Jogtörténeti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Jogtörténeti Tanszék
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Megyei büntető igazságszolgáltatás a török kiűzésétől 1848-ig
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogtörténeti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO24001
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A büntetőjog XVIII. század eleji sajátosságai. Kodifikációs kísérletek a XVIII. században.
2. A vármegyei törvényszék hatáskörébe tartozó bűncselekmények a törvények, a megyei statútumok, valamint a Hármaskönyv és a Praxis Criminalis használatbavételével átalakuló szokásjog, valamint a korabeli szerzők, elsősorban Bodó Mátyás, Huszty István, Vuchetich Mátyás és Szlemenics Pál művei alapján.
3. Az eljárás szakaszai: a nyomozó vizsgálati vagy per előkészítő szakasz, a közbülső vagy vád alá helyezési eljárás, a bíróság előtt perszak. A rendes írásbeli eljárás (processus criminalis) alapvető szabályai a törvények, a Hármaskönyv, továbbá a Praxis Criminalis használatbavételével átalakuló szokásjog, valamint a korabeli szerzők, elsősorban Bodó Mátyás, Huszty István, Vuchetich Mátyás és Szlemenics Pál művei alapján.
4. Az egyes eljárási cselekményekről felvett íratok: "benignum examen", "deutrum"-ok, tanúvallomási jegyzőkönyvek, látleleti jegyzőkönyv, a tiszti ügyész által megszerkesztett "levata causa", a terhelt bíróság előtti "benignum examen"-je, tortúráról felvett jegyzőkönyv, egyéb permellékletek, "extractus"¬-ok, közbülső ítéletek, és a "finalis sententia" szerkezete, szokásos formulái.
5-6. Életelleni bűncselekmények.
7. Házasságtörési, kettősházassági bűnügyek. Szodomia, ill. baromkodási perek.
8. Istenkáromlási ügyek.
9. Boszorkányperek.
10. Vagyonelleni bűncselekmények.
11. Az elkövetők. Bűnöző életmód a XVIII-XIX. században. A bűnözés erkölcsi megítélése és a kriminalitás a XVIII.-XIX. században.
12. Büntetőjogi reform szükségességét sürgető követelések és az azok hátterében meghúzódó viszonyok a reformkorban. Az 1843. évi javaslat létrejötte.
13. Az 1843. évi büntető javaslat elvei és rendszere.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai tevékenység, kiadott szemelvények elemzése

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye I-IV. Szerk.: Fayer László Budapest, 1896-1902
Béli Gábor - Kajtár István: Az osztrák (- német) büntetőjogszabályok hatása a magyar jogban a 18. században (a Praxis Criminalis) In: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIX. Pécs, 1988
Bónis György - Degré Alajos - Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története. Bp., 1961 (új kiad.: Zalaegerszeg, 1996)
Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. (Szerk.: Molnár András). Zalaegerszeg, 1995
ifj. Dombóvári Géza: Fenyítőeljárás és büntetési rendszer Pestmegyében a XIX. század első felében.
Hajdu Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában. Budapest, 1985
Meznerics Iván: A megyei büntető igazságszolgáltatás a 16-19. században. Budapest, 1933
Zala vármegye Deák Ferenc által megfogalmazott észrevételei a jogügyi munkálatról. In: "Javítva változtatni". Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. (Szerk.: Molnár András). Zalaegerszeg, 2000
Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. In: Zalai Gyűjtemény 15., Zalaegerszeg, 1980

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
 

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: beli.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: beli.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. december 12.

Megjegyzés: -A nők joghelyzete a XIX. század közepéig
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Biró Zsófia PhD hallgató
Jogtörténeti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO111201
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nők családi helyzete a saját és a férj családjában
2. A nők jogállásuk szerinti joghelyzete általában
3. A nemes nő jogállása
4. A házasság. A házsági kötelékkel kapcsolatos jogintézmények
5. Az özvegy nők jogi szerepe a családban
6. A nők vagyoni viszonyai
7. Különleges női vagyoni jogok
8. A női vagyoni jogokkal kapcsolatos öröklési szabályok
9. A női vagyoni jogokkal kapcsolatos perek
10. A házassággal kapcsolatos deliktumok
11. A nők sérelmére megvalósított deliktumok és a nők büntetőjogi helyzete
12. Tipikusan nők által megvalósított deliktumok
13. A nőkkel szembeni bánásmód a büntető eljárásban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Szemináriumi teljesítmények, beszámoló, illetve dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nők joghelyzetének alakulása a tradicionális jog korszakában olyan előzmény, aminek alaposabb vizsgálata az 1848 utáni korszakkal megteremtődött formális jogegyenlőségen alapuló társadalom kiépülésében a női emancipáció kiteljesedése szempontjából számos jogi probléma feltárásához nyújt segítséget.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Irodalom
Béli Gábor: Rendelkezés királyi beleegyezéssel az Árpád-korban. In: Kis Norbert, Peres Zsuzsanna (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára: Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium, Budapest: Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., 2017.
Béli Gábor: A törvényes hitbér mértékének rögzülése és állandósulása. In: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné (szerk.) UT JURIS ORDO EXIGIT: Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére, Pécs: IDResearch Kft.; Publikon, 2016.
Béli Gábor: Női törvényes öröklés a Hármaskönyvben. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.): Szokásjog és jogszokás I-II. Szekszárd: PTE, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. (Jogi kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár; 2.)
Béli Gábor: A XVIII. századi megyei törvényszéki büntetőperek néprajzi vonatkozásai In: Nagy Janka Teodóra (szerk.): Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2014. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár; 1.)
Béli Gábor: Women's Acquisition of Property during the Era of the Arpad Dynasty in Hungary. In: Béli Gábor, Herger Csabáné, Peres Zsuzsanna (szerk.) Jogtörténeti tanulmányok X.: Essays on legal history 10 = Rechtshistorische Beiträge 10. Pécs: Publikon Kiadó, 2010. .
Béli Gábor, Kajtár István: Az osztrák (-német) büntető jogszabályok hatása a magyar jogban a 18. században: A Praxis Criminalis. In: Ádám Antal (szerk.) Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIX. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1988.
Biró Zsófia A fiúsítás gyakorlata a Hármaskönyvig
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS: FORVM PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM VII. évf. 2017

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
megbeszélés szerint
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: beli.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: beli.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. december 12.

Megjegyzés: -"Jogi esetek" Jókai regényeiben
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO17501
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jókai Mór egyes regényeiben fellelhető "jogi esetek", jogintézmények feldolgozása és jogtörténeti megvilágítása. A hallgatók a kurzus végén házi dolgozatban fejtik ki a regényekből kiemelt eseteket, melynek elvárt módszerével a szemeszter során ismerkedhetnek meg az egyes Jókai művek közös feldolgozása alkalmával. A hallgatóktól elvárt az alább megjelölt sorra kerülő Jókai regények elolvasása, illetve újraolvasása, jogi-jogtörténeti szempontból, a vonatkozó "jogesetek" megjelölése, mivel ez elengedhetetlen feltétele a közös feldolgozásnak. A dolgozatban pedig a választott műben az ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése, elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmény behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is.
Közös feldolgozásra szánt regények:
1. A régi jó táblabírák (I.) - megyei bíráskodás, vármegyei tisztek és feladataik, táblabírák. Közjogi vonatkozások.
2. A régi jó táblabírák (II.) – szerződések (haszonbérlet, zálogkölcsön, adásvétel), bűncselekmények (különösen: nagyobb hatalmaskodás).
3. Szegény gazdagok (I.) – büntetőjogi vonatkozások (tettesség-részeség, bűnsegély, büntethetőséget kizáró okok, a büntető eljárás szabályai; pénzhamisítás, nemesfém-monopólium megsértése, váltóhamisítás.)
4. Szegény gazdagok (II.) – végrendelet és érvényessége, házasság.
5. A kőszívű ember fiai (I.) – közjogi vetületek (megyegyűlés, főispáni méltóság, 1848/49 alkotmányjogi változásai, vésztörvényszékek)
6. A kőszívű ember fiai (II.) – gyámság-gondnokság szabályai, eddig még elő nem forduló magán-illetve büntetőjogi kérdések.
7. Az elátkozott család (különösen: vallásgyakorlás kérdései; bizonyos bűncselekmények)
8. Névtelen vár (insurrectio; szerződési jog egyes kérdései; bevezetés, beiktatás)
9. Az Aranyember
10. Egy magyar nábob
11. Kárpáthy Zoltán
12-13.Választott regények.
(A házi dolgozathoz választható bármely más Jókai mű.)

Levelező:
Jókai Mór egyes regényeiben fellelhető "jogi esetek", jogintézmények feldolgozása és jogtörténeti megvilágítása. A hallgatók házi dolgozatban fejtik ki a regényekből kiemelt eseteket, melynek elvárt módszerével egy közzétett minta alapján (ld. az ajánlott irodalom listájában: "El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében), illetve igény szerint konzultálás során ismerkedhetnek meg. A hallgatóktól elvárt minimum egy kiválasztott Jókai regény elolvasása, illetve újraolvasása, jogi-jogtörténeti szempontból, a vonatkozó "jogesetek" megjelölése, megtalálása, a műben ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése, elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmény behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is. Másik lehetséges metódus szerint a hallgató egy, vagy néhány egymáshoz kapcsolódó jogintézményt mutat be több műből vett példákon keresztül történeti fejlődésében.
A házi dolgozathoz választható bármely Jókai regény.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Egy regényből elkészített elemzés (házi dolgozat) alapján, amelyet szóban is elő kell adni.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jogtörténeti ismeretek elmélyítése, illetve jogi szemléletmód erősítése a regényekben előforduló jogintézmények felismerésén és jogtörténeti elemzésén keresztül.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Korsósné Delacasse Krisztina: "El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében (In: Pro Scientia Aranyérmesek X. jubileumi konferenciája, PSAT, Budapest, 2011)
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000)
Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (Osiris Kiadó, Budapest, 2003)
Fábri Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben. (Skíz Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1991),
JÓKAI-SZÓTÁR. 1-2. köt. (Készítették: Balázs Géza, P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin,. T. Somogyi Magda) Budapest, Unikornis Kiadó, 1994.,
valamint Jókai Mór regényei

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy házi dolgozat elkészítése és előadása: valamely regény elemzése.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyéni egyeztetés szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. december 12.
Megjegyzés: -