Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Diákok a gyermekekért
Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta tanársegéd
Dr. Kulcsár Gabriella adjunktus
Dr. Zeller Judit adjunktus
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Kurzus kód AJSZLO59301
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A gyermeki jogok kialakulása
A gyermeki jogok védelme
A gyermekjóléti alapellátás
A gyermekvédelmi szakellátás
A gyermekotthonok, lakásotthonok
A fogyatékkal élő gyermek jogai
A beteg gyermek jogai
A gyermekvédelmi gyámság
Az önkéntesség hazánkban
A gyermekvédelmi önkéntes tevékenység
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
Kompetencia határok az önkéntes tevékenység során
A "jó gyakorlatok" bemutatása
Titoktartás, etikai nyilatkozat, önkéntes szerződés
Terepgyakorlat

Félévközi ellenőrzés:
A tantárgy teljesítésének feltétele a következő 3 témából egy kiválasztása, egy max. 5 oldalas beadandó dolgozat írása:
1. Saját tapasztalat önkéntesmunkáról,
2. Önkéntesség Magyarországon vagy külföldön, végül
3. Gyermekvédelem itthon.  Lehet-e ezt még utólagosan pótolni?
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A beadandó dolgozat alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata a gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül.
A "Diákok a gyermekekért" program 2009/2010-ben hallgatói és oktatói kezdeményezésre létrejött esélyegyenlőségi program, amelynek elsődleges célja, hogy a hallgatók aktív közreműködésével, önkéntes munkájukkal hozzájáruljanak az intézményekben ellátott, gyermekek, fiatalok testi, szellemi, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez, valamint esélyegyenlőségük elősegítéséhez.
A program célja továbbá, hogy előmozdítsa a hallgatók társadalmi szerepvállalását, nyitottabbá tegye őket a társadalmi problémákra, és ezzel együtt erősítse bennük a társadalomért való felelősségvállalás érzését.
A szeminárium keretében a hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak, ezt követően - a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján - heti egy alkalommal két órában foglalkoznak a gyermekekkel, fiatalokkal.
Az ideális gyermekvédelmi önkéntes hallgató: barátságos, elfogadó és segítőkész.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény
1952. évi IV. Családjogi törvény
1997. évi CLVI. törvény az egészségügyről
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
Meggyes Ildikó-Murányi Mónika: A kórházi önkéntesség módszertana, Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány, Budapest, 2010.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
beadandó dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -