Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZLOA138 A perorvoslati rendszer elméleti és gyakorlati kérdései
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kovács Csaba törvényszéki bíró, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A perorvoslatok fogalma, felosztása
2. A jogerő fogalma, fajai
3. A fellebbezés bejelentése, fellebbezésre jogosultak
4. A perorvoslati rendszer felépítése
5. A felülbírálat terjedelme. A részjogerő
6. A súlyosítási tilalom
7. Az eljárási szabálysértések
8. A megalapozatlanság
9. A végzés elleni fellebbezés
10. A másodfokú határozatok
11. A harmadfokú eljárás
12. A rendkívüli perorvoslatok
13. Az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata

Félévközi ellenőrzés:
házi dolgozat vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeretek nyújtása a büntető eljárásjog vizsgához

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Herke Csongor – Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián:A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
2. Herke Csongor: A súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010. (a Neptun Meet Street-en is letölthető)
3. Czine Ágnes – Szabó Sándor – Villányi József: Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőeljárásban. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
házi dolgozat vagy írásbeli beszámoló
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: herke.csongor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: herke.csongor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.
Megjegyzés:
Az emailen a dolgozatokat a herke.csongor@ajk.pte.hu címre kell megküldeni.
Határidő: 2022. december 09.AJSZLOA10 Árulkodó betűk – az írásvizsgálatok rejtelmei!
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az írás kialakulása és fejlődése.
2. Grafológiatörténet.
3. Grafológia a gyakorlatban.
4. Írásszakértés.
5. Írásszakértés a gyakorlatban.
6. Szövegnyelvészet.
7. Technikai eszközökkel készített írások (a gépírástól a számítógépes szövegszerkesztésig).
8. Az írásvizsgálat ágainak együttműködési lehetőségei.
9. Az írásvizsgálat helye a kriminalisztikában.
10. A szakértés szerepe, a szakértők jogi helyzete, a szakértői vizsgálatok.
11. A jövő lehetőségei és kihívásai.

Félévközi ellenőrzés:
Levelező: a kurzus szemináriumi (beadandó) dolgozattal teljesíthető.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Levelező tagozaton a tárgy önálló munkával elkészített, a hengl.melinda@ajk.pte.hu e-mailcímre határidőre beküldött szemináriumi dolgozattal teljesíthető.

A dolgozat formai és tartalmi követelményei:
- Terjedelem: min. 10 ezer, max. 12 ezer karakter.
- Formátum: word.
- Előírás: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz és sorkizárt rendezés, pontos lábjegyzetelés, hivatkozási rendszer és irodalomjegyzék.
- „A hallgatói írásbeli feladatok tartalmi és formai követelményei a PTE-ÁJK-n” előírásainak maradéktalan és következetes betartása (letölthető a PTE ÁJK honlapjáról: https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf).
-  A dolgozathoz felhasznált szakirodalom felkutatása a dolgozatot készítő feladata, csak tudományos szakirodalom (pl.: könyv, cikk, jogszabály) használható fel (tehát pl.: anonim internetes források, honlapok és tájékoztató anyagok nem használhatók fel).
- A dolgozatban minimum 4 forrást fel kell használni (ajánlott idegen nyelvű felhasználása is).
- Egyebekben a Tanulmányi Tájékoztató V/C. Tartalmi és formai követelmények része az irányadó a beadandó dolgozatra.

Ebben a félévben a szemináriumi dolgozat kizárólag a következő témákból egyet választva készíthető:
Figyelem! Az összehasonlítás: nem a két összehasonlítandó elem egymás utáni ismertetését, leírását jelenti, hanem az érdemi összevetést, az összefüggések, hasonlóságok, eltérések stb. bemutatását. A fent részletezett összehasonlítás hiányában a dolgozat érdemjegye: elégtelen (1).

- A képírás és a betűírás összehasonlítása
- A kínai és a japán írás összehasonlítása
- A kézírás és a gépírás összehasonlítása
- A grafológus, az írásszakértő és a szövegnyelvész által használt eszközök összehasonlítása
- Két (szabadon választott) online számítógépes írásvizsgálati módszer összehasonlítása 

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a kriminalisztika és a büntető eljárásjog tárgyakhoz.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az előadások anyaga.
Kötelező irodalom:
- Hengl Melinda: A kézírás interdiszciplinaritása. Pécs, PTE Kiadó, 2021. 

Ajánlott irodalom: 
- Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek. Szikra Lapnyomda, Budapest, 1985. 
- Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémia Kiadó, Budapest, 1980.
- Vass Kálmán: A kézírás vizsgálata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 

Jogszabályjegyzék:
- A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be)
- Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Levelező: A forrásanyag egyéni felkutatását és gyűjtését követően (a fenti paramétereknek megfelelő) szemináriumi (beadandó) dolgozat írása és az oktató részére e-mailen elküldése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: hengl.melinda@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: hengl.melinda@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.
Megjegyzés: -