Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Összehasonlító európai családjog
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Kurzus kód AJSZLO114101
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A családjog elvei (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
2.    A házasság létrejötte (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
3.    A házasság nem létezése és érvénytelensége (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
4.    A házasság megszűnése halál által (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
5.    Házassági bontójog (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
6.    A házastársak személyi jogviszonyai (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
7.    A házastársi tartás (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
8.    Házassági vagyonjogi rendszerek Európában.
9.    A törvényes vagyonjogi rendszerek összehasonlító elemzése. (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
10.    A szerződéses vagyonjogi rendszerek összehasonlító elemzése. 
11.    Az élettársi kapcsolata személyi és vagyoni joghatásai (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
12.    A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
13.    Az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolat (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
14.    Számonkérés, értékelés

Félévközi ellenőrzés:
Egy referátum félév közben, egy házi dolgozat a félév végén.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Szemináriumon való aktív részvétel
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az európai családjog főbb intézményeinek vizsgálata a jogösszehasonlítás módszerével, különös tekintettel a német (BGB), az osztrák (ABGB), a francia (Code Civil) és az angol szabályozára. 
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-English.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PR-English.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PRS-English1.pdf
Dieter Schwab: Familienrecht. München 2018
Monika Hinteregger: Familienrecht. Graz 2018
Boele-Woelki/Dethloff/Gephart (eds.): Family Law and Culture in Europe – Developments, Challenges and Opportunities. European Family Series, Bd. 35, Intersentia 2014
M. Antokolskaia: Economic Consequenses of Informal Heterosexual Cohabitation from a Comparative Perspective: Respect of Parties’ Autonomy or Protection of the Weaker Party? In: A.-L. Verbeke et al. (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012, p. 41-64
D. Martiny: The Effects of Marital Property Agreements in Respect of Third Parties. In: A.-L. Verbeke et al. (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012, p. 903-928
G. de Oliveira: Do We Need Family Law that Much? From the “panjurisme to the “fragmentarische Charakter. In: A.-L. Verbeke et al. (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012, p. 397-416
W. Pintens: Towards a Ius Commune in European Family and Succession Law? A Plea for more Harmonisation through Comparative Law. (valedictory lecture Leuven) Antwerp: Intersentia 2012
J.M. Scherpe (ed.): Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective. Oxford: Hart 2012
H. Stalford: Children and the European Union. Rights, Welfare and Accountability.  Oxford: Hart 2012
K. Boele-Woelki & T. Svedrup (eds.): European Challenges in Contemporary Family Law. EFL Series, Nr. 19, Antwerp: Intersentia 2008
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy referátum félév közben, egy házi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyéni megbeszélés szerint.

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja:  e-mailen: herger.csabane@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja:  e-mailen: herger.csabane@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Diákok a gyermekekért
Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta tanársegéd
Dr. Kulcsár Gabriella adjunktus
Dr. Zeller Judit adjunktus
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Kurzus kód AJSZLO59301
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A gyermeki jogok kialakulása
A gyermeki jogok védelme
A gyermekjóléti alapellátás
A gyermekvédelmi szakellátás
A gyermekotthonok, lakásotthonok
A fogyatékkal élő gyermek jogai
A beteg gyermek jogai
A gyermekvédelmi gyámság
Az önkéntesség hazánkban
A gyermekvédelmi önkéntes tevékenység
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
Kompetencia határok az önkéntes tevékenység során
A "jó gyakorlatok" bemutatása
Titoktartás, etikai nyilatkozat, önkéntes szerződés
Terepgyakorlat

Félévközi ellenőrzés:
A tantárgy teljesítésének feltétele a következő 3 témából egy kiválasztása, egy max. 5 oldalas beadandó dolgozat írása:
1. Saját tapasztalat önkéntesmunkáról,
2. Önkéntesség Magyarországon vagy külföldön, végül
3. Gyermekvédelem itthon.  Lehet-e ezt még utólagosan pótolni?
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A beadandó dolgozat alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata a gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül.
A "Diákok a gyermekekért" program 2009/2010-ben hallgatói és oktatói kezdeményezésre létrejött esélyegyenlőségi program, amelynek elsődleges célja, hogy a hallgatók aktív közreműködésével, önkéntes munkájukkal hozzájáruljanak az intézményekben ellátott, gyermekek, fiatalok testi, szellemi, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez, valamint esélyegyenlőségük elősegítéséhez.
A program célja továbbá, hogy előmozdítsa a hallgatók társadalmi szerepvállalását, nyitottabbá tegye őket a társadalmi problémákra, és ezzel együtt erősítse bennük a társadalomért való felelősségvállalás érzését.
A szeminárium keretében a hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak, ezt követően - a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján - heti egy alkalommal két órában foglalkoznak a gyermekekkel, fiatalokkal.
Az ideális gyermekvédelmi önkéntes hallgató: barátságos, elfogadó és segítőkész.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény
1952. évi IV. Családjogi törvény
1997. évi CLVI. törvény az egészségügyről
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
Meggyes Ildikó-Murányi Mónika: A kórházi önkéntesség módszertana, Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány, Budapest, 2010.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
beadandó dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -