Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Alkotmányjogi Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZLOA185 Az Alaptörvény a bírói gyakorlatban
Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
dr. Fekete Kristóf Benedek, doktorandusz
Alkotmányjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bíróságok alapvető szabályozása; a bíróságok és más állami szervek (pl. AB) viszonya
2. A bírói függetlenség kérdései a szabályozásban és a gyakorlati esetek alapján
3. A bírói kezdeményezések az Alkotmánybíróság előtt – a jogi szabályozás
4. A bírói függetlenség kérdései a kezdeményezés során, a bírói kezdeményezéseket befolyásoló tényezők
5. Az Alkotmánybíróság gyakorlata: miként viszonyul az Alkotmánybíróság e hatáskörhöz?
6. Egyes alapvető jogok és alaptörvényi elvek a bírósági gyakorlatban
7. Emberi méltóság és aspektusai (pl. perbeli önrendelkezési jog)
8. A tisztességes eljárás követelménye
9. Jogorvoslathoz való jog
10. Választási, népszavazási ügyek
11. A gyülekezési jog kérdése
12. Más alapvető jogok
13. A közigazgatási bíráskodás helyzete, problémái (közigazgatási perrendtartás, kétharmadossági kérdések, szabályozási problémák)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A bíróságok gyakorlatában felmerülő alkotmányjogi  kérdések megismerése, ezen keresztül betekintés a bírói gyakorlatba, egy gyakorló bíró közreműködésével. 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés: -