Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék
2019/2020-as tanév 1. (őszi) félév

Kártérítési és biztosítási jog
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Polgári Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO107101
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Kötelemi jog általános rész
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. a kártérítési jog fejlődésének főbb csomópontjai
2. a kártérítési felelősség rendszere
3. kontraktuális és deliktuális felelősség elhatárolása- jogesetek
4. a kár megtérítésének szabályai- jogesetek
5. egyes kárfelelősségi tényállások jogesetek
6. a biztosítási jog gazdasági és társadalmi szerepe
7. a biztosítási jog általános szabályai
8. biztosítási közjog és biztosítási magánjog
9. a biztosítási szerződés - jogesetek
10. a biztosítási jog fogyasztóvédelmi vonatkozásai- jogesetek
11. a felelősségbiztosítás - jogesetek
12. professzionális felelősségbiztosítások(ügyvédek, menedzserek, közjegyzők stb)
13. biztosítási jog és öröklési jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai szereplés, írásbeli és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kártérítési és biztosítási jogi ismeretek elmélyítése, jogesetmegoldási készség fejlesztése. összehasonlító jogi gondolkodás kialakítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: Kártérítési jog ( Menedzser Praxis Kiadó Bp. 2016
Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog HVG-ORAC 2016
Lábady Tamás: Fejezetek a felelősségbiztosítás köréből. Pécsi Szikra Nyomda 1988
Zavodnyik József: A biztosítási szerződés KJK-KERSZÖV Kiadó Bp. 2000
Fézer Tamás: Kártérítési jog 2010 Bp.. KOMPLEX Kiadó
Újváriné Antal Edit: Felelősségtan, Novotni Kiadó Miskolc 2014.
Ptk. Kommentárjai, Kúriai Döntések. Ítélőtáblák Döntései. BDT-k, BH-k
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
felkészülés adott témakörből és annak előadása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
kötelező a részvétel
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -Repetitórium a deliktuális és kontraktuális felelősség köréből
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO51501
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO3801
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kártérítési felelősség rendszere. A felelősség alapja és feltételei
2. A kártérítési felelősség általános alakzata; a felróhatóságon alapuló felelősség
3. A kár megtérítése. A kötelezettség terjedelme. Közös károkozás; károsulti közrehatás. A kártérítés módja
4. Speciális kárfelelősségi alakzatok. Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért. Felelősség az állatok által okozott károkért
5. Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja, a vezető tisztségviselő a megbízott, más szerződés kötelezettjének károkozásáért. Felelősség a vétőképtelen személy károkozásáért
6. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért. Felelősség az épületkárokért
7. A termékfelelősség
8. A kötelmi jog különös része; szerződéstipológia
9. Tulajdon-átruházási szerződések
10. A más részére kifejtett tevékenység kötelmei; vállalkozási és megbízási típusú szerződések
11. Használati és letéti szerződések
12. Forgalmazási, jogbérleti szerződések; a hitel- és számlaszerződések
13. Írásbeli beszámoló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az írásbeli beszámoló eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kártérítési jog dogmatikájára, alapintézményeire, a jogintézményi összefüggésekre, tételes jogi szabályaira, az egyes szerződések típussajátosságaira, a szerződéstípus-specifikus felelősségi szabályokra vonatkozó hallgatói ismeretek elmélyítése, elméleti és joggyakorlati megközelítés alkalmazásával. A kártérítési jog és az egyes szerződések körébe tartozó tantárgyi részeket hallgatók és az adott tantárgyi részből már vizsgát tett, de a téma iránt érdeklődők számára konzultációs lehetőség biztosítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: A kártérítés felelősség alapelemei a 2013. évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kft. Bp. 2014.
Eörsi Gyula: Kötelmi jog. Általános rész. Bp. 2002.
Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve Bp. 1966.
Eörsi Gyula: Kártérítés jogellenes magatartásért Bp. 1958.
Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség Bp. 1964
Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása Bp. 1977
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó, Bp. 2008
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Fuglinszky Ádám: Felróható károsulti közrehatás és kárenyhítési kötelezettség a magyar polgári jogban1 (PJK, 2008/4., 3-23. o.)
Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell előrelátnia. Magyar Jog 2011. (58), 7.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -