Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Alkotmányjogi Tanszék
2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

A magyar Alkotmánybíróság
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA132
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Alkotmánybíróság jogállása
2. Az Alkotmánybíróság tagjának jogállása
3. Az Alkotmánybíróság hivatali szervezete
4. Előzetes normakontroll
5. Utólagos normakontroll
6. Bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt
7. Az alkotmányjogi panasz
8. A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata
9. Az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata
10. Alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő vélemény
11. A hatásköri összeütközés feloldása 
12. Az önkormányzati rendelet, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és jogegységi határozatok vizsgálata
13. Az Alaptörvény értelmezése
14. Az Alkotmánybíróság határozatainak jogkövetkezményei
15. Az alkotmánybíróság működési rendje és eljárási szabályok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magyar Alkotmánybírósággal kapcsolatos főbb tudnivalók megismerése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. december 11.
Megjegyzés: -