Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Alkotmányjogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZLOA171 Alapjog-érvényesítés a bírói gyakorlatban
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
dr. Bubori Nóra Beáta, doktorandusz
dr. Fekete Kristóf Benedek, doktorandusz
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
Alkotmányjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bíróságok alapvető szabályozása; a bíróságok és más állami szervek (pl. AB) viszonya
2. A bírói függetlenség kérdései a szabályozásban és a gyakorlati esetek alapján
3. A bírói kezdeményezések az Alkotmánybíróság előtt – a jogi szabályozás
4. A bírói függetlenség kérdései a kezdeményezés során, a bírói kezdeményezéseket befolyásoló tényezők
5. Az Alkotmánybíróság gyakorlata: miként viszonyul az Alkotmánybíróság e hatáskörhöz?
6. Egyes alapvető jogok és alaptörvényi elvek a bírósági gyakorlatban
7. Emberi méltóság és aspektusai (pl. perbeli önrendelkezési jog)
8. A tisztességes eljárás követelménye
9. Jogorvoslathoz való jog
10. Választási, népszavazási ügyek
11. A gyülekezési jog kérdése
12. Más alapvető jogok
13. A közigazgatási bíráskodás helyzete, problémái (közigazgatási perrendtartás, kétharmadossági kérdések, szabályozási problémák, várható új irányok és kihívások)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A bíróságok gyakorlatában felmerülő alkotmányjogi, ezen belül államszervezeti és alapjogi kérdések megismerése, ezen keresztül betekintés a bírói gyakorlatba, egy gyakorló bíró közreműködésével.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.
Megjegyzés: -