Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Gazdasági jogi jogesetek megoldása
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO113601
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO3801
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A következő témakörökben kerülnének tárgyalásra jogesetek:
Társasági jog:
1.    Diszpozitivitás, a létesítő okirat tartalmi elemei
2.    Határozatok bírósági felülvizsgálata, törvényességi felügyelet
3.    Tag kizárása
4.    Vezető tisztségviselők felelőssége
5.    Összeférhetetlenség szabályai
6.    Kisebbségvédelem
7.    Hitelezők védelme
8.    Társaságok megszűnése
Üzleti szerződések, fogyasztói szerződések:
9.    Fogyasztói igények érvényesítése vállalkozással szemben: szavatossági jogok
10.    Fogyasztói igények érvényesítése vállalkozással szemben: elállás
11.    Fuvarozás és szállítmányozás
12.    Biztosítási szerződések
13.    Utazási szerződés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus elvégzésével a hallgató:
•    meghatározást tud adni a fontosabb jogintézményekről, össze tudja foglalni azok lényeges tulajdonságait, képes elhatárolni egymástól a hasonló jogintézményeket,
•    a polgári jog és gazdasági és kereskedelmi jog tárgyak elsajátításával szerzett ismeretek segítségével megoldási javaslatokat tud megfogalmazni a jogesetekkel összefüggésben,
•    érvelni tud szóban és írásban egyaránt.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: ferencz.barnabas@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: ferencz.barnabas@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -Bevezetés a tőkepiaci jog világába
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO113801
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO0401
Közgazdaságtan
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1-2. hét: A pénzpiac és a tőkepiac működése és szereplői
3-4. hét: A kriptoeszközök mint önálló eszközosztály szabályozása a tőkepiacon 
5-6. hét: A kollektív befektetési intézmények: ETF - a tőzsdén jegyzett befektetési alapok 
6-7. hét: A származtatott értékpapírok (derivatívák) szabályozása
8-9. hét: MIFID II szabályozás elemzése a gyakorlatban - a certifikát befektetéseken keresztül
10-11. hét: A bennfentes kereskedelem és tiltott árfolyambefolyásolás esettanulmány
12-13. hét: Az aktivista portfoliókezelők – hedge fundok aktivista tevékenysége -esettanulmány

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek tőkepiacok alapvető jogintézményeinek  jogi szabályozásával 
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kecskés András – Halász Vendel – Bujtár Zsolt: Tőzsdeuniverzum
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: bujtar.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: bujtar.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -Adóügyek a bíróságok előtt
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO116101
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatási bíráskodás alapvető jellemzői és az eljárásjogi kérdések az adójog területén 1.
2. A közigazgatási bíráskodás alapvető jellemzői és az eljárásjogi kérdések az adójog területén 2.
3. Adóügyek a közigazgatási bíróságok előtt (az adóhatósági határozatok és azok vitatása).
4. Az adójog bírói és hatósági értelmezése 1.
5. Az adójog bírói és hatósági értelmezése 2.
6. A szankciók és azok felülmérlegelésének határai 1.
7. A szankciók és azok felülmérlegelésének határai 2.
8. Adóügyek a büntetőbíróságok előtt 1.
9. Adóügyek a büntetőbíróságok előtt 2.
10. A bizonyítás alapkérdései.
11. Az alapjogok és az eljárási kérdések (a tisztességes eljáráshoz való jog).
12. Illetékügyek és más pénzügyi tárgyú bírósági jogesetek.
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása (nappali tagozat esetén) / beadandó házi dolgozat elkészítése és határidőben történő benyújtása (levelező tagozat esetén, amelynek követelményei: 5-8 oldal terjedelmű beadandó dolgozat a tematikában rögzítettekhez valamilyen   módon kapcsolódó témából, a dolgozatot megfelelő módon tagolni kell, továbbá el kell látni szakirodalomjegyzékkel és jegyzetapparátussal). Nappali tagozat esetén a félév végi írásbeli dolgozat kiváltható szóbeli prezentációval előre egyeztetett témában.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog (az adójog) gyakorlatának elemzése a bírósági, alkotmánybírósági döntések alapján. 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan I-II. (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2019)
2. Pfeffer Zsolt: Jogkövetkezmények (szankciók) az adózásban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar (2018)
3. Pfeffer Zsolt: Mérlegelés az adóigazgatási eljárásban. Pro Futuro, 2018/1., 107-130. o.
4. Pfeffer Zsolt: Az adójog értelmezése az Amerikai Egyesült Államok precedensjogában. Pro Futuro, 2019/2., 43-64. o.
5. Pfeffer Zsolt: Adóügyek a büntetőbíróságok előtt. Miskolci Jogi Szemle, 2020/1., 97-121. o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -