Római Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Római Jogi Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Az adásvételi szerződés római jogi alapjai
Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Római Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO17801
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A tárgy a gazdasági forgalom leggyakoribb szerződéstípusa, az adásvétel szabályozásának római jogi alapjaival ismerteti meg a hallgatókat:
1. Az adásvételi szerződés története: a készvételtől a konszenzuálszerződésig
2. Az adásvétel lényeges alkatrészei: áru és vételár
3. Az adásvétel speciális alakzatai: jövőbeli dolog vétele, reményvétel, remélt dolog vétele
4. Veszélyviselés az adásvételnél
5. Az eladói jogszavatosság
6. Kellékszavatosság az adásvételnél
7. Az aedilesi edictumok hatása az adásvétel szabályozására
8. A vevő kötelezettségei: vételárfizetés és annak joghatásai
9. Az adásvételhez kapcsolódó mellékegyezmények
10. Az adásvétel elhatárolása a cserétől és a névtelen reálszerződésektől
11. Az adásvétel elhatárolása a dologbérlettől
12. Az adásvétel és a munkaszerződés határesetei
13. Az adásvétel és a vállalkozási szerződés határesetei

A hallgatóknak választásuk szerint
a, a fenti témákból, a megadott (illetve az oktatóval történő egyeztetést követően további) szakirodalom alapján 4-5 oldalas házidolgozatot kell készíteniük
b, az adásvétellel kapcsolatos jogesetpéldát kell részletesen kidolgozniuk. A jogesetet a tárgy oktatójától kérhetik a jusztinger.janos@ajk.pte.hu e-mail címen.

A hallgatóknak a házidolgozatokat 2018. december 8-ig kell a megadott e-mail címre visszaküldeniük.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Házidolgozat alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az adásvételi szerződés római jogi szabályainak részletes áttekintése és összevetése a vételi jog hatályos szabályozásával.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila (Budapest – Pécs 2013)
Bessenyő András: Római magánjog (Budapest – Pécs 2003)
Jakab Éva: Aediles curules (Róma rendészeti igazgatása és ennek hatása a magánjog fejlődésére), AUSZ 40 (1991), 131–155. o.
Jakab Éva: Stipulationes aediliciae (A kellékhibákért való helytállás kialakulása ás szabályai a római jogban), AUSZ 44 (1993)
Jusztinger János: A vételár a római jogban: "emptionis substantia constitit ex pretio" , in: Jura 11/1 (Pécs 2005), 114-129. o.
Jusztinger János: Az árképzés korlátai a római adásvételnél, in: Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica 23/1 (Miskolc 2005), 49-64. o.
Jusztinger János: A római adásvétel és bérlet határain: vételár vagy bérleti díj?, in: Publicationes Jur. et Pol. Szeged, Tom. VII. (2007), 113-133. o.
Jusztinger János: Ármeghatározás a római adásvételnél = Debreceni Jogi Műhely [internetes folyóirat] 2008. 1. Különszám 16 o. http://www.law.klte.hu/jogimuhely/02_hun_index.htm.
Jusztinger János: Az emptio venditio és a locatio conductio határain: vételár vagy bérleti díj? In: Jogtörténeti tanulmányok IX. 229-252. o.
Jusztinger János: Észrevételek a feléntúli sérelem római jogi forrásaihoz (CJ. 4. 44. 2, CJ. 4. 44. 8). In: PhD-tanulmányok 9. / szerk: Ádám Antal. – Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, 2010. 343-367. o.
Jusztinger János: The principle of laesio enormis in sale and purchase contracts in Roman law. In: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata / ed: Balogh Zsolt. – Pécs: University of Pécs, Faculty of Law, 2011. 107-123. o.
Jusztinger János: Ármeghatározás és veszélyátszállás: emptio ad mensuram D. 18, 1, 35, 5 alapján, in: Római jog és a magánjog fejlődése Európában. Tanulmányok Molnár Imre 75. születésnapjára, szerk.: Jakab É. (Szeged 2011), 89-100. o.
Jusztinger János: A vételár az ókori római adásvételnél (Pécs 2016)
Petrak, Marko – Žiha, Nikol – János, Jusztinger: Universal foundations of local laws – example of 'just price' (iustum pretium), in: Law - Regions – Development, ed. Drinóczi T., Župan M., Vinkovic M. (Osijek-Pécs 2013), 307-338. o.
Jusztinger János: Acquisition of property and the payment of purchase price in the contract practice of ancient Rome, in: Kúpna Zmluva - História a Súcasnost I., ed. Stenpien E. (Kosice 2013),183-200. o.
Pókecz Kovács Attila: A laesio enormis és továbbélése a modern polgári törvénykönyvekben, in: JK (2000/5), 177-185. o.
Hamza Gábor: Gazdaság és jog kapcsolata a császárkori római birodalomban, in: JK (1995/9), 412-417. o.
Dömötör László: Észrevételek a laesio enormis és továbbélése kérdéséhez, in: AUB 35 (1995/1996), 45-65. o.
Nyelvismerettől függően egyéb idegen nyelvű (német, olasz, angol) irodalom.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: jusztinger.janos@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: jusztinger.janos@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -Római jogi jogesetmegoldás a kötelmi jog köréből
Dr. Csoknya Tünde Éva tanársegéd
Római Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO94801
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A kurzus célja a Római jog c. kötelező tárgy anyagának elmélyítése, a megszerzett elméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati példák megoldása során. A hallgatóknak egy az oktató által kiadott jogesetet kell megoldaniuk a római kötelmi jog köréből. A jogesetek megoldásához vezérfonalul szolgáló kérdéseket szintén az oktatótól kapják meg e-mailben. A jogesetmegoldásokat elektronikus úton (e-mailben: csoknya.tunde@ajk.pte.hu) juttathatják vissza az oktatónak, legkésőbb 2020. május 9-ig.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
jogesetmegoldás
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jogesetek megoldása a római kötelmi jog köréből
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 20153.
Csoknya Tünde Éva – Jusztinger János – Pókecz Kovács Attila: Alapfogalmak a római magánjog köréből, Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2014.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: csoknya.tunde@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: csoknya.tunde@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -