Történeti alappanel differenciált tárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2020/2021-es tanévtől kezdő hallgatók részére
Történeti alappanel
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

  AJDTLOA02
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Féléves óraszám 7
Szemeszter 1
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

 1. Az alkotmány, az alkotmányos törvények fogalma. Mit jelent a történeti alkotmány? A történeti alkotmány jelentősége az Alaptörvényben.
 2. Eredetmítoszok, magyarság és honfoglalás. A vérszerződés mint a történeti alkotmány része?
 3. Szent István és az "államalapítás", a "Regnum Marianum".
 4. Az 1222. évi Aranybulla – eredeti tartalom és későbbi "mitizálása".
 5. A nemesség kialakulása, a nemesi nemzet fogalma és a nemesi szabadságok. Primae Nonus.
 6. A Szent Korona jelentősége, a tan Werbőczynél, valamint annak későbbi értelmezései és az ezekkel kapcsolatos polémiák.
 7. Nemzetfogalmak, nemesi nemzet, honpolgárság, állampolgárság. Alattvaló és állampolgár, az állampolgári jogok.
 8. A Pragmatica Sanctio és államtörténeti vonatkozásai. A "feloszthatatlan és elválaszthatatlan együtt birtoklás" kérdése és konzekvenciái.
 9. Az 1790/91. évi törvénycikkek (különösen a X. és XII. tc.) mint a független magyar állam "alaptörvényei".
 10. Az 1848 áprilisi törvények mint a modern állam gyökerei.
 11. Az 1867:XII. tc. és előzményei, az Osztrák-Magyar Monarchia.
 12. Az állampolgárság szabályozása a dualizmus idején (1879:L. tc.).
 13. A jogfolytonosság kérdése, különösen 1920 után.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Mezey Barna (szerk.): A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény, Budapest, 2000
 • Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet, Budapest, 2000
 • Ferdinandy Géza: Magyarország közjoga (Alkotmányjog), Budapest, 1902
 • Grünwald Béla: A régi Magyarország, Budapest, 1910
 • Györffy György: István király és műve, Budapest, 1977
 • Kmety Károly: A magyar közjog tankönyve, Budapest, 1911
 • Magyarország századai. Válogatás ezer év dokumentumaiból.1000–1956, ELTE ÁJK Magyar Jogtörténeti tanszék, Magyar Országos Levéltár, 2003
 • Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet, Budapest, 2003
 • Nagy Endre: Magyarország közjoga, Budapest, 1900
 • Sándorfy Kamill: Törvényalkotásunk hőskora, Budapest, 1935
 • Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza, Budapest, 1917
 • Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére, Budapest, 1902
 • Toldy Ferenc (szerk.): A Magyar Birodalom Alaptörvényei, Pest, 1866

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogtörténeti Tanszék

  AJDTLOA03
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Féléves óraszám 7
Szemeszter 1
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

 1. Régi jog írott forrásai: dekrétumok, privilégiumok, statútumok, úri hatalmat gyakorlók rendszabásai általában.
 2. A dekrétum fogalmának módosulásai: királyi dekrétum, a király és tanácsa által, a király és tanácsa, valamint más előkelők közreműködésével, a király és a nemesek egyeteme által alkotott dekrétumok, vagyis a király és a rendi országgyűlés által alkotott törvények. A bárók és főpapok, illetve a bárók, főpapok és a nemesség egyeteme által alkotott végzések. Dekrétumtípusok a szabályzott életviszonyok alapján.
 3. A dekrétum és a privilégium elhatárolása, a privilégium mint önálló jogforrás. A dekrétum és a privilégium viszonya.
 4. A statútumok, mint a különös jogállásúak életviszonyait szabályzó normák. A megyék és a városok statútum-alkotási jogának kifejlődése. A városi és megyei statútumok partikularizmusa.
 5. Egyéb rendszabások.
 6. Oklevélformulák, formuláskönyvek.
 7. A szokásjog.
 8. Szokásjogi gyűjtemények. A Hármakönyv. A Négyeskönyv. A Praxis Criminalis és más gyűjtemények.
 9. A szokásjog valamint a formulák által közvetített írott jog és annak a szokásjog, illetve a praxis által bekövetkező módosulása, valamint az írott jog egyes elemeinek állandósulása és továbbélése.
 10. Idegenjogi hatások. Az idegenjog elemeinek beépülése a magyar jogforrásokba és praxisba.
 11. A Corpus Juris Hungarici. A Corpus Juris Hungarici joggyakorlatra gyakorolt hatása.
 12. Forráselemzés és forrásértelmezés. Az alapintézményi elemek a forrásokban.
 13. Az alapintézmények ismérveinek források alapján történő kimutatása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai munka és a dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magyar történeti források megismertetése, és a források alapján kimutatható jogintézmények lényegének kimutatása a régi magyar jog tanulmányozásához.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Béli Gábor: Árpád-kori törvényeink 2000/1-2. In: Jura. Pécs, 2000
 • Béli Gábor: A megye hatóságának és tisztjeinek működése a XIV. század első felében az Ars Notaria formulái alapján. In: Jogtörténeti tanulmányok VIII. Pécs, 2005
 • Béli Gábor: Degré Alajos és a Régi gyámsági jog. In: Levéltáros elődeink. Degré Alajos és Szabó Béla munkássága. Zalaegerszeg, 2006
 • Béli Gábor: Vármegyei statutumalkotás a XVI-XVIII. században. In: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XVIII. Pécs, 1987
 • Béli Gábor: Zala vármegye Deák Ferenc által megfogalmazott észrevételei a jogügyi munkálatról. In: "Javítva változtatni". Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. (Szerk.: Molnár András). Zalaegerszeg, 2000
 • Béli Gábor - Kajtár István: Az osztrák (- német) büntetőjogszabályok hatása a magyar jogban a 18. Században (a Praxis Criminalis) In: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIX. Pécs, 1988
 • Bónis György: Bevezetés. In: Franciscus Döry, Georgius Bónis, Vera Bácskai: Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungars 1301-1457. Budapest, 1976
 • Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686-1708. Budapest, 1962
 • Bónis György: Középkori jogunk elemei. Budapest, MCMLXXII
 • Bónis György: Törvény és szokás a Hármaskönyvben. In: Acta Jur. Univ. Kolozsvár 2: Werbőczy István., Kolozsvár, 1941
 • Csóka J. Lajos: Az első magyar törvénykönyv keletkezéstörténete. In: Jogtörténeti Tanulmányok III. Budapest, 1974
 • Fraknói Vilmos: Werbőczy István életrajza. Budapest, 1899
 • Gerics József: Árpád-kori jogintézmények és terminológia törvényhozásunk egyik keltezetlen emlékében. In: Századok. Budapest, 1969
 • Grosschmidt Béni: Magánjogi előadások. Jogszabálytan. Budapest, 1905
 • Illés József: Bevezetés a magyar jogtörténetbe. Budapest,, 1930
 • R. Kiss István: III. Endre király 1298/99. évi törvénye. In: Emlékkönyv Fejérpataky László [...] évfordulója ünnepére. Budapest, 1917
 • Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Budapest, 1930

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Niklai Patrícia Dominika PhD-hallgató
Jogtörténeti Tanszék

  AJDTLOA05
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Féléves óraszám 7
Szemeszter 1
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

 1. A modern állam fogalma és elhatárolása a keleti, az antik és a középkori államtípusoktól.
 2. A polgári modernizáció szakaszai és eszmetörténete Európában.
 3. A polgári alkotmányosság fogalma és elemei.
 4. A monarchikus szuverenitás, a parlamenti szuverenitás, a nemzetszuverenitás és a népszuverenitás az európai alkotmánytörténetben.
 5. A hatalmi ágak elválasztása (Arisztotelész, Locke, Montesquieu, az USA alkotmánya).
 6. A bírói függetlenség elvének kialakulása és érvényesülése.
 7. A szabadságjogok biztosítása (a természetjogi alapú szabadságjogi dokumentumok az angolszász jogi kultúrában, a szabadságjogok pozitivizálása a kontinentális jogi kultúrában).
 8. A végrehajtó hatalom felelősségének elve és érvényesülésének eszközei. A kabinettrendszer.
 9. Az állam és az egyház elválasztásának modelljei (Az amerikai és a francia modell összehasonlítása)
 10. A parlamentarizmus és részintézményei.
 11. A törvények uralma elv és érvényesülésének keretei.
 12. Az önkormányzatiság elve (Bartolus, Hobbes, Locke, Rousseau)
 13. Az alkotmánybíráskodás modelljei az európai jogi kultúrában.
 14. Az európai polgári modernizáció hatása Európán kívül.

Félévközi ellenőrzés:
1 félévközi szóbeli referátum, 1 félév végi írásbeli házi dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Herger Csabáné: Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században. Budapest, 2010
 • Herger Csabáné: Klassische Freiheitsrechte in Ungarn und in Europa: Ein rechtshistorischer Überblick, Pécs 2004, 81 p. (oktatási segédanyag)
 • Herger Csabáné: Szakrális kontra szekuláris értékek a polgári modernizáció korában. Díké 2017/1, 31-41. pp.
 • Hans Boldt: Einführung in die Verfassungsgeschichte. Zwei Abhandlungen zu ihrer Methodik und Geschichte. Düsseldorf 1984
 • Helmut Neuhaus (Hrsg.): Verfassungsgeschichte in Europa. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 27. bis 29. März 2006, Duncker & Humblot, Berlin 2010
 • Dieter Gosewinkel, Johannes Masing (Hrsg.): Die Verfassungen in Europa 1789–1949. Eine wissenschaftliche Textedition. C.H. Beck, München, 2006
 • Dietmar Willoweit, Ulrike Seif (Hrsg.): Europäische Verfassungsgeschichte. München, 2003
 • Anita Prettenthaler-Ziegerhofer: Verfassungsgeschichte Europas. Vom 18. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Darmstadt, 2013

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Priol Kinga tanársegéd
Római Jogi Tanszék

  AJDTLOA07
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Féléves óraszám 7
Szemeszter 1
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A római jogi jogesetmegoldás módszertanába való bevezetés.
2. Jogesetmegoldás a személyek joga köréből
3. Jogesetmegoldás a családjog köréből
4. Jogesetmegoldás a dologi jog köréből I. (Birtok és birtokvédelem)
5. Jogesetmegoldás a dologi jog köréből II. (Tulajdon és tulajdonszerzés)
6. Jogesetmegoldás a dologi jog köréből III. (Tulajdonvédelem)
7. Jogesetmegoldás a dologi jog köréből IV. (Tulajdonközösség és idegen dologbeli jogok)
8. Jogesetmegoldás a kötelmi jog köréből I. (A kötelem általában, szerződésszegés, késedelem)
9. Jogesetmegoldás a kötelmi jog köréből II. (A szerződések általában, szerződéskötés, érvénytelenség)
10. Jogesetmegoldás a kötelmi jog köréből III. (Reálkontraktusok)
11. Jogesetmegoldás a kötelmi jog köréből IV. (Konszenzuál-kontraktusok)
12. Jogesetmegoldás a kötelmi jog köréből V. (Jogalap nélküli gazdagodás és deliktuális jog)
13. Jogesetmegoldás az öröklési jog köréből

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok, Budapest 1988.
 • Brósz Róbert-Diósdi György: Jogesetgyűjtemény a római jog forrásaiból, Budapest 1971.
 • Jakab Éva: Forum Romanum, Szeged 2002.
 • Jusztinger János: Római jogi példatár 1, Pécs 2017.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Priol Kinga tanársegéd
Római Jogi Tanszék

  AJDTLOA08
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Féléves óraszám 7
Szemeszter 1
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Perjogi alapfogalmak
2. A polgári peres eljárás általános vonásai az ókori Rómában
3. A római perjog történeti fejlődése
4. A legis actiós eljárás
5. A formuláris eljárás (prétori per)
6. A keresetek fajai
7. A formuláris per szerkezete
8. A formuláris per lefolyása
9. Bizonyítás a perben
10. Az ítélet funkciói (alaki, anyagi jogerő)
11. A prétori végrehajtás
12. A prétor peren kívüli jogsegélyei
13. A cognitiós eljárás (császári hivatalnokper)
14. Az igazságszolgáltatás szervezetrendszere az antik Rómában

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Csoknya Tünde Éva – Jusztinger János: A római jog alapfogalmai, Budapest – Pécs 2018. 2. kiadás.
 • Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Budapest – Pécs 2018. 6. kiadás

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Római Jogi Tanszék

  AJDTLOA09
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Féléves óraszám 7
Szemeszter 1
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Fogalmi alapvetés (ius publicum – ius privatum)
2. A jogászi gondolkodás a közjog és magánjog metszetében
3. A római királyság államszervezete
4. A római köztársaság kialakulása
5. SPQR – állam és jog a római köztársaságban
6. Magisztrátusok
7. A principátus közjoga
8. A dominátus közjoga
9. Az újjászervezett birodalom: a kora bizánci állam igazgatásának alapvonásai
10. Jogalkotás Rómában I.
11. Jogalkotás Rómában II.
12. Jogi személyek a ius publicum területén
13. A római (köz)igazgatási eljárás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Zlinszky János: Ius publicum. Római közjog, Budapest 1994.
 • Zlinszky János: Állam és jog az ősi Rómában, Budapest 1996.
 • Pókecz Kovács Attila: A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában, Budapest – Pécs 2015.
 • Pókecz Kovács Attila: A principátus közjoga, Budapest – Pécs 2016.
 • Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története, Budapest 2003.
 • Csoknya Tünde Éva – Jusztinger János: A római jog alapfogalmai, Budapest – Pécs 2018. 2. kiadás.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Római Jogi Tanszék

  AJDTLOA10
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Féléves óraszám 7
Szemeszter 1
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Az állami büntetőhatalom kezdetei: a büntetőjogi szabályozás megjelenése az antik Rómában; crimenek és delictumok – fogalmi alapvetés
2. A büntetőjogi alapelvek római jogi előzményei
3. A római büntetőjog hatálya
4. A bűncselekmény fogalmi elemei: társadalomra veszélyesség - büntetni rendeltség – bűnösség
5. A bűncselekmény tárgyi oldala: a bűncselekmény tárgya és tárgyi elemei
6. A bűncselekmény alanyi oldala: vétőképesség-beszámítási képesség; bűnösség; célzat és motívum
7. A büntethetőség akadályai a római büntetőjogban
8. Az elkövetés stádiumai: az előkészület és a kísérlet értékelése a római büntetőjog forrásaiban
9. A bűncselekmény elkövetői: tettesség és részesség, illetve egyéb bűnkapcsolatok a római büntetőjog forrásaiban
10. A római büntetőeljárás: a büntetőbíráskodást ellátó hatóságok; a büntetőeljárás lefolyása és alapelvei
11. "Különös rész" 1.: Államellenes, élet elleni, az erőszakos és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények a római büntetőjogban
12. "Különös" rész" 2.: Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények a római büntetőjogban
13. Büntetéstan: a római büntetőjog szankciórendszere

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 • Benedek Ferenc: A felbujtó és a bűnsegéd a római büntetőjog forrásaiban. In: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Juridica et Politica LXV/4., Szeged, 2004, 46-61. o.
 • Benedek Ferenc: Tettesség és részesség a római büntetőjog forrásaiban. In: Ünnepi tanulmányok V., A bonis bona discere, Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag, Miskolc, 1998, 209-230. o.
 • Jusztinger János: ʻÁltalános részi' alapkérdések az antik római büntetőjogi praxisban, Scriptura 2/2 (2015), 103-115. o.
 • Jusztinger János: A büntetőjog-dogmatika és a római jogtudomány. Zlinszky János kutatásainak tükrében, IAS 12/1 (2016), 35-48. o.
 • János Jusztinger: : Dogmatics of Criminal Law and the Roman Jurisprudence, JEHL 7/2016, 73-78. o.
 • Molnár Imre: A jogellenesség és vétkesség kérdése a római jogban. Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére. Studia Iuridica 123, Pécs, 1996. In: Molnár Imre: Ius criminale Romanum. Tanulmányok a római jog köréből. Szeged, 2013, 209-221. o.
 • Molnár Imre: Az ókori római jogi bűncselekmény-fogalom ismérvei. Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Juridica et Politica LXXIII., Szeged, 2010. In: Molnár Imre: Ius criminale Romanum. Tanulmányok a római jog köréből. Szeged, 2013, 565-589. o.
 • Molnár Imre: Büntető- és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei. Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár 70. születésnapjának tiszteletére. Acta Juridica et Politica XLVIII., Szeged, 1996. In: Molnár Imre: Ius criminale Romanum. Tanulmányok a római jog köréből. Szeged, 2013, 167-181. o.
 • Molnár Imre: Tényálladék az ókori Róma büntetőjogában. Emlékkönyv Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjának tiszteletére. Acta Juridica et Politica LV., Szeged, 1999. In: Molnár Imre: Ius criminale Romanum. Tanulmányok a római jog köréből. Szeged, 2013, 201-207. o.
 • Mommsen, Theodor: Römisches Strafrecht. Leipzig, 1899, 1078 o.
 • Robinson, Olivia F.: The Criminal Law of Ancient Rome. Baltimore, Maryland, 1995, 212 o.
 • Santalucia, Bernardo: Diritto e processo penale nell'antica Roma. Milano, 1998, 330 o.
 • Sáry Pál: Bűntett és büntetés az ókori Rómában, JK 7-8 (1999), 358-360. o.
 • Sáry Pál: Előadások a római büntetőjog köréből, Miskolc 2011.
 • Zlinszky János: Római büntetőjog, Budapest 1997.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -