Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZLOA56 Sherlock Holmes és a modern kriminalisztikai módszerek
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A modern krimináltechnikai és krimináltaktikai módszerek megjelenése Sherlock Holmes ügyeiben.
A nyomok felkutatásának és rögzítésének módszerei.
Az emberi testrészek és eszközök nyomainak vizsgálata.
Az anyagmaradványok felkutatásának kezdetleges és modern módszerei.
Az igazságügyi kézírásvizsgálat és egyéb írásvizsgálatok.
Ballisztika, daktiloszkópia és egyéb krimináltechnikai módszerek.
A helyszíni szemle, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás és a helyszíni kihallgatás.

Félévközi ellenőrzés:
házi dolgozat vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
1-5 jegy a dolgozat értékelése alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kriminalisztikai ismeretek bővítése történeti háttérrel.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba, Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009. 480 p.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező, 3 hiányzás esetén nem értékelhető a teljesítmény
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: herke.csongor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: herke.csongor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés:
Az emailen a dolgozatokat a herke.csongor@ajk.pte.hu címre kell megküldeni.
Határidő: 2023. május 12.AJSZLOA10 Árulkodó betűk – az írásvizsgálatok rejtelmei!
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az írás kialakulása és fejlődése.
2. Grafológiatörténet.
3. Grafológia a gyakorlatban.
4. Írásszakértés.
5. Írásszakértés a gyakorlatban.
6. Szövegnyelvészet.
7. Technikai eszközökkel készített írások (a gépírástól a számítógépes szövegszerkesztésig).
8. Az írásvizsgálat ágainak együttműködési lehetőségei.
9. Az írásvizsgálat helye a kriminalisztikában.
10. A szakértés szerepe, a szakértők jogi helyzete, a szakértői vizsgálatok.
11. A jövő lehetőségei és kihívásai.

Félévközi ellenőrzés:
Levelező: a kurzus szemináriumi (beadandó) dolgozattal teljesíthető.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Levelező tagozaton a tárgy önálló munkával elkészített, a hengl.melinda@ajk.pte.hu e-mailcímre határidőre beküldött szemináriumi dolgozattal teljesíthető.

A dolgozat formai és tartalmi követelményei:
-Terjedelem: min. 10 ezer, max. 12 ezer karakter.
A terjedelem szóközökkel értendő. (Az előírt terjedelemtől nem lehet jelentősen eltérni.)
- Formátum: word.
- Előírás: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz és sorkizárt rendezés, pontos lábjegyzetelés, hivatkozási rendszer és irodalomjegyzék.
- „A hallgatói írásbeli feladatok tartalmi és formai követelményei a PTE-ÁJK-n” előírásainak maradéktalan és következetes betartása (letölthető a PTE ÁJK honlapjáról: https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf).
-  A dolgozathoz felhasznált szakirodalom felkutatása a dolgozatot készítő feladata, csak tudományos szakirodalom (pl.: könyv, cikk, jogszabály) használható fel (tehát pl.: anonim internetes források, honlapok és tájékoztató anyagok nem használhatók fel).
- A dolgozatban minimum 4 forrást fel kell használni (ajánlott idegen nyelvű felhasználása is).
- A dolgozat nem állhat csak szó szerinti idézetekből.
- Egyebekben a Tanulmányi Tájékoztató V/C. Tartalmi és formai követelmények része az irányadó a beadandó dolgozatra.

Ebben a félévben a szemináriumi dolgozat kizárólag a következő témákból egyet választva készíthető:
Figyelem! Az összehasonlítás: nem a két összehasonlítandó elem egymás utáni ismertetését, leírását jelenti, hanem az érdemi összevetést, az összefüggések, hasonlóságok, eltérések stb. bemutatását. A fent részletezett összehasonlítás hiányában a dolgozat érdemjegye: elégtelen (1).

- A képírás és a betűírás összehasonlítása
- A kínai és a japán írás összehasonlítása
- A rovásírás és a latin betűs írás összehasonlítása
- A grafológus, az írásszakértő és a szövegnyelvész által használt eszközök összehasonlítása
- Két (szabadon választott) online számítógépes írásvizsgálati módszer összehasonlítása 

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a kriminalisztika és a büntető eljárásjog tárgyakhoz.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
- Hengl Melinda: A kézírás interdiszciplinaritása. Pécs, PTE Kiadó, 2021. 

Ajánlott irodalom: 
- Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek. Szikra Lapnyomda, Budapest, 1985. 
- Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémia Kiadó, Budapest, 1980.
- Vass Kálmán: A kézírás vizsgálata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 

Jogszabályjegyzék:
- A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be)
- Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Levelező: A forrásanyag egyéni felkutatását és gyűjtését követően (a fenti paramétereknek megfelelő) szemináriumi (beadandó) dolgozat írása és az oktató részére e-mailen elküldése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: hengl.melinda@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: hengl.melinda@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés: -AJSZLOA50 Végrehajtási Jog
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Végrehajtás elrendelése és foganatosítása
2. Végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra
3. Ingóvégrehajtás
4. Ingatlan végrehajtás
5. Biztosítási intézkedés végrehajtása
6. Zálogtárgy egyszerűsített értékesítése
7. Vagyonelkobzás végrehajtása
8. Végrehajtás elrendelésével kapcsolatos jogorvoslatok
9. Végrehajtás foganatosításával kapcsolatos jogorvoslatok
10. Önálló bírósági végrehajtóra vonatkozó szabályok
11. Törvényszéki végrehajtóra vonatkozó szabályok
12. Végrehajtók felelőssége hatályos jogunkban
13. A végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó egyéb jogszabályok és azok alkalmazási köre
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos számonkérés, beadandó dolgozatok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatóság bevezetése a végrehajtási jog – mint az eljárásjog sajátos területe – világába a végrehajtási eljárás rendszerének megismerését és megértését lehetővé tevő elméleti háttér bemutatásán keresztül. A kurzus célja, hogy a leendő jogász kollégákkal a végrehajtási eljárás alapvető szabályait, annak előnyeit illetve hátrányait bemutassa.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kézikönyv a bírósági végrehajtás fonatosításához, dr. Gyovai Márk, dr. Kiss-Kondás Eszter, dr. Kormos Erzsébet, dr. Lukács Tamás, dr. Nagy Adrienn, dr. Schadl György, 2016.
Balogh Olga – B. Korek Ilona – Császti Ferenc – Juhász Edit: A megújult bírósági végrehajtás. Budapest, 2006; Balogh Olga – B. Korek Ilona – CsásztiFerenc – Juhász Edit: A bírósági végrehajtás. Budapest, 2009; Polgári nemperes eljárások joga, Éless Tamás, Juhász Edit, Juhász Imre, Kapa Mátyás, Papp Zsuzsanna, Somlai Zsuzsanna, Szécsényi-Nagy Kristóf, Timár Kinga, Tóth Ádám, Török Judit, Varga István, 2014.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: meszaros.pal@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: meszaros.pal@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés: -