjegyző, a közösség egyik tagja vagy a referáló szemével)
10. Népi jogismeret régen és ma 
11. Jogi viselkedésminták a médiában
12. Konfliktusmegoldás egy hagyományos közösségben
13. Hasonlóságok és különbségek a magyarok és más népek jogkövetésében
14. Zárthelyi dolgozat
15. Kurzuszárás

Félévközi ellenőrzés:
zárthelyi dolgozat a kurzus témaköreiből a félév utolsó előtti szemináriumán, amely kiváltható az ajánlott témák egyikének feldolgozásával. Ez jelenti egyrészt a szemináriumon max. 15 percben történő referálást, másrészt a téma min. 3 oldalas írásbeli dolgozatban történő feldolgozását. A zárthelyi elmaradása esetén pótolható (illetve javítható) az utolsó szemináriumi órán. A zárthelyit kiváltó referátum pótlására az előadóval történő egyeztetés után az előzetes időpontot követő, egyeztetett időpontban kerülhet sor.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozat eredménye, illetve az azt kiváltó írásbeli dolgozat és szemináriumi szóbeli referátum alapján kerül kialakításra a gyakorlati jegy.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
• Jogi néprajz-Jogi kultúrtörténet (Szerk.: Mezey Barna-Nagy Janka Teodóra). ELTE Eötvös Kiadó. ELTE, Budapest, 2009.
• Jogi néprajzi szöveggyűjtemény. (Szerk.: Nagy Janka Teodóra) (Oktatási segédanyag.) (Kézirat)     

Ajánlott irodalom: 
• Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Dialóg Campus Kiadó, 2004.
• Lewis Lyons: A büntetés története. Magyar Könyvklub Rt. Budapest, 2005.
• Nagy Czirok László: Betyárélet a Kiskunságon. Budapest, 1965.
• Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások. Budapest, 1981.
• Vajna Károly: Hazai régi büntetések. II. Bp., 1907. 73-165.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
zárthelyi dolgozat a kurzus témaköreiből a félév utolsó előtti szemináriumán, amely kiváltható az ajánlott témák egyikének feldolgozásával. A zárthelyi dolgozatot kiváltó feladat (1 szóbeli és 1 írásbeli feladat) a szemináriumon max. 20 percben történő referálást, másrészt a téma min. 3 oldalas írásbeli dolgozatban történő feldolgozását jelenti.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mail: nagy.janka@pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mail: nagy.janka@pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.​​​​​​​
Megjegyzés: -