Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Pénzügyi jogi repetitórium
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO103901
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. A pénzügyi jog fogalma és a magyar pénzügyi jog fejlődése 1848-tól napjainkig, az adókötelezettség
II. Adójogi alapfogalmak, alapelvek és intézmények
III. Optimális adórendszer, számvitel, pénzelmélet
IV. Az adóigazgatási eljárás, ellenőrzés és jogorvoslat
V. Államháztartás, központi költségvetés
VI. Fiskális és monetáris politika, pénzügyi intézmények
VII. Nemzetközi adózás és az Európai Unió
VIII. Az önkormányzati gazdálkodás, helyi adók 
IX. Személyi jövedelemadó 
X. Illetékjog, vám és jövedék
XI. Általános forgalmi adó
XII. Társaságok adózása
XIII. Közbeszerzés

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jogi szigorlatra való felkészítés

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Kézikönyv a pénzügyi jog tanulásához, PTE AJK, 2018.
Szilovics Csaba: Adójog i ismeretek, PTE AJK, 2016.
Lentner Csaba: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás, NKE, 2015.
Lentner Csaba: A Magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig, Budapest, 2019.
Földes Gábor: Pénzügyi Jog 1.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen: szilovics.csaba@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: szilovics.csaba@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. december 12.
Megjegyzés: -Gazdasági jogi jogesetek megoldása
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO113601
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO3801
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A következő témakörökben kerülnének tárgyalásra jogesetek:
Társasági jog:
1.    Diszpozitivitás, a létesítő okirat tartalmi elemei
2.    Határozatok bírósági felülvizsgálata, törvényességi felügyelet
3.    Tag kizárása
4.    Vezető tisztségviselők felelőssége
5.    Összeférhetetlenség szabályai
6.    Kisebbségvédelem
7.    Hitelezők védelme
8.    Társaságok megszűnése
Üzleti szerződések, fogyasztói szerződések:
9.    Fogyasztói igények érvényesítése vállalkozással szemben: szavatossági jogok
10.    Fogyasztói igények érvényesítése vállalkozással szemben: elállás
11.    Fuvarozás és szállítmányozás
12.    Biztosítási szerződések
13.    Utazási szerződés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus elvégzésével a hallgató:
•    meghatározást tud adni a fontosabb jogintézményekről, össze tudja foglalni azok lényeges tulajdonságait, képes elhatárolni egymástól a hasonló jogintézményeket,
•    a polgári jog és gazdasági és kereskedelmi jog tárgyak elsajátításával szerzett ismeretek segítségével megoldási javaslatokat tud megfogalmazni a jogesetekkel összefüggésben,
•    érvelni tud szóban és írásban egyaránt.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: ferencz.barnabas@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: ferencz.barnabas@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. december 12.
Megjegyzés: -Adóügyek a bíróságok előtt
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO116101
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatási bíráskodás alapvető jellemzői és az eljárásjogi kérdések az adójog területén 1.
2. A közigazgatási bíráskodás alapvető jellemzői és az eljárásjogi kérdések az adójog területén 2.
3. Adóügyek a közigazgatási bíróságok előtt (az adóhatósági határozatok és azok vitatása).
4. Az adójog bírói és hatósági értelmezése 1.
5. Az adójog bírói és hatósági értelmezése 2.
6. A szankciók és azok felülmérlegelésének határai 1.
7. A szankciók és azok felülmérlegelésének határai 2.
8. Adóügyek a büntetőbíróságok előtt 1.
9. Adóügyek a büntetőbíróságok előtt 2.
10. A bizonyítás alapkérdései.
11. Az alapjogok és az eljárási kérdések (a tisztességes eljáráshoz való jog).
12. Illetékügyek és más pénzügyi tárgyú bírósági jogesetek.
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása (nappali tagozat esetén) / beadandó házi dolgozat elkészítése (levelező tagozat esetén). Nappali tagozat esetén a félév végi írásbeli dolgozat kiváltható szóbeli prezentációval előre egyeztetett témában.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog (az adójog) gyakorlatának elemzése a bírósági, alkotmánybírósági döntések alapján.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1.    Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan I-II. (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2019)
2.    Pfeffer Zsolt: Jogkövetkezmények (szankciók) az adózásban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar (2018)
3.    Pfeffer Zsolt: Mérlegelés az adóigazgatási eljárásban. Pro Futuro, 2018/1., 107-130. o. 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. december 12.
Megjegyzés: -