Pénzügyi Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére
Pénzügyi Jogi Tanszék
2019/2020-as tanév 1. (őszi) félév

Közpénzek, közbeszerzés és pályázatok – pénzügyi jog a gyakorlatban
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO64401
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Alapfogalmak: államháztartás, költségvetés. A kiadási oldal jellemzői.
2. A közpénzek elköltésének alapvető problémái. A magyar államháztartás problémái.
3. Pályázatok a közpénzügyi rendszerben és a közbeszerzésekben.
4. A közbeszerzés fogalma, jelentősége, jogforrásai, a közbeszerzési jogalkotás problémái.
5. A közbeszerzések alapvető szabályai 1.
6. A közbeszerzések alapvető szabályai 2.
7. A közbeszerzések gyakorlati megvalósulása. Problémák, tendenciák.
8. A közbeszerzési jogorvoslat. A közpénzekkel való gazdálkodással szemben támasztott követelmények a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában.
9. Polgári jogi (magánjogi) kérdések a közpénzügyek területén.
10. A költségvetési szervek, az állami feladatok ellátása és finanszírozásuk.
11. Pénzügyi jogi jogesetek.
12. Pénzügyi jogi okiratszerkesztés.
13. Számonkérés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó házi dolgozat elkészítése.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog alapvető összefüggéseinek, a közpénzügyek alapvető folyamatainak, jogintézményeinek bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2016)
2. Pfeffer Zsolt: A támogatási jogviszonyról pénzügyi és polgári jogi aspektusból (Miskolci Jogi Szemle, 2016/2)
3. Pfeffer Zsolt: A magyar közbeszerzési jog elmélete és gyakorlata (2. átdolgozott kiadás; Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2017)
4. Pfeffer Zsolt: Fogalomhasználati problémák a pénzügyi jogban – közérthetőség kontra jog(ász)i precizitás. (Jura, 2016/2)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -A monetáris szféra jogi szabályozásának kialakulása
Dr. Scháb Mirabella, tanársegéd
Pénzügyi Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO106401
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.Bevezető
2. A pénz kialakulásának folyamata és a pénz funkciói
3. A csereügyletektől a modern papírpénzig
4. A pénzügyi közvetítőrendszer és a pénzügyi intézmények
5. Az értékpapír fogalma, fajtái
6. A francia, az angol és a német(porosz) jegybank-kialakulási modellek
7. Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer kialakulása
8. A Magyar Nemzeti Bank
9. Az Európai Unió pénzügyi rendszerének általános bemutatása
10. A Világbank és a Világbank-csoport intézményei: a Nemzetközi Pénzügyi Társaság, a Nemzetközi Beruházás Biztosítási Ügynökség és a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja
11. A tőzsde fogalma, története és érdekességek az Elliot-hullám elméletről
12. Összegzés
13. Beszámoló

Félévközi ellenőrzés:
TVSZ szerint
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja betekintést nyújtani a mai modern pénzügyi rendszer kialakulásának alapvető mérföldköveibe, beleértve a magyar és az európai uniós sajátosságokat.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
A Neptunban elérhető tananyagokon felül a szemináriumi előadások anyagai, valamint:
Csikós-Nagy Béla: A XX. Század magyar gazdaságpolitikája
Földes Gábor (szerk.): Pénzügyi jog (Osiris Kiadó, 2003)
Herich György: Adótan I. (Penta Oktatási Centrum, Pécs, 2004)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
TVSZ szerint
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen,
e-mailen: schab.mirabella@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken),
e-mailen: schab.mirabella@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -