Jogtörténeti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Jogtörténeti Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

"Jogi esetek" Jókai regényeiben
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA62
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jókai Mór egyes regényeiben fellelhető „jogi esetek”, jogintézmények feldolgozása és jogtörténeti megvilágítása. A hallgatók házi dolgozatban fejtik ki a regényekből kiemelt eseteket, melynek elvárt módszerével a megadott szakirodalomban megtalálható minták alapján, illetve igény szerint konzultálás során ismerkedhetnek meg. A hallgatóktól elvárt minimum egy kiválasztott Jókai regény elolvasása, illetve újraolvasása, jogi-jogtörténeti szempontból, a vonatkozó „jogesetek” megjelölése, megtalálása, a műben ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése, elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmény behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is. Másik lehetséges metódus szerint a hallgató egy, vagy néhány egymáshoz kapcsolódó jogintézményt mutat be több műből vett példákon keresztül történeti fejlődésében. 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A tárgyat teljesíteni egy 10-12 ezer karakter terjedelmű, egy általuk választott Jókai-regényből készített önálló dolgozattal lehet. Az elemzés során elvárt módszer a megadott szakirodalomban található. ("El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében , illetve Jog és irodalom határán: A magyar jogi szaknyelv és az irodalmi nyelv kapcsolata a 19. században – Jókai nyomán, részletek az irodalom felsorolásánál).

A jeles érdemjegy megszerzéséhez szükséges a választott mű elolvasása, az abban ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése és elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmények behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is. (Egy a XVIII. században játszódó regényben történt bűncselekményt tehát ne a hatályos Btk. alapján értékeljen.) A terjedelemből fakadóan értelemszerűen  nem szükséges egy-egy regényben fellelhető összes jogeset feldolgozása. Nem választhatók a megadott tanulmányokban már elemzett esetek.

A dolgozatok értékelésénél figyelembe veszem:
- a jogeset-feldolgozás teljességét és minőségét,
- azt, hogy a hallgató megfelelően és helyesen építi-e be a jogtörténeti ismereteket a munkába,
- a dolgozatban az előírás szerinti (ld. TVSZ. https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf) hivatkozást,
- az előírt terjedelemnek való megfelelést,
- továbbá a pontos, szabatos megfogalmazást, a szakkifejezések megfelelő használatát.

Elégtelen érdemjegyet kap, akinek a beadott dolgozata plágiumot valósít meg.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jogtörténeti ismeretek elmélyítése, illetve jogi szemléletmód erősítése a regényekben előforduló jogintézmények felismerésén és jogtörténeti elemzésén keresztül.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Korsósné Delacasse Krisztina: "El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében (In: Pro Scientia Aranyérmesek X. jubileumi konferenciája, PSAT, Budapest, 2011)
Korsósné Delacasse Krisztina: Jog és irodalom határán: A magyar jogi szaknyelv és az irodalmi nyelv kapcsolata a 19. században – Jókai nyomán (in: Jogtörténeti Szemle 2017/3. 49-54.)
https://majt.elte.hu/media/e7/82/eccac34c7462b9bff50104f08b2d8e3c23d8f35f31cfdb4541eb9c649483/MAJT_Jogtorteneti_Szemle_201703.pdf
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000)
Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (Osiris Kiadó, Budapest, 2003)
Fábri Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben. (Skíz Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1991),
JÓKAI-SZÓTÁR. 1-2. köt. (Készítették: Balázs Géza, P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin,. T. Somogyi Magda) Budapest, Unikornis Kiadó, 1994.,
valamint Jókai Mór regényei 

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: Teams, illetve e-mail: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: Teams feladatbeküldés
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -