Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
2019/2020-as tanév 1. (őszi) félév

Gyógyszerészeti jog
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO111601
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.hét A gyógyszer mint jogi kategória
2.hét A gyógyszertárak működésének alapvető szabályai (gyógyszertár alapítás, gyógyszermarketing)
3.hét A gyógyszer forgalomba hozatala
4.hét Az emberen végzett kutatások
5.hét A betegtájékoztatás
6.hét A gyógyszerekkel kapcsolatos felelősségi kérdések
7.hét Egészségügyi termék hamisítása
8.hét A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás hazai jogi szabályozásának sarokpontjai
9.hét Farmakogivilancia
10.hét A gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos általános szabályok
11.hét Az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás
12.hét A gyógyszerek reklámozása
13.hét A gyógyszerekkel kapcsolatos peres eljárások

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja bevezető ismereteket nyújtani egy új, dinamikusan fejlődő ún. "keresztül fekvő" jogterület, a gyógyszerészeti jog alapvető szabályozási megoldásaiba és jogterületi problematikáiba.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Barzó Tímea – Bozzay Erika – Dósa Ágnes: A gyógyszerészeti jog nagy kézikönyve. Complex Kiadó, Budapest, 2013.
Hámori Antal: A homeopátiás "gyógyszer" elnevezésről (a homeopátia, a "homeopátiás szerek" jogi szabályozása). JURA 2017/1. 315-326.o.
Kürtösi Emese – Hambalkó Orsolya – Galiger Enikő: Meggyógyulunk? Az illúziók csökkentése és a verseny. [2.r.]: gyógyszer. Versenytükör 2015/2. 22-32.o.
Légrádi István László: Bizonyítási teher gyógyszer-termékfelelősségi perekben. In Harsági Viktória – Horváth E. Írisz – Raffai Katalin (szerk.): Nemzetközi magánjog és polgári eljárásjog a megváltozott gazdasági környezetben, 2013. 129-140.o.
Magos Gergely: Kiterjedt állam – beteljesületlen álom - A magyarországi gyógyszerészet professzionalizációja. Korall 201. 5476.o.
elektronikus elérhetőség:
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00033/pdf/Korall_42_054-076.pdf
Menyhárd Attila: A Legfelsőbb Bíróság elvi határozata a termékfelelősségről. JEMA 2010/1. 19-24.o.
elektronikusan elérhető: https://jema.hu/article.php?c=28
Merrills, Jon – Fishe, Jonathan: Pharmacy law and Pratice. 5th Edition. Academic Press, 2013.
elektronikusan egyes fejezetek elérhetők: a Science Direct-en.
Pisano, Douglas J.: Essentials of Pharmacy Law. CRC Press, Boca Raton – New York – Washington, D.C., 2003.
elektronikusan: egyes fejezetek az oktatótól elkérhető
Poszmik Erzsébet – Barta Györgyi: A gyógyszer-kereskedelem privatizációja. Tér és Társadalom 1995/1-2. 127-140.o.
Sipos László: A gyógyszer- és a termékfelelősség. Fogyasztóvédelmi Szemle 2009/3. 93.o.
Ujfalussy Kristóf: Fúzió-ellenőrzés a gyógyszer-kiskereskedelmi piacon, az elmúlt 15 év tükrében. Magyar Jog 2011/6. 370-373.o.
Merrills, Jon – Fishe, Jonathan: Pharmacy lae and Pratice. 5th Edition. Academic Press, 2013.
elektronikusan egyes fejezetek elérhetők: a Science Direct-en.
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005.évi XCV. törvény
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.évi XCVIII. törvény
2001/20/EK irányelv
2001/83/EK irányelv
C-319/05 Bizottság v. Németország ügy
C-211/03, C-299/03, C-316/03, C-317/03 és C-318/03 sz. HLH. Warenvertriebs GmbH vs. Németország egyesített ügyekben hozott ítélet
C-308/11sz. Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH kontra Sunstar Deutschland GmbH ügy
C-140/07 ügy Hecht Pharma GmbH vs. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg
2407/2011. számú polgári elvi határozat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak referátumot ("házidolgozatot") kell készíteniük a megadott tematikát érintő – vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett egyéb – témakörből. Az érdemjegy a dolgozat önállósága, eredetisége, a felhasznált szakirodalom és a dolgozat összminősége alapján kerül kialakításra. Bővebb információ a Neptun-on.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen: a tanszéki fogadóórán,
telefon: 72/501-599/23484 vagy 20/552-6147 (hétfőtől csütörtökig 10-14 óra között)
e-mailen: kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen: a tanszéki fogadóórán,
telefon: 72/501-599/23484 vagy 20/552-6147 (hétfőtől csütörtökig 10-14 óra között)
e-mailen: kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -Iskolai erőszak
Dr. Kulcsár Gabriella adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO78001
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az iskolai erőszak fogalma, típusai, előfordulása.
2. Az iskolai erőszak történeti változása.
3. Az iskolai erőszak büntetőjogi szemszögből.
4. Az iskolai erőszak kriminológiai és pszichológiai szemszögből.
5. Iskolai zaklatás, bullying.
6. Cyberbullying.
7. Tanár-diák konfliktusok.
8. Iskolai ámokfutások.
9. Iskolai öngyilkosságok.
10. Az iskolai környezet jelentősége.
11. A családi háttér szerepe.
12. A korai megelőzés lehetőségei.
13. Az intervenció és a reakció helyes módjai a már bekövetkezett erőszak esetén.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Házi dolgozat alapján (teljesítési feltételek a Meet Streeten)
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az iskolai erőszak egyre gyakrabban felmerülő téma a tudományban és a médiában egyaránt. A tanárok által a diákokkal szemben kifejtett erőszakról egyre inkább eltolódik a hangsúly a diákok között előforduló, illetve a diákok pedagógusok ellen elkövetett erőszakos cselekményeire. A téma tudományos megközelítésének fóruma ez a szeminárium, amely lehetőséget ad a hallgatók számára, hogy saját gondolataikat, tapasztalataikat is megosszák e körben.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Aronson, Elliot: Columbine után: Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Ab ovo Kiadó, Bp. 2009
Figula Erika: Iskolai zaklatás - iskolai erőszak pszichológusszemmel. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma, Nyíregyháza 2004
Gyurkó Szilvia: Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és az oktatási intézményrendszerben: kutatási zárótanulmány. ESZTER Alapítvány: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Bp. 2009
Rose, Ingrid: Az iskolai erőszak: tanulmány az elidegenedésről, a bosszúról és a jóvátételről. Oriold, Bp. 2010
Ifjúsági élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011
Kátai Rafael: Egyetemi lövöldözés a bizottságvezető szemével. Belügyi Szemle 2012/6.
Vekerdy Tamás: Agresszív gyerekek? In: Az erőszak sodrásában. Saxum, Bp., 2009
Ranschburg Jenő: Gepárd-kölykök. Urbis Kiadó, Bp. 2004
Ranschburg Jenő: Nyugtalan gyerekek. Saxum, Bp. 2009
Az agresszió világa (szerk: Hárdi István). Medicina, Bp. 2010
Iskolai mentálhigiéné (szerk: Kézdi Balázs). Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2000
Látens fiatalkori devianciák. ELTE-ÁJK Kriminológiai Tanszék, OKRI, Bp. 2008
Révész György: Erőszak az iskolában. In: Autonómia és identitás. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2007
Vikár György: Az ifjúkor válságai. Gondolat, Bp. 1980
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
házi dolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: kulcsar.gabriella@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: kulcsar.gabriella@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -A kibertér kriminális veszélyei
Dr. Tóth Dávid adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO109801
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kiberbűnözés fogalma és fajtái
2. Bankkártyacsalás fogalma
3. A bankkártya bűnözés típusai megjelenési formái
4. A kiberbűnözés által okozott károk
5. A bankkártya hamisítása
6. A virtuális pénzek (pl.: bitcoin) jogi helyzete
7. A digitális bizonyítékok eljárásjogi kérdései
8. Azonosságlopás
9. Információs rendszer útján elkövetett csalás
10. Új elkövetési módok és trükkök a gyakorlatban
11. A kiberbűnözés által okozott károk
12. A kiberbűnözés elleni prevenció
13. A kiberbűnözés elleni küzdelem jogi és nem jogi eszközei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
házi dolgozat alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja a hallgatókat megismertetni a kiberbűnözés különböző megjelenési formáival. Az információtechnológia fejlődése miatt a bűnelkövetők újabb és újabb elkövetési eszközöket és módokat tudnak bevetni az áldozatokkal szemben. Ilyen például a bankkártyával történő elektronikus visszaélések, és az azonosság lopás. A kiberbűnözés elleni küzdelemben és a prevencióban nagy szerepe van a jogi és nem jogi eszközöknek, amelyeket a kurzus keretében elsajátíthatnak a hallgatók.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
BELOVICS Ervin: A kiberbűnözés elleni harc szerepe és jelentősége napjainkban. In: BARABÁS A. Tünde (szerk.) Globális biztonságpolitikai kérdések az interneten, különös tekintettel Kína és Magyarország kapcsolatára = Issues of Global Security Policy on the Internet, with Special Regard to the Relations between China and Hungary. 223 p. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 2018. pp. 28-38.
BRÁNYI Bence: Szemelvények a kiberhadviselés jelenéből: Az informatika uralta haderők sebezhetőségének érzékeltetése öt példán keresztül I. rész HADITECHNIKA 52:(4) pp. 14-18. (2018)
BUJÁKI László, Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök védelme. In: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin (szerk.): Az Európai Büntetőjogi Kézikönyve. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest. 2008. pp. 493-507.
CLARKE, Richard A. – KNAKE, Robert K., Cyber war. The next threat to national security and what to do about it. Harper Collins e-book. New York. 2012. (elektronikus könyv)
CROSS, J,P., Identity theft protection. How to prevent identity theft and credit card fraud. LC Publifish, New York. 2014. (elektronikus könyv).
CSUTAK Zsolt: Szép Új Világ, avagy a kibertér és a mesterséges intelligencia korának új kihívásai. FELDERÍTŐ SZEMLE XVII:(1) pp. 170-186. (2018).
DOBROCSI Szilvia, Domokos Andrea: Kiberbűnözés In: Homicskó Árpád Olivér (szerk.) Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai. 217 p. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. pp. 49-74. (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarium Iuridico-Politicarum; 22.)
DORNFELD László: A kiberbiztonság jelene és jövője: európai válaszok egy globális problémára. KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 77: pp. 363-367. (2017)
DORNFELD László: A kiberbűncselekmények szabályozásának története az Egyesült Államokban és Európában. STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 16: pp. 67-86. (2015)
DORNFELD László: A kiberbűnözés elleni küzdelem kihívásai. DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 5:(Klnsz) pp. 27-35. (2015.
DORNFELD László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 66:(2) pp. 115-135. (2018)
DORNFELD László:A kibertér főbb nemzetközi és nemzeti szabályozásai. In: Pintér István (szerk.) Műhelymunkák: A virtuális tér geopolitikája. 367 p. Budapest: Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, 2016. pp. 43-88
GÁL István László: Pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Polt Péter (Szerk.): Új Btk. Kommentár. 7. kötet, Különös rész. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. Budapest, 2013.
GULA József: Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó, Budapest. 2013.
GYARAKI RÉKA (2012) A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények. A PIN kód megadása sikeres vagy biztonságos az internet?! = Pécsi Határőr. Tudományos közlemények. 13. [köt.], 2012.
GYARAKI Réka: A nyomozóhatóság és a katasztrófavédelemm feladata a kiberbűncselekmények vonatkozásában. SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 15:(4) pp. 113-127. (2017)
Jamie BARTLETT: The Dark Net. Windmill Books. London. 2015.Dominic Frisby: Bitcoin: The Future of Money?. Unbound. New York. 2014.
Jen Grondahl Lee - Gini Graham Scott(2017): Preventing Credit Card Fraud: A Complete Guide for Everyone from Merchants to Consumers Hardcover. Rowman & Littlefield Publishers. 2017.
KASZNÁR Attila: A kibervédelem fontossága a terrorelhárítás jelenlegi és jövőbeni rendszerében BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 66:(2) pp. 106-114.
KOLLÁR Csaba, VÁNYA László: Beszámoló a Kiberbiztonság és robothadviselés 2017 tudományos konferenciáról HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 28:(1) pp. 172-178. Kiberbiztonság és robothadviselés 2017. Budapest, Magyarország: 2017.11.30
KOVÁCS István: Kiberbiztonság?! Gyermekek szexuális kizsákmányolása az interneten, azaz gyermekpornográfia Magyarországon, különös tekintettel a nemzetközi iOCTA értékelésére. RENDVÉDELEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT (ON-LINE) VII:(1) pp. 178-267. (2018)
LAJTÁR istván: A kiberbiztonság szerepe a kiskorúakat érintő ügyészi jogalkalmazásban. In: Barabás A Tünde, Belovics Ervin (szerk.) Sapiens in sapientia: Ünnepi kötet Vókó György 70 születésnapja alkalmából. 486 p. Budapest: Pázmány Press, 2016. pp. 103-115.
MÁTÉ István Zsolt: A digitális bizonyíték In: Törő Csaba; Cservák Csaba; Rixer Ádám; Fábián Ferenc; Miskolczi Bodnár Péter; Deres Petronella; Trencsényiné DOMOKOS Andrea (szerk.) IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE), 2014. pp. 86-94.
MOLNÁR Gábor Miklós: A pénz-és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál: Büntetőjog II. Különös Rész A 2012. évi C. törvény alapján. (Szerk.: Busch Béla) HVG-ORAc Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012.
MOLNÁR Gábor: Gazdasági bűncselekmények. Hvg-orac. Budapest. 2009.
NAGY Zoltán András: A joghatóság problémája a kiberbűncselekmények nyomozásában. In: Homoki-Nagy Mária, Karsai Krisztina, Fantoly Zsanett, Juhász Zsuzsanna, Szomora Zsolt, Gál Andor (szerk.) Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. 1026 p. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. pp. 755-767.
NAGY Zoltán: A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Tóth Mihály – Nagy Zoltán (Szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész. Osiris Kiadó, Budapest. 2014
NAGY Zoltán: Kiberbűncselekmények, kiberháború, kiberterrorizmus - avagy S.O.S Magyarország! MAGYAR JOG 2016:(1) pp. 17-24. (2016).
P.W. Singer - Allan Friedman: Cybersecurity and Cyberwar What Everyone Needs to Know. Oxford University Press , New York. 2014.
POLT Péter: Pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Blaskó Béla – Hautzinger Zoltán – Madai Sándor– Pallagi Anikó – Polt Péter– Schubauer László: Büntetőjog Különös Rész II. Rejtjel Kiadó, Budapest. 2013
SIMON László, Magyar Sándor: A terrorizmus és indirekt hadviselése az EU kiberterében SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 4: pp. 57-68. (
SORBÁN Kinga: A digitális bizonyíték a büntetőeljárásban BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 64:(11) pp. 81-96.
SORBÁN Kinga: A digitális bizonyíték a büntetőeljárásban In: Christián László (szerk.) Rendészettudományi kutatások: Az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely tanulmánykötete. 174 p. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017. pp. 129-136.
TÓTH Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények. KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest. 2002.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak házi dolgozatot kell készíteniük az oktatóval előre egyeztetett témából, melyet e-mailben kell megküldeni a beadási határidőig a toth.david@ajk.pte.hu e-mail címre.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: toth.david@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: toth.david@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -