Jogtörténeti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Jogtörténeti Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Megyei büntető igazságszolgáltatás a török kiűzésétől 1848-ig
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogtörténeti Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA61
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A büntetőjog XVIII. század eleji sajátosságai. Kodifikációs kísérletek a XVIII. században.
2. A vármegyei törvényszék hatáskörébe tartozó bűncselekmények a törvények, a megyei statútumok, valamint a Hármaskönyv és a Praxis Criminalis használatbavételével átalakuló szokásjog, valamint a korabeli szerzők, elsősorban Bodó Mátyás, Huszty István, Vuchetich Mátyás és Szlemenics Pál művei alapján.
3. Az eljárás szakaszai: a nyomozó vizsgálati vagy per előkészítő szakasz, a közbülső vagy vád alá helyezési eljárás, a bíróság előtt perszak. A rendes írásbeli eljárás (processus criminalis) alapvető szabályai a törvények, a Hármaskönyv, továbbá a Praxis Criminalis használatbavételével átalakuló szokásjog, valamint a korabeli szerzők, elsősorban Bodó Mátyás, Huszty István, Vuchetich Mátyás és Szlemenics Pál művei alapján.
4. Az egyes eljárási cselekményekről felvett íratok: "benignum examen", "deutrum"-ok, tanúvallomási jegyzőkönyvek, látleleti jegyzőkönyv, a tiszti ügyész által megszerkesztett "levata causa", a terhelt bíróság előtti "benignum examen"-je, tortúráról felvett jegyzőkönyv, egyéb permellékletek, "extractus"¬-ok, közbülső ítéletek, és a "finalis sententia" szerkezete, szokásos formulái.
5-6. Életelleni bűncselekmények.
7. Házasságtörési, kettősházassági bűnügyek. Szodomia, ill. baromkodási perek.
8. Istenkáromlási ügyek.
9. Boszorkányperek.
10. Vagyonelleni bűncselekmények.
11. Az elkövetők. Bűnöző életmód a XVIII-XIX. században. A bűnözés erkölcsi megítélése és a kriminalitás a XVIII.-XIX. században.
12. Büntetőjogi reform szükségességét sürgető követelések és az azok hátterében meghúzódó viszonyok a reformkorban. Az 1843. évi javaslat létrejötte.
13. Az 1843. évi büntető javaslat elvei és rendszere.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai tevékenység, kiadott szemelvények elemzése

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye I-IV. Szerk.: Fayer László Budapest, 1896-1902
Béli Gábor - Kajtár István: Az osztrák (- német) büntetőjogszabályok hatása a magyar jogban a 18. században (a Praxis Criminalis) In: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIX. Pécs, 1988
Bónis György - Degré Alajos - Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története. Bp., 1961 (új kiad.: Zalaegerszeg, 1996)
Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. (Szerk.: Molnár András). Zalaegerszeg, 1995
ifj. Dombóvári Géza: Fenyítőeljárás és büntetési rendszer Pestmegyében a XIX. század első felében.
Hajdu Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában. Budapest, 1985
Meznerics Iván: A megyei büntető igazságszolgáltatás a 16-19. században. Budapest, 1933
Zala vármegye Deák Ferenc által megfogalmazott észrevételei a jogügyi munkálatról. In: "Javítva változtatni". Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. (Szerk.: Molnár András). Zalaegerszeg, 2000
Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. In: Zalai Gyűjtemény 15., Zalaegerszeg, 1980

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
 

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: beli.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: beli.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.

Megjegyzés: -"Jogi esetek" Jókai regényeiben
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA62
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jókai Mór egyes regényeiben fellelhető „jogi esetek”, jogintézmények feldolgozása és jogtörténeti megvilágítása. A hallgatók házi dolgozatban fejtik ki a regényekből kiemelt eseteket, melynek elvárt módszerével a megadott szakirodalomban megtalálható minták alapján, illetve igény szerint konzultálás során ismerkedhetnek meg. A hallgatóktól elvárt minimum egy kiválasztott Jókai regény elolvasása, illetve újraolvasása, jogi-jogtörténeti szempontból, a vonatkozó „jogesetek” megjelölése, megtalálása, a műben ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése, elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmény behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is. Másik lehetséges metódus szerint a hallgató egy, vagy néhány egymáshoz kapcsolódó jogintézményt mutat be több műből vett példákon keresztül történeti fejlődésében. 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A tárgyat teljesíteni egy 10-12 ezer karakter terjedelmű, egy általuk választott Jókai-regényből készített önálló dolgozattal lehet. Az elemzés során elvárt módszer a megadott szakirodalomban található. ("El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében , illetve Jog és irodalom határán: A magyar jogi szaknyelv és az irodalmi nyelv kapcsolata a 19. században – Jókai nyomán, részletek az irodalom felsorolásánál).

A jeles érdemjegy megszerzéséhez szükséges a választott mű elolvasása, az abban ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése és elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmények behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is. (Egy a XVIII. században játszódó regényben történt bűncselekményt tehát ne a hatályos Btk. alapján értékeljen.) A terjedelemből fakadóan értelemszerűen  nem szükséges egy-egy regényben fellelhető összes jogeset feldolgozása. Nem választhatók a megadott tanulmányokban már elemzett esetek.

A dolgozatok értékelésénél figyelembe veszem:
- a jogeset-feldolgozás teljességét és minőségét,
- azt, hogy a hallgató megfelelően és helyesen építi-e be a jogtörténeti ismereteket a munkába,
- a dolgozatban az előírás szerinti (ld. TVSZ. https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf) hivatkozást,
- az előírt terjedelemnek való megfelelést,
- továbbá a pontos, szabatos megfogalmazást, a szakkifejezések megfelelő használatát.

Elégtelen érdemjegyet kap, akinek a beadott dolgozata plágiumot valósít meg.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jogtörténeti ismeretek elmélyítése, illetve jogi szemléletmód erősítése a regényekben előforduló jogintézmények felismerésén és jogtörténeti elemzésén keresztül.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Korsósné Delacasse Krisztina: "El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében (In: Pro Scientia Aranyérmesek X. jubileumi konferenciája, PSAT, Budapest, 2011)
Korsósné Delacasse Krisztina: Jog és irodalom határán: A magyar jogi szaknyelv és az irodalmi nyelv kapcsolata a 19. században – Jókai nyomán (in: Jogtörténeti Szemle 2017/3. 49-54.)
https://majt.elte.hu/media/e7/82/eccac34c7462b9bff50104f08b2d8e3c23d8f35f31cfdb4541eb9c649483/MAJT_Jogtorteneti_Szemle_201703.pdf
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000)
Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (Osiris Kiadó, Budapest, 2003)
Fábri Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben. (Skíz Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1991),
JÓKAI-SZÓTÁR. 1-2. köt. (Készítették: Balázs Géza, P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin,. T. Somogyi Magda) Budapest, Unikornis Kiadó, 1994.,
valamint Jókai Mór regényei 

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: Teams, illetve e-mail: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: Teams feladatbeküldés
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Oktatáspolitika – egyházi érdekérvényesítés 1848 után
Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
Jogtörténeti Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA152
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kurzusismertetés, módszertani és fogalmi bevezetés. 
2. A felvilágosult abszolutizmus közoktatási rendszere.
3. Törekvések a közoktatás modernizálására 1848-ban. Az 1848. évi XX. törvénycikk a vallás dolgában.
4. Eötvös József népoktatási törvénytervezete.
5. A neoabszolutizmus kora és az 1855. évi konkordátum a közoktatás és az egyházak szempontjából.
6. Az Osztrák-Magyar Monarchia népoktatási törvényei 1. Eötvös József 1868. évi népoktatási törvénye.
7. Az Osztrák-Magyar Monarchia népoktatási törvényei 2. Leopold Hasner 1869. évi birodalmi népoktatási törvénye.
8. A századvégi egyházügyi törvények hatása a közoktatásra.
9. Wlassics Gyula és az állami iskolák létrehozása.
10. A Tanácsköztársaság közoktatásra vonatkozó intézkedései.
11. A Horthy-korszak oktatás- és egyházpolitikája.
12. Hóman Bálint kultúrpolitikája.
13. Hallgatói prezentációk megtartása illetve házidolgozatok megbeszélése.

Félévközi ellenőrzés:
A félév végi írásbeli házidolgozatra vagy prezentációra való készülés keretében témaválasztás, szakirodalom felkutatása, vázlat készítése.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli házidolgozat vagy szóbeli prezentáció
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Adriányi Gábor: A Bach-korszak egyházpolitikája. Győr 2009.
Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Budapest 1966.
Engelbrecht, Helmut: Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Wien 1986.
Felkai László: Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Budapest 1979.
Herger Csabáné: Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században. Budapest 2010.
Köte Sándor – Ravasz János: Dokumentumok a magyar nevelés történetéből 1849–1919. Budapest 1979.
Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között, Budapest 1997.
Niklai Patrícia Dominika: Unterrichtspolitik – kirchliche Interessendurchsetzung in Ungarn nach 1848.  Cracow Studies of Constitutional and Legal History, Krakkó 2017. 
Niklai Patrícia Dominika: Die Modernisierung des Volksunterrichts in Ungarn – Umsetzung des Gesetzes über den Volksunterricht im Komitat Baranya nach 1868. Journal on European History of Law 9/2018.
Niklai Patrícia Dominika: Magyar kultúrpolitika. Közoktatásügyi igazgatás Baranyában (1933–1945). Díké 2019/ 2. 
Niklai Patrícia Dominika: Az 1868. évi népoktatási törvény egyházi iskolákkal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása Baranyában. Díké 2017/1.
Vocelka, Karl: Verfassung oder Konkordat? Wien 1978.
Simon Gyula (szerk.): Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság nevelésügyének történetéből. Budapest 1969.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mail: niklai.dominika@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mail: niklai.dominika@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -